Обяви и съобщения Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

СЪОБЩЕНИЕ

 

            Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за личната помощ Ви уведомяваме, че събеседване с кандидатите за асистенти, подали заявления-декларации за кандидатстване за асистенти по реда на Закона за личната помощ в периода от 10.10.2019 година до 16.10.2019 година, включително ще се проведе на 16.10.2019 година от 15:00 часа в Приемна зала на Община Панагюрище.

 

 

Анелия Караколева

Председател на комисията
З   А   П   О   В   Е   Д

 

РД-04-171/ 25.09.2019г

 

СТОЯН ТРАЯНОВ – директор на областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Попинци, община Панагюрище, област Пазарджик, за стопанската 2019 – 2020 г. (1.10.2019 г. – 1.10.2020 г.), а именно: заповед № РД 04-78/05.08.2019 г., по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ, за създаване на комисия, доклада на комисията и приложените към него: сключеното споразумение, проекта на картата за разпределение на масивите за ползване в землището , проекта на регистър към картата, които са неразделна част от споразумението, както и всички останали документи по преписката,  за да се произнеса установих от фактическа и правна страна следното:

 

І. ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

 

1) Заповедта на директора на областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик № РД 04-78/05.08.2019 г., с която е създадена комисията за землището на с.Попинци, община Панагюрище, област Пазарджик, е издадена до 05.08.2019 г., съгласно разпоредбата на чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ.

2) Изготвен е доклад на комисията. Докладът съдържа всички необходими реквизити и данни, съгласно чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ и чл. 72в, ал. 1 – 4 ППЗСПЗЗ.

Към доклада на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ са приложени сключеното споразумение, проектът на картата на масивите за ползване в землището на    и проектът на регистър към нея.

Сключено е споразумение, което е подписано от всички участници на 22.08.2019 г., с което са разпределили масивите за ползване в землището за стопанската 2019 – 2020 г. (1.10.2019 г. – 1.10.2020 г.).

Споразумението обхваща не по-малко от две трети от общата площ на масивите за ползване в землището. Спазени са изискванията на чл. 37в, ал. 2 определящи срок за сключване на споразумението и минимална обща площ на масивите за ползване.

Неразделна част от споразумението са проектът на картата за разпределение на масивите за ползване в землището  и регистърът към нея, който съдържа всички необходими и -съществени данни, съгласно чл. 74, ал. 1 – 4 ППЗСПЗЗ.

 

ІІ. ПРАВНА СТРАНА

 

Процедурата по сключване на споразумение между ползвателите/собствениците на земеделски земи (имоти), съответно за служебно разпределение на имотите в масивите за ползване в съответното землище, има законната цел за насърчаване на уедрено ползване на земеделските земи и създаване на масиви, ясно изразена в чл. чл. 37б и 37в ЗСПЗЗ, съответно чл.чл. 69 – 76 ППЗСПЗЗ.

По своята правна същност процедурата за създаване на масиви за ползване в землището за съответната стопанска година е един смесен, динамичен и последователно осъществяващ се фактически състав. Споразумението между участниците е гражданскоправният   

 

 

 

 

 юридически факт, а докладът на комисията, служебното разпределение на масивите за ползване и заповедта на директора на областната дирекция „Земеделие”, са административноправните юридически факти.

Всички елементи на смесения фактически състав са осъществени, като са спазени изискванията на закона, конкретно посочени във фактическата част на заповедта.

С оглед изложените фактически и правни доводи, на основание чл. 37в, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 75а, ал. 1, т. 1-3, ал. 2 от ППЗСПЗЗ,

 

Р А З П О Р Е Д И Х:

Въз основа на ДОКЛАДА на комисията:

ОДОБРЯВАМ сключеното споразумение по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ , включително и за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ , с което са разпределени масивите за ползване  в землището  на с.Попинци , община Панагюрище, област Пазарджик, за стопанската  2019 -2020 година, считано от 01.10.2019 г. до 01.10.2020 г.

ОДОБРЯВАМ картата на разпределените масиви за ползване   в посоченото землище, както и регистърът към нея, които са ОКОНЧАТЕЛНИ за стопанската година, считано от 01.10.2019 г. до 01.10.2020 г.

Заповедта, заедно с окончателните карта на масивите за ползване и регистър, да се обяви в кметството на с. Попинци и в сградата на общинската служба по земеделие гр. Панагюрище, както и да се публикува на интернет страницата на община Панагюрище и областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик, в срок от 7 дни от нейното издаване.

Ползвател на земеделски земи, на който със заповедта са определени за ползване за стопанската 2019 – 2020 г., земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ , е ДЛЪЖЕН да внесе по банкова сметка, с IBAN BG34UBBS80023300251210 и BIC UBBSBGSF, на областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик, паричната сума в размер на определеното средно годишно рентно плащане за землището, в срок ДО ТРИ МЕСЕЦА от публикуването на настоящата заповед. Сумите са депозитни и се изплащат от областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик на провоимащите лица, в срок от 10 (десет) години.

За ползвателите, които не са заплатили в горния срок паричните суми за ползваните земи по чл. 37в, ал. 3, т 2 ЗСПЗЗ , съгласно настоящата заповед, директорът на областна дирекция „Земеделие” издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището. В седемдневен срок от получаването на заповедта ползвателите превеждат паричните суми по сметка на областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок, считано от обявяването/публикуването й, чрез областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик, по реда предвиден в АПК – по административен пред министъра на земеделието и храните и/или съдебен ред пред Районен съд гр. Панагюрище.

Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение.

file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕ

 
З   А   П   О   В   Е   Д

 

РД-04-175/ 25.09.2019г.

 

СТОЯН ТРАЯНОВ – директор на областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Поибрене, община Панагюрище, област Пазарджик, за стопанската 2019 – 2020 г. (1.10.2019 г. – 1.10.2020 г.), а именно: заповед № РД 04-77/05.08.2019 г., по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ, за създаване на комисия, доклада на комисията и приложените към него: сключеното споразумение, проекта на картата за разпределение на масивите за ползване в землището  , проекта на регистър към картата, които са неразделна част от споразумението, както и всички останали документи по преписката,  за да се произнеса установих от фактическа и правна страна следното:

 

І. ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

 

1) Заповедта на директора на областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик № РД 04-77/05.08.2019 г., с която е създадена комисията за землището на с.Поибрене, община Панагюрище, област Пазарджик, е издадена до 05.08.2019 г., съгласно разпоредбата на чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ.

2) Изготвен е доклад на комисията . Докладът съдържа всички необходими реквизити и данни, съгласно чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ и чл. 72в, ал. 1 – 4 ППЗСПЗЗ.

Към доклада на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ са приложени сключеното споразумение, проектът на картата на масивите за ползване в землището на    и проектът на регистър към нея.

