ИдентификацияО Б Я В Л Е Н И Е Печат Е-мейл
Написано от Administrator   


О Б  Я В Л Е Н И Е


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

обявява подбор на кандидати за длъжността психолог в Център за обществена подкрепа „Зора“, град Панагюрище – 1 щатна бройка, на 8 часов работен ден.

file icon doc ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР

file icon doc ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦО Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Обявява подбор за назначаване на служител на трудов договор за длъжността директор на Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Дъга“ – 1 щатна бройка, 8-часов работен ден

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.  Завършено висше образование;

2. Образователно-квалификационна степен – „магистър”;

3. Професионален опит – не се изисква;

4. Много добро познаване на нормативната уредба в сферата на социалните услуги и закрилата на детето, както и на Етичния кодекс на работещите с деца и Етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.

5. Много добри компютърни умения.


II. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Способност за планиране и организиране на дейността;

2. Способност за работа с деца с трайни увреждания и техните семейства, според техните специфики;

3. Умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции, умения за адекватно поведение при работа с лица с агресивно/автоагресивно поведение и други;

4. Добри комуникативни умения и умения за работа в екип – в самата услуга и при междуинституционално сътрудничество и взаимодействие.


III. Основни задължения и отговорности на длъжността:

1. Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ДЦДМУ при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности.

2. Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите относно предоставяните от тях социални услуги.

3. Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материалните активи.

4. Извършва анализ на дейността на социалната услуга и прави аргументирани предложения за промени при възникване на необходимост от такива.

5. Прави предложения за промяна в длъжностните характеристики на персонала в зависимост от спецификата на работа.

6. Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в центъра.

7. Контролира правилното водене и съхраняване на документацията.

8. Разработва инструкции по здравословни и безопасни условия на труд.

9. Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд.

10. Разработва правилници, процедури и правила за дейността на центъра.

11. Изготвя и следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетите служители.

12. Извършва вътрешен контрол относно качеството на предоставените социални услуги в центъра.

13. Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база.

14. Пряко ръководи и контролира дейността на служителите на центъра.

15. Организира и урежда всички въпроси, свързани с приемането, престоя, прекратяване ползването на социални услуги и дейностите по социална интеграция на децата в ДЦДМУ.

16. Организира и участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в Центъра и извън него.

17. Изпълнява и други задачи, свързани с дейността на социалната услуга, възложени от Ръководството на Община Панагюрище.


ІV. Начин на провеждане на подбора:

I –ви етап: Подбор по документи. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания за длъжността.

II –ри етап. Интервю с кандидатите, които са допуснати до втори етап.


V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Документ за компютърна грамотност (ако притежава такъв);
 5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит (ако притежава такива).
 6. Мотивационно писмо.


V. Нормативни документи за подготовка от кандидатите:


 1. Закон за социалните услуги и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги;
 2. Конвенцията на ООН за правата на детето;
 3. Закон за закрила на детето и Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето;
 4. Наредба за качеството на социалните услуги;
 5. Кодекс на труда;
 6. Закон за публичните финанси;
 7. Решение № 346 от 5 май 2023 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 година;
 8. Етичен кодекс на работещите с деца;
 9. Етичен кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.


VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 02.10.2023 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 - Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати, което ще се проведе на 06.10.2023 година.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Св. Козма и Дамян”, гр. Панагюрище

Обявява подборза длъжността „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” код по НКПД  22216007  – 1 брой.

Цел на длъжността: Следи за здравето и  здравословните условия за пребиваване на потребителите в Дневния център. Извършва сутрешен филтър на персонала и потребителите. Измерва артериалното налягане. Води и съхранява медицинската документация в социалната услуга. Контролира качеството и количеството на храната. Осъществява контрол по изпълнението на санитарно-хигиените изисквания в Центъра.


Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование –  „професионален бакалавър“ -  специалност: „Медицинска сестра”

или завършено образование подходящо за  медицинско лице;

 • Професионален опит по специалността се счита за предимство;
 • Много добри  организационни и комуникативни умения;
 • Адаптивност и умения за работа в екип;
 • Лични качества - лоялност, креативност, надеждност, позитивно отношение;
 • Работа с компютър и офис техника;
 • Да няма дисциплинарни наказания.

Необходими документи за участие в подбора за посоченото свободно работно място:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦПЛУ „Св. Св. Козма и Дамян”, гр. Панагюрище;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация (ако притежава);
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.


Документите се подават лично в ДЦПЛУ,  гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков” № 32.

Срок  за подаване на документите: 18.09.2023 г. включително,  до 16:00 часа.

Начин на провеждане:


 • Подборът на кандидатите се осъществява на два етапа – по документи и чрез събеседване с кандидатите, допуснати до втори етап.
 • Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1  във връзка с чл.
 • 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя).
Лице за контакти: Нина Калоянова

директор на ДЦПЛУ „Св. Св. Козма и Дамян”, гр. Панагюрище

тел. 0884 48 26 12,  0357 90219, e-mail: dcvhu_pan@abv.bg


О Б  Я В Л Е Н И Е

Във връзка със Заповед № РД01-1661/28.08.2023 година на изпълнителния директор на АСП за предварително одобрение за създаване на социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, Решение № 627 от 31.08.2023 година на Общински съвет – Панагюрище и съгласно утвърдена от Кмета на община Панагюрище „Процедура за подбор на служители“, Община Панагюрище обявява подбор на служители за социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, с адрес: гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков“ № 32.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Общ брой места – 11 щатни бройки:

 • Управител;
 • Социален работник;
 • Психолог;
 • Логопед;
 • Рехабилитатор/кинезитерапевт;
 • Медицинска сестра;
 • Социален педагог;
 • Трудотерапевт;
 • Социален асистент;
 • Чистач/Хигиенист.


file icon doc ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА СЛУЖИТЕЛИ

file icon doc ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

file icon doc СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ 

file icon doc СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ, ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ

СЪОБЩАВА,

че срокът за поддаване на документи за подбора за длъжностите младши експерт, инспектор и специалист в отдел „Териториално и селищно устройство“ – 3 щатни бройки се удължава до 09.09.2023 година.


