Търгове и конкурси Печат Е-мейл
Написано от Administrator   О Б Щ И Н А   П А Н А Г Ю Р И Щ Е

 

ОБЯВА

 

На основание чл.14, ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №63 от 25.04.2024г. на Общински съвет, Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за услуги с  площ от 18 кв.м, находящо се в сградата на НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1927” с. Бъта, общ. Панагюрище  с начална годишна наемна цена, определена с Методиката за определяне на началните  цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 720 лв. Срок за отдаване под наем 5(пет) години.

Търгът ще се проведе  на 12.06.2024 г. от 15:30 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата  на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обекта, предмет на търга от 23.05.2024 г. до 11.06.2024 год. включително след предварителна заявка в дирекция “ОСОП” и НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1927 ” с. Бъта.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА - Панагюрище.

Депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище или по банков път в срок до 18:00 часа на 11.06.2024 г.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с отбелязано име на участника и цялостното наименование на обекта на търга в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 11.06.2024 г.

 

За справки и информация: Дирекция ”ОСОП”, телефон: 0357- 600 54, 600 49, 600 77
О Б Щ И Н А   П А Н А Г Ю Р И Щ Е


ОБЯВА


На основание чл.14, ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №64 от 25.04.2024 г. на Общински съвет, Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за кафе-сладкарница с обща  площ от 82 кв.м, от които 48 кв.м за търговска зала и складови и спомагателни помещения с обща площ 34 кв.м, находящо се в сградата на НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1927” с. Бъта, общ. Панагюрище  с начална годишна наемна цена, определена с Методиката за определяне на началните  цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 2784 лв. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

Кандидатите да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон.

Търгът ще се проведе  на 12.06.2024 г. от 16:00 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата  на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обекта, предмет на търга от 23.05.2024 г. до 11.06.2024 г. включително след предварителна заявка в дирекция “ОСОП” и НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1927” с. Бъта.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА - Панагюрище.

Депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище или по банков път в срок до 18:00 часа на 11.06.2024 г.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с отбелязано име на участника и цялостното наименование на обекта на търга в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 11.06.2024 г.


За справки и информация: Дирекция ”ОСОП”, телефон: 0357- 600 54, 600 49, 600 77

О Б Щ И Н А   П А Н А Г Ю Р И Щ Е


ОБЯВА


На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №65 от 25.04.2024 г. на Общински съвет, Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 19 кв.м и припадащите се към него общи части в размер на 3,92 кв.м, за масажно студио находящо се на втори етаж в сградата на  Здравна служба с. Попинци, община Панагюрище, публична общинска собственост с начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 1026 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

Търгът ще се проведе  на 12.06.2024 г. от 16:30 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата  на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обекта, предмет на търга от 23.05.2024 г. до 11.06.2024 г. включително след предварителна заявка в дирекция “ОСОП” и Кметство с. Попинци.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА - Панагюрище.

Депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище или по банков път в срок до 18:00 часа на 11.06.2024 г.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с отбелязано име на участника и цялостното наименование на обекта на търга в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 11.06.2024 г.


За справки и информация: Дирекция ”ОСОП”, телефон: 0357- 600 54, 600 49, 600 77

ОБЯВА


На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.42, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 68 от 25.04.2024 г. на Общински съвет - Панагюрище

Общинска администрация – Панагюрище обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 59375.501.246 с площ 858 кв.м, находящ се на ул. „Слънчева поляна”  в с. Панагюрски колонии при първоначална тръжна цена от 47 001, 24 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 12.06.2024 г. (сряда) от 14:30 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена се внася по банков път в срок до 18:00 часа на 11.06.2024 г.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с отбелязано име на участника и цялостното наименование на обекта на търга в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 11.06.2024 г.


За справки и информация: Дирекция ”ОСОП”, етаж 3, стая № 309, № 304, телефон: 0357 600 49, 0357 600 77.


ОБЯВА


Общинска администрация – Панагюрище обявява търг с тайно наддаване за продажба на             общински поземлен имот - УПИ VI - „за ТП” в кв.51 по плана село Попинци, Община             Панагюрище с площ от 45 кв. м. за изграждане на трафопост.

Първоначалната  тръжна цена за продажба, определена  с Решение №49/27.03.2024 год. на Общински      съвет – Панагюрище, е в размер на от 579,60 лв. с ДДС.

Депозитът за участие е в размер на 200.00 лева /двеста/лева. Депозитът се внася в брой на касата на ЦAO - І-ви етаж на Община Панагюрище или по банов път, до 18.00 часа на 13.05.2024 год.

Търгът ще се проведе стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация на  14.05.2024 год. от 14:00 часа, последваща дата–21.05.2024г. от  14:00 часа;

Оглед на имота ще се извършва от  29.04.2024 до 13.05.2024 г. - всеки работен ден в рамките на работното време на място, след            предварителна заявка на тел.  0885885432 – П. Петров. Цената на тръжна документация е в размер на  30.00 лв. с ДДС  и се закупува от Центъра за услуги и информация на  гражданите – I етаж на  Общинска администрация – Панагюрище от 29.04.2024г. до 13.05.2024г.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в “ Центъра за услуги и информация на  гражданите ”, пл. „Двадесети април” № 13 в срок до 18:00 часа на  13.05.2024 год., а за последващата  дата - до 18:00 ч. на      20.05.2024 г.

Допълнителна информация може да се получи от Петър Петров – гл. експерт  „Общинска собственост“ на тел. 0885885432.

 

О Б Щ И Н А   П А Н А Г Ю Р И Щ Е


ОБЯВА


На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.42, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, становище на ПК Бюджет и икономика на общината, Протокол №11/12.03.2024г. и Решение №47 от 27.03.2024г. на Общински съвет - Панагюрище,

Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен търг с тайно наддаване, за продажба на общински поземлен имот с идентификатор №55302.501.2458 по КККР на град Панагюрище с площ 153 кв.м, ведно с построена в имота двуетажна административна сграда с идентификатор №55302.501.2458.1, със застроена площ 123 кв.м /РЗП 246 кв.м/, актуван с Акт за частна общинска собственост №1567 от 14.05.2013 год. находящ се в град Панагюрище, ул. „Рад Гемеджиев“, при първоначална тръжна цена от 110 652,00 лева.

Търгът да се проведе на 08.05.2024 год. (Сряда) от 16:00 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внася по банков път в срок до 18:00 часа на 07.05.2024 год.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с отбелязано име на участника и цялостното наименование на обекта на търга в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 07.05.2024 год.


