ИдентификацияИнфраструктура Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Енергийна инфраструктура

 

Електроснабдяване
 

                  Електроснабдяването на община Панагюрище се осъществява от Националната енергийна система, като електропреносната и електроразпределителната мрежа и съоръженията към нея се стопанисват, поддържат и реконструират от “Електроразпределение-Пловдив” ЕАД - гр. Пловдив, клон Пазарджик, район Панагюрище, съвместно с Електропреносен район - Пловдив. На територията на общината има общо пет броя подстанции 110 / 20 kV. Три от подстанциите са ведомствени - на “Оптикоелектрон” – 1 бр. и на “Асарел–Медет” АД – 2 бр. Подстанция 110 / 20 kV “Панагюрище” и подстанция 110 / 20 kV “Попинци” задоволяват изцяло нуждите на общината от трансформирана мощност.

                    Въздушната електроразпределителна мрежа средно напрежение е на лъчев принцип. Кабелна мрежа средно напрежение (20 kV) е изградена само в гр. Панагюрище, а в останалата част на общината тя е въздушна. Състоянието на кабелната мрежа средно напрежение е задоволително, на някои места има нужда от подмяна на съществуващите кабели с нови, поради дългогодишното им използване и многобройните аварии по тях. Въздушната мрежа 20 kV е в добро състояние и притежава добри преносни възможности. Предвижда се модернизиране и автоматизиране на мрежите средно напрежение, чрез монтиране на автоматични прекъсвачи с дистанционно управление, с което ще се постигне по-бързо локализиране на авариите и по-голяма оперативност при изключванията за профилактика.
                 Мрежите ниско напрежение в общината са в задоволително състояние, като в гр. Панагюрище около от 50 % мрежата е кабелна, а останалата част е въздушна. Като цяло мрежата е в състояние да задоволи потребностите на населението и промишления сектор. Поради недостиг на трансформирана мощност в един от крайните квартали на гр. Панагюрище на ул. ”Марин Шишков” се предвижда изграждането на нов трафопост. Останалите селища в общината са изцяло електрифицирани. В гр. Панагюрище се предвижда реконструкция и модернизация на мрежите ниско напрежение, като на някои места въздушната мрежа ще се подмени с кабелна, проводниците преминаващи в близост до жилищни сгради ще се подменят с изолирани.
С цел ограничаване на скритата консумация на електроенергия (кражбите), електроразпределителното предприятие провежда различни мероприятия – проверки, изместване на електромерните табла на имотна граница и подмяна на старите електромери с нови по-надеждни. Около 40 % от таблата на абонатите са изместени на имотна граница, като в близките пет години се предвижда изместването и на останалата част.
                       Електрифицирането на гр. Панагюрище се осъществява от 67 трафопоста, а на селата -от 43.
 
Улично осветление
 
                      Уличното и парково осветление в гр. Панагюрище и селата от общината  се състои от живачни осветителни тела (ОТ), които са в лошо техническо състояние, енергоспестяващи натриеви и луминесцентни осветители и няколко броя металхалогенни тела. Повечето от осветителните тела са монтирани на съществуващата въздушна мрежа ниско напрежение, състояща се от стандартни железобетонни стълбове. Използвани са рогатки със защитен ъгъл 15 градуса. В гр. Панагюрище, на главни улици и на площади, осветителните тела са монтирани на стоманени пилони, със стандартни височини, предвидени за улично осветление.
                  Като цяло мрежата на уличното осветление се нуждае от подмяна и реконструкция. На по-голяма част от електромерите, измерващи електроенергията за улично осветление в последните години, бяха монтирани часовникови превключватели за нощна тарифа, с което разходите за електроенергия се намалиха с около 40 %.
             В някои селища са монтирани осветителни тела от енергоспестяващ тип, което допълнително намалява разходите за електроенергия. Необходимо е изцяло да бъдат подменени осветителните тела с енергоспестяващи и да бъдат монтирани часовникови превключватели за нощна тарифа. С цел улесняване на обслужването на уличното осветление електроразпределителното предприятие извършва монтаж на електромерите и комутационната апаратура на фасадите на трафопостовете.
 

