ИдентификацияОбяви Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

file icon pdf Уведомление за инвестиционно предложение: „Вилно строителство“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55302.338.36 по КККР на гр. Панагюрище, с възложител Стоян Палийскиfile icon pdfУведомление за инвестиционно предложение: „Автомивка“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55302.501.4514 (УПИ V-4512, кв. 214) по КККР на гр. Панагюрище, с възложител Петко Пелтековfile icon pdfИнформация по приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на Ритейл парк Панагюрище - Търговски комплекс с магазини, заведение за хранене, паркинг и автомивка в УПИ VIII-3876 - за комплексно обслужване, кв. 232 по регулационния план на гр. Панагюрище, община Панагюрище, с възложител „ Скайфор“ АД
file icon pdfУведомление за инвестиционно предложение: „Закупуване, доставка и монтаж на 2 бр. машини за пълнене и за етикетиране на козметични продукти“ с възложител „ИНА ТРЕЙД“ ООД


Уведомление за инвестиционно предложение: "Ново строителство на Ритейл парк Панагюрище - Търговски комплекс с магазини, заведение за хранене, паркинг и автомивка в УПИ VIII-3876 - за комплексно обслужване, кв. 232 по регулационния план на гр. Панагюрище, община Панагюрище", с възложител "

file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕУведомление за инвестиционно предложение: „За Вилно строителство“ в поземлен имот с индетификатор 55302.338.49, с площ от 1.935дка м. „Фетенци 1“ по КК на землището на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, с възложител Владимир Чолаковfile icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕ

Информация за съобщение за публично обявяване: За откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения-един шахтов кладенец, с цел на заявеното водовземане- "Водоснабдяване за други цели (Автомивка)"

file icon pdf ОБЯВЛЕНИЕ


Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001039 "Попинци".

file icon pdf ОБЯВЛЕНИЕ


Съобщение за публично обявяване: "За извършване на процедура на чл. 50, ал.9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31591335/14.04.2020 г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения."

file icon pdf Съобщение за публично обявяване

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ- "За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за проектиране на обект".

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Информация по приложение № 2 за инвестиционно намерение: Изграждане на тръбен сондажен кладенец“ в ПИ с идентификатор 02717.15.313, м. „Нова могила“ по КККР на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик за допълнително водоснабдяване зелени площи в ПИ с идентификатор 02717.15.312, м. „Нова могила“ по КККР на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик с възложител "Глобъл Рент Трейд Сервис" ЕООД

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Информация за съобщение за публично обявяване :Съгласно чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения- един шахтов кладенец, с цел на заявеното водовземане-  "Водоснабдяване за други цели (измиване на автомобили и площадки)".

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Панагюрище

УВЕДОМЯВА:

На 30.10.2020 г. от 07:00 ч. до 10:00 ч. ще се проведе третиране на насаждения от малини с продукт за растителна защита/препарат ФУНГУРАН ОН ВП с възложител Николай Василев Ралчев.

Третирането се извършва срещу вредител РЪЖДА и ЧЕРНИ ПЕТНА ПО РОЗИТЕ  и Петносване на пъпките и Антракноза – при малините. Препарата е меден, който е разрешен за биологично земеделие.

м. „Богородич“, землище гр. Панагюрище – 17.4 дка, отстоящи  от населено място 2.7 км, отстояние от съседно селище на ……… км; дата на третиране: 30.10.2020 г.

м. „Гнилча“, землище гр. Панагюрище -70.5 дка., отстоящи от населено място 2,6 км., отстояние от съседно селище на …….. км.; дата на третиране : 30.10.2020 г.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Николай Василев Ралчев, тел: 0887275249

Собствениците на пчелни семейства да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства, и по тяхна преценка да обозначат мястото на пчелина с бял флаг.


Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: Увеличаване капацитета на извършваната дейност, чрез завишаване на количествата на приеманите отпадъци, започване на нови дейности с тях и присъединяване на съседен  УПИ X- 471 към площадка с местонахождение : УПИ IX-405, в м. „Дойчева Чешма“, по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител „Немезис“ ЕООД.