Сключено е споразумение, което е подписано от всички участници на 22.08.2019 г., с което са разпределили масивите за ползване в землището за стопанската 2019 – 2020 г. (1.10.2019 г. – 1.10.2020 г.).

Споразумението обхваща не по-малко от две трети от общата площ на масивите за ползване в землището. Спазени са изискванията на чл. 37в, ал. 2 определящи срок за сключване на споразумението и минимална обща площ на масивите за ползване.

Неразделна част от споразумението са проектът на картата за разпределение на масивите за ползване в землището  и регистърът към нея, който съдържа всички необходими и -съществени данни, съгласно чл. 74, ал. 1 – 4 ППЗСПЗЗ.

 

ІІ. ПРАВНА СТРАНА

 

Процедурата по сключване на споразумение между ползвателите/собствениците на земеделски земи (имоти), съответно за служебно разпределение на имотите в масивите за ползване в съответното землище, има законната цел за насърчаване на уедрено ползване на земеделските земи и създаване на масиви, ясно изразена в чл. чл. 37б и 37в ЗСПЗЗ, съответно чл.чл. 69 – 76 ППЗСПЗЗ.

По своята правна същност процедурата за създаване на масиви за ползване в землището за съответната стопанска година е един смесен, динамичен и последователно осъществяващ се фактически състав. Споразумението между участниците е гражданскоправният   

 

 

 

 

 юридически факт, а докладът на комисията, служебното разпределение на масивите за ползване и заповедта на директора на областната дирекция „Земеделие”, са административноправните юридически факти.

Всички елементи на смесения фактически състав са осъществени, като са спазени изискванията на закона, конкретно посочени във фактическата част на заповедта.

С оглед изложените фактически и правни доводи, на основание чл. 37в, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 75а, ал. 1, т. 1-3, ал. 2 от ППЗСПЗЗ,

Р А З П О Р Е Д И Х:

Въз основа на ДОКЛАДА на комисията:

ОДОБРЯВАМ сключеното споразумение по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ , включително и за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ , с което са разпределени масивите за ползване  в землището  на с.Поибрене , община Панагюрище, област Пазарджик, за стопанската  2019 -2020 година, считано от 01.10.2019 г. до 01.10.2020 г.

ОДОБРЯВАМ картата на разпределените масиви за ползване   в посоченото землище, както и регистърът към нея, които са ОКОНЧАТЕЛНИ за стопанската година, считано от 01.10.2019 г. до 01.10.2020 г.

Заповедта, заедно с окончателните карта на масивите за ползване и регистър, да се обяви в кметството на с. Поибрене и в сградата на общинската служба по земеделие гр. Панагюрище, както и да се публикува на интернет страницата на община Панагюрище и областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик, в срок от 7 дни от нейното издаване.

Ползвател на земеделски земи, на който със заповедта са определени за ползване за стопанската 2019 – 2020 г., земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ , е ДЛЪЖЕН да внесе по банкова сметка, с IBAN BG34UBBS80023300251210 и BIC UBBSBGSF, на областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик, паричната сума в размер на определеното средно годишно рентно плащане за землището, в срок ДО ТРИ МЕСЕЦА от публикуването на настоящата заповед. Сумите са депозитни и се изплащат от областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик на провоимащите лица, в срок от 10 (десет) години.

За ползвателите, които не са заплатили в горния срок паричните суми за ползваните земи по чл. 37в, ал. 3, т 2 ЗСПЗЗ , съгласно настоящата заповед, директорът на областна дирекция „Земеделие” издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището. В седемдневен срок от получаването на заповедта ползвателите превеждат паричните суми по сметка на областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок, считано от обявяването/публикуването й, чрез областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик, по реда предвиден в АПК – по административен пред министъра на земеделието и храните и/или съдебен ред пред Районен съд гр. Панагюрище.

Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение.

  


file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕ

file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕ ТН

З   А   П   О   В   Е   Д

 

РД-04-176/ 25.09.2019г.

 

СТОЯН ТРАЯНОВ – директор на областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Бъта, община Панагюрище, област Пазарджик, за стопанската 2019 – 2020 г. (1.10.2019 г. – 1.10.2020 г.), а именно: заповед № РД 04 -79/05.08.2019 г., по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ, за създаване на комисия, доклада на комисията и приложените към него: сключеното споразумение, проекта на картата за разпределение на масивите за ползване в землището  , проекта на регистър към картата, които са неразделна част от споразумението, както и всички останали документи по преписката,  за да се произнеса установих от фактическа и правна страна следното:

І. ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

 

1) Заповедта на директора на областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик № РД 04-79/05.08.2019 г., с която е създадена комисията за землището на с.Бъта, община Панагюрище, област Пазарджик, е издадена до 05.08.2019 г., съгласно разпоредбата на чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ.

2) Изготвен е доклад на комисията.Докладът съдържа всички необходими реквизити и данни, съгласно чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ и чл. 72в, ал. 1 – 4 ППЗСПЗЗ.

Към доклада на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ са приложени сключеното споразумение, проектът на картата на масивите за ползване в землището на    и проектът на регистър към нея.

Сключено е споразумение, което е подписано от всички участници на 23.08.2019 г., с което са разпределили масивите за ползване в землището за стопанската 2019 – 2020 г. (1.10.2019 г. – 1.10.2020 г.).

Споразумението обхваща не по-малко от две трети от общата площ на масивите за ползване в землището. Спазени са изискванията на чл. 37в, ал. 2 определящи срок за сключване на споразумението и минимална обща площ на масивите за ползване.

Неразделна част от споразумението са проектът на картата за разпределение на масивите за ползване в землището  и регистърът към нея, който съдържа всички необходими и -съществени данни, съгласно чл. 74, ал. 1 – 4 ППЗСПЗЗ.

 

ІІ. ПРАВНА СТРАНА

 

Процедурата по сключване на споразумение между ползвателите/собствениците на земеделски земи (имоти), съответно за служебно разпределение на имотите в масивите за ползване в съответното землище, има законната цел за насърчаване на уедрено ползване на земеделските земи и създаване на масиви, ясно изразена в чл. чл. 37б и 37в ЗСПЗЗ, съответно чл.чл. 69 – 76 ППЗСПЗЗ.

По своята правна същност процедурата за създаване на масиви за ползване в землището за съответната стопанска година е един смесен, динамичен и последователно осъществяващ се фактически състав. Споразумението между участниците е гражданскоправният   

 

 

 

 

 юридически факт, а докладът на комисията, служебното разпределение на масивите за ползване и заповедта на директора на областната дирекция „Земеделие”, са административноправните юридически факти.

Всички елементи на смесения фактически състав са осъществени, като са спазени изискванията на закона, конкретно посочени във фактическата част на заповедта.