За справки и информация: Отдел ”ОППОС”, телефон: 0357- 600 54, 600 49, 600 77


ОБЯВА


На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.42, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 27 от 15.02.2024г. на Общински съвет

Общинска администрация – Панагюрище обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 59375.501.498 с площ 1068 кв.м, находящ се на ул. „Слънчева поляна”  в с.Панагюрски колонии при първоначална тръжна цена от 57 620,40 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 22.03.2024г. (петък) от 13:30 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена се внася по банков път в срок до 18:00 часа на 21.03.2024г. год.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с отбелязано име на участника и цялостното наименование на обекта на търга в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 21.03.2024 год.


За справки и информация: Отдел ”ОППОС”, етаж 3, стая № 309, № 304, телефон: 0357 600 49, 0357 600 77.

ОБЯВА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ  НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ, ЧЕ ОТ 12.02.2024 г. ДО 08.03.2024 г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СВОБОДНИ ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА СТОПАНСКАТА 2024-2025 г.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗЕЦ, УТВЪРДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ЩЕ СЕ ПОДАВАТ В ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ.

Допълнителна информация на  моб. тел. 0885885432 – П. Петров


О Б Щ И Н А   П А Н А Г Ю Р И Щ Е

 

ОБЯВА


На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №11 от 14.12.2023г. на Общински съвет,

Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за услуги с площ от 17 кв.м, находящо се на II-ри етаж в сградата на Градска минерална баня, гр. Панагюрище,  ул. “Стоил Финджеков“ №23, с начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 1278 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5(пет) години.

Търгът ще се проведе  на 29.01.2024 год. от 16:00 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата  на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обекта, предмет на търга от 11.01.2024 год. до 26.01.2024 год. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС” и Градска минерална баня  гр. Панагюрище.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА - Панагюрище.

Депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище или по банков път в срок до 18:00 часа на 26.01.2024 г.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с отбелязано име на участника и цялостното наименование на обекта на търга в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 26.01.2024 г.


За справки и информация: Отдел ”ОППОС”, телефон: 0357- 600 54, 600 49, 600 77

О Б Щ И Н А   П А Н А Г Ю Р И Щ Е

 

ОБЯВА


На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №641 от 31.08.2023г. на Общински съвет,

Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част за бар и дискотека с обща площ           102 кв.м., включваща: търговска зала с площ от 62 кв.м., кухня с площ от 9 кв.м., складово помещение към кухнята с площ от 7 кв.м., сервизни помещения  към кухнята с площ от 9 кв.м, както и сервизни помещения на входното антре с площ от 15 кв.м., находящи се в сградата на Младежки дом, с. Бъта, с начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 4032 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5(пет) години.

Кандидатите за обекта да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон.

Търгът да се проведе  на 02.11.2023 год. от 16:00 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата  на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обекта, предмет на търга от 19.10.2023 год. до 01.11.2023 год. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС” и Кметство с. Бъта .

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА - Панагюрище.

Депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище или по банков път в срок до 18:00 часа на 01.11.2023 г.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с отбелязано име на участника и цялостното наименование на обекта на търга в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 01.11.2023 г.


За справки и информация: Отдел ”ОППОС”, телефон: 0357- 600 54, 600 49, 600 77

О Б Щ И Н А   П А Н А Г Ю Р И Щ Е

 

ОБЯВА


На основание чл.37, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.40, ал.1, т.3, чл.57, ал.1, т.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №651 от 18.09.2023г. на Общински съвет,

Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен търг с тайно наддаване, за учредяване право на строеж за построяване на 5бр. гаражи  в общински поземлен имот с идентификатор №55302.501.1479, находящ се на ул. „Кръстьо Гешанов” №12 в гр. Панагюрище, по скица – виза за строеж утвърдена от гл. архитект на Община Панагюрище при цена за 1 кв.м в размер на 110,28 лева  както следва:

˗          Петно №1 с площ 25 кв. м при начална тръжна цена от 2 757,00 лева. ДДС не се начислява.

˗          Петно №2 с площ 25 кв. м при начална тръжна цена от 2 757,00 лева. ДДС не се начислява.

˗          Петно №3 с площ 24 кв. м при начална тръжна цена от 2 646,72 лева. ДДС не се начислява.

˗          Петно №4 с площ 29 кв. м при начална тръжна цена от 3 198,12 лева. ДДС не се начислява.

˗          Петно №5 с площ 29 кв. м при начална тръжна цена от 3 198,12 лева. ДДС не се начислява.

Търгът да се проведе на 02.11.2023 год. (Четвъртък) от 16:30 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внася в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище или по банков път в срок до 18:00 часа на 01.11.2023 год.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с отбелязано име на участника и цялостното наименование на обекта на търга в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 01.11.2023 год.

Право на участие в търга ще имат само физически и юридически лица, които притежават обособена част от жилищната сграда с идентификатор №55302.501.1479.1, построена в имот с идентификатор № 55302.501.1479


За справки и информация: Отдел ”ОППОС”, телефон: 0357- 600 54, 600 49, 600 77

О Б Щ И Н А   П А Н А Г Ю Р И Щ Е

ОБЯВА

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №641 от 31.08.2023г. на Общински съвет,

Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част за бар и дискотека с обща площ           102 кв.м., включваща: търговска зала с площ от 62 кв.м., кухня с площ от 9 кв.м., складово помещение към кухнята с площ от 7 кв.м., сервизни помещения  към кухнята с площ от 9 кв.м, както и сервизни помещения на входното антре с площ от 15 кв.м., находящи се в сградата на Младежки дом, с. Бъта, с начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 4032 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5(пет) години.

Кандидатите за обекта да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон.

Търгът да се проведе  на 10.10.2023 год. от 16:00 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата  на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обекта, предмет на търга от 21.09.2023 год. до 09.10.2023 год. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС” и Кметство с. Бъта .

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА - Панагюрище.

Депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище или по банков път в срок до 18:00 часа на 09.10.2023 г.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с отбелязано име на участника и цялостното наименование на обекта на търга в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 09.10.2023 г.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС”, телефон: 0357- 600 54, 600 49, 600 77


О Б Щ И Н А   П А Н А Г Ю Р И Щ Е

 ОБЯВА

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №640 от 31.08.2023г. на Общински съвет,

Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем на кабинет по дентална медицина с площ 15 кв.м. и припадащите се към него общи части в размер на 3,92кв.м. на І-ви етаж в сградата на Здравна служба с. Попинци, с начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 864лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5(пет) години.

Кандидатите да са регистрирани за извършване на първична дентална помощ  и да имат сключен договор с РЗОК – гр. Пазарджик.

Търгът да се проведе  на 10.10.2023 год. от 16:30 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата  на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обекта, предмет на търга от 21.09.2023 год. до 09.10.2023 год. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС” и Кметство с. Попинци.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА - Панагюрище.

Депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище или по банков път в срок до 18:00 часа на 09.10.2023г.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с отбелязано име на участника и цялостното наименование на обекта на търга в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 09.10.2023г.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС”, телефон: 0357- 600 54, 600 49, 600 77

file icon pdf Заповед 620 от 15.09.2023 г.

file icon pdf Заповед 618 от 15.09.2023 г.

file icon doc ПРИЛОЖЕНИЯ ТЪРГ 11.09.2023 г.

file icon pdf Заповед 617 от 15.09.2023 г.

file icon pdf Заповед 616 от 15.09.2023 г.

file icon pdf Заповед 615 от 15.09.2023 г.
ОБЯВА

На основание чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във и  връзка с изпълнение на Решение №623 от 26.07.2023г. на ОбС, Общинска администрация – Панагюрище обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землища Панагюрище, Оборище, Поибрене, Елшица, Попинци, Бъта и Баня, Община Панагюрище:

 1. Срок за отдаване под наем :10 години.
 2. Начални годишни  тръжни цени и размер на депозита за участие в търга:

Списъкът с предложените имоти в едно с началните, годишни тръжни цени и депозита за участие в търга,  подробно описани по населени места може да се види на информационното табло в Центъра за административно обслужване на гражданите на 1 етаж на Общинска администрация – Панагюрище и на интернет страницата на Община Панагюрище на адрес http://www.panagyurishte.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=2756&Itemid=122

 1. Дата на провеждане на търга: 11.09.2023г. от 10:30 часа, последваща дата – 18.09.2023г. от 10:30 часа.
 2. Място на провеждане на търга: Камерна зала в Театър дом паметник на гр. Панагюрище.
 3. Оглед на обектите:  от 28.08 до 08.09.2023 г. включително, след предварителна заявка на тел.  0885885432 -  П. Петров.
 4. Цената за тръжна документация е в размер на 20,00 лв. с ДДС  и се закупува от Центъра за услуги и информация на  гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 28.08.2023г. до 08.09.2023г.
 5. Срок за подаване на заявления за участие в търга: до 18:00 часа на 08.09.2023 год., а за последващата дата - до 18:00 ч. на 15.09.2023 год.
 6. Място за получаване на информация за земите – обект на търга: на гише „Информация” на 1 етаж на Общинска администрация – Панагюрище и на интернет страницата на Община Панагюрище на адрес: http://www.panagyurishte.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=2756&Itemid=122


За информация: гл. експерт „ОС“ П. Петров -  тел.  0885885432


Приложение 1

СПИСЪК

НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ –  ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД,  ЗА ОТДАВАНЕТО ИМ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГОДИШНА НАЕМНА ЦЕНА НА ИМОТА, И ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА

 file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

О Б Щ И Н А   П А Н А Г Ю Р И Щ Е


ОБЯВА


На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.42, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №572 от 30.03.2023г. на Общински съвет,

Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен търг с тайно наддаване, за продажба на поземлен имот с идентификатор №55302.501.4244 с площ 536 кв.м, находящ се на ул. „Малина” №32 в гр. Панагюрище, при първоначална тръжна цена от 25 870,80 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 12.09.2023 год. (Вторник) от 13:30 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внася по банков път в срок до 18:00 часа на 11.09.2023 год.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с отбелязано име на участника и цялостното наименование на обекта на търга в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 11.09.2023 год.


За справки и информация: Отдел ”ОППОС”, телефон: 0357- 600 54, 600 49, 600 77

О Б Щ И Н А   П А Н А Г Ю Р И Щ Е


ОБЯВА


На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.42, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №622 от 26.07.2023г. на Общински съвет,

Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен търг с тайно наддаване, за продажба на общински поземлен имот с идентификатор №55302.501.4957 с площ 200 кв.м, находящ се на ул. „Ауе”  в гр. Панагюрище, при първоначална тръжна цена от 11 899,20 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 12.09.2023 год. (Вторник) от 17:00 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внася в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище или по банков път в срок до 18:00 часа на 11.09.2023 год.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с отбелязано име на участника и цялостното наименование на обекта на търга в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 11.09.2023 год.


За справки и информация: Отдел ”ОППОС”, телефон: 0357- 600 54, 600 49, 600 77

О Б Щ И Н А   П А Н А Г Ю Р И Щ Е


ОБЯВА


На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.42, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №621 от 26.07.2023г. на Общински съвет,

Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен търг с тайно наддаване, за продажба на общински поземлен имот с идентификатор №55302.501.4956 с площ 200 кв.м, находящ се на ул. „Ауе”  в гр. Панагюрище, при първоначална тръжна цена от 11 899,20 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 12.09.2023 год. (Вторник) от 16:30 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внася в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище или по банков път в срок до 18:00 часа на 11.09.2023 год.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с отбелязано име на участника и цялостното наименование на обекта на търга в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 11.09.2023 год.


За справки и информация: Отдел ”ОППОС”, телефон: 0357- 600 54, 600 49, 600 77

О Б Щ И Н А   П А Н А Г Ю Р И Щ Е


ОБЯВА


На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.42, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №620 от 26.07.2023г. на Общински съвет,

Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен търг с тайно наддаване, за продажба на общински поземлен имот с идентификатор №55302.501.4958 с площ 200 кв.м, находящ се на ул. „Ауе”  в гр. Панагюрище, при първоначална тръжна цена от 11 899,20 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 12.09.2023 год. (Вторник) от 16:00 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внася в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище или по банков път в срок до 18:00 часа на 11.09.2023 год.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с отбелязано име на участника и цялостното наименование на обекта на търга в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 11.09.2023 год.


За справки и информация: Отдел ”ОППОС”, телефон: 0357- 600 54, 600 49, 600 77

О Б Щ И Н А   П А Н А Г Ю Р И Щ Е


ОБЯВА


На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.42, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №619 от 26.07.2023г. на Общински съвет,

Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен търг с тайно наддаване, за продажба на общински поземлен имот с идентификатор №55302.501.4960 с площ 119 кв.м, находящ се на ул. „Ауе”  в гр. Панагюрище, при първоначална тръжна цена от 7 080,00 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 12.09.2023 год. (Вторник) от 15:30 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внася в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище или по банков път в срок до 18:00 часа на 11.09.2023 год.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с отбелязано име на участника и цялостното наименование на обекта на търга в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 11.09.2023 год.


За справки и информация: Отдел ”ОППОС”, телефон: 0357- 600 54, 600 49, 600 77

О Б Щ И Н А   П А Н А Г Ю Р И Щ Е


ОБЯВА


На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.42, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №618 от 26.07.2023г. на Общински съвет,

Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен търг с тайно наддаване, за продажба на общински поземлен имот с идентификатор №55302.501.4959 с площ 113 кв.м, находящ се на ул. „Ауе”  в гр. Панагюрище, при първоначална тръжна цена от 6 723,60 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 12.09.2023 год. (Вторник) от 15:00 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внася в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище или по банков път в срок до 18:00 часа на 11.09.2023 год.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с отбелязано име на участника и цялостното наименование на обекта на търга в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 11.09.2023 год.


