ИдентификацияПРОЕКТИ 2014 - 2020 година Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ  „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ“

 

На 21.12.2023 г. в сградата на Община Панагюрище се проведе информационно събитие по проект „Техническа помощ за Община Панагюрище“ по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-8.001-0024-C03, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Събитието беше открито от ръководителят на проекта - Мария Станкова, която представи презентация със заложените цели и постигнатите резултати.

 

Общата стойност на проекта е 80 437,49 от които:

Европейски фонд за регионално развитие – 68371,86 лева.

Национално финансиране – 12 065,63 лева.

Начало на проекта: 30.06.2016 г.

Край на проекта:    30.12.2023 г.

 

 

ЕКИП НА ПРОЕКТА!


file icon doc ИНФОРМАЦИЯ СЪБИТИЕПОКАНА

 Община Панагюрище в качеството си на бенефициент по проект „Техническа помощ за Община Панагюрище“ по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-8.001-0024-C03, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, има удоволствието да ви покани на информационно събитие за  популяризиране на резултатите от проекта.

Събитието ще се състои  на 21.12.2023г. от 13:30ч., „Сесийна зала“ на Община Панагюрище.

 ЕКИП НА ПРОЕКТА!

file icon pdf ПОКАНА

Покана за официална церемония "първа копка" и пресконференция за представяне на проект: "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради"

file icon pdf Покана за официална церемония

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Процедура №BG16RFOP001-1.039 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Панагюрище

ПРОЕКТ: №BG16RFOP001-1.039-0005 „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и създаване на достъпна среда в сградата на Районно управление „Полиция“ – Панагюрище и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.039-0005-C01 от 02.09.2020г.

file icon pdf Информация за проекта

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Процедура №BG16RFOP001-1.039 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Панагюрище

ПРОЕКТ: „Център за работа с деца на улицата - реконструкция и преустройство на сгради"

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.039-0006-C01 от 02.09.2020 г.


file icon pdf Информация за проекта

file icon pdfИнформация проект


Оперативна програма

Региони в растеж 2014-2020

Приоритетна ос 1

Устойчиво и интегрирано градско развитие

Процедура

BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Панагюрище“

Административен договор за безвъзмездна финансова помощ

BG16RFOP001-1.039-0004-C01 от 09.01.2020 г.

Проект

№BG16RFOP001-1.039-0004 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“

Продължителност на проекта

20 месеца

Бенефициент

Община Панагюрище

Обща стойност на проекта


1224 574,40 лева

от които:

ЕФРР : 1 040 888,24 лева

Национално съфинансиране: 183 686,16 лева

Дата на стартиране


09.01.2020 година

Дата на приключване

09.09.2021 година

16.01.2020 г Екип за управление на проекта


Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.039-0004 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“ процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско

възстановяване и развитие 2014-2020 - Панагюрище”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Панагюрище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г..


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Процедура №BG16RFOP001-1.039 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Панагюрище

ПРОЕКТ: „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в сградата на Община Панагюрище“

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.039-0003-C01 от 09.07.2019 г.

Начало на проекта: 09.07.2019 г.

Край на проекта: 09.07.2021 г.

Финансиране:

Обща стойност на проекта1 815 800.00 лева,

от които:

ЕФРР 1 543 430.00 лева

Национално съфинансиране 272 370.00 лева

Общата цел на проектното предложение е повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на Община Панагюрище.

Конкретни цели:

1. Да се повиши енергийната ефективност в административната сграда, разположена в зоната с висока обществена значимост на гр. Панагюрище;

2. Да се намали годишното потребление на първична енергия и намалят емисиите на парникови газове;

3. Да се подобри работната среда на персонала в административната сграда;

4. Да се осигури достъпна среда.

file icon pdfПРОЕКТ № BG16RFOP001-1.039-0003

Проект – BG16RFOP001-1.040-0016 „Изпълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище.“

Процедура за безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ /част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020

Споразумение за реализация на Инвестиционна програма – BG16RFOP001-1.040-0016-С01 Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

file icon pdfПокана до всички заинтересовани лица

16.04.2018г.

Проект – BG16RFOP001-1.040-0016 „Изпълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище.“

Процедура за безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ /част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020

Споразумение за реализация на Инвестиционна програма – BG16RFOP001-1.040-0016-С01 Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

file icon pdf ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

19.01.2018 г.

Проект – BG16RFOP001-1.040-0016 „Изпълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище.“

Процедура за безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ /част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020

Споразумение за реализация на Инвестиционна програма –BG16RFOP001-1.040-0016-С01 Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

file icon pdfПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

06.02.2018 г.

Проект – BG16RFOP001-1.040-0016 „Изпълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище.“

Процедура за безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ /част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020

Споразумение за реализация на Инвестиционна програма – BG16RFOP001-1.040-0016-С01 Финансиране –Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

file icon pdfПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

22.02.2018 г.


Проект – BG16RFOP001-1.040-0016 „Изпълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище.“

Процедура за безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ /част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020

Споразумение за реализация на Инвестиционна програма – BG16RFOP001-1.040-0016-С01 Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

file icon pdfПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

12.03.2018 г.Проект – BG16RFOP001-1.040-0016 „Изпълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище.“

Процедура за безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ /част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020

Споразумение за реализация на Инвестиционна програма –BG16RFOP001-1.040-0016-С01 Финансиране –Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

file icon pdfПокана до всички заинтересовани лица

28.03.2018 г.Проект –BG16RFOP001-1.040-0016 „Изпълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище.“

Процедура за безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ /част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020

Споразумение за реализация на Инвестиционна програма – BG16RFOP001-1.040-0016-С01 Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

file icon pdf Покана до всички заинтересовани лица

11.07.2018 г.