С оглед изложените фактически и правни доводи, на основание чл. 37в, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 75а, ал. 1, т. 1-3, ал. 2 от ППЗСПЗЗ,

Р А З П О Р Е Д И Х:

Въз основа на ДОКЛАДА на комисията:

ОДОБРЯВАМ сключеното споразумение по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ , включително и за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ , с което са разпределени масивите за ползване  в землището  на с.Бъта , община Панагюрище, област Пазарджик, за стопанската  2019 -2020 година, считано от 01.10.2019 г. до 01.10.2020 г.

ОДОБРЯВАМ картата на разпределените масиви за ползване   в посоченото землище, както и регистърът към нея, които са ОКОНЧАТЕЛНИ за стопанската година, считано от 01.10.2019 г. до 01.10.2020 г.

Заповедта, заедно с окончателните карта на масивите за ползване и регистър, да се обяви в кметството на с. Бъта и в сградата на общинската служба по земеделие гр. Панагюрище, както и да се публикува на интернет страницата на община Панагюрище и областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик, в срок от 7 дни от нейното издаване.

Ползвател на земеделски земи, на който със заповедта са определени за ползване за стопанската 2019 – 2020 г., земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ , е ДЛЪЖЕН да внесе по банкова сметка, с IBAN BG34UBBS80023300251210 и BIC UBBSBGSF, на областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик, паричната сума в размер на определеното средно годишно рентно плащане за землището, в срок ДО ТРИ МЕСЕЦА от публикуването на настоящата заповед. Сумите са депозитни и се изплащат от областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик на провоимащите лица, в срок от 10 (десет) години.

За ползвателите, които не са заплатили в горния срок паричните суми за ползваните земи по чл. 37в, ал. 3, т 2 ЗСПЗЗ , съгласно настоящата заповед, директорът на областна дирекция „Земеделие” издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището. В седемдневен срок от получаването на заповедта ползвателите превеждат паричните суми по сметка на областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок, считано от обявяването/публикуването й, чрез областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик, по реда предвиден в АПК – по административен пред министъра на земеделието и храните и/или съдебен ред пред Районен съд гр. Панагюрище.

Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение.

 file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕЗ   А   П   О   В   Е   Д

 

РД-04-174/ 25.09.2019г.

 

СТОЯН ТРАЯНОВ – директор на областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Бaня, община Панагюрище, област Пазарджик, за стопанската 2019 – 2020 г. (1.10.2019 г. – 1.10.2020 г.), а именно: заповед № РД 04-81/05.08.2019 г., по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ, за създаване на комисия, доклада на комисията и приложените към него: сключеното споразумение, проекта на картата за разпределение на масивите за ползване в землището  , проекта на регистър към картата, които са неразделна част от споразумението, както и всички останали документи по преписката,  за да се произнеса установих от фактическа и правна страна следното:

І. ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

 

1) Заповедта на директора на областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик № РД 04-81/05.08.2019 г., с която е създадена комисията за землището на с.Баня, община Панагюрище, област Пазарджик, е издадена до 05.08.2019 г., съгласно разпоредбата на чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ.

2) Изготвен е доклад на комисията .Докладът съдържа всички необходими реквизити и данни, съгласно чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ и чл. 72в, ал. 1 – 4 ППЗСПЗЗ.

Към доклада на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ са приложени сключеното споразумение, проектът на картата на масивите за ползване в землището на    и проектът на регистър към нея.

Сключено е споразумение, което е подписано от всички участници на 22.08.2019 г., с което са разпределили масивите за ползване в землището за стопанската 2019 – 2020 г. (1.10.2019 г. – 1.10.2020 г.).

Споразумението обхваща не по-малко от две трети от общата площ на масивите за ползване в землището. Спазени са изискванията на чл. 37в, ал. 2 определящи срок за сключване на споразумението и минимална обща площ на масивите за ползване.

Неразделна част от споразумението са проектът на картата за разпределение на масивите за ползване в землището  и регистърът към нея, който съдържа всички необходими и -съществени данни, съгласно чл. 74, ал. 1 – 4 ППЗСПЗЗ.

 

ІІ. ПРАВНА СТРАНА

 

Процедурата по сключване на споразумение между ползвателите/собствениците на земеделски земи (имоти), съответно за служебно разпределение на имотите в масивите за ползване в съответното землище, има законната цел за насърчаване на уедрено ползване на земеделските земи и създаване на масиви, ясно изразена в чл. чл. 37б и 37в ЗСПЗЗ, съответно чл.чл. 69 – 76 ППЗСПЗЗ.

По своята правна същност процедурата за създаване на масиви за ползване в землището за съответната стопанска година е един смесен, динамичен и последователно осъществяващ се фактически състав. Споразумението между участниците е гражданскоправният   

 

 

 

 

 юридически факт, а докладът на комисията, служебното разпределение на масивите за ползване и заповедта на директора на областната дирекция „Земеделие”, са административноправните юридически факти.

Всички елементи на смесения фактически състав са осъществени, като са спазени изискванията на закона, конкретно посочени във фактическата част на заповедта.

С оглед изложените фактически и правни доводи, на основание чл. 37в, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 75а, ал. 1, т. 1-3, ал. 2 от ППЗСПЗЗ,

 

Р А З П О Р Е Д И Х:

Въз основа на ДОКЛАДА на комисията:

ОДОБРЯВАМ сключеното споразумение по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ , включително и за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ , с което са разпределени масивите за ползване  в землището  на с.Баня , община Панагюрище, област Пазарджик, за стопанската  2019 -2020 година, считано от 01.10.2019 г. до 01.10.2020 г.

ОДОБРЯВАМ картата на разпределените масиви за ползване   в посоченото землище, както и регистърът към нея, които са ОКОНЧАТЕЛНИ за стопанската година, считано от 01.10.2019 г. до 01.10.2020 г.

Заповедта, заедно с окончателните карта на масивите за ползване и регистър, да се обяви в кметството на с. Баня и в сградата на общинската служба по земеделие гр. Панагюрище, както и да се публикува на интернет страницата на община Панагюрище и областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик, в срок от 7 дни от нейното издаване.

Ползвател на земеделски земи, на който със заповедта са определени за ползване за стопанската 2019 – 2020 г., земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ , е ДЛЪЖЕН да внесе по банкова сметка, с IBAN BG34UBBS80023300251210 и BIC UBBSBGSF, на областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик, паричната сума в размер на определеното средно годишно рентно плащане за землището, в срок ДО ТРИ МЕСЕЦА от публикуването на настоящата заповед. Сумите са депозитни и се изплащат от областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик на провоимащите лица, в срок от 10 (десет) години.

За ползвателите, които не са заплатили в горния срок паричните суми за ползваните земи по чл. 37в, ал. 3, т 2 ЗСПЗЗ , съгласно настоящата заповед, директорът на областна дирекция „Земеделие” издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището. В седемдневен срок от получаването на заповедта ползвателите превеждат паричните суми по сметка на областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок, считано от обявяването/публикуването й, чрез областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик, по реда предвиден в АПК – по административен пред министъра на земеделието и храните и/или съдебен ред пред Районен съд гр. Панагюрище.

Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение.

file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕЗ   А   П   О   В   Е   Д

 

РД-04-208/ 30.09.2019г.

 

СТОЯН ТРАЯНОВ – директор на областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Баня, община Панагюрище, област Пазарджик, за стопанската 2019– 2020 г., а именно: заповед № РД 04-80/05.08.2019 г., по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ, за създаване на комисия, доклада на комисията и приложените към него: служебно разпределение, проекта на картата за разпределение на масивите за ползване в землището на имоти с начин на трайно ползване трайни насаждения, проекта на регистър към картата, които са неразделна част от служебното разпределение, както и всички останали документи по преписката,  за да се произнеса установих от фактическа и правна страна следното:

 

І. ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

 

1) Заповедта на директора на областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик № РД-04 80/05.08.2019 г., с която е създадена комисията за землището на с. Баня,  община Панагюрище, област Пазарджик, е издадена до 05.08.2019 г., съгласно разпоредбата на чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ.

2) Изготвен е доклад на комисията.Докладът съдържа всички необходими реквизити и данни, съгласно чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ и чл. 72в, ал. 1 – 4 ППЗСПЗЗ.

Към доклада на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ са приложени служебното разпределение, проектът на картата на масивите за ползване в землището на имоти с начин на трайно ползване трайни насаждения и проектът на регистър към нея.

3) В предвидения от закона срок от комисията е изготвено служебно разпределение на масивите за ползване в землището, което отговаря на изискванията на чл. 37в, ал. 3 и ал. 4 ЗСПЗЗ и чл. 74, ал. 1 – 4 ППЗСПЗЗ.

Неразделна част от служебното разпределение са проектът на картата за разпределение на масивите за ползване в землището и регистърът към нея, който съдържа всички необходими и съществени данни, съгласно чл. 74, ал. 1 – 4 ППЗСПЗЗ.

 

ІІ. ПРАВНА СТРАНА

 

Процедурата по сключване на споразумение между ползвателите/собствениците на земеделски земи (имоти), съответно за служебно разпределение на имотите в масивите за ползване в съответното землище, има законната цел за насърчаване на уедрено ползване на земеделските земи и създаване на масиви, ясно изразена в чл. чл. 37б и 37в ЗСПЗЗ, съответно чл.чл. 69 – 76 ППЗСПЗЗ.

По своята правна същност процедурата за създаване на масиви за ползване в землището за съответната стопанска година е един смесен, динамичен и последователно осъществяващ се фактически състав. Споразумението между участниците е гражданскоправният юридически факт, а докладът на комисията, служебното разпределение на масивите за ползване и заповедта на директора на областната дирекция „Земеделие”, са административноправните юридически факти.

Всички елементи на смесения фактически състав са осъществени, като са спазени изискванията на закона, конкретно посочени във фактическата част на заповедта.

 

 

С оглед изложените фактически и правни доводи, на основание чл. 37в, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 75а, ал. 1, т. 1-3, ал. 2 от ППЗСПЗЗ,

 

Р А З П О Р Е Д И Х:

 

Въз основа на ДОКЛАДА на комисията:

ОДОБРЯВАМ служебното разпределение на имотите по чл. 37в, ал. 3 ЗСПЗЗ / с начин на трайно ползване трайни насаждения/, включително и за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ /с начин на трайно ползване трайни насаждения/ , с което са разпределени масивите за ползване в землището на село Баня  , община Панагюрище, област Пазарджик, за стопанската година 2019 -2020 година, считано от 01.10.2019 г. до 01.10.2020 г.

ОДОБРЯВАМ картата на разпределените масиви за ползване в посоченото землище на имоти с начин на трайно ползване трайни насаждения , както и регистърът към нея, които са ОКОНЧАТЕЛНИ за стопанската година, считано от 01.10.2019 г. до 01.10.2020 г.

Заповедта, заедно с окончателните карта на масивите за ползване и регистър, да се обяви в кметството на село Баня и в сградата на общинската служба по земеделие гр. Панагюрище, както и да се публикува на интернет страницата на община Панагюрище и областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик, в срок от 7 дни от нейното издаване.

Ползвател на земеделски земи, на който със заповедта са определени за ползване за стопанската 2019 – 2020 г., земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, е ДЛЪЖЕН да внесе по банкова сметка, с IBAN BG34UBBS80023300251210  и BIC UBBSBGSF, на областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик, паричната сума в размер на определеното средно годишно рентно плащане за землището, в срок ДО ТРИ МЕСЕЦА от публикуването на настоящата заповед. Сумите са депозитни и се изплащат от областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик на провоимащите лица, в срок от 10 (десет) години.

За ползвателите, които не са заплатили в горния срок паричните суми за ползваните земи по чл. 37в, ал. 3, т 2 ЗСПЗЗ, съгласно настоящата заповед, директорът на областна дирекция „Земеделие” издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището. В седемдневен срок от получаването на заповедта ползвателите превеждат паричните суми по сметка на областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок, считано от обявяването/публикуването й, чрез областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик, по реда предвиден в АПК – по административен пред министъра на земеделието и храните и/или съдебен ред пред Районен съд гр. Панагюрище.

Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение.

 

 file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕЗ   А   П   О   В   Е   Д

 

РД-04-172/ 25.09.2019г.

 

СТОЯН ТРАЯНОВ – директор на областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на гр.Панагюрище община Панагюрище, област Пазарджик, за стопанската 2019 – 2020 г. (1.10.2019 г. – 1.10.2020 г.), а именно: заповед № РД 04-82/05.08.2019 г., по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ, за създаване на комисия, доклада на комисията и приложените към него: сключеното споразумение, проекта на картата за разпределение на масивите за ползване в землището, проекта на регистър към картата, които са неразделна част от споразумението, както и всички останали документи по преписката,  за да се произнеса установих от фактическа и правна страна следното:

 

І. ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

 

1) Заповедта на директора на областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик № РД 04-82/05.08.2019 г., с която е създадена комисията за землището на гр.Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик, е издадена до 05.08.2019 г., съгласно разпоредбата на чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ.

2) Изготвен е доклад на комисията.Докладът съдържа всички необходими реквизити и данни, съгласно чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ и чл. 72в, ал. 1 – 4 ППЗСПЗЗ.

Към доклада на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ са приложени сключеното споразумение, проектът на картата на масивите за ползване в землището и проектът на регистър към нея.

Сключено е споразумение, което е подписано от всички участници на 23.08.2019 г., с което са разпределили масивите за ползване в землището за стопанската 2019 – 2020 г. (1.10.2019 г. – 1.10.2020 г.).

Споразумението обхваща не по-малко от две трети от общата площ на масивите за ползване в землището. Спазени са изискванията на чл. 37в, ал. 2 определящи срок за сключване на споразумението и минимална обща площ на масивите за ползване.