19.10.2020 г.file icon pdf Приложение № 2

Съобщение за публично обявяване, за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект - река Мулейска, землище на гр. Панагюрище

file icon pdf Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване, за издаване на разрешително за ползване на повърхностни водни обекти, в землището на с. Бъта и гр. Панагюрище, община Панагюрище

file icon pdf Съобщение за публично обявяване

Уведомление за инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени  на територията на област Пловдив и област Пазарджик“, с възложител „Персенк Инвест“ ООД.


file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на Разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект - река Банска Луда Яна.
file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Уважаеми жители на община Панагюрище,

С изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност от 14.02.2020 година е променен реда за регистрация на „животновъден обект – лично стопанство“. На регистрация „животновъден обект – лично стопанство“ подлежат всички селскостопански животни: Едри преживни животни, дребни преживни животни, прасета за угояване, еднокопитни, зайци и птици. Регистрацията е безплатна и безсрочна.

За гр. Панагюрище регистрацията на „животновъден обект – лично стопанство“ се осъществява чрез подаване на Заявление-декларация по образец на Българска агенция по безопасност на храните: „Образец ЗХОЖКФ-17Д/Утвърден със Заповед № РД 11-525/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ“ в Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на Община Панагюрище на пл. 20-ти април № 13, гр. Панагюрище.

За останалите населени места в състава на община Панагюрище Заявлението-декларация по образец се подава в сградата на кметството / кметското наместничество.

Напомняме Ви, че има ограничения в броя на различните видове животни, съгласно чл. 19 от Наредба за отглеждане на животни –компаньони, селскостопански животни, птици и устройване на пчелини  на територията на община Панагюрище, приета с Решение ОбС  № 515 / 11.05.2018 г. на Общински съвет – Панагюрище.

С Наредба № 44/ 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (последно изменение ДВ бр.5 от 17.01.2020 г.) са регламентирани ветеринарномедицинските и зоохигиенните изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни.

Прикачени файлове: file icon doc Образец


СЪОБЩЕНИЕ


В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Панагюрище

УВЕДОМЯВА:

На 14.05.2020 г. и на 21.05.2020 г. от  8:00 ч. до ч. 10:00 ч. ще се проведе третиране на насаждения от картофи с продукт за растителна защита/препарат НАТУРАЛИС 20 ВП Препаратът е разрешен за биологично земеделие и е безвреден за пчелите.

Третирането се извършва срещу вредител ТЕЛЕНИ ЧЕРВЕИ по картофите.

1. м. „Шиндьовица“, масив 51, землище гр. Панагюрище – 16  дка, отстоящи от населеното място 0,3 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 14.05.2020 г. и 21.05.2020 г.

2. м. „Голи поп“, 98006, землище гр. Панагюрище – 22  дка, отстоящи от населеното място 0,5 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 14.05.2020 г. и 21.05.2020 г.

3. м. „Средни дол“, масив 50, землище гр. Панагюрище – 89  дка, отстоящи от населеното място 0,9 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 14.05.2020 г. и 21.05.2020 г.

с възложител Николай Василев Ралчев.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Николай Ралчев, тел.: 088 7 275 249

Собствениците на пчелни семейства  да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства, и по тяхна преценка да обозначат мястото на пчелина с бял флаг.


СЪОБЩЕНИЕ


В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Панагюрище

УВЕДОМЯВА:

На 15.05.2020 г. и на 22.05.2020 г. от  8:00 ч. до ч. 10:00 ч. ще се проведе третиране на насаждения от картофи с продукт за растителна защита/препарат НАТУРАЛИС 20 ВП Препаратът е разрешен за биологично земеделие и е безвреден за пчелите.

Третирането се извършва срещу вредител ТЕЛЕНИ ЧЕРВЕИ по картофите.

