ИдентификацияОткрита процедура по ЗОП Печат Е-мейл

file icon doc Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за доставка на машини и оборудване по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на машини и съоръжения и обучение на персонала“ и Обособена позиция 2: „Доставка на съдове и техника за транспортиране на разделно събиране на "зелени" отпадъци“.

Решение № 32 от 20.12.2013 г.

Обявление за поръчката

file icon pdf Решение № 1 от 03.01.2014 г. (за промяна)

file icon pdf Променя в документацията за участие в обществена поръчка

До всички заинтересовани, във връзка с постъпили запитвания с искане за разяснения на основание чл.29, ал.1 от ЗОП Ви предоставяме следните разяснения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Избор на изпълнител за доставка на машини и оборудване по проект: “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”.

file icon pdf Разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП към 17.01.2014 г.

file icon pdf Разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП към 21.01.2014 г.

file icon pdf Разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП към 28.01.2014 г.

file icon pdf Разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП към 29.01.2014 г.

file icon pdf Разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП към 04.02.2014 г.

В изпълнение на чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка ще бъдат оповестени на 27.03.2014 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Община Панагюрище.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 

Галя Тодорова

Председател на комисията

file icon pdf Отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници

Решение № 14 от 28.03.2014 г. за избор на изпълнител за обществени поръчки  с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на машини и оборудване по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на машини и съоръжения и обучение на персонала“ и Обособена позиция 2: „Доставка на съдове и техника за транспортиране на разделно събиране на "зелени" отпадъци“

file icon pdf Решение № 14 от 28.03.2014 г. за класиране на участниците

Последно променен на Петък, 28 Март 2014 13:54