Неразделна част от споразумението са проектът на картата за разпределение на масивите за ползване в землището и регистърът към нея, който съдържа всички необходими и -съществени данни, съгласно чл. 74, ал. 1 – 4 ППЗСПЗЗ.

 

ІІ. ПРАВНА СТРАНА

 

Процедурата по сключване на споразумение между ползвателите/собствениците на земеделски земи (имоти), съответно за служебно разпределение на имотите в масивите за ползване в съответното землище, има законната цел за насърчаване на уедрено ползване на земеделските земи и създаване на масиви, ясно изразена в чл. чл. 37б и 37в ЗСПЗЗ, съответно чл.чл. 69 – 76 ППЗСПЗЗ.

По своята правна същност процедурата за създаване на масиви за ползване в землището за съответната стопанска година е един смесен, динамичен и последователно осъществяващ се фактически състав. Споразумението между участниците е гражданскоправният юридически факт, а докладът на комисията, служебното разпределение на масивите за ползване и заповедта на директора на областната дирекция „Земеделие”, са административноправните юридически факти.

Всички елементи на смесения фактически състав са осъществени, като са спазени изискванията на закона, конкретно посочени във фактическата част на заповедта.

С оглед изложените фактически и правни доводи, на основание чл. 37в, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 75а, ал. 1, т. 1-3, ал. 2 от ППЗСПЗЗ,

 

Р А З П О Р Е Д И Х:

 

Въз основа на ДОКЛАДА на комисията:

ОДОБРЯВАМ сключеното споразумение по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ, включително и за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, с което са разпределени масивите за ползване в землището на гр.Панагюрище , община Панагюрище, област Пазарджик, за стопанската  2019 - 2020 година, считано от 01.10.2019 г. до 01.10.2020 г.

ОДОБРЯВАМ картата на разпределените масиви за ползване в посоченото землище, както и регистърът към нея, които са ОКОНЧАТЕЛНИ за стопанската година, считано от 01.10.2019 г. до 01.10.2020 г.

Заповедта, заедно с окончателните карта на масивите за ползване и регистър, да се обяви в сградата на община Панагюрище и в сградата на общинската служба по земеделие гр. Панагюрище, както и да се публикува на интернет страницата на община Панагюрище и областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик, в срок от 7 дни от нейното издаване.

Ползвател на земеделски земи, на който със заповедта са определени за ползване за стопанската 2019 – 2020 г., земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, е ДЛЪЖЕН да внесе по банкова сметка, с IBAN BG34UBBS80023300251210 и BIC UBBSBGSF, на областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик, паричната сума в размер на определеното средно годишно рентно плащане за землището, в срок ДО ТРИ МЕСЕЦА от публикуването на настоящата заповед. Сумите са депозитни и се изплащат от областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик на провоимащите лица, в срок от 10 (десет) години.

За ползвателите, които не са заплатили в горния срок паричните суми за ползваните земи по чл. 37в, ал. 3, т 2 ЗСПЗЗ, съгласно настоящата заповед, директорът на областна дирекция „Земеделие” издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището. В седемдневен срок от получаването на заповедта ползвателите превеждат паричните суми по сметка на областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок, считано от обявяването/публикуването й, чрез областна дирекция „Земеделие” гр. Пазарджик, по реда предвиден в АПК – по административен пред министъра на земеделието и храните и/или съдебен ред пред Районен съд гр. Панагюрище.

Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение.


file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБЯВА

 за вакантна длъжност в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)


file icon pdf ОБЯВА

ОБЯВА

за вакантна длъжност в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)


file icon pdf ОБЯВА

СЪОБЩЕНИЕ

 

            Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за личната помощ Ви уведомяваме, че събеседване с кандидатите за асистенти, подали заявления-декларации за кандидатстване за асистенти по реда на Закона за личната помощ в периода от 01.10.2019 година до 08.10.2019 година, включително ще се проведе на 08.10.2019 година от 15:00 часа в Приемна зала на Община Панагюрище.

 

 

Анелия Караколева

Председател на комисията


СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,


Предоставя се открит обществен достъп до информацията по приложение № 2 за „Цех за леене на метали и металообработка (преустройство)“ в имот с идентификатор 55302.121.51, кв. 470 по плана на град Панагюрище с възложител „ПРЕСФОРМ“ ООД, гр. Панагюрище, ул. „Георги Нейчев“ № 7, представлявано от Стефан Ралчев – Управител.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринайсет) дни, в периода от 27.09.2019 г. – 11.10.2019 г., в сградата на Община Панагюрище, Мероприятие УДООСВ, гр. Панагюрище, пр. „20-ти април“ № 13, всеки работен ден от 08:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 17:30 часа.

О  Б  Я  В  А

 

Днес, 20.09.2019 г., във връзка с чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ към Общинска служба по земеделие гр. Панагюрище обявява за разглеждане регистър и карта на ползването към проектите за служебно разпределение на масиви за ползване на трайни насаждения в землищата на селата Баня и Поибрене, Община ПАНАГЮРИЩЕ.

Срок за извършване на промени в регистъра и картата – 25.09.2019 г., въз основа на одобрени заявления, подадени от заинтересуваните лица.

Материалите се намират в сградата на общинската служба – гр. Панагюрище, ул. „Цар Освободител” №15.

СЪОБЩЕНИЕ

 

            Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за личната помощ Ви уведомяваме, че събеседване с кандидатите за асистенти, подали заявления-декларации за кандидатстване за асистенти по реда на Закона за личната помощ в периода от 18.09.2019 година до 20.09.2019 година, включително ще се проведе на 24.09.2019 година от 15:00 часа в Приемна зала на Община Панагюрище.

 

 

Анелия Караколева

Председател на комисията


СЪОБЩЕНИЕ

 

            Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за личната помощ Ви уведомяваме, че събеседване с кандидатите за асистенти, подали заявления-декларации за кандидатстване за асистенти по реда на Закона за личната помощ в периода от 10.09.2019 година до 16.09.2019 година, включително ще се проведе на 17.09.2019 година от 15:00 часа в Приемна зала на Община Панагюрище.

 

 

Анелия Караколева

Председател на комисиятаСъобщение за откриване на процедура за съдебни заседатели

 

В изпълнение на Решение № 728/09.09.2019 г., Общински съвет Панагюрище открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Панагюрище, мандат 2020г.-2024 г. при следните условия за нейното провеждане:

1. Кандидатите за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

1.1. са на възраст от 21 до 68 години;

1.2. имат настоящ адрес в община Панагюрище, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Панагюрище;

1.3. имат завършено най-малко средно образование;

1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. не страдат от психически заболявания;

1.6. не са съдебни заседатели в друг съд;

1.7. не са общински съветници от съдебния район на Районен съд – Панагюрище;

1.8. не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

1.9. не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд - Панагюрище;

1.10. не са избирани за съдебни заседатели повече от два последователни мандата към същия съд.