Община Панагюрище обявява процедура за подбор на  външен член на Одитен комитет в

Община Панагюрище при следните условия

ОБЯВЛЕНИЕ

Кмета на Община Панагюрище, на основание чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и заповед № 1005/2022 г. обявява процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Община Панагюрище за периода 2023 – 2026 г.

1. Изисквания към кандидатите предвидени в чл.18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор са:

1. Да имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

2. Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

3. Да не участват в друг одитен комитет, включително в организация по чл.18, ал.4 от ЗВОПС;


2. За участие в процедурата кандидатите подават заявление съгласно Приложение № 1, към което се прилагат следните документи:

1.Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

2. Копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

3. Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит - по преценка на кандидата.


3. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават от кандидатите в запечатан плик с надпис: „Кандидатура за участие в процедура за подбор на външни членове в състава на одитния комитет в Община Панагюрище за периода 2023 г. – 2026 г . в деловодството на Община Панагюрище на адрес гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ № 13, всеки работен ден от 08:00 ч. до 18:00 ч. в периода от 14.06.2023 г. до 14.08.2023 г.

4. Кратко описание на дейността на одитния комитет:

Одитният комитет има за цел да подпомага ръководството на организацията по отношение на финансовото отчитане и вътрешния контрол и да спомага за осигуряването на независимост на вътрешния одит в организацията. Съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишни планове за дейността по вътрешен одит, разглежда и приема с решение доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и годишния доклад за дейността по вътрешен одит, запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в съответната организация и др.

5.Задължения на членовете на одитния комитет:

Съгласно разпоредбите на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, приета с ПМС № 24/26.01.2017 г., обн. ДВ, бр. 11/31.01.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88/13.10.2020 г.).

6. Размер на възнаграждението на външен член на одитния комитет: получават възнаграждение за участие в заседанията на одитния комитет, равно на половин минимална работна заплата, но не повече от една минимална работна заплата за месец, съгласно чл. 18, ал. 9 от ЗВОПС (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.).

7. Начин на провеждане на процедурата за подбор:

Етап 1

- Преглед на представените от кандидатите документи и изготвяне на списък на кандидатите, допуснати до участие в подбора от 15.08.2023 г. до 17.08.2023 г.

До участие в подбора не се допускат кандидати, които не са представили всички документи по т. 2 или документите са представени извън определения срок.

Решението на комисията относно допускането до подбора се оформя в протокол, съдържащ информация за:

1. допуснатите кандидати;

2. недопуснатите кандидати и основанията за недопускането им;

3. дата, час и място на провеждане на интервюто;

Протоколът се публикува на интернет страницата на Община Панагюрище и до допуснатите кандидати се изпращат покани за участие в подбора/явяване на интервю, указващи часа, датата и мястото на провеждането му.


Етап 2

- Интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за дейността на одитния комитет от 23.08.2023 г. до 30.08.2023 г.

Кандидатите ще бъдат оценявани на база общото си представяне и класирани по низходящ ред.

Образци на заявление за участие в процедурата за подбор и декларация Приложение № 4 от кандидатите за обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 от ЗВОПС са публикувани на интернет-страницата на Община Панагюрище, секция „Свободни работни места“.

До кандидатите, които са допуснати до интервю, на посочен от тях електронен или пощенски адрес ще бъде изпратена покана, в която ще бъдат уточнени датата, мястото и часът, в който кандидатите следва да се явят за провеждане на втория етап от процедурата за подбор.


file icon doc Приложение № 1 „Заявление за участие в процедурата за определяне на външни членове на одитен комитет“.

file icon doc Приложение № 4 „Декларация за обстоятелствата по чл.18, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор“.ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служител на трудов договор за длъжността „Инспектор“

в отдел „Териториално и селищно устройство“

І. Кратко описание на длъжността:

 • Превантивен контрол на извършваното строителство.
 • Констатиране на незаконно строителство
 • Образуване процедура по реда на чл. 57а на ЗУТ- за преместваеми обекти.
 • Образуване процедура по реда на чл. 178 на ЗУТ - за забрана ползването на строеж IV -VI категория и организация на изпълнението на заповедта.
 • Образуване процедура по реда на чл. 195 на ЗУТ - за ремонт или премахване на грозящ или опасен от самосрутване строеж и организация на изпълнението на заповедта.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Степен на образование – висше;

2. Образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;

3. Професионално направление – „Архитектура, строителство и геодезия“ или сходна техническа специалност.


ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит/ако притежава такива/;
 5. Документи доказващи познаването на специализирания софтуер за проектиране и чертане /ако притежава такива/;
 6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 14 /четиринадесет/ календарни дни от публикуване на обявата на сайта на община Панагюрище, т. е. до 23.06.2023 г.  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

За датата и часа на провеждане на интервюто, допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

Длъжностната характеристика за длъжността е на разположение при главен експерт „Човешки ресурси“.


За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служител на трудов договор за длъжността „Специалист“

в отдел „Териториално и селищно устройство“

І. Кратко описание на длъжностите:

• Организира и контролира дейностите в областта за която отговаря и прилага законови и подзаконови нормативни актове;

• Участва в процеса на събиране и систематизиране на информация и административно обслужване, техническа обработка на документите, поддържа  публични регистри и архив на инвестиционните проекти;

• Проучва преписки за изработени и одобрени ПУП-ове и частично изменение на ПУП-ове съгласно процедурите на ЗУТ.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Степен на образование – средно; притежаващи свидетелство за професионална квалификация в областта на строителството или сходна техническа специалност.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит/ако притежава такива/;
 5. Документи доказващи познаването на специализирания софтуер за проектиране и чертане /ако притежава такива/;
 6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 14 /четиринадесет/ календарни дни от публикуване на обявата на сайта на община Панагюрище, т. е. до 23.06.2023 г.  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

За датата и часа на провеждане на интервюто, допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

Длъжностната характеристика за длъжността е на разположение при главен експерт „Човешки ресурси“.