1. м. „Груево блато“, землище гр. Панагюрище – 27,4 дка, отстоящи от населеното място 3 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 15.05.2020 г. и 22.05.2020 г.

2. м. „Неготта“, землище гр. Панагюрище – 22,2  дка, отстоящи от населеното място 2,3 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 15.05.2020 г. и 22.05.2020 г.

3. м. „Вонещец“, м. „Локвите“, землище гр. Панагюрище – 36,3  дка, отстоящи от населеното място 0,8 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 15.05.2020 г. и 22.05.2020 г.

с възложител Веселина Зумпалова-Ралчева

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Веселина Зумпалова-Ралчева, тел.: 088 5 000 484

Собствениците на пчелни семейства  да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства, и по тяхна преценка да обозначат мястото на пчелина с бял флаг.

СЪОБЩЕНИЕ


В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Панагюрище

УВЕДОМЯВА:

1. На 14.05.2020 г., 15.05.2020 г. на 21.05.2020 г.и на 22.05.2020 г. от  8:00 ч. до ч. 10:00 ч. ще се проведе третиране на насаждения от картофи с продукт за растителна защита/препарат НАТУРАЛИС 20 ВП Препаратът е разрешен за биологично земеделие и е безвреден за пчелите.

Третирането се извършва срещу вредител ТЕЛЕНИ ЧЕРВЕИ по картофите.

1. м. „Голи поп“, землище гр. Панагюрище – 10  дка, отстоящи от населеното място 0,5 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 14.05.2020 г. и 21.05.2020 г.

2. м. „Търницата“, землище гр. Панагюрище – 14,7  дка, отстоящи от населеното място 3,6 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 15.05.2020 г. и 22.05.2020 г.

с възложител Васил Николаев Ралчев.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Васил Ралчев, тел.: 088 4 677 807

Собствениците на пчелни семейства  да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства, и по тяхна преценка да обозначат мястото на пчелина с бял флаг.


СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Панагюрище

УВЕДОМЯВА:

1. На 15.05.2020 г. и на 23.05.2020 г. от  8:00 ч. до ч. 10:00 ч. ще се проведе третиране на насаждения от картофи с продукт за растителна защита/препарат НАТУРАЛИС 20 ВП Препарата, както и прилепителя, са разрешени за биологично земеделие.

Третирането се извършва срещу вредител ТЕЛЕНИ ЧЕРВЕИ по картофите.

1.1. м. „Алабалица“, масив 98026, землище гр. Панагюрище – 13,1  дка, отстоящи от населеното място 0,2 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 15.05.2020 г. и 23.05.2020 г. с възложител Елена Ралчева.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Елена Ралчева, тел.: 088 4 677 807

Собствениците на пчелни семейства  да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства, и по тяхна преценка да обозначат мястото на пчелина с бял флаг.


file icon pdfУведомление за инвестиционно намерение: "Изпълнение на инвестиционен проект "Бояджийно" (преустройство) в ПИ 5530.501.619, УПИ VIII-619, за производствени и складови дейности, кв. 7 по плана на гр. Панагюрище, с възложител "Оптикс" АД

file icon pdfОбявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води - изграждане на ново водовземно съоръжение в ПИ 55302.108.443 по КККР на гр. Панагюрище - водоснабдяване за други цели - Автомивка


СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ОТ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, ЧЕ НА 15.05.2020Г.(ПЕТЪК)  ОТ 10.00 часа ПРЕД БРИГАДЕН СТАН НИКОЛА КАРАКАШЕВ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, КОНТРОЛНО – ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ – ПАЗАРДЖИК ЩЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ТРАКТОРИТЕ, ТРАКТОРНИТЕ РЕМАРКЕТА, САМОХОДНАТА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР.

НА ПРЕГЛЕДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ МАШИНИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА И В ДОБЪР ВЪНШЕН ВИД.

