ПРОЕКТИ 2014 - 2020 година Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

„Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в зона на публични функции с висока обществена значимост и зона с преобладаващ социален характер”

file icon zip Указания и образци

file icon pdf Информационна среща
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2014 - 2020 г.


file icon pdf Съобщение

file icon pdf Заповед РГ

file icon pdf Писмо -покана

file icon pdf Протокол от първа работна среща и обществено обсъждане ИП

file icon pdf ПОКАНА

file icon pdf Протокол от втора работна среща РГ

file icon pdf ДОКЛАД

file icon pdf ПОКАНА РГ

file icon pdf Протокол от трета работна среща на РГ

file icon pdf ДОКЛАД_18_03_2016

file icon pdf СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ


Проект – BG16RFOP001-8.001-0024 „Техническа помощ за Община Панагюрище“


Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.“

Договор за безвъзмездна финансова помощ

BG16RFOP001-8.001-0024-С01/ДБ ОПРР 077 от 30.06.2016 г.

Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

file icon pdf Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“

Стойност – 80 437,49 лв. /100% безвъзмездна финансова помощ/

Продължителност на проекта – 90 месеца

file icon pdf Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“
Проект – BG16RFOP001-1.040-0016 „Изпълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище.“

Процедура за безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ /част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020

Споразумение за реализация на Инвестиционна програма – BG16RFOP001-1.040-0016-С01 Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

 file icon pdf Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Стойност – 14 963 364,92 лв./100% безвъзмездна финансова помощ/

Продължителност на проекта – 46 месеца


Последно променен на Петък, 01 Септември 2017 07:31