Транспортна инфраструктура

 

Пътна инфраструктура
 
Републиканска пътна мрежа
 
                      През територията на община Панагюрище преминават пътища от републиканската пътна мрежа с обща дължина 89,9 км. Те са:

                       Път II-37 Златица - Панагюрище - Пазарджик с дължина 46,0 км. От тях 32,5 км са реконструирани и в добро състояние. Останалият участък от 13,5 км между с. Бъта и с. Левски е в лошо състояние. Асфалтовата настилка е напукана и с много дупки. Наложителна е реконструкция на този участък от пътя, като се изпълнят варианти с изместване на пътя преди с. Левски (“Сап дере”) и острите криви над с. Попинци. Необходимо е да се направи разширение на съществуващия мост, или построяването на нов до с. Попинци. Има нужда от подмяна на всички стари водостоци с нови.

 •                        Път III-801 Вакарел - Поибрене - Панагюрище - Стрелча с дължина 35,5 км. От тях 10,9 км между с. Белица и с. Поибрене са в лошо състояние. Необходимо е полагане на нова асфалтова настилка. Останалата част от 24,6 км е в добро състояние.
 •                         Път III-6006 Мирково - Петрич - Поибрене с дължина 8,3 км. Целият участък е в добро състояние.
Общинска пътна мрежа
 
                        Община Панагюрище стопанисва пътища с обща дължина 52 км:
 • ·        Път с. Панагюрски колони - ЦКС с дължина 2,1 км - с асфалтова настилка в лошо състояние. Необходим е основен ремонт .
 • ·       Път до местността “Братаница” (сметището) с дължина 0,8 км - с трошенокаменна настилка, в лошо състояние. Необходим е основен ремонт.
 • ·        Път до с. Баня с дължина 4,6 км - в момента се извършва основен ремонт.
 • ·        Път до с. Бъта с дължина 2,3 км - има предложение през 2005 г. да бъде направен основен ремонт.
 • ·        Път с. Попинци - мина Радка с дължина 3,3 км - с паважна настилка в добро състояние.
 • ·        Път до мина Радка с дължина 3,3 км - с асфалтова настилка в лошо състояние. Необходимо да се положи нова асфалтова настилка.
 • ·       Път с. Априлци – с. Елшица с дължина 5,2 км - с асфалтова настилка. От тях 3,2 км в лошо състояние, необходимо е полагане на нова настилка. Част от този участък на пътя с дължина 1 км попада в района на хвостохранилището на флотационната фабрика при с. Елшица. При експлоатацията на хвостохранилището се е налагало разширение на пътя и той няколко пъти е изместван. В момента рудник при с. Елшица е в ликвидация и хвостохранилището не работи. Необходимо е на този участък да бъде установено окончателно трасето и да се изгради трайна настилка.
 • ·        Път с. Калугерово – с. Елшица – с. Левски  - с дължина 6,7 км, от тях 4,5 км асфалтова настилка в лошо състояние. Необходимо е полагане на нова асфалтова настилка. Останалите 2,2 км са с паважна настилка и в добро състояние.
 • ·        Път с. Елшица – с. Цар Асен - с дължина 9,8 км и асфалтова настилка в добро състояние.
 • ·        Път с. Оборище – с. Мухово - с дължина 9,8 км и асфалтова настилка в добро състояние.
 • ·        Път до местността “Оборище” - с дължина 2,7 км и асфалтова настилка в добро състояние.
 • ·        Път до местността “Бяла кал” - с дължина 0,4 км и асфалтова настилка в лошо състояние. Необходимо е полагане на нова асфалтова настилка.
 • ·        Път до махала Сърбиново - с дължина 2,2 км и асфалтовата настилка в добро състояние. Пътят преминава над река Тополница през мост от стоманена конструкция. Мостът е старо съоръжение, поради което е необходимо да се полагат постоянни грижи за него, като е наложително да се почисти ръждата и да се пребоядиса.
 • ·        Път до махала Кайряка - с дължина 1,1 км и асфалтова настилка в добро състояние.
 • Улична мрежа
 •  
                       Общата дължина на уличната мрежа в община Панагюрище е 183 км., от които в гр. Панагюрище 71 км,а в кметствата 112 км. Относителният дял на благоустроената с трайна настилка улична мрежа  е 78 % за цялата община.
Основният проблем при благоустрояването на селищата  е поддържането на уличната мрежа (настилка, осветление и др.), а също така и реконструкцията на водопроводната и разширяване на канализационната мрежа.
 
Ж.п. инфраструктура
 
                     Железопътната мрежа е представена от участък на жп линия Пловдив - Стрелча - Панагюрище, като гр. Панагюрище е крайна гара. Линията има важно значение за общината, но от 2003 г. се използва само за транспортиране на масови товари. Във връзка с експлоатацията на меднодобивното предприятие “Асарел-Медет” АД като обслужваща гара се използва и гара Пирдоп.