За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служител на трудов договор за длъжността „Младши експерт“

в отдел „Териториално и селищно устройство“

І. Кратко описание на длъжността:

 • Анализира, разработва и дава предложения относно дейностите по устройственото планиране и инвестиционното проектиране;
 • Изготвя становища и предложения за решения на управленски проблеми;
 • Участва в разработването на строителната програма, поименните списъци на обектите за изпълнение на проектно-проучвателните работи;
 • Участва в подготовката на процедурите за провеждане на конкурси за възлагане на обществени поръчки, свързани със строителство, проектиране, строителен надзор и строителни ремонтни услуги;
 • Участва при изготвяне на технически задания и конкурсни условия;
 • Разработва конкурсни документации /тръжни книжа/ за обществени поръчки;
 • Участва в подготовката на договорите в строителството.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Степен на образование – висше;

2. Образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър ;

3. Професионално направление – „Архитектура, строителство и геодезия“ или сходна техническа специалност или стопански науки.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит/ако притежава такива/;
 5. Документи доказващи познаването на специализирания софтуер за проектиране и чертане /ако притежава такива/;
 6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 14 /четиринадесет/ календарни дни от публикуване на обявата на сайта на община Панагюрище, т. е. до 23.06.2023 г.  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

За датата и часа на провеждане на интервюто, допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

Длъжностната характеристика за длъжността е на разположение при главен експерт „Човешки ресурси“.


За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служител на трудов договор за длъжността младши експерт „Социални дейности и здравеопазване” в отдел „Социални дейности и здравеопазване“ – 1 щатна бройка.

І. Кратко описание на длъжността:

• Организира и контролира дейностите в областта за която отговаря и прилага законови и подзаконови нормативни актове;

• Участва в процеса на събиране на информация, изготвяне на експертни анализи и становища по проекти, програми, планове и отделни проблеми в съответните области на дейност, която обработва и предоставя на по-високи длъжностни нива;

• Изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи съответната дейност за която отговаря;

• Участва в процеса на междуинституционално взаимодействие.


ІІ. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- образование висше, ОКС „Проф. бакалавър“ и професионален опит - не се изисква.

ІІІ. Изисквания предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността:

Младши експерт „Социални дейности и здравеопазване” трябва да познава Закона за социалните услуги, Правилника за прилагане на закона за социалните услуги, Закона за хора с увреждания, Правилника за прилагане на закона за хора с увреждания, Закона за закрила на детето, Правилника за прилагане на закона за закрила на детето, Закона за личната помощ, Наредба  № РД-07-7 от 28 юни 2019 година за включване в механизма лична помощ, Наредба за качеството на социалните  услуги и др. нормативни и поднормативни актове в системата на социалните дейности и здравеопазване.

Личностни умения и компетентности:

- аналитична компетентност, умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента, дигитална компетентност;

- лични качества - инициативност, оперативност, колегиалност, коректност, лоялност към организацията.


IV. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.


V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

1. Писмено заявление за кандидатстване;

2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;

3. Автобиография (европейски формат);

4. Документ за компютърна грамотност /ако притежава такъв/;

5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит /ако притежава такива/;

6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.


VІ. Място и срок за подаване на документи :

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 09.06.2023 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 - Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служители на трудов договор за длъжността „Младши експерт“

в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“ - 3 щатни бройки

І. Кратко описание на функциите по длъжностна характеристика:

 1. Участва в процеса на събиране и систематизиране на информация, необходима за изготвяне на експертни анализи, доклади, отчети и становища по проекти, програми, планове и отделни проблеми в областта на образованието, културата, младежките дейности, спорта и туризма;
 2. Участва в екипи за разработването на стратегии, правилници, наредби, програми, проекти, планове, системи, инструкции, заповеди, проекти за решения на ОбС, вътрешни актове, засягащи съответната област, като събира и систематизира необходимата информация;
 3. Осигурява и контролира условията и организацията на дейностите в предучилищното и училищното образование, културните институции и читалища, спортните бази и спортни клубове, младежки инициативи и др.;
 4. Участва в събирането и обработването на  информация при създаване и поддържане на  публични регистри  по ЗПУО, ЗТ  и други нормативни актове.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжностите:

1.    Степен на образование – висше;

2.    Образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;

3.    Област на висше образование – хуманитарни науки, педагогически науки, социални, стопански и правни науки;

4.     Професионален опит – не се изисква;

5.    Изисквания и компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност, дигитална компетентност.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

1.       Писмено заявление за кандидатстване ;

2.       Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;

3.       Автобиография (европейски формат);

4.       Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит /ако притежава такива/;

5.       Документи доказващи компютърни умения /ако притежава такива/;

6.       Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

 V. Нормативни документи за подготовка от кандидатите:


 1. Закон за предучилищното и училищното образование;
 2. Наредба №24 от 10.09.2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини,  училищата и центровете за подкрепа и личностно развитие;
 3. Наредба №9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
 4. Закон за народните читалища;
 5. Закон за културното наследство;
 6. Закон за младежта;
 7. Закон за физическото възпитание и спорт;
 8. Закон за туризма;
 9. Закон за администрацията;
 10. Закон за местното самоуправление и местната администрация.


VІ. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

I. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 26.05.2023 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.
 ОБЩИНА   ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служител на трудов договор за длъжността:

Старши експерт „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество” в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“ – 1 бройка.

І. Кратко описание на длъжността :

-          Предоставя информация на медиите и обществеността за дейността на Общинска администрация – Панагюрище;

-          Разработва програми за популяризиране работата на администрацията и издигане авторитета ѝ в обществото;

-          Подпомага Кмета на общината при информиране на обществеността и осигуряване на връзки със средствата за масово осведомяване;

-          Анализира публикациите в медиите за обществено мнение за дейността на общинската администрация и информира ежедневно кмета;

-          Разработва, организира и провежда публични кампании за предварително представяне на подготвяни от администрацията нормативни актове;

-          Осигурява публичност и прозрачност на дейността на общинската администрация;

-          Организира и осигурява мероприятията на общината при вътрешно и международно сътрудничество.