СОБСТВЕНИЦИТЕ ДА НОСЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

І. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД:

1. РЕГИСТРАЦИОННО СВИДЕТЕЛСТВО И ТАЛОН ЗА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД;

2. ДОКУМЕНТ ЗА СПИРАНЕ ОТ РАБОТА, АКО ТЕХНИКАТА Е СПРЯНА ОТ РАБОТА ОТ КТИ ИЛИ КАТ;

3. ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”.

4. ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ И ЛИЧНА КАРТА.

ІІ. ЗА ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА ИЛИ ОТЧИСЛЯВАНЕ ОТ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР:

5. ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ С ДАННИ ЗА МАРКАТА, МОДЕЛА И ФАБРИЧНИТЕ НОМЕРА НА РАМАТА (ФАКТУРА, НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, РЕШЕНИЕ НА СЪДА И ДР.);

6. ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТАНИЕ ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ПРОМЯНА В КОНСТРУКЦИЯТА, ПРИ ЗАКУПЕНА ТЕХНИКА СЛЕД ОБЕЗЛИЧИТЕЛЕН ОСНОВЕН РЕМОНТ;

7. ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕЯ;

8. ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕГО;

9. КОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМА, КОПИЕ ОТ БУЛСТАТ ЗА ЕТ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА;

10. ПОПЪЛНЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ ДОКУМЕНТИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКА ТЕХНИКА НЕ СА ИЗЗЕТИ ОТ КОНТРОЛЕН ОРГАН.

ЗА НЕЯВЯВАНЕ СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕНИЯ ГРАФИК, НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР ЩЕ БЪДАТ НАЛАГАНИ ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ И ЩЕ ИМ БЪДЕ ТЪРСЕНА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО ЗРКЗГТ И ЗААН.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ИНЖ. ГАЗЕПОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0889/ 000 905

ИНЖ. БОЖКОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0884/ 362 039О Б Я В А

На основание Решение №73 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 23.04.2020 г. и чл.30, ал.1 и чл.32, ал.6 от Наредбата за реда за учредяване на общински търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


открива процедура за провеждане на публичен подбор за избор на управител на „Пазари и паркинги” ЕООД – Панагюрище:

1. Кандидатите следва да притежават:

- висше образование – завършена образователна-квалификационна степен на висшето образование „професионален бакалавър“, „бакалавър“ или „магистър“;

- да не са осъждани за престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако не са реабилитирани;

- да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност.

2. Необходимите документи са:

2.1.Заявление (в свободен текст);

2.2.Автобиография (европейски формат);

2.3.Копие от диплома за завършено висше образование;

2.4.Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж;

2.5.Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;

2.6.Декларация за запознаване с изискванията на чл.26 от Наредбата за реда за учредяване на общински търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества;

2.7.Бизнес-програма за развитие и управление на дружеството за 3-годишен период (Представя се в 20-дневен срок от датата на уведомлението за допуснатите до втори етап кандидати).

3.Кандидатите трябва да представят заявлението и необходимите документи по т.2 в деловодството на Център за административно обслужване /партер/ при Общинска администрация в 14-дневен срок от обявяване  на публичния подбор в средствата за масова информация. Документите следва да се представят в запечатан плик, върху който се изписва името на кандидата, телефон за връзка и дружеството, за което той кандидатства.

4. Публичният подбор ще се проведе на три етапа:

4.1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

4.2.Представяне от кандидатите на бизнес-програма на търговското дружество за целия срок на договора за управление, изготвена в съответствие  с бизнес-задачата и стратегията за развитие на дружеството;

4.3.Интервю с кандидатите.


За справки: тел. 0357/60058.


СЪОБЩЕНИЕ


В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Панагюрище


УВЕДОМЯВА:


1. От 01.04.2020 г. до 02.04.2020 г. от  8:00 ч. до ч. 10:00 ч. ще се проведе третиране на насаждения на маслодайна роза с продукт за растителна защита/препарат БОРДО МИКС 20 ВП – 500 г/дка с прилепител Трифолио S форте /от растителен произход/. Препарата, както и прилепителя, са разрешени за биологично земеделие.