 

                   На 14 септември 2006 г. е възстановено пътническото движение по ж.п. линията Панагюрище-Пловдив. Новата мотриса "Семенс Дезиро", която е пусната по линията, извършва в двете посоки по 3 курса на ден - сутрин, на обед и вечер.

 

 

Телефонна инфраструктура  и услуги

                       На територията на община Панагюрище далекосъобщителната мрежа е изградена и се поддържа от Технологичен възел Далекосъобщения - гр. Панагюрище към Регионално управление Далекосъобщения &ndash гр. Пловдив. Изградените 13 броя  автоматични телефонни централи обслужват всички населени места в общината, като заетият капацитет е 80 % от инсталираните мощности.


                         Жителите от всички населени места на територията на общината могат да бъдат избирани и да избират както абонатите на фиксираната, така и абонатите на мобилната мрежа от страна и чужбина.


                    Основен проблем е качеството на далекосъобщителните услуги, които не са на необходимото ниво поради остарялата техника и кражбите на кабели. В селата има 8 централи тип КRS,  които предоставят детайлизирана справка за изходящия трафик на абонатния пост, и 5 броя централи тип А29, които не предоставят такава.
Няма цифрови централи, които биха повишили качеството на услугите и потребността на абонатите от пълна и точна информация. За задоволяване нуждите на общината и подобряване на информационна инфраструктура  е необходимо съществуващите аналогови централи да се подменят с цифрови.


                         Интернет услугата също не е на необходимото ниво. Тя е с ниска скорост и ограничен ресурс. Необходимо е внедряването на високоскоростен интернет АDSL, който ще подобри коренно качеството и скоростта на интернет връзките както и комуникацията с другите общини и ще благоприятства за навлизането на модерните телекомуникационни услуги.

В настоящия момент през гр. Панагюрище е изградено оптично трасе, чието използване в бъдещото развитие на телекомуникационните връзки на общината ще допринесе още повече за повишаване на качеството на услугите за бизнеса и населението.

 

Пощи

 

                        На територията на община Панагюрище действат 9 пощенски станции(ПС), в т.ч. една градска, обслужващи население от 28 700 жители, т.е. 1 ПС се пада средно на 3 180  жители.


                    Осъществяват се следните дейности - кореспондентски пратки, препоръка, печатни произведения, абонамент на вестници и списания и тяхната доставка, парични преводи. Извършват се много и разнообразни дейности по възложителство, като изплащане на пенсии, помощи на Дирекция "Социално подпомагане" , обезщетения от Бюро по труда, уведомителни пратки от Банка ДСК, Пощенска банка, инкасиране на сметки за ток, вода и телефон, доставка на писма и списания на М-Тел, доставка списания на "Метро-кеш" , " Глобул" -писма, продажба на винетни стикери,както и много други дейности, застъпени в различните пощенски станции по различен начин според потребностите на населението.


                     Състоянието на сградния фонд е добро - за последните 3 години са освежени и ремонтирани почти всички пощенски станции, а в момента приключва първи етап от ремонта на Панагюрската поща, и то в частта ú за обслужване на клиенти.


                          Тенденции в развитието на пощенското обслужване е концентрацията на всички инкасови дейности в селските пощенски станции (вече е в сила инкасирането на ток, телефон и вода).
От 2005 год. е предвидено плащане на данъци и такси, приемане плащания на здравни осигуровки и др.
Универсалната пощенска услуга заема най-висок относителен дял в общия обем услуги, предоставяни от " Български пощи" ЕАД.


                     Инкасираните телефонни сметки намаляват, поради закриването на телефонни постове  или преминаване към банково плащане -  34 323 бр. на 32 554 бр. осребрени разписки.


                          Забелязва се тенденция  на увеличаване на абонамента на вестници и списания. В тази област частният разпространител зае големия пазарен сектор поради по-голямата си маневреност.


                      Нарастващата конкуренция в пощенския сектор изисква промяна по отношение качеството на предлаганите услуги в посока улесняване на гражданите и съкращаване на времето на обслужване, което ще се осъществи, посредством компютъризиране на повече работни места и изграждане на интегрирани гишета за предоставяне на пощенски услуги.

Последно променен на Четвъртък, 02 Февруари 2017 12:14