 ІІ. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

образование висше, ОКС „Бакалавър“ и професионален опит минимум 1 година

 ІІІ. Изисквания предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността:

Успешният кандидат трябва да притежава:

- Завършено висше образование от следните професионални направления: „Филология“, „Политически науки“, “Обществени комуникации и информационни науки“ или области на висше образование – стопански или хуманитарни науки ;

- Отлична българска граматика и умение за писане;
- Владеене на английски език – писмено и говоримо се счита за предимство;
- Отличен опит в използването на Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power point, Microsoft Outlook/Outlook express;

Личностни умения и компетентности:

- аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност

- лични качества - инициативност, оперативност, колегиалност, коректност, креативност, представителност, лоялност към организацията.

IV. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

1. Писмено заявление за кандидатстване, като кандидатът конкретизира позицията за която кандидатства;

2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;

3. Автобиография (европейски формат);

4. Документ за компютърна грамотност   и владеене на чужд език /ако притежава такъв/;

5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;

6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

 V. Нормативни документи за подготовка от кандидатите:

-          Закон за държавния протокол, правилника за прилагането му;

-          закона за местното самоуправление и местната администрация;

-          Законът за държавния печат и националното знаме на Република България;

-          Законът за герб на Република България;

-           Наредба на общински съвет – Панагюрище за символите, почетните звания и отличия;

-          Други нормативни и поднормативни актове касаещи протокола и церемониала, международното сътрудничество и връзките с обществеността.


VІ. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VIІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 26.05.2023 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

 

Община Панагюрище обявява процедура за подбор на  външен член на Одитен комитет в

Община Панагюрище при следните условия

ОБЯВЛЕНИЕ

Кмета на Община Панагюрище, на основание чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и заповед № 1005/2022 г. обявява процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Община Панагюрище за периода 2023 – 2026 г.

1. Изисквания към кандидатите предвидени в чл.18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор са:

1. Да имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

2. Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

3. Да не участват в друг одитен комитет, включително в организация по чл.18, ал.4 от ЗВОПС;


2. За участие в процедурата кандидатите подават заявление съгласно Приложение № 1, към което се прилагат следните документи:

1.Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

2. Копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

3. Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит - по преценка на кандидата.


3. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават от кандидатите в запечатан плик с надпис: „Кандидатура за участие в процедура за подбор на външни членове в състава на одитния комитет в Община Панагюрище за периода 2023 г. – 2026 г . в деловодството на Община Панагюрище на адрес гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ № 13, всеки работен ден от 08:00 ч. до 18:00 ч. в периода от 21.04.2023 г. до 31.05.2023 г.

4. Кратко описание на дейността на одитния комитет:

Одитният комитет има за цел да подпомага ръководството на организацията по отношение на финансовото отчитане и вътрешния контрол и да спомага за осигуряването на независимост на вътрешния одит в организацията. Съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишни планове за дейността по вътрешен одит, разглежда и приема с решение доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и годишния доклад за дейността по вътрешен одит, запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в съответната организация и др.

5.Задължения на членовете на одитния комитет:

Съгласно разпоредбите на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, приета с ПМС № 24/26.01.2017 г., обн. ДВ, бр. 11/31.01.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88/13.10.2020 г.).

6. Размер на възнаграждението на външен член на одитния комитет: получават възнаграждение за участие в заседанията на одитния комитет, равно на половин минимална работна заплата, но не повече от една минимална работна заплата за месец, съгласно чл. 18, ал. 9 от ЗВОПС (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.).

7. Начин на провеждане на процедурата за подбор:

Етап 1

- Преглед на представените от кандидатите документи и изготвяне на списък на кандидатите, допуснати до участие в подбора от 01.06.2023 г. до 05.06.2023 г.

До участие в подбора не се допускат кандидати, които не са представили всички документи по т. 2 или документите са представени извън определения срок.

Решението на комисията относно допускането до подбора се оформя в протокол, съдържащ информация за:

1. допуснатите кандидати;

2. недопуснатите кандидати и основанията за недопускането им;

3. дата, час и място на провеждане на интервюто;

Протоколът се публикува на интернет страницата на Община Панагюрище и до допуснатите кандидати се изпращат покани за участие в подбора/явяване на интервю, указващи часа, датата и мястото на провеждането му.


Етап 2

- Интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за дейността на одитния комитет от 08.06.2023 г. до 14.06.2023 г.

Кандидатите ще бъдат оценявани на база общото си представяне и класирани по низходящ ред.

Образци на заявление за участие в процедурата за подбор и декларация Приложение № 4 от кандидатите за обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 от ЗВОПС са публикувани на интернет-страницата на Община Панагюрище, секция „Свободни работни места“.

До кандидатите, които са допуснати до интервю, на посочен от тях електронен или пощенски адрес ще бъде изпратена покана, в която ще бъдат уточнени датата, мястото и часът, в който кандидатите следва да се явят за провеждане на втория етап от процедурата за подбор.


file icon doc Приложение № 1 „Заявление за участие в процедурата за определяне на външни членове на одитен комитет“.

file icon doc Приложение № 4 „Декларация за обстоятелствата по чл.18, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор“.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служител на трудов договор за длъжността „Специалист“

в отдел „Териториално и селищно устройство“

І. Кратко описание на длъжностите:

• Организира и контролира дейностите в областта за която отговаря и прилага законови и подзаконови нормативни актове;

• Участва в процеса на събиране и систематизиране на информация и административно обслужване, техническа обработка на документите, поддържа  публични регистри и архив на инвестиционните проекти;

• Проучва преписки за изработени и одобрени ПУП-ове и частично изменение на ПУП-ове съгласно процедурите на ЗУТ.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Степен на образование – средно; притежаващи свидетелство за професионална квалификация в областта на строителството или сходна техническа специалност.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит/ако притежава такива/;
 5. Документи доказващи познаването на специализирания софтуер за проектиране и чертане /ако притежава такива/;
 6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 14 /четиринадесет/ календарни дни от публикуване на обявата на сайта на община Панагюрище, т. е. до 25.04.2023 г.  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

За датата и часа на провеждане на интервюто, допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

Длъжностната характеристика за длъжността е на разположение при главен експерт „Човешки ресурси“.


