Обяви и съобщения Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

ЗАПОВЕД 
на министъра на отбраната за обявяване на вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс
ПРИЛОЖЕНИЯ


ЗАПОВЕД
на министъра на отбраната за обявяване на вакантни длъжности в Стационарната комуникационна и информационна система 
за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

file icon pdf ЗАПОВЕДЗАПОВЕД 
на министъра на отбраната 
и 
ОБЯВА
 за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 
за заемане на вакантни длъжности в 68 бригада „Специални сили“

file icon pdf ЗАПОВЕД

file icon pdf ОБЯВА

ОБЯВА

 

за вакантна длъжност в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

file icon doc ОБЯВА

ОБЯВА

за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина 

и определяне условията и реда за провеждане на конкурси в Национален военен университет „Васил Левски“

file icon pdf ОБЯВА

ОБЯВА

 

Относно вакантни длъжности в „Национална гвардейска част“ за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина и определяне условията и реда за провеждане на конкурси


file icon pdf ОБЯВА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В ОТ  ЗСПЗЗ ,

 

УВЕДОМЯВА,

 

че заседанията на комисията за сключване на доброволни споразумения и/или служебни разпределения за ползване на земеделските имоти по масиви за землищата на  Община Панагюрище,

 ще бъдат проведени по следния график:

 

 

 

 

ЗЕМЛИЩЕ

ДАТА

 

2019 г.

ЧАС

МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО

с. Баня

16.08.

23.08.

30.08.

09:00

ОСЗ-Панагюрище

с. Бъта

16.08.

23.08.

30.08.

11:00

ОСЗ-Панагюрище

с. Попинци

16.08.

23.08.

30.08.

14:00

ОСЗ-Панагюрище

с. Поибрене

16.08.

23.08.

30.08.

15:00

ОСЗ-Панагюрище

гр. Панагюрище

16.08.

23.08.

30.08.

16:00

ОСЗ-Панагюрище

 

 

 

Приканваме всички ползватели , подали заявления за участие в масиви за ползване, да се явят на заседанията на комисията.

 

Председател на комисията:……..…….

Началник ОСЗ Цв. Симеонова

Адрес на ОСЗ – Панагюрище: гр. Панагюрище, ул. „Цар Освободител” №15,       тел. 0357\ 6 70 04Областна дирекция „Земеделие“ – гр.Пазарджик

 

ЗАПОВЕД

 

РД-04-82/ 05.08.2019 г.

Гр. Пазарджик

 

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72б, ал. 1, изр. второ от ППЗСПЗЗ и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на гр. Панагюрище, община Панагюрище, за стопанската 2019-2020 г., в състав            

Председател: Радостина Гарчева – главен експерт в ОСЗ Панагюрище;

и

членове:

1.      Ненко Куков – старши  експерт в ОСЗ Панагюрище;

2.      Лушка Метанова – младши експерт ОСЗ Панагюрище

3.      Христина Попова – старши експерт ОД „Земеделие” гр. Пазарджик

4.      Никола Белишки – кмет на община Панагюрище или оправомощено длъжностно лице;

5.  Представител на  СГКК гр.Пазарджик.

 

Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

             Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

На основание чл. 72б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в сградата на община Панагюрище и в сградата на общинска служба по земеделие гр. Панагюрище и да се публикува на интернет страниците на община Панагюрище и на областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик.        

 Стоян Атанасов Траянов (Директор)
05.08.2019г. 11:19ч.
ОДЗ-Пазарджик


Областна дирекция „Земеделие“ – гр.Пазарджик

 

 

ЗАПОВЕД

 

РД-04-81/ 05.08.2019г.

Гр. Пазарджик

 

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Баня, община Панагюрище, за стопанската 2019-2020 г., в състав:

 

Председател: Радостина Гарчева – главен експерт в ОСЗ Панагюрище

и

членове:

 1. Ненко Куков – старши експерт в ОСЗ Панагюрище;
 2. Лушка Метанова – младши експерт ОСЗ Панагюрище
 3. Христина Попова – старши експерт ОД „Земеделие” гр. Пазарджик
 4. Стоян Ножделов - кмет на с. Баня или оправомощено длъжностно лице;

          

            Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

 

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

На основание чл. 72б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в сградата на кметство с. Баня и в сградата на общинска служба по земеделие гр. Панагюрище и да се публикува на интернет страниците на община Панагюрище и на областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик.

 


Стоян Атанасов Траянов (Директор)
05.08.2019г. 11:18ч.
ОДЗ-Пазарджик


 

 

 

 

Областна дирекция „Земеделие“ – гр.Пазарджик

 

 

 

ЗАПОВЕД

 

РД-04-80/ 05.08.2019г.

Гр. Пазарджик

 

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи /трайни насаждения/ в землището на с. Баня, община Панагюрище, за стопанската 2019 -2020 г., в състав:

 

Председател: Радостина Гарчева – главен експерт в ОСЗ Панагюрище;

и

членове:

 1. Ненко Куков – старши експерт в ОСЗ Панагюрище;
 2. Лушка Метанова – младши експерт ОСЗ Панагюрище
 3. Христина Попова – старши експерт ОД „Земеделие” гр. Пазарджик
 4. Стоян Ножделов - кмет на с. Баня или оправомощено длъжностно лице;

 

 

            Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

На основание чл. 72б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обяви сградата на кметство с. Баня и в сградата на общинска служба по земеделие гр. Панагюрище и да се публикува на интернет страниците на община Панагюрище и на областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик.

                           


Стоян Атанасов Траянов (Директор)
05.08.2019г. 11:19ч.
ОДЗ-Пазарджик

 

 

 

 

Областна дирекция „Земеделие“ – гр.Пазарджик

 

 

ЗАПОВЕД

 

РД-04-79/ 05.08.2019г.

Гр. Пазарджик

 

 

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Бъта, община Панагюрище, за стопанската 2019-2020 г., в състав:

 

                                                        

Председател: Радостина Гарчева – главен експерт в ОСЗ Панагюрище ;

и

членове:

 1.  Ненко Куков – ст. експерт в ОСЗ Панагюрище;
 2. Лушка Метанова – младши експерт ОСЗ Панагюрище
 3. Христина Попова – старши експерт ОД „Земеделие” гр. Пазарджик
 4. Георги Александров - кмет на с. Бъта или оправомощено длъжностно лице;

 

            Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

 

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

              На основание чл. 72б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обявяви в сградата на кметство с. Бъта и в сградата на общинска служба по земеделие гр. Панагюрище и да се публикува на интернет страниците на община Панагюрище и на областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик.             

 

                             


Стоян Атанасов Траянов (Директор)
05.08.2019г. 11:37ч.
ОДЗ-Пазарджик

 

 

 

Областна дирекция „Земеделие“ – гр.Пазарджик

 

 

ЗАПОВЕД

 

РД-04-77/ 05.08.2019г.

Гр. Пазарджик

 

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Поибрене, община Панагюрище, за стопанската 2019-2020 г., в състав:

                                                        

Председател: Радостина Гарчева – главен експерт в ОСЗ Панагюрище

и членове

 1.  Ненко Куков ст.експерт ОСЗ Панагюрище;
 2. Лушка Метанова – младши експерт ОСЗ Панагюрище
 3. Христина Попова – старши експерт ОД „Земеделие” гр. Пазарджик:
 4. Димитър Пеев - кмет на с. Поибрене или оправомощено длъжностно лице;

 

            Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

               На основание чл. 72б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в сградата на кметство с. Поибрене и в сградата на общинска служба по земеделие гр. Панагюрище и да се публикува на интернет страниците на община Панагюрище и на областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик.            

 

 


Стоян Атанасов Траянов (Директор)
05.08.2019г. 11:17ч.
ОДЗ-Пазарджик

 

 

 

 

 

Областна дирекция „Земеделие“ – гр.Пазарджик

 

 

ЗАПОВЕД

 

РД-04-76/ 05.08.2019г.