За справки и информация: Отдел ”ОППОС”, телефон: 0357- 600 54, 600 49, 600 77

О Б Щ И Н А   П А Н А Г Ю Р И Щ Е


ОБЯВА


На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.42, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №617 от 26.07.2023г. на Общински съвет,

Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен търг с тайно наддаване, за продажба на общински поземлен имот с идентификатор №55302.501.4963 с площ 200 кв.м, находящ се на ул. „Ауе”  в гр. Панагюрище, при първоначална тръжна цена от 11 899,20 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 12.09.2023 год. (Вторник) от 14:30 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внася в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище или по банков път в срок до 18:00 часа на 11.09.2023 год.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с отбелязано име на участника и цялостното наименование на обекта на търга в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 11.09.2023 год.


За справки и информация: Отдел ”ОППОС”, телефон: 0357- 600 54, 600 49, 600 77

О Б Щ И Н А   П А Н А Г Ю Р И Щ Е


ОБЯВА


На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.42, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №616 от 26.07.2023г. на Общински съвет,

Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен търг с тайно наддаване, за продажба на общински поземлен имот с идентификатор №55302.501.4962 с площ 200 кв.м, находящ се на ул. „Ауе”  в гр. Панагюрище, при първоначална тръжна цена от 11 899,20 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 12.09.2023 год. (Вторник) от 14:00 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внася в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище или по банков път в срок до 18:00 часа на 11.09.2023 год.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с отбелязано име на участника и цялостното наименование на обекта на търга в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 11.09.2023 год.


За справки и информация: Отдел ”ОППОС”, телефон: 0357- 600 54, 600 49, 600 77

О Б Щ И Н А   П А Н А Г Ю Р И Щ Е


ОБЯВА


На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.58, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №605 от 29.06.2023г. на Общински съвет,

Общинска администрация – Панагюрище обявява публичен  търг  с явно наддаване за продажба на общинска движима вещ, представляваща лек автомобил „ТОЙОТА РАВ - 4“, с рег. №КН7138ВМ, дата на първа регистрация 27.10.1998 год., чрез публичен търг с явно наддаване, при първоначална тръжна цена от 4 635,60  лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 08.08.2023 год. (Вторник) от 16:30 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 07.08.2023 год.


За справки и информация: Отдел ”ОППОС”, телефон: 0357- 600 54, 600 49, 600 77


О Б Щ И Н А   П А Н А Г Ю Р И Щ Е


ОБЯВА


На основание чл.14, ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №601 от 29.06.2023г. на Общински съвет,

Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за склад с площ 29 кв.м. на ІІ-рия етаж в сграда, намираща се на ул. „Стоянка Карабойчева” №13 с. Попинци, община Панагюрище с начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 882лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5(пет) години.

Търгът да се проведе  на 08.08.2023 год. от 16:00 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата  на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обектите, предмет на търга от 20.07.2023 год. до 07.08.2023 год. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС” .

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА - Панагюрище.

Депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище или по банков път в срок до 18:00 часа на 07.08.2023 г.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с отбелязано име на участника и цялостното наименование на обекта на търга в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 07.08.2023 г.


За справки и информация: Отдел ”ОППОС”, телефон: 0357- 600 54, 600 49, 600 77

О Б Щ И Н А   П А Н А Г Ю Р И Щ Е


ОБЯВА


На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.42, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №604 от 29.06.2023г. на Общински съвет,

Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен търг с тайно наддаване, за продажба на общински поземлен имот с идентификатор №59375.501.591 с площ 1152 кв.м, находящ се на ул. „Проф. Петър Дееничин” в с. Панагюрски колонии, чрез публичен търг с тайно наддаване, при първоначална тръжна цена от 60 922,80 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 09.08.2023 год. (Сряда) от 16:30 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внася по банков път в срок до 18:00 часа на 08.08.2023 год.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с отбелязано име на участника и цялостното наименование на обекта на търга в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 08.08.2023 год.


За справки и информация: Отдел ”ОППОС”, телефон: 0357- 600 54, 600 49, 600 77

О Б Щ И Н А   П А Н А Г Ю Р И Щ Е


ОБЯВА


На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.42, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №603 от 29.06.2023г. на Общински съвет,

Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен търг с тайно наддаване, за продажба на общински поземлен имот с идентификатор №55302.501.3053 с площ 127 кв.м, ведно с построена в имота двуетажна масивна жилищна сграда с идентификатор №55302.501.3053.1 със застроена площ 87 кв.м, находящ се на ул. „Инж. Петърчанов” №2 в гр. Панагюрище, чрез публичен търг с тайно наддаване, при първоначална тръжна цена от 95 352,00 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 09.08.2023 год. (Сряда) от 16:00 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внася по банков път в срок до 18:00 часа на 08.08.2023 год.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с отбелязано име на участника и цялостното наименование на обекта на търга в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 08.08.2023 год.


За справки и информация: Отдел ”ОППОС”, телефон: 0357- 600 54, 600 49, 600 77file icon pdf Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Панагюрище през 2023 година


file icon pdf Протокол за разпределение на пасища и ливади от ОПФ за стопанската 2023 - 2024г.О Б Щ И Н А   П А Н А Г Ю Р И Щ Е

 

ОБЯВА


На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №570 от 30.03.2023г. на Общински съвет,

Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем на кафе-сладкарница заедно с остъклен навес (необорудвани) с обща площ  233 кв.м., от които 100 кв.м.  зала за търговска дейност,     86 кв.м. остъклен навес, 33 кв.м.  складови помещения и 14 кв.м. помощни помещения, находящи се в сградата на Театър Дом - паметник, ул. “Петър Карапетров“№2,  гр. Панагюрище, с начална годишна наемна цена определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 16 290 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5(пет) години.

Търгът да се проведе  на 07.07.2023 год. от 16:30 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата  на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обектите, предмет на търга от 22.06.2023 год. до 06.07.2023 год. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС” .

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА - Панагюрище.

Депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище или по банков път в срок до 18:00 часа на 06.07.2023 г.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с отбелязано име на участника и цялостното наименование на обекта на търга в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 06.07.2023 г.