За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служител на трудов договор за длъжността „Инспектор“

в отдел „Териториално и селищно устройство“

І. Кратко описание на длъжността:

 • Превантивен контрол на извършваното строителство.
 • Констатиране на незаконно строителство
 • Образуване процедура по реда на чл. 57а на ЗУТ- за преместваеми обекти.
 • Образуване процедура по реда на чл. 178 на ЗУТ - за забрана ползването на строеж IV -VI категория и организация на изпълнението на заповедта.
 • Образуване процедура по реда на чл. 195 на ЗУТ - за ремонт или премахване на грозящ или опасен от самосрутване строеж и организация на изпълнението на заповедта.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Степен на образование – висше;

2. Образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;

3. Професионално направление – „Архитектура, строителство и геодезия“ или сходна техническа специалност.


ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит/ако притежава такива/;
 5. Документи доказващи познаването на специализирания софтуер за проектиране и чертане /ако притежава такива/;
 6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 14 /четиринадесет/ календарни дни от публикуване на обявата на сайта на община Панагюрище, т. е. до 25.04.2023 г.  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

За датата и часа на провеждане на интервюто, допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

Длъжностната характеристика за длъжността е на разположение при главен експерт „Човешки ресурси“.


За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.Община Панагюрище обявява процедура за подбор на  външен член на Одитен комитет в

Община Панагюрище при следните условия

ОБЯВЛЕНИЕ

Кмета на Община Панагюрище, на основание чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и заповед № 1005/2022 г. обявява процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Община Панагюрище за периода 2023 – 2026 г.

1. Изисквания към кандидатите предвидени в чл.18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор са:

1. Да имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

2. Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

3. Да не участват в друг одитен комитет, включително в организация по чл.18, ал.4 от ЗВОПС;


2. За участие в процедурата кандидатите подават заявление съгласно Приложение № 1, към което се прилагат следните документи:

1.Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

2. Копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

3. Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит - по преценка на кандидата.


3. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават от кандидатите в запечатан плик с надпис: „Кандидатура за участие в процедура за подбор на външни членове в състава на одитния комитет в Община Панагюрище за периода 2023 г. – 2026 г . в деловодството на Община Панагюрище на адрес гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ № 13, всеки работен ден от 08:00 ч. до 18:00 ч. в периода от 13.03.2023 г. до 13.04.2023 г.

4. Кратко описание на дейността на одитния комитет:

Одитният комитет има за цел да подпомага ръководството на организацията по отношение на финансовото отчитане и вътрешния контрол и да спомага за осигуряването на независимост на вътрешния одит в организацията. Съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишни планове за дейността по вътрешен одит, разглежда и приема с решение доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и годишния доклад за дейността по вътрешен одит, запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в съответната организация и др.

5.Задължения на членовете на одитния комитет:

Съгласно разпоредбите на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, приета с ПМС № 24/26.01.2017 г., обн. ДВ, бр. 11/31.01.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88/13.10.2020 г.).

6. Размер на възнаграждението на външен член на одитния комитет: получават възнаграждение за участие в заседанията на одитния комитет, равно на половин минимална работна заплата, но не повече от една минимална работна заплата за месец, съгласно чл. 18, ал. 9 от ЗВОПС (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.).

7. Начин на провеждане на процедурата за подбор:

Етап 1

- Преглед на представените от кандидатите документи и изготвяне на списък на кандидатите, допуснати до участие в подбора от 18.04.2023 г. до 20.04.2023 г.

До участие в подбора не се допускат кандидати, които не са представили всички документи по т. 2 или документите са представени извън определения срок.

Решението на комисията относно допускането до подбора се оформя в протокол, съдържащ информация за:

1. допуснатите кандидати;

2. недопуснатите кандидати и основанията за недопускането им;

3. дата, час и място на провеждане на интервюто;

Протоколът се публикува на интернет страницата на Община Панагюрище и до допуснатите кандидати се изпращат покани за участие в подбора/явяване на интервю, указващи часа, датата и мястото на провеждането му.


Етап 2

- Интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за дейността на одитния комитет от 26.04.2023 г. до 28.04.2023 г.

Кандидатите ще бъдат оценявани на база общото си представяне и класирани по низходящ ред.

Образци на заявление за участие в процедурата за подбор и декларация Приложение № 4 от кандидатите за обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 от ЗВОПС са публикувани на интернет-страницата на Община Панагюрище, секция „Свободни работни места“.

До кандидатите, които са допуснати до интервю, на посочен от тях електронен или пощенски адрес ще бъде изпратена покана, в която ще бъдат уточнени датата, мястото и часът, в който кандидатите следва да се явят за провеждане на втория етап от процедурата за подбор.


file icon doc Приложение № 1 „Заявление за участие в процедурата за определяне на външни членове на одитен комитет“.

file icon doc Приложение № 4 „Декларация за обстоятелствата по чл.18, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор“.


СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността "Главен експерт" в Общинска администрация - Панагюрище, отдел "Обществени поръмки, проекти и общинска собственост"

file icon pdf СПИСЪК


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №  55/01.02.2023 г. на кмета на Община Панагюрище


ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „Главен експерт“ – отдел „Обществени поръчки, проекти и общинска собственост“ – 1 щатна бройка  в общинска администрация Панагюрище по служебно правоотношение


1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

1.2. Образование – висше, минимална образователнo - квалификационна степен – „бакалавър“; Области на висше образование – правни, стопански или технически науки;

1.3. Професионален опит – 2 години или да имат придобит минимален ранг IV (четвърти) младши;

1.4. Изисквания и компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност, дигитална компетентност.

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

2.1. Познаване на нормативните актове в областта на обществените поръчки, управлението и разпореждането с общинската собственост, европейските проекти;

2.2. Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet. Умения за работа с офис техника.


3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще проведе чрез:

-       тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

-       интервю.


4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

4.1. file icon doc Заявление за участие в конкурса по образец (Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл);

4.2. file icon doc Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл - по образец;

4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България;

4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина.