Гр. Пазарджик

 

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи / трайни насаждения/ в землището на с. Поибрене, община Панагюрище,  в състав:

   

Председател: Радостина Гарчева – главен експерт в ОСЗ Панагюрище

и членове

 1.  Ненко Куков ст.експерт ОСЗ Панагюрище;
 2. Лушка Метанова – младши експерт ОСЗ Панагюрище
 3. Христина Попова – старши експерт ОД „Земеделие” гр. Пазарджик:
 4. Димитър Пеев - кмет на с. Поибрене или оправомощено длъжностно лице;

 

            Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

               На основание чл. 72б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в сградата на кметство с. Поибрене и в сградата на общинска служба по земеделие гр. Панагюрище и да се публикува на интернет страниците на община Панагюрище и на областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик.            

 

 Стоян Атанасов Траянов (Директор)
05.08.2019г. 11:18ч.
ОДЗ-Пазарджик


 

 

 

 

Областна дирекция „Земеделие“ – гр.Пазарджик

 

 

ЗАПОВЕД

 

РД-04-78/ 05.08.2019г.

Гр. Пазарджик

 

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Попинци, община Панагюрище, за стопанската 2019 -2020 г.  в състав:

                                                        

Председател: Радостина Гарчева – главен експерт в ОСЗ Панагюрище ;

и

членове:

 1. Ненко Куков – ст. експерт в ОСЗ Панагюрище;
 2. Лушка Метанова – младши експерт ОСЗ Панагюрище
 3. Христина Попова – старши експерт ОД „Земеделие” гр. Пазарджик
 4. Стоянка Ставрева - кмет на с. Попинци или оправомощено длъжностно лице;

  

            Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

              На основание чл. 72б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в сградата на кметство с. Попинци и в сградата на общинска служба по земеделие гр. Панагюрище и да се публикува на интернет страниците на община Панагюрище и на областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик.     

 

 


Стоян Атанасов Траянов (Директор)
05.08.2019г. 11:18ч.
ОДЗ-Пазарджик


ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

            На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НОВОС) „ОПТИКС“ АД, гр. София, ж.к. Дървеница, бул. „Климент Охридски“ № 19, вх. В, ет. 1 , представлявано от инж. Иван Чолаков – Изпълнителен директор

            Съобщава на засегнатото население, че започва процедура по реда на НОВОС за извършване на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуващи сгради в сгради за оптикомеханично производство и монтаж“, находящи се в поземлен имот с идентификатор 55302.501.619 в гр. Панагюрище, ул. Кръстьо Гешанов“ № 34, УПИ VIII-619 – за производствени и складови дейности, кв. 7 по плана на гр. Панагюрище.

Лице за контакти: Пенка Пиперкова, телефон: 088 5 707 135

Информацията е достъпна в продължение на 14 (четиринадесет) дни в периода от 06.08.2019 г. до 21.08.2019 г.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ - гр. Пазарджик, 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

 

СЪОБЩЕНИЕ    

            Във връзка с изискванията на чл. 62а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите (обн. ДВ. бр.67/1999г., изм. ДВ,бр.65/2006г.) за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешителни, както следва:

file icon pdf  №31591190/23.08.2018 г.

file icon pdf №31591194/28.08.2018 г.

file icon pdf  №31591193/28.08.2018 г.

О Б Я В А

 

 

      Днес, 01.08.2019 г., във връзка с чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие гр. Панагюрище обявява за разглеждане предварителни регистри и карти на масиви за ползване в съответните землища на територията на Община ПАНАГЮРИЩЕ: гр. Панагюрище, с. Баня, с. Бъта,                           с. Поибрене и с. Попинци.

 

Материалите се намират в сградата на общинската служба – гр. Панагюрище, ул. „Цар Освободител” №15

 ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ


file icon pdf МОТИВИ


file icon pdf ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ


дата: 29 юли 2019 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Панагюрище

УВЕДОМЯВА:

 

От 26.07.2019 г. до 30.07.2019 г. ще се проведе третиране на железопътна линия и прилежащи гари срещу нежелана плевелна растителност с продукт за растителна защита/препарат НАСА 360 СЛ, доза 1200 мл/дка, с възложител „Железопътна секция - Пловдив – отговорник за третирането инж. Гошо Къчков - Директор

     Собствениците на пчелни семейства  да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства, и по тяхна преценка да обозначат мястото на пчелина с бял флаг.
14.00 Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE

СЪОБЩЕНИЕ

от Общинска администрация – Панагюрище във връзка с проведено извънредно заседание на Общинската епизоотичната комисия (ОЕК) по отношение на предприемане на превантивни мерки за недопускане разпространението на болестта „Африканска чума“ по свинете.

Необходимо е да се извърши инвентаризация на всички свине, отглеждани в лични стопанства на територията на общината, ферма тип „заден двор”.

Информацията от собствениците се подава в кметствата на населените места и стая №313 в сградата на Общинска администрация - Панагюрище.

Регистрацията е задължителна с цел да се намали риска от загуби при обявяване на ефективни мерки по недопускане или ликвидиране на възникнали огнища.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИЦИ НА ДОМАШНИ СВИНЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ


Африканската чума по свинете е силно заразна вирусна болест, която засяга диви и домашни свине. Вирусът на Африканската чума по свинете е силно устойчив, няма разработена ваксина срещу него, както и ефективно лечение. Хората не могат да заболеят от Африканска чума по свинете, но заболяването може да доведе до тежки икономически загуби за свиневъдството.За предотвратяване на разпространението на вируса от засегнатите райони е необходимо собствениците на животни да спазват следните правила:

1.  Домашните свине не трябва да се хранят с отпадъци, включително кухненски, съдържащи остатъци от свинско месо или месни продукти от свинско месо, включително и с прясна трева и фуражи, които не са съхранявани най-малко 60 дни.

2.  Домашните свине да се отглеждат по начин, недопускащ контакт с диви свине.

3.  Потенциално замърсени транспортни средства, оборудване и фуражи не бива да бъдат внасяни в стопанства със свине.

4.  В стопанства със свине не бива да бъдат допускани хора, които:

a.       са били в контакт със заразени домашни свине;

b.      са били в контакт с диви свине;

c.       са били на местонахождението на огнище на Африканска чума по свинете;

d.      са участвали в ловни излети.

5.  Ако бъде забелязана дива свиня с нехарактерно поведение или труп на дива свиня, е необходимо да се подаде сигнал до Българска агенция по безопасност на храните (тел. 0700 122 99), до ИАГ (тел. 112) или до съответната Областна дирекция по безопасност на храните.

6.  След разходка в природата/работа на открито и преди влизане в стопанство, в което се отглеждат свине, е необходимо да се сменят дрехите и да се извърши почистване и дезинфекция на превозните средства и използваното оборудване.

7.  Отпадъци от свинско месо и продукти, както и опаковки от тях не трябва да се изхвърлят на места, където може да имат достъп диви свине.

8.  Части от трупове на отстреляни диви свине не трябва да бъдат оставяни в природата, а да се загробват и местата да се дезинфекцират.

9.  Термичната преработка на месото унищожава вируса. Винаги обаче остава риска при преработката на заразено месо вирусът да се разнесе из околната среда.

10.Сурово-сушени месни продукти (луканки, суджуци, наденици, маринована сланина и др.), произведени за лична консумация от прясното месо, могат да са източник на инфекция.

11.Вътрешните органи следва да се обработват термично до пълното им приготвяне (варене, печене) или да се заравят на дълбочина, която не позволява изравянето им от животни.

12.Сланината е препоръчително да премине термична обработка (варене или стопяване до получаване на пръжки и свинска мас).

13. Замразеното свинско месо е потенциален източник на разпространение на вируса, поради което не трябва да напуска дома на собственика. Месото може да се консумира в домашни условия, след термична преработка (готвени ястия, печено или варено и др.). Приготвените ястия не трябва да напускат дома. Опаковките (найлонови пликове, кутии и др.), в които е било съхранявано замразеното месо, също са потенциален източник на инфекция, ако бъдат изхвърляни като битов отпадък.

4.   В случаи на дране на закланите свине, добитите кожи на животните също са източник на зараза и трябва да се заровят на дълбочина, която не позволява изравянето им от други животни или да се предадат за унищожаване на инсинератор.

