Други обяви и съобщения Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Съобщение

Проведено е извънредно заседание на Общинската епизоотична комисия за набелязване на превантивни мерки за предотвратяване на рисковете от разпространение на заболяването „Африканска чума по свинете“.

Във връзка с това започва извършването на проверки от страна на ветеринарномедицинските специалисти на личните стопанства (тип „заден двор“) на територията на цялата област Пазарджик. При установяване наличието на живи животни (прасета) по населени места, без регистрация на животновъдния обект, неспазване на биосигурност, без идентификация на животните и несъхраняване на документи, ще бъдат предприети действия по принудително ефтаназиране по хуманен начин на животните и последващо предаване за загробване, а на собствениците им ще бъдат налагани глоби, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Да не допускат транспортиране на живи животни и продукти от животински произход извън границите на населените места.

Изискванията към „личното стопанство“ за отглеждане на прасета:

- да има обособено място за отглеждане на животните, което е оградено по начин, не позволяващ достъпа на други животни и е осигурена защита от гризачи;

- площта за отглеждане на едно животно да е не по-малко от 1 кв.м.;

- мястото, където се отглеждат животните, използваните съоръжения и инвентар трябва да са изградени от материали, които да позволяват почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация;

- да имат обособени места и/или съоръжения за съхранение на фураж за изхранване и постеля, които да са покрити и заградени;

- за храненето и поенето трябва да има осигурени хранителни корита и поилки;

- достъпът на лицата до мястото за отглеждане на прасета и излизането им да се осъществява с работно облекло и обувки, след преминаване през място за дезинфекция;

- да имат обособено място за предварително съхранение и обеззаразяване на тор, съобразено с броя на отглежданите животни, за не по-малко от 40 дни, а в нитратно уязвимите зони за не по-малко от 6 месеца.

 


Поради технически причини, от 16.09.2019 г., ще бъдат извършени корекции в разписанията  за движение на влаковете по линия Панагюрище – Пловдив – Панагюрище, както следва:

ПАНАГЮРИЩЕ – ПЛОВДИВ

Час на заминаване от Панагюрище

Час на пристигане в Пловдив

5:00 часа

6:55 часа

10:50 часа

12:43 часа

16:50 часа

18:43 часа

ПЛОВДИВ – ПАНАГЮРИЩЕ

Час на заминаване от Пловдив

Час на пристигане в Панагюрище

8:16 часа

10:14 часа

14:25 часа

16:20 часа

19:25 часа

21:20 часаСЪОБЩЕНИЕ

            Във връзка с влошената обстановка по отношение на разпространението на Африканска чума по свинете (АЧС) на територията на Република България и взети решения на заседание на Областната епизоотична комисия от 02.08.2019 г. и писмо на Директора на Областна дирекция по безопасност на хранитеуведомяваме:

            В срок до 06.08.2019 г. (вторник)собствениците на домашни свине (обект тип „заден двор“)да представят актуална информация за реално отглежданите и заклани животни. Информацията ще се приема в Центъра за услуги и информацияна гражданите в сградата на община Панагюрище и в сградите на Кметствата на останалите населени места.У К А З А Н И Е

            Във  връзка с усложнена епизоотична обстановка в Република България, вследствие на констатирани огнища на болестта Африканска чума по свинете (АЧС), писмо № 91-726/29.07.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и проведено 31.07.2019 г. извънредно заседание на Общинската епизоотична комисия са приети мерки за борба с разпространението на заболяването на територията на община Панагюрище.

            В срок до 02.08.2019 г. (петък) се дава възможност на собствениците на домашни свине (обект тип „заден двор“) да извършат доброволно клане на животните и приберат месото за лична консумация. Предвид факта, че вирусът на АЧС е изключително устойчив при изсушаване, осоляване, пушене, охлаждане и замразяване, добитото месо от собствени животни може да се съхранява дълго само след топлинна обработка за минимум 30 минути на 70 0 С.

ЗАБРАНЯВА СЕ транспортиране на месото извън границата на населеното място. При установяване на нарушения месото се конфискува и предава за унищожаване, а на нарушителя се съставя административен акт.