5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в 14-дневен срок (до 16.02.2023 г.) от публикуването на обявата в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на общината, от 08:30 ч. до 17:00 часа на адрес: Общинска администрация на Община Панагюрище, гр.Панагюрище, пл."20-ти април" №13, ет.1, стая 116, гл. експерт „Човешки ресурси”.


6. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

 • Лично от всеки кандидат, на посочения адрес;
 • Чрез пълномощник, на посочения адрес.  В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса;

Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидата или пълномощника за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител условия и в други нормативни актове.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 • Подаване по електронен път, на официалната електронна поща на община Панагюрище:

panagyurishte@panagyurishte.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, се изпращат на кандидата по електронен път.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Забележка:

Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

- ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти -  в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;

- ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване;

Заявленията, подадени след изтичане на срока, посочен в т.5 не се регистрират.


7. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както  и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното  табло, намиращо се в Центъра за административно обслужване на партерния етаж в сградата на Общинска администрация на Община Панагюрище, пл."20-ти април" №13 и на интернет страницата на община Панагюрище на адрес www.panagyurishte.bg, раздел „Свободни работни места“.


8. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Заемащият длъжността провежда общинската политика и стратегия по придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Анализира, идентифицира и планира процесите в сферата по прилагане на законовите уредби, свързани с общинската собственост и стопанска дейност, обществените поръчки и проекти.

9. Граници (от-до) на основната заплата за заемане на длъжността: 780 - 1800 лева за I степен.


Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС могат да се изтеглят от: http://www.panagyurishte.bg/.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служител на трудов договор за длъжността

Главен експерт „Обществени поръчки и общинска собственост”

в отдел „Обществени поръчки, проекти и общинска собственост“

І. Кратко описание на длъжността:

 1. Анализира, разработва и дава предложения за решения по проблеми на търговията, туризма и защитата на потребителите;
 2. Извършва проучвания, анализи, контрол и дава предложения във връзка с уреждане взаимоотношенията между общината и “ЕРЮГ” съгласно нормативните документи, касаещи електроснабдяването на Общината. Извършва обследване на общинските системи за външно осветление – улично, парково и др.
 3. Извършва контрол по поддръжката и текущия ремонт на уличното осветление в общината, контрол на разходите за тази дейност;
 4. Поддържа общински електронен регистър за туристически обекти на територията на общината
 5. Отговаря за планирането и провеждането на обществените поръчки свързани с  горива, доставка на нетна електрическа енергия, вода, охрана на общински обекти, текущ ремонт и поддръжка на мрежите и съоръженията на улично осветление на територията на Община Панагюрище;
 6. Приема и обработва необходимите документи за категоризиране на туристически обекти  и участва в общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти съгласно Закона за туризма;
 7. Изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи съответната дейност за която отговаря.

Нормативни документи за подготовка:

-          Закон за местното самоуправление и местната администрация

-          Закон за общинската собственост

-          Закон за обществените поръчки

-          Закон за туризма

-          Наредба за рекламната дейност на територията на Община Панагюрище .


ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1.  Степен на образование – висше;

2.  Образователно-квалификационна степен – „бакалавър“;

3.  Области на висше образование – правни, стопански или технически науки;

4.  Професионален опит – 2 години да е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите  по длъжностна характеристика.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи, тест и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;
 5. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 25 /двадесет и пет/ календарни дни от публикуване на обявата на сайта на община Панагюрище, т. е. до 27.02.2023 г.  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.


За датата и часа на провеждане на теста и интервюто, допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

Длъжностната характеристика за длъжността е на разположение при главен експерт „Човешки ресурси“.За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

Община Панагюрище обявява процедура за подбор на  външен член на Одитен комитет в

Община Панагюрище при следните условия

ОБЯВЛЕНИЕ

Кмета на Община Панагюрище, на основание чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и заповед № 1005/2022 г. обявява процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Община Панагюрище за периода 2023 – 2026 г.

1. Изисквания към кандидатите предвидени в чл.18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор са:

1. Да имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

2. Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

3. Да не участват в друг одитен комитет, включително в организация по чл.18, ал.4 от ЗВОПС;


2. За участие в процедурата кандидатите подават заявление съгласно Приложение № 1, към което се прилагат следните документи:

1.Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

2. Копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

3. Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит - по преценка на кандидата.


3. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават от кандидатите в запечатан плик с надпис: „Кандидатура за участие в процедура за подбор на външни членове в състава на одитния комитет в Община Панагюрище за периода 2023 г. – 2026 г . в деловодството на Община Панагюрище на адрес гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ № 13, всеки работен ден от 08:00 ч. до 18:00 ч. в периода от 02.02.2023 г. до 28.02.2023 г.

4. Кратко описание на дейността на одитния комитет:

Одитният комитет има за цел да подпомага ръководството на организацията по отношение на финансовото отчитане и вътрешния контрол и да спомага за осигуряването на независимост на вътрешния одит в организацията. Съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишни планове за дейността по вътрешен одит, разглежда и приема с решение доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и годишния доклад за дейността по вътрешен одит, запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в съответната организация и др.

5.Задължения на членовете на одитния комитет:

Съгласно разпоредбите на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, приета с ПМС № 24/26.01.2017 г., обн. ДВ, бр. 11/31.01.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88/13.10.2020 г.).

6. Размер на възнаграждението на външен член на одитния комитет: получават възнаграждение за участие в заседанията на одитния комитет, равно на половин минимална работна заплата, но не повече от една минимална работна заплата за месец, съгласно чл. 18, ал. 9 от ЗВОПС (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.).

7. Начин на провеждане на процедурата за подбор:

Етап 1

- Преглед на представените от кандидатите документи и изготвяне на списък на кандидатите, допуснати до участие в подбора от 01.03.2023 г. до 07.03.2023 г.

До участие в подбора не се допускат кандидати, които не са представили всички документи по т. 2 или документите са представени извън определения срок.

Решението на комисията относно допускането до подбора се оформя в протокол, съдържащ информация за:

1. допуснатите кандидати;

2. недопуснатите кандидати и основанията за недопускането им;

3. дата, час и място на провеждане на интервюто;

Протоколът се публикува на интернет страницата на Община Панагюрище и до допуснатите кандидати се изпращат покани за участие в подбора/явяване на интервю, указващи часа, датата и мястото на провеждането му.


