ИдентификацияСОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ 2016-2020 г.

 Презентация на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Панагюрище 2016-2020

  Анкетна карта за родителиСОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Визия

Местните общности на община Панагюрище разполагат с високоефективна система от интегрирани социални услуги, които осигуряват повишаващо се качество на живот за потребителите им и техните семейства.

Мисия

С нарастваща професионална компетентност и в тясно партньорство с местните общности, създаваме и управляваме ефективни организационни структури и процеси за социално обслужване, с най – високо качество, при възможно най – оптимално използване на ресурсите.

Ценности

Иновации, компетентност, грижа, отговорност, интегритет, толерантност, равнопоставеност, солидарност.

Обществен съвет за социално сътрудничество.

Създаден в изпълнение на чл. 52 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане с Решение № 35/28.01.2016 година на Общински съвет Панагюрище. Общественият съвет съдейства за провеждането на цялостната социална политика на Община Панагюрище за подобряване качеството на живот на децата и възрастните, както и за активното им социално включване и интеграция; упражнява контрол при осъществяването на дейностите по социално подпомагане; разглежда и обсъжда стратегии, планове и програми за развитието на социалните услуги и социалната политика на общината.

Членове на обществения съвет за социално сътрудничество са: Председател: заместник – кмет „Хуманитарни дейности”.

Членове: началник отдел „Хора с увреждания и социални услуги“ при дирекция „Социално подпомагане“ - Панагюрище, председателя на постоянната комисия „Здравеопазване, социална и етническа политика“ към Общински съвет - Панагюрище, началник отдел „Социални дейности и здравеопазване”, главен експерт „Социални дейности и здравеопазване”, ръководители на социални услуги в община Панагюрище, председателя на Фондация „Социални практики в общността“ - Пазарджик.

 

Съвет за социално сътрудничество – Панагюрище – координиращ орган към заместник - кмет „Хуманитарни дейности“.

Създаден с цел да се осигури ефективна координация и взаимодействие на ангажираните лица при изпълнение на социалната политика на Община Панагюрище.

Постоянни членове на Съвета са:

Председател: заместник – кмет „Хуманитарни дейности”.

Членове: експерти „Социални дейности”, ръководители на социални услуги и асоциирани членове – представители на родителите, представители на потребителите на „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания”, „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”, Фондация „Социални практики в общността”, НПО и други.

 

На територията на община Панагюрище успешно функционират следните социални услуги, които целят да обхванат конкретни групи и да повлияят върху благосъстоянието и качеството им на живот:

  ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И /ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ „ДЪГА”

 ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА „ЗОРА”

 ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ „Св. Св. Козма и Дамян”

 ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ „ЗАКРИЛА”

 ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

 ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ

 ПРОЕКТ "ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ"

 СОЦИАЛНА УСЛУГА "ПРИЕМНА ГРИЖА", ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ 2015"

 СОЦИАЛНА УСЛУГА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”

 КЛУБОВЕ ЗА ПЕНСИОНЕРИ И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ


file icon pdf СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 2016-2020г.


file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕ 1

file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕ 2

file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕ 3

file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕ 4

file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕ 5


file icon pdf Методология за дейността на предоставяните услуги в домашна среда в община Панагюрище по проект "Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в община Панагюрище"Последно променен на Сряда, 07 Март 2018 08:11