Подкрепа на хората в пенсионна възраст и хората с увреждания в община Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


По предложение на заместник-кмета „Хуманитарни дейности“ г-жа Галина Матанова, Община Панагюрище разработи проект на нов нормативен акт в сферата на социалните услуги - Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на община Панагюрище.

Изготвянето на Наредбата е в потвърждение на стремежа на Община Панагюрище да планира и реализира социална политика ангажирана и последователна по отношение на подкрепата на потребностите на децата, хората с увреждания, уязвимите групи и възрастните хора от общността.

Управлението на социалните услуги в община Панагюрище е в резултат на непрекъснат анализ и идентифициране на потребностите на целевите групи. Целта е в мрежа от взаимодействащи и допълващи се услуги и дейности да се създава специфична стойност за лицата и семействата – потребители на услуги, с общ ефект на повишено качество на живот и създаване на благоприятни условия за реализация на гражданите.

Главна потребност на рисковите групи е преодоляването на социалната изолация и социалното включване в местните общности, като характеристика и основа на повишено качество на живот. Заедно с това, потребността от улеснен достъп до социални услуги – във физически, икономически и организационен аспект. Бъдещите потребности са за един подчертано индивидуализиран подход с отчитане и уважение към спецификата на нуждите.

Неравенството, социалното изключване, застаряването на населението, особено в малките населени места, са заплахи, които поставят под непрекъснат натиск за разширяване на изградената мрежа за социални услуги и тя „не смогва“ да задоволи напълно растящата потребност от грижа и подкрепа.

Лостове за позитивно развитие на мрежата от социални услуги, в посока повишаване качеството на услугите и улесняване на достъпа до тях, могат да бъдат намерени в партньорства в местните общности и като корпоративна социална отговорност в средите на местния бизнес. Неизползван потенциал има и в местния активизъм и доброволчеството в подкрепа на нуждаещите се деца и възрастни.

Проектът на Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на община Панагюрище е съобразен със Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и ще доведе до подобряване функционирането на пенсионерските клубове. В чл. 36, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане е записано - „При необходимост и съобразно потребностите на населението на всяка община, могат да се разкриват и други видове социални услуги.”

На територията на община Панагюрище пенсионерските клубове функционират като форма на социална услуга местна дейност, финансирана частично от общинския бюджет.

Причини, налагащи приемането на Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на община Панагюрище:

С Решение № 121/27.04.2016 година, Общински съвет – Панагюрище прие Стратегия за развитие на социалните услуги в община Панагюрище 2016-2020 година. В Стратегията е посочено, че по отношение на демографските процеси в община Панагюрище се наблюдава тенденция към застаряване на населението и регресивен тип възрастова структура. Според последните демографски проучвания, населението в общината е застаряващо, не малък е броят на самотноживеещите стари хора. В голяма част от случаите самотните стари хора са и с увреждания. От данните и анализа, съдържащи се в Стратегията, са изведени и рискови целеви групи, сред които и пълнолетни лица с увреждания и самотни стари хора.

За осигуряване на социални контакти и психо-социална подкрепа на възрастните хора на територията на община Панагюрище са разкрити 10 клуба за пенсионери и хора с увреждания, които спомагат за намаляване на риска от социална изолация.

Към настоящия момент няма действаща наредба, която да урежда откриването, организацията, финансирането и дейността на клубовете в община Панагюрище. За функционирането на този вид социални услуги в общността е необходимо да бъдат регламентирани ясни правила за създаване, организация и управление на дейността на клубовете за пенсионери и лицата с увреждания.

Целите, които се поставят с предложеният проект на Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на община Панагюрище, са:

  • Повишаване ангажираността на Община Панагюрище за подкрепа на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания.
  • Насърчаване на устойчиво социално включване в обществения живот на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания.
  • Осигуряване на законосъобразно, целесъобразно, ефикасно и ефективно разходване на средствата на клубовете за пенсионери и лица с увреждания.

Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са:

  • Подкрепа на хората в пенсионна възраст и хората с увреждания чрез регламентиране дейността на клубовете за пенсионери и хора с увреждания като форма за социална интеграция.
  • Законосъобразност, целесъобразност, ефикасност и ефективност при разходването на отпуснатите бюджетни средства за функционирането на клубовете за пенсионери и лица с увреждания.

Всички заинтересовани страни могат да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на община Панагюрище на e-mail: obstina@abv.bg или подавани в писмен вид в Център за административно обслужване - град Панагюрище, пл. „20-ти април“ №13, Община Панагюрище.