            На територията на община Панагюрище е задължително изпълнението на мярката за следните населени места:

            - село Елшица;

            - село Левски;

            - село Попинци;

            - село Бъта;

            - село Баня.

От 5 август 2019 година започват проверки за изпълнение на указаните мерки. При установяване наличието на живи животни (обект тип „заден двор“) същите ще бъдат принудително ефтаназирани и предадени за загробване, а на собствениците им ще бъдат налагани глоби, съгласно  Закона за ветеринарномедицинската дейност.

            За останалите населени места, както следва:

            - град Панагюрище;

            - село Оборище;

            - село Поибрене;

            - село Панагюрски колонии

към 31.07.2019 год.  изпълнението на мярката е препоръчително.

                       

ОБЩИНСНКА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ - ПАНАГЮРИЩЕОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

            На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ „ИНА“ ЕООД, представлявано от Веселина Евгениева Зумпалова- Ралчева Управител, със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, ул. „Райна Княгиня“, №11.

            Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Засаждане на биологични трайни насаждения от маслодайна роза“, находяща се в землището на с.Бъта, общ. Панагюрище обл. Пазарджик.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 09.10.2018 г. до 22.10.2018 г. в административната сграда на Община Панагюрище на пл. „20-ти април“ № 13, етаж 3, стая 313.

Лице за контакти: Веселина Евгениева Зумпалова- Ралчева – 0885 000 484

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

            На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ „ТАРА БИО“ ЕООД, представлявано от Николай Василев Ралчев Управител, със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, ул. „Райна Княгиня“, №11.

            Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Засаждане на биологични трайни насаждения от маслодайна роза и лавандула“, находяща се в землището на с.Бъта, общ. Панагюрище обл. Пазарджик.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 09.10.2018 г. до 22.10.2018 г. в административната сграда на Община Панагюрище на пл. „20-ти април“ № 13, етаж 3, стая 313.

Лице за контакти: Николай Василев Ралчев – 0887 275 249

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.ЗАПОВЕД
на министъра на отбраната  за обявяване на вакантни длъжности в Съвместното  командване на силите 
за приемане на военна служба  на лица, завършили граждански средни или висши  училища в страната и в чужбина 
и определяне на  условията и реда за провеждане на конкурс

file icon pdf ЗАПОВЕДОБЯВА

 за вакантна длъжност във Военновъздушните сили за приемане

на военна служба на лице, изпълнявало военна служба

(кадрова военна служба)

 

На основание чл. 26, т. 6 и чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) и чл. 2, т. 5 и чл. 7а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, със Заповед на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 52090 - Долна Митрополия от състава на Военновъздушните сили, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба), съгласно Приложение № 1.

Кандидатите за вакантната длъжност е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ. За длъжността могат да кандидатстват и лица, които притежават военно звание по резерва, с една степен по-ниско от изискващото се за длъжността и са изпълнили изискванията на чл. 19 от ППЗОВСРБ (минимален престой във военно звание), докато са били на военна служба.

За кандидатстване за заемане на длъжността са необходими следните документи:

1.     копия от документи за придобити образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

2.     копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (книжка за пенсионни документи);

3.     свидетелство за съдимост за работа в МО;

4.     декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5-7 от ЗОВСРБ;

5.     Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават по-високо);

6.     съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни);

7.     копие от военноотчетната книжка;

8.     удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав;

9.     кадрова справка (изготвена от подсистема „Витоша“ и сверена с АСК) от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет;

10.           удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв);

11.           други документи, свързани с изискванията за заемането на  длъжността.

Заявленията за кандидатстване се подават в срок до 16.10.2018г. чрез Военните окръжия по постоянен адрес на кандидатите, попълват се четливо, като задължително се посочва адрес за кореспонденция, телефонен номер и e-mail и към тях се прилагат документите от т. 1 до т. 8 и т. 11.

 За област Пазарджик – Военно окръжие II степен – Пазарджик, ул. „Втори януари“ № 10, тел.: 034/445-463.

