ИдентификацияНАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ“ Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Община Панагюрище продължава изпълнението на Проект № BG05M9OP001-2.002-0250 „Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в община Панагюрище“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“.

Основната цел на проекта е утвърждаване на децентрализиран модел за предоставяне на социални и други услуги за подобряване качеството на живот и преодоляване на социалната изолация за възрастни над 65 години в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания.

В  изпълнение на дейностите по проекта и с цел  да се гарантира интегрирания подход при предоставяне на услуги в домашна среда е създаден екип от експерти в Звеното за помощ в домашна среда – социален работник, психолог и медицинска сестра.

Водещи принципи при изпълнението на дейностите на екипа към Звеното е поставяне в „центъра” нуждите и потребностите на „отделния човек” и осигуряване на интегриран достъп до здравни, социални и други услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение, предвид индивидуалната му оценка.

В периода, обявен за прием на документи за включване в Проекта, бяха подадени 185 заявления за ползване на услугите личен асистент, социален асистент и домашен помощник, и 170 заявления от кандидати за предоставяне на същите услуги.

През въвеждащо обучение, финансирано по Проекта, преминаха 30 от кандидатите за предоставяне на услугите личен асистент, социален асистент и домашен помощник. Допълнително, със съдействието на Община Панагюрище, бяха обучени още 15  кандидати.

Във връзка с реализиране на дейност № 2 по Проект № BG05M9OP001-2.002-0250 „Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в община Панагюрище“ е разработена Методология за дейността на предоставяните почасови услуги в домашна среда, която е публикувана и на сайта на Община Панагюрище. Методологията е разработена с цел да подпомогне работата на специалистите, личните и социални асистенти и домашните помощници, предоставящи интегрирани услуги в домашна среда на лица/деца с увреждания и хора над 65 годишна възраст с ограничения или в невъзможност за самообслужване в община Панагюрище.

С оглед осигуряване на информираност и публичност по проекта са изработени две информационни табели, 200 броя брошури и рекламни материали, предвидени за провеждането на заключителна конференция.

От 01.08.2016 година в проекта са включени общо 138 потребители, от които 22 деца. Към 23.10.2017 година социални услуги получават общо 108 потребители, от които 12 деца. За тях полагат грижи 82 лични асистенти, 5 домашни помощници и 4 социални асистенти, назначени на трудов договор.

Общата продължителност на Проект № BG05M9OP001-2.002-0250 „Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в община Панагюрище“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ е 21 месеца, а продължителността на предоставяне на социалните услуги – 18 месеца.

Общата стойност на проекта е в размер на 499 999, 18 лева.

***

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.