 

2. Утвърждава образци на документи, както следва:

2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател, (приложение №1)

2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (приложение №2);

2.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (приложение №3);

2.4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (приложение №4,);

2.5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (приложение №5).

 

3. В срок до 18.10.2019г., кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Панагюрище подават в деловодството на Общински съвет - Панагюрище документите по т.2. от настоящото решение, към което прилагат следните документи:

3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.3 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

3.4. мотивационно писмо;

3.5. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

 

II. Упълномощава Постоянната комисия Местно самоуправление и законност да изпълнява функциите и на Комисия за проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели.

1. Поставя следните задачи на Постоянната комисия Местно самоуправление и законност:

 - да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд - Панагюрище и изготви доклад и списък на допуснатите кандидати;

- да публикува на интернет страницата на Община  Панагюрище и Общински съвет - Панагюрище, списъка на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по т. I.3.5. от настоящото решение, най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт. Най-малко 10 на сто от лицата, които са включени в Списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности;

- не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат;

 - да проведе, в свои открити заседания, изслушване на  кандидатите, при спазване изискванията на т. I.1. от настоящото решение, и състави доклад за протичането му и протокол за изслушването, които да публикува на интернет страницата на Община Панагюрище и  Общински съвет – Панагюрище;

- да внесе в Общински съвет - Панагюрище доклада и протокол от изслушването с проект за решение - предложение за определяне на кандидатите за съдебни заседатели при Районен съд – Панагюрище за мандат 2020 г. - 2024 г. в 7-дневен срок преди гласуването.

 

 

2. На основание чл.60, ал.1 от АПК, допуска предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защитата на особено важни обществени интереси, свързани с осигуряване на съдебни заседатели при Районен съд – Панагюрище, спазване на сроковете съгласно Закона за съдебната власт и с оглед опасността от закъснението на изпълнението на настоящото решение.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 

1. file icon doc Приложение № 1- заявление за кандидатстване за съдебен заседател;

2. file icon doc Приложение № 2  - декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ;

3. file icon doc Приложение № 3 - декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ;

4. file icon doc Приложение № 4 - писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ;

5. file icon doc Приложение № 5 - данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ.

 

           

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС-ПАНАГЮРИЩЕ /П/

ХРИСТО КАЛОЯНОВ

ОБЯВА

На основание чл. 15, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка се съобщава на засегнатото население, че е издадено Решение № ПК-03-ЕО/2019 г. на Директора на РИОСВ -Пазарджик за преценяване необходимостта от екологична оценка на Изменение на общ устройствен план (ОУП) на община Панагюрище.

file icon pdf РЕШЕНИЕ


дата: 09.09.2019 г.СЪОБЩЕНИЕ

 

            Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за личната помощ Ви уведомяваме, че събеседване с кандидатите за асистенти, подали заявления-декларации за кандидатстване за асистенти по реда на Закона за личната помощ в периода от 03.09.2019 година до 09.09.2019 година, ще се проведе на 10.09.2019 година от 15:00 часа в Приемна зала на Община Панагюрище.

 

 

Анелия Караколева

Председател на комисията

(съгласно Заповед № 495/02.09.2019 г.)О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че в ДВ бр. 70 от 03.09.2019 г. е публикувано обявление за приет помощен план /ПП/ по §4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ на земеделски земи за землището на гр. Панагюрище и землището на с. Поибрене, община Панагюрище в обхват на поземлени имоти, както следва:

- в землището на гр. Панагюрище, община Панагюрище за поземлени имоти (ПИ) с номера по КВС и идентификатор по КККР : №№ 090 411 ( 55302.90.411 ) в м.”Драгоев рът, Висок”, 087 307 ( 55302.87.719 ) в м.”Тесни дол, Кукла”,  056 428 ( 55302.56.428 ) в м.”Магарешки рай”, 056 447 ( 55302.56.447 ) в м.”Чолакова кория”;

- в землището на с. Поибрене, община Панагюрище за поземлени имоти (ПИ) с номера по КВС: №№ 214 001 в м.”Ралчовци” и 211 011 в м.”Караджовец”.

Плановете и придружаващата ги документация са изложени за разглеждане от заинтересованите лица в сградата на Общинска Администрация – Панагюрище, пл.“ 20 Април” №13, ет.2, стая 208. 

На основание чл.28б, ал.5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Панагюрище.

 

 

дата: 03.09.2019 г.


СЪОБЩЕНИЕ

 

            Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за личната помощ Ви уведомяваме, че събеседване с кандидатите за асистенти, подали заявления-декларации за кандидатстване за асистенти по реда на Закона за личната помощ в периода от 28.08.2019 година до 02.09.2019 година, ще се проведе на 03.09.2019 година от 10:00 часа в Приемна зала на Община Панагюрище.

 

Анелия Караколева

Председател на комисията

(съгласно Заповед № 482/19.08.2019 г.)

дата: 30.08.2019 г.
Справка за постъпили предложения по проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Панагюрище.


В изпълнение на чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове, Община Панагюрище уведомява, че в срока за предложения и становища по проекта на нормативния акт, съгласно разпоредбите на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове няма постъпили предложения и становища за изменения и/или допълнения на текстовете в проекта на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Панагюрище.

дата: 29.08.2019 г.
О Б Я В А


 

Днес, 29.08.2019 г., във връзка с чл.74, ал. 3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие гр. Панагюрище обявява за разглеждане и промени на изготвените регистри и карти на масиви за ползване в съответните землища на територията на Община ПАНАГЮРИЩЕ: гр. Панагюрище, с. Баня, с. Бъта, с. Поибрене и с. Попинци.

Материалите се намират в сградата на общинската служба – гр. Панагюрище, ул. „Цар Освободител” №15 до 30.08.2019 г.


ЗАПОВЕД 
на министъра на отбраната за обявяване на вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс
ПРИЛОЖЕНИЯ


ЗАПОВЕД
на министъра на отбраната за обявяване на вакантни длъжности в Стационарната комуникационна и информационна система 
за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

file icon pdf ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД 
на министъра на отбраната 
и 
ОБЯВА
 за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 
за заемане на вакантни длъжности в 68 бригада „Специални сили“

file icon pdf ЗАПОВЕД

file icon pdf ОБЯВА

ОБЯВА

 

за вакантна длъжност в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

file icon doc ОБЯВА

ОБЯВА

за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина 

и определяне условията и реда за провеждане на конкурси в Национален военен университет „Васил Левски“

file icon pdf ОБЯВА

ОБЯВА

 

Относно вакантни длъжности в „Национална гвардейска част“ за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина и определяне условията и реда за провеждане на конкурси


file icon pdf ОБЯВА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В ОТ  ЗСПЗЗ ,

 

УВЕДОМЯВА,

 

че заседанията на комисията за сключване на доброволни споразумения и/или служебни разпределения за ползване на земеделските имоти по масиви за землищата на  Община Панагюрище,

 ще бъдат проведени по следния график:

 

 

 

 

ЗЕМЛИЩЕ

ДАТА

 

2019 г.