15. Кръвта, стомашно-чревното съдържание и другите отпадъци, негодни за консумация (копита, четина, зурли и др.), на мястото където са заклани животните, се заравят на дълбочина, която не позволява отравянето им от други животни или се предават за унищожаване.

Ако преди клане на свине за лична консумация стопаните забележат симптоми като загуба на апетит, ускорено и затруднено дишане, секреция от носа и очите, некоординирани движения, кървава диария, видими подкожни кръвоизливи по крайниците и ушите или по време на клане установят кръвооизливи по целия труп, насъбрана кървава течност в корема и гръдния кош, почернял, уголемен и/или разширен далак, малки червени петна от кръвоизливи по бъбреците НЕЗАБАВНО ДА УВЕДОМЯТ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР И ДА ПРЕУСТАНОВЯТ ОБРАБОТКАТА НА ТРУПА. Всички хора, които участват при клането, трябва да предприемат всички хигиенни мерки да не разнесат вируса до домовете си! 14.00 800x600 Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4ОБЯВА
за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия 
за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина


ОБЯВА
за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военно служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина


ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

            На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НОВОС) „ПРЕСФОРМ“ ООД, гр. Панагюрище, ул. „Георги Нейчев“ № 7, представлявано от Стефан Ралчев – Управител.

            Съобщава на засегнатото население, че започва процедура по реда на НОВОС за извършване на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение: „Цех за леене на метали и металообработка (преустройство)“ в имот с идентификатор 55302.121.51, кв. 470 по плана на град Панагюрище.

Лице за контакти: Стефан Ралчев, телефон: 088 506 172

Информацията е достъпна в продължение на 14 (четиринадесет) дни в периода от 12.07.2019 г. до 26.07.2019 г. в административната сграда на Община Панагюрище на пл. „20-ти април“ № 13, етаж 3, стая 313.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ - гр. Пазарджик, 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

            На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НОВОС) „БТК“ ЕАД, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 115И , представлявано от Атанас Добрев – Изпълнителен директор

            Съобщава на засегнатото население, че започва процедура по реда на НОВОС за извършване на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение: „Преустройство на приемо-предавателна станция на „БТК“ АД № PD2933“ в имот №000813 в с. Елшица, община Панагюрище.

Лице за контакти: Андон Арбашев, телефон: 088 2 881 954

Информацията е достъпна в продължение на 14 (четиринадесет) дни в периода от 26.06.2019 г. до 10.07.2019 г.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ - гр. Пазарджик, 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

file icon pdf ОБЯВАСъобщение


до заинтересованите лица и общественост

            На основание чл. 6, ал. 10, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НОВОС) Община Панагюрище

обявява достъп до информацията по Приложение 2 към чл. 6 от НОВОС за инвестиционно предложение за „Проектиране и изпълнение на обект „Рудник Елшица“ – управление и пречистване на води и мониторинг“,   в землището на с. Елшица, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик с възложител Еко антрацит ЕАД,  със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Тинтява“ № 86.

            Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 13.06.2019 г. до 27.06.2019 г. в административната сграда на Община Панагюрище на пл. „20-ти април“ № 13, етаж 3, стая 313.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

14.00 Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE 14.00 Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE

ОБЯВА
за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати 
за приемане за  оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър 
и  военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военноморските сили 
с  оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански  средни или висши училища в страната и в чужбина
на 28.08.2019 г. и 29.08.2019 г.  в Националната гвардейска част - гр. София

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 22.08.2019 г. до 23.08.2019 г. 
в Централния артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП)

file icon pdf ОБЯВА

file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕНа основание чл.18а, ал.10 от АПК уведомяваме Радостина Неделчева Тачева – Павлова  с административен адрес: гр.София, ж.к. „Света Троица” 315Б, вх.Г, ет.1, ап.75 и Петка Нешова Спасова с административен адрес: с.Бъта, ул. „ Патьо Стойковски” № 19, за съставени уведомление и акт № 3 от 08.02.2019г за непълноти ( грешки ) в одобрен кадастрален план на село Оборище, община Панагюрище.


file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕ

file icon pdf АКТ
На основание Правилник за подпомагане финансирането на ин витро процедури на лица с репродуктивни проблеми на територията на община Панагюрище, приет с Решение № 597/25.10.2018 година на Общински съвет -Панагюрище


 

 

О  Б  Я  В  Я  В  А  М

 

І. Критерии за финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с АРТ методи:

 

1.Кандидатите да са кандидатствали за финансиране на ин витро чрез Център за асистирана репродукция.

2. Да са български граждани, притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на община Панагюрище през последните три години. При двойки във фактическо съжителство и при семейства на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите.

3. Да нямат парични задължения към Община Панагюрище и общинските търговски дружества.

4. Да са здравно осигурени – с непрекъснати здравноосигурителни права.

 

ІІ. Необходими документи:

 

1.      Заявление по образец (приложение № 1).

2.      Декларация (приложение № 2).

3. Лична карта на заявителя и на съпруга/партньора (документите се връщат след сверяване на данните в заявлението).

4. Писмена декларация в свободен текст, че лицата не са одобрени за цялостно или са одобрени за частично финансиране от други източници.

5. При двойки във фактическо съжителство - писмена декларация в свободен текст за удостоверяване на семейното положение.

6. Заповед за одобрение или мотивиран писмен отговор за отказ за финансиране на директора на Центъра за асистирана репродукция.

7. Удостоверение за брутния доход на семейството/двойката във фактическо съжителство за предходните дванадесет месеца.

 

ІІІ. Място и срок за подаване на документите:

 

Документите за кандидатстване ще бъдат приемани в Център за административно обслужване при Община Панагюрище, пл. „20-ти април” № 13 от 03.06.2019 година до 20.06.2019 година.

 

 

НИКОЛА БЕЛИШКИ   /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


Протокол за разпределение на пасища и ливади от Общинския поземлен фонд по чл.37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2019 - 2020 г.

file icon pdf ПРОТОКОЛ ПАСИЩЕСЪОБЩЕНИЕОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ОТ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, ЧЕ  НА 17.06.2019г.(ПОНЕДЕЛНИК)  ОТ 10.00 часа ПРЕД СТОПАНСКИЯ ДВОР НА НИКОЛА КАРАКАШЕВ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ,                  КОНТРОЛНО – ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ – ПАЗАРДЖИК ЩЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ЗЪРНОКОМБАЙНИТЕ, ТРАКТОРИТЕ, ТРАКТОРНИТЕ РЕМАРКЕТА, САМОХОДНАТА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР, КОИТО ЩЕ ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ.  

НА ПРЕГЛЕДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ МАШИНИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА И В ДОБЪР ВЪНШЕН ВИД.

СОБСТВЕНИЦИТЕ ДА НОСЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

І. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД:

1.    РЕГИСТРАЦИОННО СВИДЕТЕЛСТВО И ТАЛОН ЗА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД;

2.    ДОКУМЕНТ ЗА СПИРАНЕ ОТ РАБОТА, АКО ТЕХНИКАТА Е СПРЯНА ОТ РАБОТА ОТ КТИ ИЛИ КАТ;

3.    ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”.

4.    ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ И ЛИЧНА КАРТА.

ІІ. ЗА ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА ИЛИ ОТЧИСЛЯВАНЕ ОТ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР:

1.    ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ С ДАННИ ЗА МАРКАТА, МОДЕЛА И ФАБРИЧНИТЕ НОМЕРА НА РАМАТА (ФАКТУРА, НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, РЕШЕНИЕ НА СЪДА И ДР.);

2.ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТАНИЕ ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ПРОМЯНА В КОНСТРУКЦИЯТА, ПРИ ЗАКУПЕНА ТЕХНИКА СЛЕД ОБЕЗЛИЧИТЕЛЕН ОСНОВЕН РЕМОНТ;

3.    ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕЯ;

4.    ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕГО;

5.    КОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМА, КОПИЕ ОТ БУЛСТАТ ЗА ЕТ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА;

6.    ПОПЪЛНЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ ДОКУМЕНТИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКА ТЕХНИКА НЕ СА ИЗЗЕТИ ОТ КОНТРОЛЕН ОРГАН.

