Инвестиционен навигатор Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Съдържание на статията
Инвестиционен навигатор
1
Всички страници

Анализ на социално-икономическото развитие

на община Панагюрище

 

Природни дадености и ресурси

Община Панагюрище е с важно транспортно-географско разположение; има разнообразен релеф и климат, минерални извори, богата флора и фауна, които са потенциал за развитие на туризма; богати горски ресурси, даващи възможност за силно горско стопанство и дървообработване; на територията са разположени голяма част от запасите на медна руда в страната, както и златоносни находища, което предопределя приоритетно развитие на минно-добивната промишленост. Общината е сравнително бедна на почвени ресурси.

Местна икономика

Обликът на община Панагюрище е почти изцяло промишлен, като основни структуроопределящи отрасли са добивната промишленост, машиностроенето и приборостроенето, текстилната, шивашката и хранително-вкусовата промишленост.

 

Икономиката на общината като цяло бележи подем, най-вече благодарение на промишлеността, докато спад има в отраслите “Търговия и услуги” и “Селско стопанство”. Положителни са тенденциите от последните няколко години /по данни на ТСБ - Пазарджик/ в основните икономически показатели по отношение на: нетни приходи от продажби, печалба, дълготрайни материални активи, като отново водеща роля има промишлеността (в някои от показателите с ръст от 2-2.5 пъти за периода 2001-2003 г.). Нараства и размерът на разходите за придобиване на нови дълготрайни материални активи, което показва, че са направени сериозни инвестиции в местните фирми за разширяване на производството, технологично обновление, разнообразяване и подобряване качеството на продукцията. Частният сектор изцяло доминира в икономиката като делът на частните стопански единици е близо 99% от общия брой фирми. Преобладаващият брой на фирмите по големина е този на малките и средните предприятия (близо 98%), но на територията на общината осъществяват дейността си около 15 големи фирми, които са структуроопределящи за местната икономика. Те са в отраслите “Добивна промишленост”, “Машиностроене”, “Химическа промишленост” и “Текстилна и шивашка промишленост” и ще се развиват приоритетно и в следващите години, продължавайки да определят икономическия профил на общината.

Особено оптимистична е нагласата за развитие сред местните предприемачи (според резултатите от проведена анкета), като значителен процент от тях се чувстват уверени за бизнеса си на територията на общината, имат сериозни инвестиционни намерения, реализирали са печалби в последните години, установили са се трайно в своите пазарни ниши и не възнамеряват да сменят основния си предмет на дейност. Потребностите на местните бизнесмени са за повишаване на информираността, предприемаческите умения и осигуряване на достатъчни финансови средства за дейността.

Община Панагюрище има много добри дадености и отличен потенциал за развитие на туризма, който до момента не е разработен ефективно. Възможностите са свързани с доизграждане и благоустрояване на туристическата инфраструктура, активна промоция на общината, благоустрояване и адекватно експониране на културно-историческите обекти, разработване на минералните извори, разширяване на културния календар, разработване на съвместни туристически продукти със съседни общини.

Добри дадености и условия има за развитие на дърводобива и дървообработването. Общината не разполага със сериозни ресурси за развитие на селското стопанство и то е застъпено предимно в личните стопанства. Разработването на този отрасъл следва да се насочи най-вече към модернизация и интензификация на производството и отглеждането на перспективни култури и породи – етерично-маслени култури, овощни култури, билки, пчеларство, планинско животновъдство, екологични ферми.

Отраслите “Транспорт” и “Строителство” са застъпени в рамките на нормалното за община от типа на Панагюрище, без да имат значима роля за икономическия облик на общината.

Все още е нисък размерът на външните инвестиции, което налага провеждане на още по-активна политика в тази насока. Значима роля се очаква да играе и банковият сектор, който в момента не е достатъчно развит като мрежа, услуги и кредитен ресурс.

Общинският бюджет е важен източник на средства, като приходите в последните години се колебаят поради промените в провежданата от държавата фискална политика. В разходната си част общинският бюджет засега е насочен основно за покриване на дейностите по функции образование, благоустрояване и опазване на околната среда, издръжка на персонала. Недостатъчен е финансовият ресурс за капиталови разходи, което да спомага за провеждане на сериозна инвестиционна политика. Това налага да се търсят и други източници на финансови средства за реализацията на инвестиционни инициативи, както от частни външни инвеститори, така и от национални и международни донорски програми и проекти.