За справки и информация: Отдел ”ОППОС”, телефон: 0357- 600 54, 600 49, 600 77О Б Щ И Н А   П А Н А Г Ю Р И Щ Е

 

ОБЯВА


На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.42, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №573 от 30.03.2023г. на Общински съвет,

Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на УПИ VI-179 с площ 806 кв.м, находящ се в кв.23 по плана на село Поибрене, чрез публичен търг с тайно наддаване, при първоначална тръжна цена от 17 860,80 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 29.05.2023 год. (Понеделник) от 17:00 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внася  в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище или по банков път в срок до 18:00 часа на 26.05.2023 г.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с отбелязано име на участника и цялостното наименование на обекта на търга в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 26.05.2023 год.


За справки и информация: Отдел ”ОППОС”, телефон: 0357- 600 54, 600 49, 600 77


О Б Щ И Н А   П А Н А Г Ю Р И Щ Е

 

ОБЯВА


На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.42, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №572 от 30.03.2023г. на Общински съвет,

Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен търг с тайно наддаване, за продажба на Поземлен имот с идентификатор №55302.501.4244 с площ 536 кв.м, находящ се на ул. „Малина” №32 в гр. Панагюрище, чрез публичен търг с тайно наддаване, при първоначална тръжна цена от 25 870,80 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 29.05.2023 год. (Понеделник) от 16:30 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внася по банков път в срок до 18:00 часа на 26.05.2023 год.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с отбелязано име на участника и цялостното наименование на обекта на търга в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 26.05.2023 год.


За справки и информация: Отдел ”ОППОС”, телефон: 0357- 600 54, 600 49, 600 77

О Б Щ И Н А   П А Н А Г Ю Р И Щ Е


ОБЯВА

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №570 от 30.03.2023г. на Общински съвет,

Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем на кафе-сладкарница заедно с остъклен навес (необорудвани) с обща площ  233 кв.м., от които 100 кв.м.  зала за търговска дейност,  86 кв.м. остъклен навес, 33 кв.м.  складови помещения и 14 кв.м. помощни помещения, находящи се в сградата на Театър Дом - паметник, ул. “Петър Карапетров“№2, гр. Панагюрище, с начална годишна наемна цена определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 16 290 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5(пет) години.

Търгът да се проведе  на 29.05.2023 год. от 16:00 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата  на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обектите, предмет на търга от 11.05.2023 год. до 26.05.2023 год. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС” .

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА - Панагюрище.

Депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище или по банков път в срок до 18:00 часа на 26.05.2023 г.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с отбелязано име на участника и цялостното наименование на обекта на търга в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 26.05.2023 г.


За справки и информация: Отдел ”ОППОС”, телефон: 0357- 600 54, 600 49, 600 77


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем  на   общински терен с площ от 10 кв.м. за разполагане на преместваем обект /сглобяема постройка/ за обслужващи дейности, находящ се в с. Попинци, съгласно одобрена схема от                гл. архитект на община Панагюрище, при начална годишна наемна цена, определена с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Панагюрище – 300 лв. Срок за отдаване под наем 5(пет) години.

Търгът да се проведе  на 06.04.2023 год. от 16:00 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата  на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обекта, предмет на търга от 16.03.2023 год. до 05.04.2023 год. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС” и Кметство с. Попинци.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта, както  и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 05.04.2023 г..

За справки и информация: Отдел”ОППОС” при Общинска администрация - Панагюрище, стая №305, тел. 0357 600-54.ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ


ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем  на   помещения  от сградата на Градски универсален магазин, гр. Панагюрище, пл."20-ти Април“ за осъществяване на  търговска дейност, както следва:

1. Помещение с площ от 21 кв.м. за извършване на  търговска дейност, намиращо се във витринната част под колонадата на ГУМ, гр. Панагюрище, частна общинска собственост с годишна наемна цена - 2520 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5(пет) години.

2. Помещение с площ от 15 кв.м. за извършване на търговска дейност, намиращо се във витринната част под колонадата на ГУМ, гр. Панагюрище, частна общинска собственост, с годишна наемна цена –  2106 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5(пет) години.

Търгът да се проведе  на 06.04.2023 год. от 16:30 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата  на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обектите, предмет на търга от 16.03.2023 год. до 05.04.2023 год. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС” .

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта, както и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 05.04.2023 г..

За справки и информация: Отдел”ОППОС” при Общинска администрация - Панагюрище, стая №305, тел. 0357 600-54.ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем  на   части от сградата на Градски универсален магазин, гр. Панагюрище, пл."20-ти Април“, частна общинска собственост за осъществяване на  търговска дейност, както следва:

1.  I-ви етаж от търговската част на сградата на Градски универсален магазин с площ - 405 кв.м., складови помещения – 52 кв.м., коридор 66 кв.м.   с  начална годишна наемна цена определена по Методиката за определяне на начални цени за договоряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 36 306 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем  5 (пет) години.

2. II – ри етаж източно крило от търговската част на сградата на Градски универсален магазин с площ 240 кв.м. с  начална годишна наемна цена определена по Методиката за определяне на начални цени за договоряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 12 528 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем  5 (пет) години.

3. II – ри етаж западно крило от търговската част на сградата на Градски универсален магазин с площ 372 кв.м.  начална годишна наемна цена определена по Методиката за определяне на начални цени за договоряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 19 386 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем  5 (пет) години.

Търгът да се проведе  на 05.04.2023 год. от 16:30 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата  на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обектите, предмет на търга от 16.03.2023 год. до 04.04.2023 год. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС” .

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта, както и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за всеки обект се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 04.04.2023 г..

За справки и информация: Отдел”ОППОС” при Общинска администрация - Панагюрище, стая №305, тел. 0357 600-54.


ОБЯВА

Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на Поземлен имот с идентификатор №59375.501.611 с площ 1145 кв.м, находящ се на ул. „Люляк” в с. Панагюрски колонии, чрез публичен търг с тайно наддаване, при първоначална тръжна цена от 59 181,60 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 30.03.2023 год. (Четвъртък) от 10:00 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 29.03.2023 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №305, телефон: 0357 600 54.

ОБЯВА


Общинска администрация – Панагюрище обявява публичен  търг  с явно наддаване за продажба на общинска движима вещ, представляваща автобус „Хюндай Каунти“, с рег.№PA1349ВС, произведен през 2006 год., при първоначална тръжна цена от 21 213,60 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 27.01.2023 год. (Петък) от 16:30 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 26.01.2023 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.


ОБЯВА


Общинска администрация – Панагюрище обявява публичен  търг  с тайно наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор №59375.501.478, с площ 847 кв.м, находящ се на ул. „Атанас Захариев” в с. Панагюрски колонии, чрез публичен търг с тайно наддаване, при първоначална тръжна цена от 43 778,40 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 05.01.2023 год. (четвъртък) от 16:30 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 04.01.2023 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.

Определям размер на наемната цена за предоставяне под наем на имоти - полски пътища  по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 година, за землищата от Община Панагюрище


file icon doc Заповед № 1128 от 16.12.2022 г.