ЗА НЕЯВЯВАНЕ СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕНИЯ ГРАФИК, НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР ЩЕ БЪДАТ НАЛАГАНИ ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ И ЩЕ ИМ БЪДЕ ТЪРСЕНА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО ЗРКЗГТ И ЗААН.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ИНЖ. ГАЗЕПОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0889/ 000 905

ИНЖ. БОЖКОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0884/ 362 039
На основание чл.18а, ал.10 от АПК уведомяваме Маргарита Николаева Горчева, Евгения Иванова Николова и Нора Иванова Горчева с административен адрес: град Пловдив, район Западен, ул. "Силистра" № 26, ет.3  за съставени уведомление и Заповед № 104 от 21.02.2019 г. за поправка в одобрен кадастрален план на село Поибрене, община Панагюрище.


file icon pdf Уведомление

file icon pdf Заповед № 104 от 21.02.2019 г.
ОБЯВА


до заинтересованите лица и общественост

   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НОВОС) ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД, гр. София, ул. Тинтява“ № 86, представлявано от Тодор Ангелов – Изпълнителен директор

            Съобщава на засегнатото население, че започва процедура по реда на НОВОС за извършване на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение: „Проектиране и изпълнение на обект „Рудник Елшица“ – Управление и пречистване на води и мониторинг“ с. Елшица, община Панагюрище.

Лице за контакти: Аврам Раклеов, телефон: 088 5 456 050

Информацията е достъпна в продължение на 14 (четиринадесет) дни в периода от 10.05.2019 г. до 24.05.2019 г. в административната сграда на Община Панагюрище на пл. „20-ти април“ № 13, етаж 3, стая 313

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ - гр. Пазарджик, 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


file icon pdf ОБЯВА

ОБЯВА

 

Относно участие и класиране на студенти от висшите училища, кандидати за стипендианти, за придобиване на професионална класификация и изпълнение на служба в МО и структурите пряко подчинени на министъра на отбраната и Българската армия за учебната 2019/2020 година.

 

Със заповед № Р-91/03.04.2019 г. на министъра на отбраната на Република България се назначава комисия. За допускане до участие и класиране на студенти, кандидати за стипендианти, за придобиване на професионална класификация и изпълнение на служба в МО за учебната 2019/2020 година за нуждите на Военномедицинска академия.

 

Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България, обявените длъжности, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 31.05.2019 година.


file icon pdf ОБЯВАОБЯВА


Относно вакантна длъжност в Съвместно командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

Със заповед № ОХ-370/19.04.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност във военно формирование 26690 – Павликени от състава на СКС. Длъжността следва да се заеме от лице изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).

Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България, обявените длъжности, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 16.05.2019 година.


file icon pdf ОБЯВАОБЯВА


 

Относно вакантни длъжности в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина и определяне условията и реда за провеждане на конкурс

 

Със заповед № ОХ-355/12.04.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 156 вакантни длъжности в съвместно командване на силите, които следват да се заемат след провеждане на конкурс.

 

Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България, обявените длъжности, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 21.06.2019 година.


14.00 Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE

file icon pdf ОБЯВАОБЯВА


 

за длъжности от Сухопътни войски, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба без провеждане на конкурс

 

Със заповед № ОХ-182/19.02.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 222 вакантни длъжности за Сухопътни войски, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба без провеждане на конкурс.

 

Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България, обявените длъжности, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463


file icon pdf ОБЯВАОБЯВА


 

за длъжности от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина чрез провеждане на конкурс

 

Със заповед № ОХ-309/27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 184 вакантни длъжности от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв чрез провеждане на конкурс.

 

Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България, обявените длъжности, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463


file icon pdf ОБЯВА

14.00 Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE

ОБЯВА

 

за вакантна длъжност във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

 

  Със заповед № ОХ-370/19.04.2019 г. на министъра на отбраната на Република България се обявява една (1) вакантна

длъжност за сержант във в.ф. 22320 – Божурище от състава на Военновъздушните сили, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).

Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България, обявената длъжност,

необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик, офисите за военен отчет в гр. Пазарджик, Лесичово, Батак, Ракитово, Велинград, Сърница, Панагюрище, Стрелча, Брацигово, Пещера, Белово, Септември и/или на телефони: 0885108129, 034445463

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 01.07.2019 година


file icon pdf ОБЯВАОБЯВА


 

Относно вакантна длъжност във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

Със заповед № ОХ-395/24.04.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност във военно формирование 26030 – Безмер от състава на ВВС. Длъжността следва да се заеме от лице изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).

 

Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България, обявените длъжности, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 31.05.2019 година.


file icon pdf ОБЯВА


14.00 Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE

ОБЯВА

 

Относно вакантни длъжности в 68 бригада „Специални сили“ за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина и определяне условията и реда за провеждане на конкурси

 

Със заповед № ОХ-307/27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 42 вакантни длъжности в 68 бригада „Специални сили“, които следват да се заемат след провеждане на конкурс.

 

Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България, обявените длъжности, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 18.06.2019 година.

 

file icon pdf ОБЯВА

СЪОБЩЕНИЕ

 

                ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ОТ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, ЧЕ  НА 15.05.2019Г.(СРЯДА)  ОТ                10.00 часа ПРЕД БРИГАДЕН СТАН НА НИКОЛА КАРАКАШЕВ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, КОНТРОЛНО – ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ – ПАЗАРДЖИК ЩЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ТРАКТОРИТЕ, ТРАКТОРНИТЕ РЕМАРКЕТА, САМОХОДНАТА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР.          

НА ПРЕГЛЕДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ МАШИНИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА И В ДОБЪР ВЪНШЕН ВИД.

                СОБСТВЕНИЦИТЕ ДА НОСЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

І. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД:

1.         1. РЕГИСТРАЦИОННО СВИДЕТЕЛСТВО И ТАЛОН ЗА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД;

2.      2. ДОКУМЕНТ ЗА СПИРАНЕ ОТ РАБОТА, АКО ТЕХНИКАТА Е СПРЯНА ОТ РАБОТА ОТ КТИ ИЛИ КАТ;

3.      ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”.

4.         4. ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ И ЛИЧНА КАРТА.

ІІ. ЗА ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА ИЛИ ОТЧИСЛЯВАНЕ ОТ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР:

5.      ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ С ДАННИ ЗА МАРКАТА, МОДЕЛА И ФАБРИЧНИТЕ НОМЕРА НА РАМАТА (ФАКТУРА, НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, РЕШЕНИЕ НА СЪДА И ДР.);

6.      ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТАНИЕ ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ПРОМЯНА В КОНСТРУКЦИЯТА, ПРИ ЗАКУПЕНА ТЕХНИКА СЛЕД ОБЕЗЛИЧИТЕЛЕН ОСНОВЕН РЕМОНТ;

7.      ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕЯ;

8.         8. ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕГО;

9.         9. КОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМА, КОПИЕ ОТ БУЛСТАТ ЗА ЕТ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА;

10.  ПОПЪЛНЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ ДОКУМЕНТИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКА ТЕХНИКА НЕ СА ИЗЗЕТИ ОТ КОНТРОЛЕН ОРГАН.

       ЗА НЕЯВЯВАНЕ СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕНИЯ ГРАФИК, НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР ЩЕ БЪДАТ НАЛАГАНИ ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ И ЩЕ ИМ БЪДЕ ТЪРСЕНА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО ЗРКЗГТ И ЗААН.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ИНЖ. ГАЗЕПОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0889/ 000 905

ИНЖ. БОЖКОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0884/ 362 039


ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

            На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НОВОС) ТАРА БИА“ ЕООД, гр. Панагюрище, ул. Райна Княгиня“ № 11, представлявано от Николай Ралчев - Управител

            Съобщава на засегнатото население, че започва процедура по реда на НОВОС за извършване на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение: „Доставка и монтаж на ново технологично оборудване в Склад за биологични плодове и зеленчуци“ в ПИ № 55302.501.4529, гр. Панагюрище.