Социална сфера

Развитието на процесите в социалната сфера е с колебливи параметри. Налице са остри демографски проблеми, следващи общото влошаване на демографските характеристики в национален и регионален аспект, като особено сериозни са общото намаляване броя на населението, застаряване, ниска раждаемост и висока смъртност, отрицателен естествен прираст.

Равнището на безработицата в общината е по-ниско от средното за страната, като равнището ú за 2004 год. е най-ниското за последните пет години, с тенденция за намаляване. Това се дължи както на съживяването на икономиката като цяло, така и на реализираните програми и мерки за насърчаване на заетостта. Като сериозен проблем остава високият процент на безработните лица с ниско образование и ниска квалификация (най-вече на лица от ромски произход) и продължително безработните лица.

Основен проблем в социалната сфера се явява състоянието на инфраструктурата и материално-техническата база. Почти във всички сектори – образование, култура, спорт, социално подпомагане сградният фонд, в една или друга степен, има нужда от ремонти и/или реконструкция. Наличното оборудване и обзавеждане с техника, мебели, реквизит и т. н. е недостатъчно или морално и физически остаряло.

Образователната мрежа е изградена, налице са и достатъчно квалифицирани кадри. Основните проблеми са свързани с необходимостта от оптимизиране на мрежата и образователните услуги, вследствие обезлюдяването на селищата, актуализация и усъвършенстване на учебните програми, съобразно новите потребности на средата и пазара на труда, въвеждане на масово компютърно обучение.

Здравеопазването е на добро ниво, базата е достатъчна и е в добро състояние, обезпечени са основните здравни кадри. Недостатъците са свързани със занемарената профилактика на населението; нуждата от възстановяване на училищното медицинско и стоматологично обслужване; осигуряване на лекари-профилни специалисти; подобряване на медицинското обслужване в някои от селата.

Социалните услуги и социалното подпомагане в община Панагюрище са добре обезпечени от страна на структури, кадри, набор от дейности в подкрепа на групи и лица в затруднено социално положение. Потребностите в тази област са свързани с подобряване на МТБ на социалните институции, осигуряване на равен достъп на лицата с увреждания, разнообразяване на услугите, обхващане на всички населени места със социални услуги, по-силно взаимодействие с неправителствения сектор. Съществен фактор за цялостно подобряване на работата на местните институции в тази област би било създаването на Общински център за социални услуги и дейности, какъвто липсва в момента.

Културата в община Панагюрище е с богати традиции. Наличието на голям брой културно-исторически паметници и обекти, музеи, читалища и други културни средища са предпоставка за значим културен живот, развиващ се на територията на общината. Провеждат се много културни прояви с широко участие на населението. Основният проблем за още по-активното разгръщане на културните инициативи са недостатъчните финансови средства. Проблем е и амортизираният сграден фонд и сравнително бедната и остаряла МТБ в читалищата и някои други културни институти. Съдействие в тази насока може да се търси от спонсори и активно участие с проекти по програми за финансиране на културни структури и дейности.

Младежките и спортните инициативи имат добри традиции, но са недостатъчни за осмисляне на свободното време на младежта. Основен проблем в тези сфери е ограниченият размер на финансовите средства. Развитието и обогатяването на тези дейности ще допринесе за задържане на част от младите хора и подобряване на здравния, културен и социален статус на подрастващото поколение.

Неправителственият сектор не е добре развит, а съществуващите организации не са укрепнали и не проявяват присъщата за този сектор активност. Необходимо е по-нататъшното му изграждане и развитие, включително за придобиване на умения за разработване и печелене на проекти по донорски програми, което ще осигури алтернативни източници за финансиране на дейности в областта на културата, спорта, работа с младежта и др.

Техническа инфраструктура и урбанизация

Техническата инфраструктура на територията на общината в по-голямата си част е изградена.