Етап 2

- Интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за дейността на одитния комитет от 13.03.2023 г. до 17.03.2023 г.

Кандидатите ще бъдат оценявани на база общото си представяне и класирани по низходящ ред.

Образци на заявление за участие в процедурата за подбор и декларация Приложение № 4 от кандидатите за обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 от ЗВОПС са публикувани на интернет-страницата на Община Панагюрище, секция „Свободни работни места“.

До кандидатите, които са допуснати до интервю, на посочен от тях електронен или пощенски адрес ще бъде изпратена покана, в която ще бъдат уточнени датата, мястото и часът, в който кандидатите следва да се явят за провеждане на втория етап от процедурата за подбор.


file icon doc Приложение № 1 „Заявление за участие в процедурата за определяне на външни членове на одитен комитет“.

file icon doc Приложение № 4 „Декларация за обстоятелствата по чл.18, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор“.ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ

СЪОБЩАВА,

че срокът за поддаване на документи за подбора за длъжността младши експерт „Социални дейности и здравеопазване” в отдел „Социални дейности и здравеопазване“ – 1 щатна бройка се удължава до 31.01.2023 година


ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служител на трудов договор за длъжността младши експерт „Социални дейности и здравеопазване” в отдел „Социални дейности и здравеопазване“ – 1 щатна бройка.

І. Кратко описание на длъжността:

• Организира и контролира дейностите в областта за която отговаря и прилага законови и подзаконови нормативни актове;

• Участва в процеса на събиране на информация, изготвяне на експертни анализи и становища по проекти, програми, планове и отделни проблеми в съответните области на дейност, която обработва и предоставя на по-високи длъжностни нива;

• Изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи съответната дейност за която отговаря;

• Участва в процеса на междуинституционално взаимодействие.


ІІ. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- образование висше, ОКС „Проф. бакалавър“ и професионален опит - не се изисква.

ІІІ. Изисквания предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността:

Младши експерт „Социални дейности и здравеопазване” трябва да познава Закона за социално подпомагане,  ППЗСП, ЗИХУ, ЗЗД, ППЗИХУ, ППЗЗД, Закон за личната помощ и др. нормативни и поднормативни актове в системата на социалните дейности и здравеопазване;

Личностни умения и компетентности:

- аналитична компетентност, умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента, дигитална компетентност;

- лични качества - инициативност, оперативност, колегиалност, коректност, лоялност към организацията.


IV. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.


V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

1. Писмено заявление за кандидатстване;

2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;

3. Автобиография (европейски формат);

4. Документ за компютърна грамотност /ако притежава такъв/;

5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит /ако притежава такива/;

6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.


VІ. Място и срок за подаване на документи :

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 25.01.2023 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 - Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ

СЪОБЩАВА,

че срокът за поддаване на документи за подбора за длъжността  „Младши експерт“

в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“ - 3 щатни бройки се удължава до 31.01.2023 година


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служители на трудов договор за длъжността „Младши експерт“

в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“ - 3 щатни бройки

І. Кратко описание на функциите по длъжностна характеристика:

 1. Участва в процеса на събиране и систематизиране на информация, необходима за изготвяне на експертни анализи, доклади, отчети и становища по проекти, програми, планове и отделни проблеми в областта на образованието, културата, младежките дейности, спорта и туризма;
 2. Участва в екипи за разработването на стратегии, правилници, наредби, програми, проекти, планове, системи, инструкции, заповеди, проекти за решения на ОбС, вътрешни актове, засягащи съответната област, като събира и систематизира необходимата информация;
 3. Осигурява и контролира условията и организацията на дейностите в предучилищното и училищното образование, културните институции и читалища, спортните бази и спортни клубове, младежки инициативи и др.;
 4. Участва в събирането и обработването на  информация при създаване и поддържане на  публични регистри  по ЗПУО, ЗТ  и други нормативни актове.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжностите:

1.  Степен на образование – висше;

2.  Образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;

3.  Област на висше образование – хуманитарни науки, педагогически науки, социални, стопански и правни науки;

4.  Професионален опит – не се изисква;

5.  Изисквания и компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност, дигитална компетентност.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване ;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит /ако притежава такива/;
 5. Документи доказващи компютърни умения /ако притежава такива/;
 6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.


V. Нормативни документи за подготовка от кандидатите:


 1. Закон за предучилищното и училищното образование;
 2. Наредба №24 от 10.09.2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини,  училищата и центровете за подкрепа и личностно развитие;
 3. Наредба №9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
 4. Закон за народните читалища;
 5. Закон за културното наследство;
 6. Закон за младежта;
 7. Закон за физическото възпитание и спорт;
 8. Закон за туризма;
 9. Закон за администрацията;
 10. Закон за местното самоуправление и местната администрация.


VІ. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 25.01.2023 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.


Община Панагюрище обявява процедура за подбор на  външен член на Одитен комитет в

Община Панагюрище при следните условия

ОБЯВЛЕНИЕ

Кмета на Община Панагюрище, на основание чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и заповед № 1005/2022 г. обявява процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Община Панагюрище за периода 2023 – 2026 г.

1. Изисквания към кандидатите предвидени в чл.18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор са:

1. Да имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

2. Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

3. Да не участват в друг одитен комитет, включително в организация по чл.18, ал.4 от ЗВОПС;


2. За участие в процедурата кандидатите подават заявление съгласно file icon doc ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, към което се прилагат следните документи:

1.Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

2. Копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

3. Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит - по преценка на кандидата.


3. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават от кандидатите в запечатан плик с надпис: „Кандидатура за участие в процедура за подбор на външни членове в състава на одитния комитет в Община Панагюрище за периода 2023 г. – 2026 г . в деловодството на Община Панагюрище на адрес гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ № 13, всеки работен ден от 08:00 ч. до 18:00 ч. в периода от 23.12.2022 г. до 20.01.2023 г.