Лице за контакти: Николай Ралчев, телефон: 088 7 275 249

Информацията е достъпна в продължение на 14 (четиринадесет) дни в периода от 07.05.2019 г. до 21.05.2019 г. в административната сграда на Община Панагюрище на пл. „20-ти април“ № 13, етаж 3, стая 313

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ - гр. Пазарджик, 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220,

 e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


ОБЯВА

за длъжности в Съвместното командване на силите, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина чрез провеждане на конкурс

file icon pdf ОБЯВА

file icon pdf Приложение № 1

З  А  П  О  В  Е  Д

  243

гр. Панагюрище, 22.04.2019 г.

 На основание чл.22 от Наредбата за условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Панагюрище  и предложениe от Соня Петрова Калпакова   управител на “Пазари и Паркинги” ЕООД с  вх.№ УОС-2449/22.04.2019 год., относно реда и начина на провеждане на ежегодния панаир на града  и празник на художествените занаяти:

 Н А Р Е Ж Д А М:

            1.Увеселителни атракциони  да се разполагат  за  периода от 15.04.2019 год. до 05.05.2019 год. на територията на общински пазар, след представяне на документ за техническа изправност на съоръженията.

            2. Разполагането на сергиите  с  представители  на художествени занаяти  да стане на пл.”20-ти април“ за периода от 12.00 ч. на 25.04. 2019 год. до 15.00ч. на  27.04.2019 год. и от 02.05.2019 год.- 04.05.2019 год.

            3. Разполагането на сергиите  с  промишлени стоки да стане на ул.”Кръстьо Гешанов“ и Общински пазар  за периода от 06.00 ч. на 26.04.  до 14.00ч.  на  27.04.2019 год. и от 03.05.2019 год.- 04.05.2019 год.

            4. Обекти „Бира-скара“ да  се разполагат само в територията  на Общинския пазар в периода от  02.05.2019 год.  до 15.00 ч. на 04.05.2019 год.

             5.Организацията по провеждането на общоградските празници на възлагам на „Пазари и паркинги” ЕООД - гр.Панагюрище.

             6.Таксите за участие за сергиите и увеселителните обекти, разположени извън територията на Общински пазар да се заплащат на касата на ЦАО при ОбА.

             7.Възлагам на РУП - гр.Панагюрище да предприеме мерки за отклоняване на движението в дните на празниците на местата на провеждането им и да осигури безопасното им провеждане.

             8.Възлагам на Директора на ОП „Чистота” да осигури почистването на улиците след приключване на празниците.

            9. Възлагам на Управителя на „Пазари и паркинги” ЕООД  да  осигури минимум 2 бр. химически тоалетни на ул.“ Кръстьо Гешанов“.      

           10. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Стоян Кеков -Гл.експерт в отдел „УОССД“  и на Боряна Добрева - Мл. експерт в отдел „УОССД“  към община Панагюрище.

            Заповедта да се съобщи на населението по местните медии и чрез поставяне на информационното табло в сградата на общината. При нарушаване на заповедта да бъдат наложени санкции по реда на законовите и подзаконови нормативни документи на Община Панагюрище.

          Търговците следва да напуснат терените след 16.00 ч, съответно на 27.04.2019 год. и на 04.05.2019 год. за да бъде улеснено почистването от ОП „ЧИСТОТА“ за което ще бъдат уведомени от „Пазари и Паркинги“  ЕООД.

            Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел „УОССД”, отдел „ФСДБ”, отдел „АПИО”, управителя на „Пазари и паркинги” ЕООД, директора на ОП „Чистота” и началника на РУП- гр.Панагюрище за сведение и изпълнение.

 

 НИКОЛА БЕЛИШКИ:

 Кмет на община ПанагюрищеОБЯВА
за длъжности от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина чрез провеждане на конкурс.
Във връзка с  изискванията на  чл. 62а, ал.1 и 2 от Закона за водите (обн. ДВ. бр.67/1999г., изм. ДВ,бр.65/2006г.) Ви уведомявам, че е осигурен обществен достъп  до  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ  за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Панагюрска Луда Яна, с цел – Реконструкция на съществуващи съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“  - обект: „възстановяване на мост, намиращ се над река Панагюрска Луда Яна в село Попинци“ 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска администрация – Панагюрище уведомява собствениците (наследниците) на имоти и части от имоти, отчуждени със Заповед №215 от 21.10.2014 г. на Областния управител на Област Пазарджик за изграждането на язовир „Луда Яна”, землище Панагюрище, които все още не са получили обезщетения, че могат да направят това след подаване на актуални документи за собственост на отчуждените имоти и актуално удостоверение за IBAN(банкова сметка) за получаване на средствата.

Документите се подават в деловодството на Областна администрация – Пазарджик.

 

            За допълнителна информация: мобилен телефон: 0885 885432 – Петър Петров


дата: 11.04.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ОФЕРТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

 

 

ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

 

         Срокът за набиране на оферти се удължава до 17:30 часа на 03.05.2019 година, включително.

 

 

 

дата: 18.04.2019 година


О Б Я В А

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

 

Община Панагюрище обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано по Проект „Красива България” за 2019 г. споразумение с Министерство на труда и социалната политика.

Курсът за професионално обучение е по специалността: „Основни и довършителни работи”, код по СППОО 5820801, за придобиване на І квалификационна степен.

Общият брой на курсистите е 16.

Курсът за професионално обучение е с продължителност 300 учебни часа (41 дни).

Максималната цена за професионалното обучение на един безработен е 600 лева.

Всички обучаващи организации с образователни програми, съответстващи на Закона за професионалното образование и обучение, които са регистрирани в НАПОО по установения ред и желаят да участват в провеждането на горепосочения курс, са поканени да представят оферта, съдържаща следните документи:

1. Списък на документите;

2. Декларация за личното състояние на кандидата;

3. Административни сведения;

4. Лицензия от НАПОО (заверено копие);

5. Заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, представя се и документ, подписан от лицата в обединението, като се посочва представляващият обединението (важи при участник, който е обединение);

6. Техническо предложение;

7. Декларация за липса на свързаност;

8. Списък еднакви услуги през последните три години;

9. Описание на материално-техническата база;

10. Списък на преподавателския състав за специалността, съдържащ име, трудов стаж, образование и доказващи квалификацията документи (оригинал);

11. Учебна програма (заверено копие);

12. Декларация за приемане на договор (в случаите на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП);

13. План-сметка;

14. Ценово предложение;

15. Подписан договор за обучение (оригинал на проекта за договор), изготвен по образеца на Проект „Красива България” Приложение – Договор за професионално обучение.

Изборът на изпълнител на професионалното обучение ще се осъществи по критерий „най-ниска цена”.

Офертите се приемат до 17:30 ч. на 17.04.2019 г. в сградата на Община Панагюрище.

Всяка оферта следва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата (с препоръчано писмо с обратна разписка). Върху плика трябва да има надпис: „За участие в обществена поръчка с предмет: Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица по специалност „Основни и довършителни работи”, с код по СППОО: 5820801, за придобиване на І квалификационна степен”, както и адрес на участника за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес.

Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за подаване или в незапечатан или скъсан плик, няма да се приемат и ще се връщат на подателите.

Допълнителна информация за организиране и провеждане на курса за професионално обучение може да се получи на тел.: 0357/6 00 82 (лице за контакт: Анелия Караколева), както и на интернет сайта на Община Панагюрище, на следния линк:http://panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2151&Itemid=107

file icon zip Образци кандидатстване-обучение
Заповед на министъра на отбраната 
за обявяване на Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2019 годинаЗАПОВЕДИ
на министъра на отбраната за обявяване на вакантни длъжности 
в 68-ма бригада "Специални сили", 
Стационарната комуникационна и информационна система
и военни оркестранти
О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна  служба на лица, 
завършили граждански средни или висши училища в страната  и в чужбина 
на 29.05.2019 г. и 30.05.2019 г. в Националната гвардейска част -  гр. София


О Б Я В А
за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили 
за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

file icon pdf ОБЯВА

Във връзка с изискванията на чл. 62а, ал.1 и 2 от Закона за водите (обн. ДВ. бр.67/1999г., изм. ДВ,бр.65/2006г.) Ви уведомяваме, че е осигурен обществен достъп до СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Луда Яна, с цел – „реконструкция на съществуващи и изграждане на нови съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“ (обект: „Укрепване на коритото на река Луда Яна в регулационни граници на гр. Панагюрище“ – I и III етап) 

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

14.00 Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE

14.00 Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

            На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Аква- Екофиш“ ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. Костинброд, ул. „Строител“, № 12.