Обявявам участниците, спечелили  публичния търг с явно наддаване, проведен на 12.12.2022 г. за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) за срок от 10 години съгласно Приложение №1 и Приложение №2 – Тръжен списък.

file icon pdf Заповед № 1115 от 15.12.2022 г.

file icon pdf Приложение № 1

file icon pdf Приложение № 2

ОБЯВА


Общинска администрация – Панагюрище обявява публичен  търг  с тайно наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор №59375.501.512, с площ 573 кв.м, находящ се на ул. „Средна гора” в с. Панагюрски колонии, чрез публичен търг с тайно наддаване, при първоначална тръжна цена от 29 614,80 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 15.12.2022 год. (Четвъртък) от 16:30 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 14.12.2022 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.


Общинска администрация – Панагюрище обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землища Панагюрище, Община Панагюрище.


Обектите на търга, началните тръжни цени и размерът на депозита за участие в търга са посочени в file icon pdf Таблица № 1.

 1. Дата на провеждане на търга: 12.12.2022 г. от 10:30 часа, последваща дата – 19.12.2022г. от 10:30 часа.
 2. Място на провеждане на търга: в сградата  на Общинска администрация – Панагюрище.
 3. Оглед на обектите:  от 28.11.2022 г. до 09.12.2022 г. включително, след предварителна заявка на                                тел.  0885885432 -  П. Петров.
 4. Цената за тръжна документация е в размер на 20,00 лв. с ДДС  и се закупува от Центъра за услуги и информация на  гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 28.11.2022 г. до 09.12.2022 г.
 5. Срок за подаване на заявления за участие в търга: до 18:00 часа на 09.12.2022 г., а за последващата дата - до 18:00 ч. на 16.12.2022 г.

 За информация: Главен експерт „ОС“ П. Петров -  тел.  0885885432

file icon pdf ТАБЛИЦА № 1
Обявявам участниците, спечелили публичния търг с явно наддаване, проведен на 04.11.2022 г. за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок от 10 години съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 - Тръжен списък.

file icon pdf Заповед № 997 от 11.11.2022 г.

ОБЯВА

Общинска администрация – Панагюрище обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землища Панагюрище, Поибрене, Попинци и Оборище, Община Панагюрище.

file icon doc ОБЯВА


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА

Общинска администрация – Панагюрище, обявява  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем  на помещение за фризьорски салон с площ от 12,7 кв.м., находящо се на II-рия етаж в сградата на Градска минерална баня, гр. Панагюрище, ул. “Стоил Финджеков“ №23, при начална годишна наемна цена определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти - 936 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

Търгът ще се проведе  на 08.11.2022 год. от 16:30 часа в стая 110 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обекта, предмет на търга от 20.10.2022 год. до 07.11.2022 г. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС”.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО / І-ви етаж / при ОбА - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО / І-ви етаж / на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 07.11.2022 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация - Панагюрище, етаж 3, стая №305, тел. 0357 600-54.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА


Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на Поземлен имот с идентификатор №55302.501.3871 с площ 950 кв.м, находящ се на  ул.“Незабравка“, гр. Панагюрище  чрез публичен търг с тайно наддаване, при първоначална тръжна цена от 40 663,20 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 11.10.2022 год. от 16:00 часа в стая 110 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 10.10.2022 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая № 305, телефон: 0357 600 54.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА

Общинска администрация – Панагюрище, обявява   публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем  на един брой   помещение за пощенски услуги с площ от 33,50 кв.м., находящо се в сградата на детска градина „ЯНА” с. Попинци, община Панагюрище, публична общинска собственост, при начална годишна наемна цена определена по Методиката за определяне на начални цени за договоряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти 792 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

Търгът ще се проведе  на 11.10.2022 год. от 16:30 часа в стая 110 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обекта, предмет на търга от 26.09.2022 год. до 10.10.2022 год. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС” и Кметство с.Попинци.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО / І-ви етаж / при ОбА - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО / І-ви етаж / на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 10.10.2022 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация - Панагюрище, етаж 3, стая № 305, тел. 0357 600-54.

ОБЯВА


Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на Поземлен имот с идентификатор №59375.501.590 с площ 932 кв.м, находящ се на ул. „Проф. Петър Дееничин” в с. Панагюрски колонии, чрез публичен търг с тайно наддаване, при първоначална тръжна цена от 40 544,40 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 29.07.2022 год. (Петък) от 16:00 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 28.07.2022 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.

ОБЯВА


Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на Поземлен имот с идентификатор №59375.501.771 с площ 816 кв.м, находящ се на ул. „Георги Дедев” в с. Панагюрски колонии, чрез публичен търг с тайно наддаване, при първоначална тръжна цена от 35 497,20 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 29.07.2022 год. (Петък) от 16:30 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 28.07.2022 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.
ОБЯВА


Общинска администрация – Панагюрище обявява публичен  търг  с тайно наддаване за учредяване на отстъпено правно на строеж за изграждане на масивна едноетажна жилищна сграда със застроена площ 100 кв.м. в общински Поземлен имот с идентификатор №55302.501.4244, находящ се на ул. „Малина” №32 в гр. Панагюрище, чрез публичен търг с тайно наддаване, при първоначална тръжна цена от 7 040 лева.

Търгът да се проведе на 29.07.2022 год. (Петък) от 17:00 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 28.07.2022 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА

Да се проведе  публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем  на общински терен с площ  30 кв.м.  находящ се в кв. 28 по плана на с. Бъта за разполагане на преместваемо съоръжение  (павилион) за търговска дейност, съгласно одобрена схема от гл. архитект на Община Панагюрище, при начална годишна наемна цена, определена с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги – 540 лв.. Върху цената не се начислява ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

Търгът ще се проведе  на 06.07.2022 год. от 16:00 часа в сградата на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обекта, предмет на търга от 16.06.2022 год. до 05.07.2022 год. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС” и Кметство с. Бъта .

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО / І-ви етаж / при ОбА - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО / І-ви етаж / на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 05.07.2022 год..

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация - Панагюрище, етаж 3, стая №5, тел. 0357 600 -54.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА

Да се проведе  публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем  на един брой   помещение за пощенски услуги с площ от 33,50 кв.м., находящо се в сградата на детска градина „ЯНА” с. Попинци, община Панагюрище, публична общинска собственост, при начална годишна наемна цена определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти 792 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

Търгът ще се проведе  на 06.07.2022 год. от 16:30 часа в сградата на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обекта, предмет на търга от 16.06.2022 год. до 05.07.2022 год. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС” и Кметство с. Попинци.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО / І-ви етаж / при ОбА - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО / І-ви етаж / на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 05.07.2022 год..