ЧАС

МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО

с. Баня

16.08.

23.08.

30.08.

09:00

ОСЗ-Панагюрище

с. Бъта

16.08.

23.08.

30.08.

11:00

ОСЗ-Панагюрище

с. Попинци

16.08.

23.08.

30.08.

14:00

ОСЗ-Панагюрище

с. Поибрене

16.08.

23.08.

30.08.

15:00

ОСЗ-Панагюрище

гр. Панагюрище

16.08.

23.08.

30.08.

16:00

ОСЗ-Панагюрище

 

 

 

Приканваме всички ползватели , подали заявления за участие в масиви за ползване, да се явят на заседанията на комисията.

 

Председател на комисията:……..…….

Началник ОСЗ Цв. Симеонова

Адрес на ОСЗ – Панагюрище: гр. Панагюрище, ул. „Цар Освободител” №15,       тел. 0357\ 6 70 04Областна дирекция „Земеделие“ – гр.Пазарджик

 

ЗАПОВЕД

 

РД-04-82/ 05.08.2019 г.

Гр. Пазарджик

 

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72б, ал. 1, изр. второ от ППЗСПЗЗ и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на гр. Панагюрище, община Панагюрище, за стопанската 2019-2020 г., в състав            

Председател: Радостина Гарчева – главен експерт в ОСЗ Панагюрище;

и

членове:

1.      Ненко Куков – старши  експерт в ОСЗ Панагюрище;

2.      Лушка Метанова – младши експерт ОСЗ Панагюрище

3.      Христина Попова – старши експерт ОД „Земеделие” гр. Пазарджик

4.      Никола Белишки – кмет на община Панагюрище или оправомощено длъжностно лице;

5.  Представител на  СГКК гр.Пазарджик.

 

Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

             Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

На основание чл. 72б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в сградата на община Панагюрище и в сградата на общинска служба по земеделие гр. Панагюрище и да се публикува на интернет страниците на община Панагюрище и на областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик.        

 Стоян Атанасов Траянов (Директор)
05.08.2019г. 11:19ч.
ОДЗ-Пазарджик


Областна дирекция „Земеделие“ – гр.Пазарджик

 

 

ЗАПОВЕД

 

РД-04-81/ 05.08.2019г.

Гр. Пазарджик

 

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Баня, община Панагюрище, за стопанската 2019-2020 г., в състав:

 

Председател: Радостина Гарчева – главен експерт в ОСЗ Панагюрище

и

членове:

 1. Ненко Куков – старши експерт в ОСЗ Панагюрище;
 2. Лушка Метанова – младши експерт ОСЗ Панагюрище
 3. Христина Попова – старши експерт ОД „Земеделие” гр. Пазарджик
 4. Стоян Ножделов - кмет на с. Баня или оправомощено длъжностно лице;

          

            Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

 

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

На основание чл. 72б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в сградата на кметство с. Баня и в сградата на общинска служба по земеделие гр. Панагюрище и да се публикува на интернет страниците на община Панагюрище и на областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик.

 


Стоян Атанасов Траянов (Директор)
05.08.2019г. 11:18ч.
ОДЗ-Пазарджик


 

 

 

 

Областна дирекция „Земеделие“ – гр.Пазарджик

 

 

 

ЗАПОВЕД

 

РД-04-80/ 05.08.2019г.

Гр. Пазарджик

 

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи /трайни насаждения/ в землището на с. Баня, община Панагюрище, за стопанската 2019 -2020 г., в състав:

 

Председател: Радостина Гарчева – главен експерт в ОСЗ Панагюрище;

и

членове:

 1. Ненко Куков – старши експерт в ОСЗ Панагюрище;
 2. Лушка Метанова – младши експерт ОСЗ Панагюрище
 3. Христина Попова – старши експерт ОД „Земеделие” гр. Пазарджик
 4. Стоян Ножделов - кмет на с. Баня или оправомощено длъжностно лице;

 

 

            Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

На основание чл. 72б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обяви сградата на кметство с. Баня и в сградата на общинска служба по земеделие гр. Панагюрище и да се публикува на интернет страниците на община Панагюрище и на областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик.

                           


Стоян Атанасов Траянов (Директор)
05.08.2019г. 11:19ч.
ОДЗ-Пазарджик

 

 

 

 

Областна дирекция „Земеделие“ – гр.Пазарджик

 

 

ЗАПОВЕД

 

РД-04-79/ 05.08.2019г.

Гр. Пазарджик

 

 

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Бъта, община Панагюрище, за стопанската 2019-2020 г., в състав:

 

                                                        

Председател: Радостина Гарчева – главен експерт в ОСЗ Панагюрище ;

и

членове:

 1.  Ненко Куков – ст. експерт в ОСЗ Панагюрище;
 2. Лушка Метанова – младши експерт ОСЗ Панагюрище
 3. Христина Попова – старши експерт ОД „Земеделие” гр. Пазарджик
 4. Георги Александров - кмет на с. Бъта или оправомощено длъжностно лице;

 

            Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

 

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

              На основание чл. 72б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обявяви в сградата на кметство с. Бъта и в сградата на общинска служба по земеделие гр. Панагюрище и да се публикува на интернет страниците на община Панагюрище и на областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик.             

 

                             


Стоян Атанасов Траянов (Директор)
05.08.2019г. 11:37ч.
ОДЗ-Пазарджик

 

 

 

Областна дирекция „Земеделие“ – гр.Пазарджик

 

 

ЗАПОВЕД

 

РД-04-77/ 05.08.2019г.

Гр. Пазарджик

 

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Поибрене, община Панагюрище, за стопанската 2019-2020 г., в състав:

                                                        

Председател: Радостина Гарчева – главен експерт в ОСЗ Панагюрище

и членове

 1.  Ненко Куков ст.експерт ОСЗ Панагюрище;
 2. Лушка Метанова – младши експерт ОСЗ Панагюрище
 3. Христина Попова – старши експерт ОД „Земеделие” гр. Пазарджик:
 4. Димитър Пеев - кмет на с. Поибрене или оправомощено длъжностно лице;

 

            Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

               На основание чл. 72б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в сградата на кметство с. Поибрене и в сградата на общинска служба по земеделие гр. Панагюрище и да се публикува на интернет страниците на община Панагюрище и на областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик.            

 

 


Стоян Атанасов Траянов (Директор)
05.08.2019г. 11:17ч.
ОДЗ-Пазарджик

 

 

 

 

 

Областна дирекция „Земеделие“ – гр.Пазарджик

 

 

ЗАПОВЕД

 

РД-04-76/ 05.08.2019г.