            Съобщава на засегнатото население по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за изменение на инвестиционното предложение: „Ремонт и реконструкция на язовир „Ямата“ за отглеждане на аквакултури“,   в землището на с.Баня, общ. Панагюрище обл. Пазарджик.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 29.03.2019 г. до 11.04.2019 г. в административната сграда на Община Панагюрище на пл. „20-ти април“ № 13, етаж 3, стая 313.

Лице за контакти: Георги Йорданов – 0888 516 096

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

            На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ Община Панагюрище,  със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“, № 13.

      Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Рехабилитация на площад“,   в с.Попинци, УПИ I – Кметство, културен дом и площад, кв.46, общ. Панагюрище обл. Пазарджик.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 26.03.2019 г. до 09.04.2019 г. в административната сграда на Община Панагюрище на пл. „20-ти април“ № 13, етаж 3, стая 313.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 


ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

            На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ „Теленор България“ ЕАД, представлявано от Майкъл Патрик Фоли Управител, със седалище и адрес на управление: обл. София, гр. София, жк. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6.

            Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Външно кабелно електрозахранване на базова станция №3133“, местност „Песьовец“  в землището на с.Попинци, общ. Панагюрище обл. Пазарджик, идентификационен № 000222

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 20.03.2019 г. до 03.04.2019 г. в административната сграда на Община Панагюрище на пл. „20-ти април“ № 13, етаж 3, стая 313.

Лице за контакти: Ивайло Иванов – +359 892 49 86 07

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

            На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ „Аква- Екофиш“ ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. Костинброд, ул. „Строител“, № 12.

            Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Ремонт и реконструкция на язовир „Ямата“ за отглеждане на аквакултури“,   в землището на с.Баня, общ. Панагюрище обл. Пазарджик.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 20.03.2019 г. до 03.04.2019 г. в административната сграда на Община Панагюрище на пл. „20-ти април“ № 13, етаж 3, стая 313.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


На основание Правилник за подпомагане финансирането на ин витро процедури на лица с репродуктивни проблеми на територията на община Панагюрище, приет с Решение № 597/25.10.2018 година на Общински съвет -Панагюрище

 

О  Б  Я  В  Я  В  А  М

 

І. Критерии за финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с АРТ методи:

 

1.Кандидатите да са кандидатствали за финансиране на ин витро чрез Център за асистирана репродукция.

2. Да са български граждани, притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на община Панагюрище през последните три години. При двойки във фактическо съжителство и при семейства на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите.

3. Да нямат парични задължения към Община Панагюрище и общинските търговски дружества.

4. Да са здравно осигурени – с непрекъснати здравноосигурителни права.

 

ІІ. Необходими документи:

 

1.      Заявление по образец (приложение № 1).

2.      Декларация (приложение № 2).

3. Лична карта на заявителя и на съпруга/партньора (документите се връщат след сверяване на данните в заявлението).

4. Писмена декларация в свободен текст, че лицата не са одобрени за цялостно или са одобрени за частично финансиране от други източници.

5. При двойки във фактическо съжителство - писмена декларация в свободен текст за удостоверяване на семейното положение.

6. Заповед за одобрение или мотивиран писмен отговор за отказ за финансиране на директора на Центъра за асистирана репродукция.

7. Удостоверение за брутния доход на семейството/двойката във фактическо съжителство за предходните дванадесет месеца.

 

ІІІ. Място и срок за подаване на документите:

 

Документите за кандидатстване ще бъдат приемани в Център за административно обслужване при Община Панагюрище, пл. „20-ти април” № 13 от 18.03.2019 година до 18.04.2019 година.

 

 

НИКОЛА БЕЛИШКИ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
        


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

Областна дирекция „Земеделие“ – гр.Пазарджик

Общинска служба по земеделие – гр. Панагюрище

 

На вниманието на земеделските стопани

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА

19.03.2019 г. ОТ 10,30 часа,

В КАМЕРНАТА ЗАЛА НА ТЕАТЪР ДОМ-ПАМЕТНИК В ПАНАГЮРИЩЕ

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ информационно - разяснителна кампания

за схеми и мерки по Директни плащания – кампания 2019 – НОВОСТИ И ИЗИСКВАНИЯ


ЦВЕТАНА СИМЕОНОВА

НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ПАНАГЮРИЩЕ
ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

            На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ „ЕКОНОТЕХ“ ООД, представлявано от Георги Николов Атанасов Управител, със седалище и адрес на управление: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“, № 93, ет.2.

            Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за извличане на метали от излезли от употреба автомоблни части в съществуваща сграда №3 (сграда за друго предназначение)“, В имот №039314, местност „ГЛ. БЪРДО/ПАПРАТТА“  в землището на с.Баня, общ. Панагюрище обл. Пазарджик.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 15.03.2019 г. до 29.03.2019 г. в административната сграда на Община Панагюрище на пл. „20-ти април“ № 13, етаж 3, стая 313.

Лице за контакти: Георги Николов Атанасов – 0895 433 777

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 


З А П О В Е Д

№ 120 от 06.03.2019 г.

 

На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 29 т. 39 от Наредба за управление на отпадъците на Община Панагюрище

НАРЕЖДАМ:

1.  Забранява се паленето на огньове на територията на града и по кметствата, в близост до училища и други обществени сгради във връзка с провеждане на традиционния празник „Сирни Заговезни“.

2.    Забранява се изгарянето на излезли от употреба гуми  и други горими полиестерни материали, причиняващи значително замърсяване на атмосферата.

3.    Забранява се оставянето без надзор запален огън.

Предвидените глоби съгласно Закона за управление на отпадъците за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, както и неупражнен контрол от страна на кметовете е от  1400 до 5000 лв.

Заповедта да се сведе до знанието на гражданите чрез поставяне на информационното табло на общината и да се връчи на всички кметове на кметства намиращи се на територията на Община Панагюрище за изпълнение.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

Кмет на община Панагюрище   14.00 800x600 Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

О  Б  Я  В  А

за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка през 2019 г.

 

Централно военно окръжие Ви информира, че военните окръжия в областните градове приемат документи на кандидати за обучение по начална военна подготовка. Обучението ще се проведе, както следва:

№ по ред

Структура, провеждаща курса „Начална военна подготовка“

Период за обучение

Срок за подаване на документи

1.       

Единен център за начална подготовка (ЕЦНП) - гр. Плевен

11.03. - 05.04.2019 г.

15.02.2019 г.

30.09. - 25.10.2019 г.

16.08.2019 г.

2.       

НВУ „Васил Левски“

Факултет „Общовойскови” -    

гр. Велико Търново

13.05. - 07.06.2019 г.

29.03.2019 г.

24.06. - 19.07.2019 г.

10.05.2019 г.

3.       

НВУ „Васил Левски“

факултет „Артилерия, ПВО и КИС” - гр. Шумен

26.08. - 20.09.2019 г.

12.07.2019 г.

4.       

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” -           гр. Варна

15.07. - 09.08.2019 г.

31.05.2019 г.

Кандидатите по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България трябва да отговарят на следните изисквания:

·           да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

·           да са годни и психологически пригодни за военна служба;

·           да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

·           срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

За времето на обучението на кандидатите се осигурява:

·         настаняване, хранене и униформа;

·         безплатно медицинско обслужване;

·         задължително застраховане.

За повече информация, моля посетете най-близката структура на Централно военно окръжие (военните окръжия в областните градове или офисите за водене на военен отчет в общините/районите).14.00 800x600 Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

О  Б  Я  В  А

за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат специална военна подготовка през 2019 г.

 

Централно военно окръжие Ви информира, че военните окръжия в областните градове приемат документи на кандидати за обучение по специална военна подготовка. Обучението ще се проведе, както следва:

№ по ред

Структура, провеждаща курса „Специална военна подготовка“

Период за обучение

Срок за подаване на документи

1.       