 

file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕ № 1ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

1336, гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, п.к.3, ж.к. „Люлин“ 2

На основание чл.97, ал.4 във връзка с чл. 81, ал.1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно намерение:

„ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ДО ГР. ПАНГЮРИЩЕ И ГР. ПИРДОП“

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат както следва:

Дата

Час

Община/Кметство

Място

12 ноември 2018 г.

10:30 ч.

Община Пирдоп

Сградата на Читалище „Напредък“, гр. Пирдоп

Адрес: гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“ № 1

12 ноември 2018 г.

14:00 ч.

Община Златица

Сградата на Общинска администрация гр. Златица

Адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ № 1

13 ноември 2018 г.

10:00 ч

Община Панагюрище

Кметство с. Попинци,

Кметство с. Бъта,

Кметство с. Баня,

Кметство с. Левски

Сградата на Общинска администрация гр. Панагюрище

Адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13

13 ноември 2018 г.

14:30 ч

Община Пазарджик

Кметство с. Росен,

Кметство с. Сбор

Сградата на Кметство с. Сбор

Адрес: с. Сбор, ул. „Първа“ № 2

 

14 ноември 2018 г.

10:30 ч.

Община Септември

Кметство с. Виноградец

Сградата на Кметство с. Виноградец

Адрес: с. Виноградец, ул. „Първа“ № 46

 

14 ноември 2018 г.

14:00 ч.

Община Лесичево

Кметство с. Калугерово,

Кметство с. Лесичево,

Кметство с. Боримечково

Сградата на Народно читалище „Отец Паисий – 1890“, с. Лесичево

Адрес: с. Лесичево, пл. „14 септември“ № 2

 

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за оценка на степента на въздействие, е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – София, РИОСВ – Пазарджик, администрацията на посочените общини и Кметства, както и в сградата на БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

Докладът за оценка на степента на въздействие – приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес:

https://www.moew.government.bg/bg/doklad-za-ovos-za-investicionno-predlojenie-prenosen-gazoprovod-za-gr-panagyuriste-i-gr-pirdop-s-vuzlojitel-bulgartransgaz-ead/

https://www.moew.government.bg/bg/priroda/natura-2000/konsultacii-s-obstestvenostta-na-doklada-za-ocenka-stepenta-na-vuzdejstvie-dosv/na-osnovanie-chl-16-al-2-ot-naredba-za-ovos/

Писмени становища могат да се предоставят на обявените по- горе места, където е осигурен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него и в сградата на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София 1336, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

Николай Патев, телефон 02/939 6372; факс: 02/939 64 79; e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


ОБЯВА

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 11.12.2018 г. до 12.12.2018 г. в Централния артилерийски технически изпитателен полигон

file icon pdf ОБЯВА

file icon pdf Списък с вакантните длъжности

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

            На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ Лука Радков Карайлев с адрес на управление: 4500 гр. Панагюрище, ул. „Оптикоелектрон I“, бл. 14, вх. А, ет. 2, ап. 6

            Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Вилно застрояване и изграждане на сондаж“, в поземлени имоти с идентификатори 55302.394.321 и 55302.394, местност „Фетенци“ по КККР на гр. Панагюрище обл. Пазарджик.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 19.09.2018 г. до 03.10.2018 г. в административната сграда на Община Панагюрище на пл. „20-ти април“ № 13, етаж 3, стая 313.

Лице за контакти: Лука Радков Карайлев

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


file icon doc Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

дата: 19.09.2018 г.

О Б Я В А

 

Днес, 14.09.2018 г., във връзка с чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие гр. Панагюрище обявява за разглеждане регистър и карта на проект за разпределение на масиви за ползване на трайни насаждения в землище  село Поибрене, Община ПАНАГЮРИЩЕ.

Срок за извършване на промени в регистъра и картата до 25.09.2018 г.

