ИдентификацияСОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   


ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

ПОКАНА

за участие в публично обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги на национално ниво и проект на Национална карта на социалните услуги

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на своите задължения, съгласно Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Панагюрище Ви кани на публична дискусия на 25.10.2023 година (сряда), от 15:00 часа, в Сесийна зала, в сградата на Община Панагюрище на Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за Национална карта на социалните услуги.

Посочените документи са публикувани на 11.10.2023 година, съгласно методическите насоки на Агенция за социално подпомагане на интернет страницата на Общината – СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ (panagyurishte.bg).ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ


В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги и въз основа на изготвените анализи и предложения на общините, Агенция за социално подпомагане извърши Анализ на потребностите от социални услуги на национална ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и разработи  Предложение за Национална карта на социалните услуги.

Съгласно чл. 48, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги, Агенция за социално подпомагане организира обсъждане на областно и общинско ниво на Анализа и предложението за Картата, което не може да бъде по-кратко от 30 дни. В тази връзка и с оглед на методическите насоки, предоставени от Агенцията за социално подпомагане,  считано от 11.10.2023 г. до 09.11.2023 г., включително, предоставяме на вниманието Ви за обсъждане Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за Национална карта на социалните услуги на интернет страницата на Общината – СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ (panagyurishte.bg)


Мнения и предложения могат да бъдат депозирани:

- в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Панагюрище, на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13;

- на електронен адрес: panagyurishte@panagyurishte.bg.


Приложения:

Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Предложение за Национална карта на социалните услугиДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ПОКАНА
за провеждане на публична дискусия на Анализа на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложението за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

в община Панагюрище

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 42, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Наредбата за планирането на социалните услуги, Община Панагюрище публикува Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планиране на социалните услуги на интернет страницата на Общината – https://www.panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1214&Itemid=38, за мнения и предложения от заинтересованите лица, в срок от 22.02.2023 година до 24.03.2023 година, включително.

Във връзка с чл. 42, ал. 3, т. 2 от Наредбата за планирането на социалните услуги Ви уведомяваме, че публичната дискусия на Анализа на потребностите от социални услуги и Предложението за планиране на социалните услуги в община Панагюрище ще се поведе на 22.03.2023 година от 15:00 часа в сесийна зала на Община Панагюрище на адрес: град Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13, етаж 2.

ГАЛИНА МАТАНОВА

ЗА Кмет на община Панагюрище

(Съгласно Заповед № 160/17.03.2023 г.)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

Община Панагюрище разработи Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, в изпълнение на чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планирането на социалните услуги.

Въз основа на Анализа на потребностите е изготвено Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

На основание чл. 42, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Наредбата за планирането на социалните услуги, Община Панагюрище публикува Анализа на потребностите от социални услуги и Предложението за планиране на социалните услуги на интернет страницата на Общината – https://www.panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1214&Itemid=38, за мнения и предложения от заинтересованите лица, които могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Панагюрище, на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13 или на електронен адрес:panagyurishte@panagyurishte.bg.

file icon pdfАнализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

file icon zipПриложения

file icon pdfПредложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Приложение №1СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ 2016-2020 г.

Презентация на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Панагюрище 2016-2020

Анкетна карта за родителиСОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Визия

Местните общности на община Панагюрище разполагат с високоефективна система от интегрирани социални услуги, които осигуряват повишаващо се качество на живот за потребителите им и техните семейства.

Мисия

С нарастваща професионална компетентност и в тясно партньорство с местните общности, създаваме и управляваме ефективни организационни структури и процеси за социално обслужване, с най – високо качество, при възможно най – оптимално използване на ресурсите.

Ценности

Иновации, компетентност, грижа, отговорност, интегритет, толерантност, равнопоставеност, солидарност.

Обществен съвет за социално сътрудничество.

Създаден в изпълнение на чл. 52 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане с Решение № 35/28.01.2016 година на Общински съвет Панагюрище. Общественият съвет съдейства за провеждането на цялостната социална политика на Община Панагюрище за подобряване качеството на живот на децата и възрастните, както и за активното им социално включване и интеграция; упражнява контрол при осъществяването на дейностите по социално подпомагане; разглежда и обсъжда стратегии, планове и програми за развитието на социалните услуги и социалната политика на общината.

Членове на обществения съвет за социално сътрудничество са: Председател: заместник – кмет „Хуманитарни дейности”.

Членове: началник отдел „Хора с увреждания и социални услуги“ при дирекция „Социално подпомагане“ - Панагюрище, председателя на постоянната комисия „Здравеопазване, социална и етническа политика“ към Общински съвет - Панагюрище, началник отдел „Социални дейности и здравеопазване”, главен експерт „Социални дейности и здравеопазване”, ръководители на социални услуги в община Панагюрище, председателя на Фондация „Социални практики в общността“ - Пазарджик.


Съвет за социално сътрудничество – Панагюрище – координиращ орган към заместник - кмет „Хуманитарни дейности“.

Създаден с цел да се осигури ефективна координация и взаимодействие на ангажираните лица при изпълнение на социалната политика на Община Панагюрище.

Постоянни членове на Съвета са:

Председател: заместник – кмет „Хуманитарни дейности”.

Членове: експерти „Социални дейности”, ръководители на социални услуги и асоциирани членове – представители на родителите, представители на потребителите на „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания”, „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”, Фондация „Социални практики в общността”, НПО и други.


На територията на община Панагюрище успешно функционират следните социални услуги, които целят да обхванат конкретни групи и да повлияят върху благосъстоянието и качеството им на живот:

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И /ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ „ДЪГА”

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА „ЗОРА”

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ „Св. Св. Козма и Дамян”

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ „ЗАКРИЛА”

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ

ПРОЕКТ "ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ"

СОЦИАЛНА УСЛУГА "ПРИЕМНА ГРИЖА", ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ 2015"

СОЦИАЛНА УСЛУГА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”

КЛУБОВЕ ЗА ПЕНСИОНЕРИ И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ


file icon pdfСИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 2016-2020г.


file icon pdfПРИЛОЖЕНИЕ 1

file icon pdfПРИЛОЖЕНИЕ 2

file icon pdfПРИЛОЖЕНИЕ 3

file icon pdfРИЛОЖЕНИЕ 4

file icon pdfПРИЛОЖЕНИЕ 5


file icon pdfМетодология за дейността на предоставяните услуги в домашна среда в община Панагюрище по проект "Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в община Панагюрище"Последно променен на Вторник, 24 Октомври 2023 11:56