НВУ „Васил Левски“

Факултет „Общовойскови” -    

гр. Велико Търново

Курс „Тактика на мотопехотните войски”

(ВОС 1033)

08.04. - 19.04.2019 г.

22.02.2019 г.

2.       

НВУ „Васил Левски“

факултет „Артилерия, ПВО и КИС” - гр. Шумен

Курс „Комуникационни и информационни системи във въоръжените сили”

(ВОС 4103)

03.06. - 14.06.2019 г.

19.04.2019 г.

09.09. - 20.09.2019 г.

26.07.2019 г.

3.       

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” -           гр. Варна

Курс „Военноморска подготовка” (ВОС 3233)

12.08. - 30.08.2019 г.

28.06.2019 г.

Обучението в курсове по специална военна подготовка се провежда само с български граждани успешно завършили обучението в курс по „начална военна подготовка”.

За времето на обучението на кандидатите се осигурява:

·         настаняване, хранене, униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение;

·         безплатно медицинско и психологическо обслужване;

·         задължително застраховане.

 

За повече информация, моля посетете най-близката структура на Централно военно окръжие (военните окръжия в областните градове или офисите за водене на военен отчет в общините/районите).СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска администрация Панагюрище уведомява заинтересованите лица, че на интернет страницата на Община Панагюрище www.panagyurishte.org е публикуван Съкратен план за действие за придобиване на земя за целите на строителството на язовир Луда Яна, община Панагюрище, Република България. Планът може да бъде разгледан в административната сграда на Община Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13, приемна зала за граждани в следното работно време от 8:30 часа до 17:30 часа.

Този Съкратен план за действие за придобиване на земя (СППЗ) е изготвен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на Република България и очертава предприетите действия за отчуждаване на земя, необходима за изграждането на язовир Луда Яна и неговата прилежаща инфраструктура (т.е. язовирна стена, резервоар, водовземна кула, отбивен тунел, основен изпускател, преливник, пречиствателна станция за питейна вода (ПСПВ), санитарно-охранителна зона), включително свързаната инфраструктура - водопроводи и изместване на електрически линии в община Панагюрище, област Пазарджик. Строителството на язовир Луда Яна е част от Проект за развитие на общинската инфраструктура (ПРОИ), изпълняван от МРРБ и финансиран от Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка) и държавния бюджет.


file icon pdf Съкратен план за действие за придобиване на земя за целите на строителството на язовир Луда Яна, община Панагюрище, Република България

Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.

 

По силата на Регламента, с който се насърчава свободното движение на граждани, някои официални документи и техните заверени копия се освобождават от изискването за легализация и апостил в рамките на ЕС от 16 февруари 2019 г. За някои от тези документи (вж. по-долу в получер шрифт) можете да поискате също така многоезично стандартно удостоверение, за да избегнете нуждата от превод, като при всички случаи заверен превод, направен в някоя от държавите — членки на ЕС, трябва да бъде приет.

Освобождаването от изискването за легализация и апостил се прилага само за документи и техните заверени копия, издадени от публичните органи на дадена държава и представени на публичните органи на друга държава членка. Такива документи са например:

-              документи от съд или съдебен служител;

-              административни документи;

-              нотариални актове;

-              официални удостоверения върху частни документи;

-              документи, издадени от дипломатически и консулски представителства .

Освен това освобождаването се прилага само за документи, с които се удостоверяват един или повече от посочените по-долу факти. За документи, удостоверяващи фактите, посочени в получер шрифт, има многоезично стандартно удостоверение. Моля, имайте предвид, че не във всички държави членки се издават всички стандартни удостоверения.

-          раждане

-          смърт

-          това, че лицето е живо

-          име

-          брак, брачна дееспособност и семейно положение

-          развод, законна раздяла или унищожаване на брака

-          регистрирано партньорство, дееспособност за сключване на регистрирано партньорство и положение на регистрирано партньорство

-          прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или анулиране на регистрирано партньорство

-          произход или осиновяване

-          местоживеене и/или местопребиваване

-          гражданство

-          липса на съдебно минало

-          кандидатиране или гласуване в избори за Европейски парламент или в общински избори в друга държава членка

Многоезичното стандартно удостоверение може да се използва само в друга държава членка и трябва да бъде представено заедно с официалния документ, към който е приложено.

Когато държава членка позволява представянето на заверено копие на даден официален документ вместо оригинала, органите на тази държава членка трябва да приемат заверено копие, направено в държавата членка, където е бил издаден официалният документ.

Повече информация за Регламента и многоезичните стандартни удостоверения може да бъде намерена на европейския портал за електронно правосъдие: https://beta.e-justice.europa.eu/?action=home&plang=bg

14.00 Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE


О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности 
за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 
за времето от 13.05.2019 г. до 21.05.2019 г.,
във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, 
Казанлък, Плевен, Шумен, Благоевград, Враца, Сливен, Асеновград, Мусачево, Смолян и Пловдив
На основание чл.18а, ал.10 от АПК уведомяваме: Марин Велков Гърков с адрес: ул. "Ниш" № 5, град Пловдив, район Централен и Борислав Велков Гърков с адрес: ул. "Ниш" № 5, град Пловдив, район Централен за съставени уведомление и Заповед № 38 от 23.01.2019 г. за поправка в одобрен кадастрален план на село Оборище, община Панагюрище.

file icon pdf Уведомление

file icon pdf Заповед № 38 от 23.01.2019 г..

Съобщение

Във връзка с проведено на 15.02.2019 г . заседание на общинската епизоотична комисия за набелязване на превантивни мерки за предотвратяване на рисковете от разпространение на заболяването Трихинелоза (Trichinella spiralis)  е необходимо да се спазват следните предписания:

·      Да не се купува месо с неизвестен произход, което не е подложено на ветеринарно-санитарен контрол.

·      Да не се консумира (използва) месо, произхождащо от домашни и диви свине, мечки, язовци, коне, магарета и други животни, възможни трихинелоносители, които не са изследвани за изключване на трихинелоза.


ОБЯВА


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ  НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ, ЧЕ ОТ 11.02.2019 г. ДО 08.03.2019 г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СВОБОДНИ ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА СТОПАНСКАТА 2019-2020 г.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗЕЦ, УТВЪРДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ЩЕ СЕ ПОДАВАТ В ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ.

 

Допълнителна информация на  моб. тел. 0885885432 – П. Петров


ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ на „Асарел-Медет“ АД - "Изместване на хвостопровода в участък 3 на кота 880,00"

file icon pdf ОБЯВА

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НОВОС) на „БУНАЙ“ АД, гр. Панагюрище, ул. "Георги Бозаджиев" № 1   


ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

            На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ „ОРМУС“ ГмбХ (“ORMUS” GmbH), FN (фирмен номер) №455115м , представлявано от Костадин Ленгеров Управител, със седалище и адрес на управление: Р Австрия , гр. Виена, „Мюлер-Гутенбурн-щтр.“ 25/6.

            Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Усвояване на депонирани скални остатъци и земни маси“, от площадка в имот № 000889, м.“Червеница“, землището на с.Елшица, общ. Панагюрище обл. Пазарджик.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 17.01.2019 г. до 01.02.2019 г. в административната сграда на Община Панагюрище на пл. „20-ти април“ № 13, етаж 3, стая 313.

Лице за контакти: Адвокат Петър Г. Мулешков – 0889 750 849

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


file icon pdf О Б Я В А за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка през 2019 г.


file icon pdf Обява за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат специална военна подготовка през 2019 г.

На основание чл.18а, ал.10 от АПК уведомяваме:

Марин Велков Гърков

ул. "Ниш" № 5, град Пловдив, район Централен

Борислав Велков Гърков

ул. "Ниш" № 5, град Пловдив, район Централен

за съставени уведомления и Акт № 3 от 07.11.2018 г. за непълноти (грешки) в одобрен кадастрален план на село Оборище.

file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЯ

file icon pdf АКТ № 3 ОТ 07.11.2018 г.