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация - Панагюрище, етаж 3, стая №5, тел. 0357 600 -54.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем  на  помещение с площ от 13 кв.м., находящо се на II-рия етаж в административната  част в сградата на Градски универсален магазин, гр. Панагюрище за офис, частна общинска собственост, при начална годишна наемна цена определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти - 828 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

Търгът ще се проведе  на 06.07.2022 г. от 15:30 часа в сградата на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обекта, предмет на търга от 16.06.2022 год. до 05.07.2022 год. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС”.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 05.07.2022 г..

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация - Панагюрище, етаж3, стая №5, тел. 0357 600-54.

ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ


ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на следните имоти общинска собственост:

- УПИ I – “За обществена сграда“ с площ 3814 кв.м., находящ се в кв.27 по плана на село Оборище, при първоначална тръжна цена от 92 844 лева с ДДС.

- УПИ II – За детска градина“ с площ 1714 кв.м., находящ се в кв.27 по плана на село Оборище, при първоначална тръжна цена от 41 724 лева с ДДС.


Търгът ще се проведе на 03.06.2022 год. от 16,00 часа в стая 109 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ №13.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит (в размер на 50% от първоначалната тръжна цена на съответния имот), се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18.00 часа на 02.06.2022 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем  обособена част от масивната сграда на Градски универсален магазин, гр. Панагюрище, с обща площ 232,16 кв.м., от която 115,66 кв.м. за офис и 116,50 кв.м. за помощни помещения, с начална годишна  наемна цена – 35 625,60 лв. с ДДС, определена от лицензиран оценител.  Срок за отдаване под наем 10 (десет) години.

Търгът ще се проведе  на 14.06.2022 г. от 16:30 часа в сградата на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обекта, предмет на търга от 19.05.2022 г. до 13.06.2022 г. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС”.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на   30 лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 13.06.2022 г.

За справки и информация: Отдел”ОППОС” при Общинска администрация - Панагюрище, етаж 3, стая №5, тел. 0357 600-54.

ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на следните имоти общинска собственост:

-        Поземлен имот с идентификатор №55302.501.5069 с площ 350 кв.м, находящ се на ул. „Петър Горанов” в гр. Панагюрище, при първоначална тръжна цена от 14 047,20 лева с ДДС.

-        Поземлен имот с идентификатор №55302.501.5070 с площ 349 кв.м, находящ се на ул. „Петър Горанов” в гр. Панагюрище, при първоначална тръжна цена от 14 007,60 лева с ДДС.

-        Поземлен имот с идентификатор №55302.501.5071 с площ 346 кв.м, находящ се на ул. „Петър Горанов” в гр. Панагюрище, при първоначална тръжна цена от 13 886,40 лева с ДДС.

Търгът ще се проведе на 12.05.2022 год. от 16,00 часа в стая 110 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ №13.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит (в размер на 50% от първоначалната тръжна цена на съответния имот), се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18.00 часа на 11.05.2022 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем  на  помещение с площ от    13 кв.м., находящо се на III-тия етаж в административната  част в сградата на Градски универсален магазин, гр. Панагюрище за офис, частна общинска собственост, при начална годишна наемна цена определена по Методиката за определяне на начални цени за договоряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти -  828 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

Търгът ще се проведе  на 10.05.2022 год. от 16:00 часа в сградата на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обекта, предмет на търга от 21.04.2022 год. до 09.05.2022 год. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС”.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО / І-ви етаж / при ОбА - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО / І-ви етаж / на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 09.05.2022 год..

За справки и информация: Отдел”ОППОС” при Общинска администрация - Панагюрище, етаж 3, стая №5, тел. 0357 600-54.

file icon pdf Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост

ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на общински поземлен имот с идентификатор №55302.501.3740 с площ 372 кв.м, находящ се на ул. „Пенчо Славейков” в гр. Панагюрище, при първоначална тръжна цена от 14 930,40 лева с ДДС.


Търгът ще се проведе на 15.04.2022 год. от 16,30 часа в сградата на Общинска администрация – Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ №13.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит, се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18.00 часа на 14.04.2022 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.


ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

 

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на общински имот представляващ УПИ XIV – „Търговия и услуги“ с площ 348 кв.м., находящ се в кв.45 по плана на село Попинци, при първоначална тръжна цена от 4 987,20 лева с ДДС.


Търгът ще се проведе на 15.04.2022 год. от 16,00 часа в сградата на Общинска администрация – Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ №13.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30 лв. с ДДС от касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит, се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18.00 часа на 14.04.2022 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА

Да се проведе  публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем  на един брой   помещение за пощенски услуги с площ от 33,50 кв.м., находящо се в сградата на детска градина „ЯНА” с. Попинци, община Панагюрище, публична общинска собственост, при начална годишна наемна цена определена по Методиката за определяне на начални цени за договоряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти 792 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

Търгът ще се проведе  на 08.04.2022 год. от 16:30 часа в сградата на Общинска администрация – Панагюрище.

Оглед на обекта, предмет на търга от 24.03.2022 год. до 07.04.2022 год. включително след предварителна заявка в отдел “ОППОС” и Кметство с. Попинци.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО / І-ви етаж / при ОбА - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за обекта се внасят в ЦАО / І-ви етаж / на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 07.04.2022год..

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация - Панагюрище, етаж 3, стая №5, тел. 0357 600-54.


ОБЯВА

Общинска администрация – Панагюрище обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землища Панагюрище и Поибрене, Община Панагюрище.

 1. Срок за отдаване под наем : земеделските земи се отдават за срок от 10 години.
 2. Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга:

Началните тръжни цени се определят съгласно Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими  имоти, а депозитът за участие е в размер на 50% от началната тръжна цена (file icon pdf Съгласно Приложение № 1).

 1. Дата на провеждане на търга: 11.04.2022г. от 10:30 часа, последваща дата – 18.04.2022г. от 10:30 часа.
 2. Място на провеждане на търга: в сградата  на Общинска администрация – Панагюрище.
 3. Оглед на обектите:  от 01.04 до 08.04.2022 г. включително, след предварителна заявка на                               тел.  0885885432 -  П. Петров.
 4. Цената за тръжна документация е в размер на 20,00 лв. с ДДС  и се закупува от Центъра за услуги и информация на  гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 01.04.2022г. до 08.04.2022г.
 5. Срок за подаване на заявления за участие в търга: до 18:00 часа на 08.04.2022 год., а за последващата дата - до 18:00 ч. на 15.04.2022 год.
 6. Място за получаване на информация за земите – обект на търга: в Центъра за услуги и информация на  гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище и на интернет страницата на Община Панагюрище на адрес: www.panagyurishte.org

Списъкът с предложените имоти,  подробно описани по населени места може да се види в Центъра за услуги и информация на  гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище и на интернет страницата на Община Панагюрище   на адрес: www.panagyurishte.org.


