ИдентификацияЕкология Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

file icon pdf

 АВАРИЕН ПЛАН ОРИКА МЕД

file icon pdf МЕРКИ И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ АВАРИЯ В ОРИКА МЕД

file icon pdf МЕРКИ И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ АВАРИЯ В АСАРЕЛ МЕДЕТ

file icon pdf Информация по чл.116д от ЗООС_Асарел Медет АД

Околна среда

Отпадъци

  • Битови отпадъци

Извозване на битови отпадъци ( заповед 647/30.10.2017г.

file icon pdf Заповед 618 от 30.10.2018

file icon pdf Заповед 689 от 30.10.2019

Масово разпространени отпадъци

Отпадъци от опаковки

В Община Панагюрище е изградена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки чрез разполагане на цветни контейнери от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД. Системата е организирана чрез трицветни контейнери по уличната мрежа  – син – хартия и картон, жълт -  пластмаса и метал и зелен – стъкло.

Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)

Община Панагюрище има сключен договор с площадки, притежаващи разрешително по Закона за управление на отпадъците.

Ако Вие сте лице, което образува такива отпадъци може да ги предадете в едно от местата за събиране или в най-близкият магазин, където има поставени контейнери.

Място за безвъзмездно предаване:

„МЕТАЛВЕСТ СОФИЯ“ ЕООД, гр. Панагюрище, ул. "Калина" УПИ VII4872, кв. 238Б с разрешително № 07-ДО-368-00/30.07.2019 г.

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)

Община Панагюрище има сключен договор с площадки, притежаващи разрешително по Закона за управление на отпадъците.

Място за безвъзмездно предаване:

„МЕТАЛВЕСТ СОФИЯ“ ЕООД, гр. Панагюрище, ул. "Калина" УПИ VII4872, кв. 238Б с разрешително № 07-ДО-368-00/30.07.2019 г

"ПРОМАГРО ТРЕЙД 68" ЕООД, гр. Панагюрище, ул. "Павел Хаджисимеонов" №54 с разрешително № 07-ДО-00000242-01 от 10.03.2016 г. и № 07-ДО-00000310-01/17.10.2014 г.

Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)

„Излезли от употреба моторни превозни средства“ са автомобилите, които са произведени от автопроизводителите и вече са използвани от своите собственици до края на техния полезен живот.

Собствениците на ИУМПС са длъжни да ги предават на площадки за събиране и временно съхраняване или центрове за разкомплектоване. ИУМПС могат да се съхраняват от собствениците им на имоти тяхна собственост до предаването им.

Община Панагюрище има сключен договор с площадки, притежаващи разрешително по Закона за управление на отпадъците.

Място за безвъзмездно предаване:

„МЕТАЛВЕСТ СОФИЯ“ ЕООД, гр. Панагюрище, ул. "Калина" УПИ VII4872, кв. 238Б с разрешително № 07-ДО-368-00/30.07.2019 г

"НЕМЕЗИС" ООД, гр. Панагюрище, местност "Дойчева чешма" с разрешително № 07-ДО-00000301-03 от 19.01.2016 г.

"ПРОМАГРО ТРЕЙД 68" ЕООД, гр. Панагюрище, ул. "Павел Хаджисимеонов" №54 с разрешително № 07-ДО-00000242-01 от 10.03.2016 г. и № 07-ДО-00000310-01/17.10.2014 г.


Излезли от употреба гуми (ИУГ)

„Излезли от употреба гуми” са онези гуми, които не могат да бъдат употребени повторно в оригиналния им вид. Тези гуми влизат в системата за управление на отпадъците и подлежат на оползотворяване.

Община Панагюрище има сключен договор с площадки, притежаващи разрешително по Закона за управление на отпадъците.

Място за безвъзмездно предаване:

„МЕТАЛВЕСТ СОФИЯ“ ЕООД, гр. Панагюрище, ул. "Калина" УПИ VII4872, кв. 238Б с разрешително № 07-ДО-368-00/30.07.2019 г

"ПРОМАГРО ТРЕЙД 68" ЕООД, гр. Панагюрище, ул. "Павел Хаджисимеонов" №54 с разрешително № 07-ДО-00000242-01 от 10.03.2016 г. и № 07-ДО-00000310-01/17.10.2014 г.

Отработени масла (ОМ)

„Отработени масла“ са всички смазочни или индустриални масла на минерална или синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им предназначение.

Община Панагюрище има сключен договор с площадки, притежаващи разрешително по Закона за управление на отпадъците.

Място за предаване:

„ГАРАНТ АВТО 1“ ЕООД, гр. Панагюрище, ул. „Оборище“  № 120

Всички граждани на Община Панагюрище може да се възползват от организираните кампании за събиране на масово разпространени отпадъци, които се осъществяват два пъти годишно в предварително определен събирателен пункт.

file icon pdf Заповед 615 от 29.10.2018

  • Регионално депо за неопасни отпадъци „Панагюрище

file icon pdf Правила за приемане

file icon pdf Списък с код и наименование на отпадъците разрешени за приемане

  • Регионално сдружение

file icon pdf Вътрешни правила

Протоколи от общо събрание

file icon pdf Протокол 1

file icon pdf Протокол 2

file icon pdf Протокол 3

file icon pdf Протокол 4

file icon pdf Протокол 5

file icon pdf Протокол 6

file icon pdf Протокол 7

file icon pdf Протокол 8

file icon pdf Протокол 9

file icon pdf Протокол 10

  • Национална информационна система за отпадъци

http://nwms.government.bg/wms/public/Controler?control=ReadNomenclatureForm&doc_def_id=8Минерални води

  • Находища

Находищата на термални води в община Панагюрище са:

Поибрене /сондаж 12хг/ - 41 ˚С;

Панагюрище /сондаж 9хг/ - 56 ˚С;

Баня /каптирани извори №1 „Банчето“, № 2,3,4,5 и 6 и наклонен сондаж №2/ -  39-43,4˚С,

Топилото, с. Баня /каптиран извор/ - 24,6˚С

Газян, с. Бъта /сондаж С-3/ 21˚С.

Тарифа за минерални води

  • Процедура за издаване на разрешително за минерални води и тарифа

file icon doc Заявление 


Тарифа 

 

Последно променен на Сряда, 15 Юни 2022 12:08