ИдентификацияСТАРТИРА ПРОЦЕДУРАТА ПО НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ „МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ 2023“ Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   


Екипът на Община Панагюрище, оценявайки значимата роля на  младежката общност в обществения живот, необходимостта от подкрепа на младите хора и създаване на условия и възможности за задържането им в родния ни край, търси начини да покаже, че младежкото мнение има значение.

От 5 април Община Панагюрище стартира процедурата по набиране на предложения за инициативи „МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ 2023“.

Общината прилага за седма поредна година тази форма на организация и възможност за изява на инициативността и новаторството на младите хора чрез финансиране на проекти, разработени и реализирани от тях на територията на община Панагюрище.

Предложените проекти се очаква да ангажират свободното време на младите хора чрез стимулиране на младежката инициатива, предприемчивост и креативност.

Проектните предложения следва да са насочени към широк кръг младежи и да дават възможност за включване и изява на повече млади хора от общината, като се търси максимална публичност на реализираните проекти.

Насърчава се и включването на младежи с увреждания и млади хора в неравностойно социално положение.

Участието в конкретни дейности - проекти и целенасочени тематични кампании за всяка една сфера на обществения живот ще мотивира социалната младежка ангажираност и ще повиши чувството на принадлежност към общността.

През 2023 година Община Панагюрище ще финансира проекти, осъществени с активното участие на младежи, на конкурсен принцип, в следните приоритети:

 • Решаване на конкретни социални въпроси;
 • Повишаване на гражданската активност на младежите, развитие на демокрацията и защита на човешките права;
 • Преодоляване на социалната изолация и реинтеграция на уязвими и маргинализирани групи, социална интеграция;
 • Насърчаване на доброволческата дейност;
 • Междукултурно и междуетническо сътрудничество;
 • Утвърждаване на местни, национални традиции и европейски практики;
 • Насърчаване на творческите умения и инициативи на младежите;
 • Насърчаване на здравословния начин на живот;
 • Екология;
 • Туризъм;
 • Спорт.

За финансово подпомагане на проекти за младежки дейности могат да кандидатстват:

Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейности на територията на община Панагюрище, в съответствие с принципите, целите, задачите и приоритетите на общинската политика за младежта.

Неформални младежки групи, осъществяващи дейности на територията на община Панагюрище, в съответствие с принципите, целите, задачите и приоритетите на общинската политика за младежта. Неформалната младежка група се състои от минимум четирима участници, като един от членовете на групата на възраст над 18 г. представлява и поема отговорност от името на групата, чрез нотариално заверено пълномощно.

Ученически екипи с членове над 14-годишна възраст, представляващи едно или повече училища, под методическото ръководство на педагог/педагогически съветник.

Други юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи младежки дейности.

Кандидатите могат да участват с един проект на стойност 3 000 лева.

Проектните предложения се подават в Център за административно обслужване – град Панагюрище, пл. „20-ти април“ №13, Община Панагюрище, от 05.04.2023 година до 17:30 часа на 05.05.2023 година включително.


Указанията за изготвянето на проектите, както и необходимите за кандидатстване документи са публикувани на електронната страницата на Община Панагюрище, раздел „Младежки дейности“ - „Младежки проекти“.

Последно променен на Петък, 31 Март 2023 13:44