Материалите се намират в сградата на общинската служба – гр. Панагюрище, ул. „Цар Освободител” №15


ОБЯВА

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 15.01.2019 г. до 16.01.2019 г. в 68 бригада специални сили в гарнизон Пловдив

file icon pdf ОБЯВА

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

            На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ „ЗЕТ СЪРВИЗ“ ЕООД, представлявано от Пламена Гетова Управител, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Хаджи Димитър бл. 171, вх. В, ет. 4, ап. 11

            Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „АРТ ЦЕНТЪР“, находяща се в УПИ I -59 в квартал 12 по плана на с. Баня, обл. Пазарджик.

Лице за контакти: Пламена Гетова – 0878 888 266

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната

и в чужбина за времето от 03.12.2018 г. до 14.12.2018 г.,

във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните

София, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца,

Сливен, Свобода, Белене, Смолян и Пловдив.


file icon doc ОБЯВА

file icon doc Приложение № 1


ОБЯВА ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003 г. )

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи за Уведомление за инвестиционно предложение

от Йорданка Кръстева Новакова, адрес за кореспонденция: град София, ул. „Детелин Войвода“ № 25, ет.3, ап.11

с предмет на инвестиционното предложение: закупуване на трактор, който ще използва за обработка на собствените имоти в землището на град Панагюрище.

 

Прилагаме Обява, с която да бъде информирано засегнатото население на територията на община Панагюрище.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Пазарджик и се предоставят по официален ред, заведени в Центъра за административно обслужване (деловодството на Община Панагюрище).

 


file icon pdf Обява до заинтересованите лица и общественостИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА

ЗА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА СВИНЕТЕ

 

Африканска чума по свинете е високопатогенна инфекциозна болест по свинете, характеризираща се с висока заболеваемост. Засяга всички видове на това семейство, обитаващи териториите, в които е разпространена. С явни клинични признаци боледуват домашната и дивата свиня. Останалите диви видове не показват клинични признаци и се смята, че те са предимно резервоар на вируса в дивата природа.

Заразяването на животните става посредством:

·         пряк контакт с болни прасета и заразени помещения, транспортни средства, дрехи и работен инвентар;

·         заразяване по алиментарен път – при консумация на заразено месо и продукти и кухненски отпадъци, съдържащи такива;

·         кърлежи;

·         спермата на заразени нерези.

Чумата е смъртоносна за животните, но не е опасна за хората, уверяват експерти от Агенцията по безопасност на храните. Продуктите, дори и заразени, може да се консумират ако са обработени термично.

Една от препоръчителните превантивни мерки за стопаните отглеждащи свине за собствени нужди е да ги ограничат за обслужване в затворени ограждения.

Препоръчва се да не се ползват храни и смески, които са били в свободен достъп за диви животни.

Да не се закупуват животни без маркировка, както и да се направят такива за вече наличните животни в стопанството, с цел осигуряването на ветеринарен контрол. За нерегистрираните животни в БАБХ в случай, че се наложи да бъдат превантивно унищожени, ако попаднат в застрашени от болестта зони, няма да се изплащат обезщетения.

С цел да се намали риска от загуби на стопаните при евентуално обявяване на ефективни мерки по недопускане или ликвидиране на възникнали огнища се препоръчва свинете още на този етап да бъдат заклани и употребени за собствени нужди.

При съмнение за заболяване или смъртност на животни в личните стопанства, незабавно да се информира съответния официален ветеринарен лекар.

Засилва се и контролът на движението на домашни свине.

Областна дирекция „Земеделие“, град Пазарджик


ОБЯВА ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи за Уведомление за инвестиционно предложение

Лука Радков Карайлев, град Панагюрище, ж.к.“Оптикоелектрон I“ бл.14, вх.А, ет.2, ап.6

с предмет на инвестиционното предложение: изготвяне на изменение на ПУП-ПРЗ с цел промяна предназначението на земеделски земи за други цели и бъдещо изграждане на вилна сграда за „Вилно застрояване и изграждане на сондаж“ в поземлени имоти с идентификатори 55302.394.321 и 55302.394.320, местност „Фетенци“ по КККР на гр. Панагюрище.

