ИдентификацияП О К А Н А На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет – Панагюрище на 28.02.2024 год. от 16.00 часа, при следния Печат Е-мейл
Написано от PR   

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

1.Подготовка за кандидатстване по процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“.

2.Отчет за изпълнението на Общински план за младежта за 2023 година.

3.Приемане  Общински план за младежта за 2024 година.

4.Приемане Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за второ полугодие на 2023 година.

5.Приемане отчет за работата на Общински съвет – Панагюрище за периода 01.09.2023 година до 31.12.2023 година  и План за работа на Общински съвет за първо полугодие на 2024 година.

6.Удължаване срока за подаване на документи  от кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Пазарджик.

7.Удължаване срока за подаване на документи от  кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Панагюрище.

 

 

ИВАН ЛАЛОВ /п/

Председател на Общински съвет

Последно променен на Четвъртък, 22 Февруари 2024 16:21