Заповед № 416 от 31.07.2018 г. за назначаване на Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Община Панагюрище

 file icon pdf Заповед № 416 от 31.07.2018 г.


Покана за работно заседание на членовете на Работната група.

file icon pdfПокана

file icon pdfПротокол № 1 от заседание на работната група

file icon pdfВътрешни правила за дейността на работната група за оценка на проектни фишове

file icon pdfОбява за прием на фишове

file icon docОбразец на фиш за проектна идея

file icon pdfПокана

file icon pdfПротокол № 2 от заседание на работната група

file icon pdfОбява за прием на фишове

file icon docОбразец на фиш за проектна идея

file icon pdfПОКАНА

file icon pdfПротокол № 3 от заседание на работната група

file icon pdfОбява за прием на фишове

file icon docОбразец на фиш за проектна идея

file icon pdfПОКАНА

file icon pdfПРОТОКОЛ № 4 от заседание на работната група
„Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в зона на публични функции с висока обществена значимост и зона с преобладаващ социален характер”


file icon zipУказания и образци

file icon pdfИнформационна среща

file icon pdf Процедура за набиране и оценка на ЗИФП

file icon pdfРегистър на подадените ЗИФП

file icon pdf Протокол1

file icon pdfПротокол2

file icon pdfПротокол3

file icon pdfДоклад

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕОперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Проект № BG16RFOP001-1.039-0001-C01

„Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции“

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Начало на проекта: 02.12.2016 г.

Край на проекта: 02.06.2019 г.

Финансиране

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА

5 929 237.02 лв.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

5 039 851.47лв.

НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ

889 385.55 лв.


Кратко описание, цел и резултат на проекта:

Общата цел на проекта е да осигури модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в общинските детски градини и благоустроени прилежащи площи на училищата на територията на град Панагюрище. Планираните дейности са насочени към обновяване и внедряване на енергоспестяващи мерки в ДГ „Първи юни“, ДГ „Райна Княгиня“, ДГ „Райна Княгиня“ –филиал, ДГ „Пролет“, ДГ „Звънче“ и благоустрояване на прилежащите площи на училищата. Осъществяването на проекта ще допринесе за разрешаването на проблеми като остарял сграден фонд, а от там високи енергийни разходи, осигуряване на нужният топлинен комфорт за персонала и децата в детските градини. В резултат на изпълнението на дейностите ще бъдат обновени сградите на детските градини, ще се повишат техните енергийни характеристики, ще се реализира икономия на енергия, ще се осигури по- добро качество на живот и по-чиста околна среда, ще се благоустроят дворните пространства и прилежащите площи на училищата. Детските градини ще бъдат модернизирани чрез закупуване на ново обзавеждане и оборудване.


Обекти на интервенция:

ДГ „Първи юни“ ДГ „Райна Княгиня“, ДГ „Райна Княгиня“ –филиал, ДГ „Пролет“, ДГ „Звънче”, Благоустрояване и паркоустрояване на прилежащите площи към ОУ „ 20-ти април“, Благоустрояване и паркоустрояване на прилежащите площи към СУ „Нешо Бончев“  и Благоустрояване и паркоустрояване на прилежащите площи към ОУ „Марин Дринов“


file icon pdfПроект № BG16RFOP001-1.039-0001-C01
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Процедура №BG16RFOP001-1.039 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Панагюрище

ПРОЕКТ: Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.039-0002-C01 от 02.12.2016 г.


file icon pdf На 2 декември 2016 г. е подписан ДБФП за реализация на проект по ОПРР


ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2014 - 2020 г.


file icon pdf Съобщение

file icon pdfЗаповед РГ

file icon pdfПисмо -покана

file icon pdfПротокол от първа работна среща и обществено обсъждане ИП

file icon pdfПОКАНА

file icon pdfПротокол от втора работна среща РГ

file icon pdfДОКЛАД

file icon pdfПОКАНА РГ

file icon pdfПротокол от трета работна среща на РГ

file icon pdfДОКЛАД_18_03_2016

file icon pdfСПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ


Проект – BG16RFOP001-8.001-0024 „Техническа помощ за Община Панагюрище“


Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.“

Договор за безвъзмездна финансова помощ

BG16RFOP001-8.001-0024-С01/ДБ ОПРР 077 от 30.06.2016 г.

Финансиране –Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

file icon pdfПриоритетна ос 8 „Техническа помощ“

Стойност – 8 437,49 лв. /100% безвъзмездна финансова помощ/

Продължителност на проекта – 90 месеца

file icon pdfПриоритетна ос 8 „Техническа помощ“
Проект – BG16RFOP001-1.040-0016 „Изпълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище.“

Процедура за безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ /част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020

Споразумение за реализация на Инвестиционна програма – BG16RFOP001-1.040-0016-С01 Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

 file icon pdfПриоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Стойност – 14 963 364,92 лв./100% безвъзмездна финансова помощ/

Продължителност на проекта – 46 месеца


Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE


Последно променен на Четвъртък, 21 Декември 2023 13:20