 

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 30.08.2018 г. до 13.09.2018 г. в административната сграда на Община Панагюрище на пл. „20-ти април“ № 13, етаж 2, стая № 212, всеки работен ден от 08:30 часа до 12:30 часа и от 13:30 часа до 17:30 часа и на интернет страницата на Община Панагюрище на адрес: www.panagyurishte.bg в секция „Други обяви и съобщения“  http://www.panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1481&Itemid=89 .

Лице за контакти: Тодорка Демирова – главен експерт „Архитектура и устройство на територията“ в Община Панагюрище, телефон за връзка 0357 60063, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в Центъра за административно обслужване (деловодството на Община Панагюрище).


file icon pdf Уведомление за инвестиционно предложение

file icon pdf Геодезично заснемане

file icon pdf ПУП

file icon pdf ПУ-01-345

file icon pdf Входящ номер Уведомително писмо

ОБЯВА ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

На основание чл.115, ал.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1-3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

Орика Мед България АД, град Панагюрище

с оператор: „Орика Мед България“ АД, гр. Панагюрище

с предмет на дейност: Производство и съхранение на пакетиран и непакетиран емулсионен експлозив, взривни вещества и изделия.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на доклада за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 (един) месец, всеки работен ден в периода от 29.08.2018 г. до 29.09.2018 г. в административната сграда на Община Панагюрище на пл. „20-ти април“ № 13, етаж 3, стая № 301, всеки работен ден от 08:30 часа до 12:30 часа и от 13:30 часа до 17:30 часа и на интернет страницата на Община Панагюрище на адрес: www.panagyurishte.bg в секция „Други обяви и съобщения“  http://www.panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1481&Itemid=89 .

Обявата за открития обществен достъп ще бъде публикуван в брой 30 от 05.09.2018 г. във вестник „Оборище“.

Лице за контакти: Радиана Караджова – главен специалист „Канцелария на кмет“ в Община Панагюрище, телефон за връзка 0357 60041, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в Центъра за административно обслужване (деловодството на Община Панагюрище).

file icon pdf Доклад по безопасност

file icon zip Ефект на доминото

file icon zip Зона на особено внимание

file icon zip Зона обгазяване с токсични газове при масов взрив

file icon zip Зони аварийно планиране

 file icon pdf Нетехническо резюме_Доклад за безопасност_ОМБ 2018

file icon zip Паспорти складове

file icon zip Разлитане на отломъци

file icon zip Разрешения от МВР и МОСВ

file icon pdf Решение ОВОС ИП Фортис

file icon zip СЕ Сертификати

file icon zip Скица на поземлен имот ОМБ_16.10.2017

file icon zip Технологични схемиУведомление за инвестиционно предложение от "ОПТИКС" АД

Уведомяваме Ви, че "ОПТИКС" АД има следното инвестиционно предложение: Изграждане на склад за съхранение на материали за производството и площадка за временно съхранение на производствени отпадъци.

file icon pdf Уведомление за инвестиционно предложение

file icon pdf Обява

Уведомление за инвестиционно предложение от "Орика Мед България" АД

Уведомяваме Ви, че Орика Мед България АД има следнто инвестиционно предложение: Закупуване на два броя специализирани зарядни автомобили (мобилни установки), предназначени за доставка до рудници / кариери и механизирано произвеждане на емулсионно взривното вещество "Фортис Адвантидж" чрез смесване на две компонентни съставки по време на директното му зареждане в сондажи на взривното поле.

file icon pdf Уведомление за инвестиционно предложение

file icon pdf Обява

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В ОТ  ЗСПЗЗ,

УВЕДОМЯВА,

че заседанията на комисията за сключване на доброволни споразумения и/или служебни разпределения за ползване на земеделските имоти по масиви за землищата на  Община Панагюрище,

 ще бъдат проведени по следния график:

 

ЗЕМЛИЩЕ

ДАТА

 

2018 г.

ЧАС

МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО

с. Баня

17.08.

24.08.

31.08.

09:00

ОСЗ-Панагюрище

с. Бъта