Третирането се извършва срещу вредител: Ръжда и черни листни петна по розите.

1.1. м. Чукарите, землище гр. Панагюрище – 21,6 дка, отстоящи от населеното място 0,2 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 01.04.2020;

1.2. м. Света Петка и м. Голи Поп, землище гр. Панагюрище - 18,5 дка, отстоящи от населеното място 0,7 км, отстояние от съседно селище на ...........км; дата на третиране: 02.04.2020;

1.3. м. Мулей, землище гр. Панагюрище - 13 дка, отстоящи от населеното място 2,5 км, отстояние от съседно селище на ............км; дата на третиране: 02.04.2020

1.4. м. Търнов дол, землище гр. Панагюрище – 75,2 дка, отстоящи от населеното място 1,2 км, отстояние от съседно селище на ...........км; дата на третиране: 02.04.2020;

1.5. м. Нова кория, землище гр. Панагюрище – 28,8 дка, отстоящи от населеното място 2 км, отстояние от съседно селище на ...........км; дата на третиране: 02.04.2020;

1.6. м. Китката, землище гр. Панагюрище – 4,1 дка, отстоящи от населеното място 1 км, отстояние от съседно селище на ...........км; дата на третиране: 01.04.2020;

с възложител „ИНА“ ЕООД – За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Веселина Зумпалова-Ралчева, тел.: 0885 000 484


Собствениците на пчелни семейства  да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства, и по тяхна преценка да обозначат мястото на пчелина с бял флаг.
СЪОБЩЕНИЕ


В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Панагюрище


УВЕДОМЯВА:


1. От 01.04.2020 г. до 02.04.2020 г. от  8:00 ч. до ч. 10:00 ч. ще се проведе третиране на насаждения на маслодайна роза с продукт за растителна защита/препарат БОРДО МИКС 20 ВП – 500 г/дка и ФУНГУРАН ОН ВП – 300 г/дка, медни препарати, с прилепител Трифолио S форте /от растителен произход/. И двата препарата, както и прилепителя, са разрешени за биологично земеделие.


Третирането се извършва срещу вредител:


1. Ръжда и черни листни петна по розите.

1.1. м. Вонещец, Средни дол, землище гр. Панагюрище – 105 дка, отстоящи от населеното място 1,2 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 01.04.2020;

1.2. м. Каменен гичит, землище гр. Панагюрище – 8 дка, отстоящи от населеното място 2,7 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 01.04.2020;

1.3. м. Полето, землище гр. Панагюрище – 8 дка, отстоящи от населеното място 1,2 км, отстояние от съседно селище на ...........км; дата на третиране: 01.04.2020;

1.4. м. Мулей, землище гр. Панагюрище – 12,4 дка, отстоящи от населеното място 2,5 км, отстояние от съседно селище на ............км; дата на третиране: 02.04.2020;

1.5. м. Неготта, землище гр. Панагюрище – 12,3 дка, отстоящи от населеното място 2,7 км, отстояние от съседно селище на ...........км; дата на третиране: 01.04.2020.


2. Петносване на пъпките, Антракнова – при малините

2.1. м. Богородич, землище гр. Панагюрище – 17,4 дка, отстоящи от населеното място 2,7 км, отстояние от съседно селище на ...........км; дата на третиране: 02.04.2020;

2.2. м. Гнилча, землище гр. Панагюрище – 70,5 дка, отстоящи от населеното място 2,6 км, отстояние от съседно селище на ...........км; дата на третиране: 02.04.2020;

с възложител „ТАРА БИО“ ЕООД – За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Николай Василев Ралчев, тел.: 0887 275 249


Собствениците на пчелни семейства  да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства, и по тяхна преценка да обозначат мястото на пчелина с бял флаг.Последно променен на Четвъртък, 14 Януари 2021 14:52