Пътната мрежа, обслужваща населените места е много добре развита, но в значителна степен е амортизирана и има нужда от реконструкция и ремонт. Това касае републиканските пътища, особено път ІІ-37 Златица-Панагюрище-Пазарджик, и най-вече ІV-класната пътна мрежа. По-голямата част от общинската пътна мрежа е в окаяно състояние и има нужда от основни и текущи ремонти, включително реконструкция и ремонт на пътни съоръжения и елементи. Уличната мрежа в селищата е изградена, но значителна част от нея също се нуждае от ремонт и благоустрояване. ЖП инфраструктурата е представена от линията Пловдив-Стрелча-Панагюрище, която е с важно икономическо значение за общината. Релсовият път е амортизиран и има нужда от подмяна.

Електроенергийната инфраструктура е изградена и като цяло е в много добро състояние. Има отделни проблеми, свързани с необходимостта от модернизиране на мрежи средно и ниско напрежение и потребност от изграждане на допълнителна трансформаторна мощност в един от кварталите на Панагюрище. В лошо състояние е мрежата от улично осветление, което почти във всички селища на общината се нуждае от подмяна и реконструкция, с внедряване на енергоспестяващи осветителни тела.

Водоснабдяването с питейна вода за цялата община е осигурено, но водопреносната и водоразпределителната мрежа е силно амортизирана. В отделни селища водата за пиене е с влошени качества, а като цяло съществуващата система за осигуряване на питейна вода е свързана със значителни разходи, което оскъпява стойността й. Проблемите на водоснабдяването за град Панагюрище и всички селища от общината, включително част от селищата на съседната община Стрелча, ще се решат с изграждането на Водоснабдителен комплекс “Луда Яна” /екологичен комплекс от хидротехнически съоръжения за питейно водоснабдяване, напояване, енергодобив, спортни развлечения/. Основен проблем за цялата община е недоизградената канализационна мрежа и съответните съоръжения за пречистване, която е под средното за областта. Отделни елементи на канализационната мрежа има в общинския център (90% изграденост) и някои от селата, а най-проблемни в това отношение са селата Поибрене, Бъта и Оборище. Хидромелиоративната мрежа е слабо развита. За напояване се използват само няколко язовира, а каналните мрежи и съоръженията са похабени и имат нужда от възстановяване.

Съобщителната мрежа е изградена, налице са добри телекомуникационни, радиотелевизионни и пощенски мрежи и услуги. Проблем е липсата на цифрови централи и лошата интернет връзка. През територията на общината преминава оптичен телекомуникационен кабел, като с използването му значително би се подобрило качеството на телекомуникационните услуги.

Селищната мрежа обхваща 10 населени места, от които един град и 9 села. Град Панагюрище се явява основен и естествен административен, икономически и културен център, а отделните селища имат различен характер и степен на развитие, съобразно разположението им, природни дадености, традиции и др. Демографските и икономическите промени в последните 10-15 години са довели до изолираност на някои от селата, но в тях биха могли да се развият алтернативни икономически дейности – екологично земеделие, екологични производства, специфичен туризъм. Част от селищата и техните територии са с остарели устройствени планове, които се нуждаят от актуализация и изработване на цифрови модели на устройствените планове за всички населени места.

Околна среда

На територията на община Панагюрище няма стационарни станции за замерване състоянието на параметрите на околната среда и данни за това се получават инцидентно при замервания от мобилни станции на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). По отношение на атмосферния въздух има отделни превишения на допустимите норми на някои от показателите, като основни замърсители са парокотелните централи, транспортът, битовото отопление. Питейната вода е с влошени качества, което се дължи на силно амортизираната водопреносна мрежа. Повърхностните води и почвите се замърсяват основно от дейността на рудодобивните предприятия и заустването на отпадните води без пречистване. В общината има организирано сметосъбиране и сметоизвозване за всички населени места, но липсва ефективна система за събиране, извозване и рециклиране на отпадъците, като техниката и оборудването са недостатъчни и морално и физически остарели. Проблем е несъответствието на съществуващите сметища на законовите изисквания и наличието на нерегламентирани сметища. Досега не е прилагано разделно събиране на отпадъците.

На територията на общината има богата флора и фауна и интересни природни забележителности със статут на защитени територии и видове. Зелените площи в населените места са достатъчно, но се нуждаят от благоустрояване и допълнително озеленяване.

Обобщените изводи от анализите показват, че община Панагюрище има много добри ресурси, потенциал, традиции и възможности за ускорено социално-икономическо развитие.Последно променен на Петък, 26 Април 2013 05:14