Гр. Пазарджик

 

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи / трайни насаждения/ в землището на с. Поибрене, община Панагюрище,  в състав:

   

Председател: Радостина Гарчева – главен експерт в ОСЗ Панагюрище

и членове

 1.  Ненко Куков ст.експерт ОСЗ Панагюрище;
 2. Лушка Метанова – младши експерт ОСЗ Панагюрище
 3. Христина Попова – старши експерт ОД „Земеделие” гр. Пазарджик:
 4. Димитър Пеев - кмет на с. Поибрене или оправомощено длъжностно лице;

 

            Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

               На основание чл. 72б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в сградата на кметство с. Поибрене и в сградата на общинска служба по земеделие гр. Панагюрище и да се публикува на интернет страниците на община Панагюрище и на областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик.            

 

 Стоян Атанасов Траянов (Директор)
05.08.2019г. 11:18ч.
ОДЗ-Пазарджик


 

 

 

 

Областна дирекция „Земеделие“ – гр.Пазарджик

 

 

ЗАПОВЕД

 

РД-04-78/ 05.08.2019г.

Гр. Пазарджик

 

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Попинци, община Панагюрище, за стопанската 2019 -2020 г.  в състав:

                                                        

Председател: Радостина Гарчева – главен експерт в ОСЗ Панагюрище ;

и

членове:

 1. Ненко Куков – ст. експерт в ОСЗ Панагюрище;
 2. Лушка Метанова – младши експерт ОСЗ Панагюрище
 3. Христина Попова – старши експерт ОД „Земеделие” гр. Пазарджик
 4. Стоянка Ставрева - кмет на с. Попинци или оправомощено длъжностно лице;

  

            Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

              На основание чл. 72б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в сградата на кметство с. Попинци и в сградата на общинска служба по земеделие гр. Панагюрище и да се публикува на интернет страниците на община Панагюрище и на областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик.     

 

 


Стоян Атанасов Траянов (Директор)
05.08.2019г. 11:18ч.
ОДЗ-Пазарджик


ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

            На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НОВОС) „ОПТИКС“ АД, гр. София, ж.к. Дървеница, бул. „Климент Охридски“ № 19, вх. В, ет. 1 , представлявано от инж. Иван Чолаков – Изпълнителен директор

            Съобщава на засегнатото население, че започва процедура по реда на НОВОС за извършване на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуващи сгради в сгради за оптикомеханично производство и монтаж“, находящи се в поземлен имот с идентификатор 55302.501.619 в гр. Панагюрище, ул. Кръстьо Гешанов“ № 34, УПИ VIII-619 – за производствени и складови дейности, кв. 7 по плана на гр. Панагюрище.

Лице за контакти: Пенка Пиперкова, телефон: 088 5 707 135

Информацията е достъпна в продължение на 14 (четиринадесет) дни в периода от 06.08.2019 г. до 21.08.2019 г.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ - гр. Пазарджик, 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

 

СЪОБЩЕНИЕ    

            Във връзка с изискванията на чл. 62а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите (обн. ДВ. бр.67/1999г., изм. ДВ,бр.65/2006г.) за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешителни, както следва:

file icon pdf  №31591190/23.08.2018 г.

file icon pdf №31591194/28.08.2018 г.

file icon pdf  №31591193/28.08.2018 г.

О Б Я В А

 

 

      Днес, 01.08.2019 г., във връзка с чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие гр. Панагюрище обявява за разглеждане предварителни регистри и карти на масиви за ползване в съответните землища на територията на Община ПАНАГЮРИЩЕ: гр. Панагюрище, с. Баня, с. Бъта,                           с. Поибрене и с. Попинци.

 

Материалите се намират в сградата на общинската служба – гр. Панагюрище, ул. „Цар Освободител” №15

 ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ


file icon pdf МОТИВИ


file icon pdf ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ


дата: 29 юли 2019 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Панагюрище

УВЕДОМЯВА:

 

От 26.07.2019 г. до 30.07.2019 г. ще се проведе третиране на железопътна линия и прилежащи гари срещу нежелана плевелна растителност с продукт за растителна защита/препарат НАСА 360 СЛ, доза 1200 мл/дка, с възложител „Железопътна секция - Пловдив – отговорник за третирането инж. Гошо Къчков - Директор

     Собствениците на пчелни семейства  да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства, и по тяхна преценка да обозначат мястото на пчелина с бял флаг.
14.00 Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE

СЪОБЩЕНИЕ

от Общинска администрация – Панагюрище във връзка с проведено извънредно заседание на Общинската епизоотичната комисия (ОЕК) по отношение на предприемане на превантивни мерки за недопускане разпространението на болестта „Африканска чума“ по свинете.

Необходимо е да се извърши инвентаризация на всички свине, отглеждани в лични стопанства на територията на общината, ферма тип „заден двор”.

Информацията от собствениците се подава в кметствата на населените места и стая №313 в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Регистрацията е задължителна с цел да се намали риска от загуби при обявяване на ефективни мерки по недопускане или ликвидиране на възникнали огнища.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИЦИ НА ДОМАШНИ СВИНЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ


Африканската чума по свинете е силно заразна вирусна болест, която засяга диви и домашни свине. Вирусът на Африканската чума по свинете е силно устойчив, няма разработена ваксина срещу него, както и ефективно лечение. Хората не могат да заболеят от Африканска чума по свинете, но заболяването може да доведе до тежки икономически загуби за свиневъдството.За предотвратяване на разпространението на вируса от засегнатите райони е необходимо собствениците на животни да спазват следните правила:

1.  Домашните свине не трябва да се хранят с отпадъци, включително кухненски, съдържащи остатъци от свинско месо или месни продукти от свинско месо, включително и с прясна трева и фуражи, които не са съхранявани най-малко 60 дни.

2.  Домашните свине да се отглеждат по начин, недопускащ контакт с диви свине.

3.  Потенциално замърсени транспортни средства, оборудване и фуражи не бива да бъдат внасяни в стопанства със свине.

4.  В стопанства със свине не бива да бъдат допускани хора, които:

a.       са били в контакт със заразени домашни свине;

b.      са били в контакт с диви свине;

c.       са били на местонахождението на огнище на Африканска чума по свинете;

d.      са участвали в ловни излети.

5.  Ако бъде забелязана дива свиня с нехарактерно поведение или труп на дива свиня, е необходимо да се подаде сигнал до Българска агенция по безопасност на храните (тел. 0700 122 99), до ИАГ (тел. 112) или до съответната Областна дирекция по безопасност на храните.

6.  След разходка в природата/работа на открито и преди влизане в стопанство, в което се отглеждат свине, е необходимо да се сменят дрехите и да се извърши почистване и дезинфекция на превозните средства и използваното оборудване.

7.  Отпадъци от свинско месо и продукти, както и опаковки от тях не трябва да се изхвърлят на места, където може да имат достъп диви свине.

8.