дата: 11 януари 2019 г.

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ на „Орика Мед България“


СЪОБЩЕНИЕ

От 09 декември 2018 година влиза в сила ново разписание на влаковете по линия Панагюрище – Пловдив – Панагюрище, както следва:


ПАНАГЮРИЩЕ – ПЛОВДИВ

Час на заминаване от Панагюрище

Час на пристигане в Пловдив

5:00 часа

6:43 часа

11:00 часа

12:43 часа 

17:00 часа

18:43 часа 

ПЛОВДИВ – ПАНАГЮРИЩЕ

Час на заминаване от Пловдив

Час на пристигане в Панагюрище

8:10 часа

10:00 часа

14:25 часа

16:08 часа

19:25 часа

21:08 часа

 

Новото маршрутно разписание на вътрешноградската автобусна линия Панагюрище – ЖП гара е както следва:

 

Тръгва от:

Час

СПИРКА - ПЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ

4:30 ; 10:24 ; 16:32

СПИРКА - Ж.К. ОПТИКОЕЛЕКТРОН

4:32 ; 10:26 ; 16:34

СПИРКА - ПКИ РАЙНА КНЯГИНЯ

4:34 ; 10:28 ; 16:36

СПИРКА - У-ЩЕ САВА РАДУЛОВ

4:36 ; 10:30 ;16:38

СПИРКА- ДГ 1-ви ЮНИ

4:38 ; 10:32 ; 16:40

СПИРКА - ПЛ. РАЙНА КНЯГИНЯ

4:40 ; 10:34 ; 16:42

СПИРКА - СТАРАТА ПОЖАРНА

4:42 ; 10:36 ; 16:44

СПИРКА - БАНЯТА

4:44 ; 10:39 ; 16:47

СПИРКА №1

4:46 ; 10:41 ; 16:49

СПИРКА - ХЛЕБОЗАВОДА

4:48 ; 10:43 ; 16:51

Тръгва от:

Час

Ж.П. ГАРА - ПАНАГЮРИЩЕ

10:03 ; 16:06 ; 21:15

 


14.00 Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войници във военни формирования
от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

file icon pdf ОБЯВА

file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБЯВА

На основание чл. 41, ал.1 от Закона за подземните богатства (ЗБП), уведомяваме засегнатото население, че има издадено Разрешение №492/27.11.2018 г. от Министерство на енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗПБ, в площта „Свобода“ на територията на общини Панагюрище, Стрелча, Лесичево и Пазарджик, област Пазарджик на „България Алфа“ ЕАД.

file icon pdf Координатен регистърСтановище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на проведените обществени обсъждания на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и всички приложения към него за инвестиционно предложение „Преносен газопровод до гр. Панагюрище и гр. Пирдоп”, с Възложител „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД.


file icon pdf СТАНОВИЩЕДО


ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на  проект на Наредба за изменение и допълнение на

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Панагюрище


Заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ на община Панагюрище г-жа Галина Матанова отправя покана за участие в обществено обсъждане на  проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Панагюрище.

Обсъждането на документа ще се проведе на 20.11.2018 г. (вторник) от 17:15 часа в Сесийната зала на Община Панагюрище.

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Панагюрище www.panagyurishte.org е публикуван  проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Панагюрище, придружен с мотиви за неговото приемане.


ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ на „Тилия 2017“ ЕООД , с адрес: Област Пловдив, гр. Пловдив, ЖК „Тракия“, бл. 277, вх. Б, ап. 10.

file icon pdf ОБЯВА

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ на „БТК“ ЕАД, с адрес: община Столична, гр. София, бул „ Цариградско шосе“ №115

 file icon pdf ОБЯВА

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

Инвестиционно предложение  от "Ина" ЕООД

file icon pdf ОбяваОбяви и събщения


Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок не по-кратък от 30 дни, община Панагюрище чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на ПЛАН-СМЕТКАТА за приходите и разходите за дейностите свързани със сметосъбиране, сметоизвозване и третиране на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 година и определяне на годишен размер на Такса битови отпадъци и промил за всяка услуга поотделно за 2019 година на е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или подавани в писмен вид в Център за административно обслужване на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13.

file icon pdf ДОКЛАД ЗА ПЛАН СМЕТКА


ОБЯВА


за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност в Централно военно окръжие
чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина

Заповед № ЛС-51 от 25.10.2018 г.

на началника на Централно военно окръжие за създаване на организация за провеждане на конкурс от Централно военно окръжие, за заемане на вакантни длъжности за офицери, обявени със заповед № ОХ-865 от 23.10.2018 г. на министъра на отбраната на Република България.

file icon pdf ЗАПОВЕД

file icon jpg ПРИЛОЖЕНИЕ

Областна дирекция "Земеделие" Пазарджик


Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година - Панагюрище

file icon doc Заповед № РД 06-310 от 28.09.2018 г. разпределение Поибрене ТН 2019

file icon doc Заповед № РД-06-282 от 27.09.2018 г. споразумения Панагюрище 2019

file icon doc Заповед № РД-06-284 от 27.09.2018 г. споразумения Бъта ТН 2019

file icon doc Заповед № РД-06-285 от 27.09.2018 г. споразумения Баня 2019

file icon doc Заповед № РД-06-286 от 27.09.2018 г. споразумения Баня ТН 2019

file icon doc Заповед № РД-06-287 от 27.09.2018 г. споразумения Бъта 2019

file icon doc Заповед № РД-06-288 от 27.09.2018 г. споразумения Попинци 2019

file icon doc Заповед № РД-06-310 от 28.09.2018 г. разпределение Поибрене ТН 2019

дата: 10.10.2018 г.
Обява до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ за инвестиционно предложение  „Водовземане на минерална вода от новоизградения водоем за минерална вода в с.Баня, община Панагюрище към къща за гости“ на Живко Георгиев Бърнев, с адрес: Област Пазарджик, община Панагюрище, с Баня, ул „ Черешово топче“ №3

file icon pdf ОБЯВА

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

за обявяване на вакантни длъжности в Съвместното командване на силите 

за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Срок за подаване на заявления до 31.10.2018 година, включително

file icon pdf ЗАПОВЕД

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите
за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

От 09 декември 2018 година влиза в сила ново разписание на влаковете по линия Панагюрище – Пловдив – Панагюрище, както следва:

ПАНАГЮРИЩЕ – ПЛОВДИВ

Час на заминаване от Панагюрище

Час на пристигане в Пловдив

5:00 часа

6:43 часа

11:00 часа

12:43 часа 

17:00 часа

18:43 часа 

ПЛОВДИВ – ПАНАГЮРИЩЕ

Час на заминаване от Пловдив

Час на пристигане в Панагюрище

8:10 часа

10:00 часа

14:25 часа

16:08 часа

19:25 часа

21:08 часа

 

Новото маршрутно разписание на вътрешноградската автобусна линия Панагюрище – ЖП гара е както следва:

 

Тръгва от:

Час

СПИРКА - ПЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ

4:30 ; 10:24 ; 16:32

СПИРКА - Ж.К.ОПТИКОЕЛЕКТРОН

4:32 ; 10:26 ; 16:34

СПИРКА - ПКИ РАЙНА КНЯГИНЯ

4:34 ; 10:28 ; 16:36

СПИРКА - У-ЩЕ САВА РАДУЛОВ

4:36 ; 10:30 ;16:38

СПИРКА-ОДЗ 1-ви ЮНИ

4:38 ; 10:32 ; 16:40

СПИРКА - ПЛ. РАЙНА КНЯГИНЯ

4:40 ; 10:34 ; 16:42

СПИРКА - СТАРАТА ПОЖАРНА

4:42 ; 10:36 ; 16:44

СПИРКА - БАНЯТА

4:44 ; 10:39 ; 16:47

СПИРКА №1

4:46 ; 10:41 ; 16:49

СПИРКА - ХЛЕБОЗАВОДА

4:48 ; 10:43 ; 16:51

Тръгва от:

Час

Ж.П.ГАРА-ПАНАГЮРИЩЕ

10:03 ; 16:06 ; 21:15

Последно променен на Сряда, 21 Август 2019 11:56