За информация: гл. експерт „ОС“ П. Петров -  тел.  0885885432


file icon pdf Приложение № 1

ОБЯВА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ  НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ, ЧЕ ОТ 15.02.2022 г. ДО 11.03.2022 г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СВОБОДНИ ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА СТОПАНСКАТА 2022-2023 г.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗЕЦ, УТВЪРДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ЩЕ СЕ ПОДАВАТ В ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ.

Допълнителна информация на  моб. тел. 0885885432 – П. Петров


ОБЯВА


Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен  търг  с явно наддаване за продажба на общински движими вещи както следва file icon doc СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ

Търгът да се проведе на 12.01.2022 год. (Сряда) от 10:30 часа в Камерна зала на Театър Дом паметник.

Оглед на PVC дограма „Втора употреба“ до 11.01.2022 год. включително, след предварителна заявка в ОП „Чистота“.

Тръжната документация за търга се получава при заплатена такса от 20,00 с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище. Депозит за участие в търга, в размер на 30% от началната тръжна цена на артикул  се внася в брой в касата на ЦAO, или по банков път, в срок до 18:00 часа на 11.01.2022 год.

Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на ЦAO в непрозрачен запечатан плик в срок до 18:00 часа на 11.01.2022 год. Върху плика участникът отбелязва името си и предмета  на  търга.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.

ОБЯВА


Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на общински имот представляващ УПИ I-109 „За училище“, находящ се в кв. 25 по плана на село Баня и двете сгради, построени в имота – масивна двуетажна сграда със застроена площ 495 кв.м. и едноетажна полумасивна сграда със застроена площ от 426 кв.м, при първоначална тръжна цена от 295 000,00 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 11.01.2022 год. (Вторник) от 16:30 часа в стая 110 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 10.01.2021 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.

ОБЯВА


Общинска администрация – Панагюрище, обявява публичен  търг  с тайно наддаване, за продажба на Поземлен имот с идентификатор №59375.501.496 с площ 910 кв.м, находящ се на ул. „Слънчева поляна” в с. Панагюрски колонии, чрез публичен търг с тайно наддаване, при първоначална тръжна цена от 38 270,40 лева с ДДС.

Търгът да се проведе на 10.01.2022 год. (Понеделник) от 16:30 часа в стая 110 на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на 30,00 лв. с ДДС на касата на ЦАО на етаж I в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО на ОбА – Панагюрище в срок до 18:00 часа на 07.01.2021 год.

За справки и информация: Отдел ”ОППОС” при Общинска администрация- Панагюрище, етаж 3, стая №5, телефон: 0357 600 54.З А П О В Е Д

№ 1006

гр. Панагюрище, 26.11.2021 год.


На основание чл.85 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Панагюрище и след като се запознах и утвърдих протокола на комисията, провела търга, назначена със заповед №954 от 12.11.2021 г.З А П О В Я Д В А М:


Определям участниците, спечелили проведения на 12.11.2021г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда, за срок от 20 години, на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) землище Панагюрище, землище Оборище и землище Бъта, Община Панагюрище, съгласно Приложение №1 и Приложение №2 – Тръжен списък.

Достигнатите арендни цени и спечелилите търга участници са посочени в Приложение 2.

Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от връчването й на всички участници в търга.

Заповедта, заедно с file icon doc Приложение № 1 и file icon doc Приложение № 2 – Тръжен списък, да се постави на информационното табло в Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на Община Панагюрище и да се публикува на интернет страницата на Община Панагюрище на адрес: http://www.panagyurishte.org/., раздел „Общинска собственост”.


Със спечелилите търга участници  да се сключи  договор  за отдаване под аренда  в  7 - дневен срок след изтичането на 14 - дневния срок за обжалване на настоящата заповед.


Препис от настоящата заповед да се връчи на спечелилите участници, на останалите участници в търга и на Отдели „ОППОС” и „ФСД и Б” за сведение и изпълнение.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
ЗАПОВЕД


№  1005

гр. Панагюрище, 26.11.2021 год.


На основание чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след като се запознах и утвърдих протокола от комисията, назначена с моя заповед № 953 от 12.11.2021 год. по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ в землища Панагюрище, Поибрене, Оборище и Левски, Община Панагюрище,


З А П О В Я Д В А М :


Обявявам участниците, спечелили  публичния търг с тайно наддаване, проведен на 12.11.2021г. за отдаване под наем за срок от 10 години на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землища Панагюрище, Поибрене, Оборище и Левски, Община Панагюрище, съгласно file icon doc Приложение № 1 и file icon doc Приложение № 2 – Тръжен списък.

На основание чл.77,ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество настоящата заповед, ведно с Приложение №1 и Приложение №2 – Тръжен списък да бъде обявена на информационното табло в Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на Община Панагюрище и на интернет страницата на община на адрес: http://www.panagyurishte.org/.,, раздел „Общинска собственост” и да се изпрати до всички участници в търга.

Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от връчването й на всички участници в търга.

Със спечелилите търга участници  да се сключи  договор  за отдаване под наем  в  7 - дневен срок след изтичането на 14 - дневния срок за обжалване на настоящата заповед.


Препис от настоящата заповед да се връчи на спечелилите участници, на останалите участници в търга и на Отдели „ОППОС” и „ФСД и Б” за сведение и изпълнение.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


З А П О В Е Д

№ 1004

гр. Панагюрище, 26.11.2021 год.


На основание чл.85 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Панагюрище и след като се запознах и утвърдих протокола на комисията, провела търга, назначена със заповед № 954 от 12.11.2021 г.З А П О В Я Д В А М:


Определям участниците, спечелили проведения на 12.11.2021г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда, за срок от 20 години, на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) землище Панагюрище, землище Оборище и землище Бъта, Община Панагюрище, съгласно Приложение №1 и Приложение №2 – Тръжен списък.

Достигнатите арендни цени и спечелилите търга участници са посочени в Приложение 2.


Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от връчването й на всички участници в търга.

Заповедта, заедно с file icon doc Приложение №1 и  file icon doc Приложение №2 – Тръжен списък, да се постави на информационното табло в Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на Община Панагюрище и да се публикува на интернет страницата на Община Панагюрище на адрес: http://www.panagyurishte.org/., раздел „Общинска собственост”.


Със спечелилите търга участници да се сключи  договор  за отдаване под аренда  в 7 - дневен срок след изтичането на 14 - дневния срок за обжалване на настоящата заповед.

Препис от настоящата заповед да се връчи на спечелилите участници, на останалите участници в търга и на Отдели „ОППОС” и „ФСД и Б” за сведение и изпълнение.

НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


Последно променен на Сряда, 22 Май 2024 07:33