ПРОЕКТИ 2014 - 2020 година Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

Проект – BG16RFOP001-1.040-0016 „Изпълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище.“

Процедура за безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ /част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020

Споразумение за реализация на Инвестиционна програма – BG16RFOP001-1.040-0016-С01 Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

file icon pdf ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА„Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в зона на публични функции с висока обществена значимост и зона с преобладаващ социален характер”

file icon zip Указания и образци

file icon pdf Информационна среща


ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Проект № BG16RFOP001-1.039-0001-C01

„Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции“

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Начало на проекта: 02.12.2016 г.

Край на проекта: 02.06.2019 г.

Финансиране

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА

5 929 237.02 лв.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

5 039 851.47лв.

НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ

889 385.55 лв.


Кратко описание, цел и резултат на проекта:

Общата цел на проекта е да осигури модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в общинските детски градини и благоустроени прилежащи площи на училищата на територията на град Панагюрище. Планираните дейности са насочени към обновяване и внедряване на енергоспестяващи мерки в ДГ „Първи юни“, ДГ „Райна Княгиня“, ДГ „Райна Княгиня“ –филиал, ДГ „Пролет“, ДГ „Звънче“ и благоустрояване на прилежащите площи на училищата. Осъществяването на проекта ще допринесе за разрешаването на проблеми като остарял сграден фонд, а от там високи енергийни разходи, осигуряване на нужният топлинен комфорт за персонала и децата в детските градини. В резултат на изпълнението на дейностите ще бъдат обновени сградите на детските градини, ще се повишат техните енергийни характеристики, ще се реализира икономия на енергия, ще се осигури по- добро качество на живот и по-чиста околна среда, ще се благоустроят  дворните пространства и  прилежащите площи на училищата. Детските градини ще бъдат модернизирани чрез закупуване на ново обзавеждане и оборудване.


Обекти на интервенция:

ДГ „Първи юни“ ДГ „Райна Княгиня“, ДГ „Райна Княгиня“ –филиал, ДГ „Пролет“, ДГ „Звънче”, Благоустрояване и паркоустрояване на прилежащите площи към ОУ „ 20-ти април“, Благоустрояване и паркоустрояване на прилежащите площи към СУ „Нешо Бончев“  и Благоустрояване и паркоустрояване на прилежащите площи към ОУ „Марин Дринов“


file icon pdf Проект № BG16RFOP001-1.039-0001-C01


ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2014 - 2020 г.


file icon pdf Съобщение

file icon pdf Заповед РГ

file icon pdf Писмо -покана

file icon pdf Протокол от първа работна среща и обществено обсъждане ИП

file icon pdf ПОКАНА

file icon pdf Протокол от втора работна среща РГ

file icon pdf ДОКЛАД

file icon pdf ПОКАНА РГ

file icon pdf Протокол от трета работна среща на РГ

file icon pdf ДОКЛАД_18_03_2016

file icon pdf СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ


Проект – BG16RFOP001-8.001-0024 „Техническа помощ за Община Панагюрище“


Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.“

Договор за безвъзмездна финансова помощ

BG16RFOP001-8.001-0024-С01/ДБ ОПРР 077 от 30.06.2016 г.

Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

file icon pdf Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“

Стойност – 80 437,49 лв. /100% безвъзмездна финансова помощ/

Продължителност на проекта – 90 месеца

file icon pdf Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“
Проект – BG16RFOP001-1.040-0016 „Изпълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище.“

Процедура за безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ /част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020

Споразумение за реализация на Инвестиционна програма – BG16RFOP001-1.040-0016-С01 Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

 file icon pdf Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Стойност – 14 963 364,92 лв./100% безвъзмездна финансова помощ/

Продължителност на проекта – 46 месеца


Последно променен на Понеделник, 22 Януари 2018 13:06