4. Кратко описание на дейността на одитния комитет:

Одитният комитет има за цел да подпомага ръководството на организацията по отношение на финансовото отчитане и вътрешния контрол и да спомага за осигуряването на независимост на вътрешния одит в организацията. Съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишни планове за дейността по вътрешен одит, разглежда и приема с решение доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и годишния доклад за дейността по вътрешен одит, запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в съответната организация и др.

5.Задължения на членовете на одитния комитет:

Съгласно разпоредбите на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, приета с ПМС № 24/26.01.2017 г., обн. ДВ, бр. 11/31.01.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88/13.10.2020 г.).

6. Размер на възнаграждението на външен член на одитния комитет: получават възнаграждение за участие в заседанията на одитния комитет, равно на половин минимална работна заплата, но не повече от една минимална работна заплата за месец, съгласно чл. 18, ал. 9 от ЗВОПС (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.).

7. Начин на провеждане на процедурата за подбор:

Етап 1

- Преглед на представените от кандидатите документи и изготвяне на списък на кандидатите, допуснати до участие в подбора от 23.01.2023 г. до 27.01.2023 г.

До участие в подбора не се допускат кандидати, които не са представили всички документи по т. 2 или документите са представени извън определения срок.

Решението на комисията относно допускането до подбора се оформя в протокол, съдържащ информация за:

1. допуснатите кандидати;

2. недопуснатите кандидати и основанията за недопускането им;

3. дата, час и място на провеждане на интервюто;

Протоколът се публикува на интернет страницата на Община Панагюрище и до допуснатите кандидати се изпращат покани за участие в подбора/явяване на интервю, указващи часа, датата и мястото на провеждането му.


Етап 2

- Интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за дейността на одитния комитет от 30.01.2023 г. до 08.02.2023 г.

Кандидатите ще бъдат оценявани на база общото си представяне и класирани по низходящ ред.

Образци на заявление за участие в процедурата за подбор и декларация file icon doc ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 от кандидатите за обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 от ЗВОПС са публикувани на интернет-страницата на Община Панагюрище, секция „Свободни работни места“.

До кандидатите, които са допуснати до интервю, на посочен от тях електронен или пощенски адрес ще бъде изпратена покана, в която ще бъдат уточнени датата, мястото и часът, в който кандидатите следва да се явят за провеждане на втория етап от процедурата за подбор.


file icon doc Приложение № 1 „Заявление за участие в процедурата за определяне на външни членове на одитен комитет“.

file icon doc Приложение № 4 „Декларация за обстоятелствата по чл.18, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор“.

Община Панагюрище обявява процедура за подбор на  външен член на Одитен комитет в

Община Панагюрище при следните условия

ОБЯВЛЕНИЕ


Кмета на Община Панагюрище, на основание чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и заповед № 1005 от 14.11.2022 г. обявява процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Община Панагюрище за периода 2023 – 2026 г.

1. Изисквания към кандидатите предвидени в чл.18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор са:

1. Да имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

2. Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

3. Да не участват в друг одитен комитет, включително в организация по чл.18, ал.4 от ЗВОПС;


2. За участие в процедурата кандидатите подават заявление съгласно file icon doc Приложение № 1, към което се прилагат следните документи:

1.Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

2. Копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

3. Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит - по преценка на кандидата.


3. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават от кандидатите в запечатан плик с надпис: „Кандидатура за участие в процедура за подбор на външни членове в състава на одитния комитет в Община Панагюрище за периода 2023 г. – 2026 г . в деловодството на Община Панагюрище на адрес гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ № 13, всеки работен ден от 08:00 ч. до 18:00 ч. в периода от 15.11.2022 г. до 06.12.2022 г.

4. Кратко описание на дейността на одитния комитет:

Одитният комитет има за цел да подпомага ръководството на организацията по отношение на финансовото отчитане и вътрешния контрол и да спомага за осигуряването на независимост на вътрешния одит в организацията. Съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишни планове за дейността по вътрешен одит, разглежда и приема с решение доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и годишния доклад за дейността по вътрешен одит, запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в съответната организация и др.

5.Задължения на членовете на одитния комитет:

Съгласно разпоредбите на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, приета с ПМС № 24/26.01.2017 г., обн. ДВ, бр. 11/31.01.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88/13.10.2020 г.).

6. Размер на възнаграждението на външен член на одитния комитет: получават възнаграждение за участие в заседанията на одитния комитет, равно на половин минимална работна заплата, но не повече от една минимална работна заплата за месец, съгласно чл. 18, ал. 9 от ЗВОПС (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.).

7. Начин на провеждане на процедурата за подбор:

Етап 1

- Преглед на представените от кандидатите документи и изготвяне на списък на кандидатите, допуснати до участие в подбора от 07.12.2022 г. до 10.01.2023 г.

До участие в подбора не се допускат кандидати, които не са представили всички документи по т. 2 или документите са представени извън определения срок.

Решението на комисията относно допускането до подбора се оформя в протокол, съдържащ информация за:

1. допуснатите кандидати;

2. недопуснатите кандидати и основанията за недопускането им;

3. дата, час и място на провеждане на интервюто;

Протоколът се публикува на интернет страницата на Община Панагюрище и до допуснатите кандидати се изпращат покани за участие в подбора/явяване на интервю, указващи часа, датата и мястото на провеждането му.


Етап 2

- Интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за дейността на одитния комитет от 10.01.2023 г. до 20.01.2023 г.

Кандидатите ще бъдат оценявани на база общото си представяне и класирани по низходящ ред.

Образци на заявление за участие в процедурата за подбор и декларация file icon doc Приложение № 4 от кандидатите за обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 от ЗВОПС са публикувани на интернет-страницата на Община Панагюрище, секция „Свободни работни места“.

До кандидатите, които са допуснати до интервю, на посочен от тях електронен или пощенски адрес ще бъде изпратена покана, в която ще бъдат уточнени датата, мястото и часът, в който кандидатите следва да се явят за провеждане на втория етап от процедурата за подбор.


file icon doc Приложение № 1 „Заявление за участие в процедурата за определяне на външни членове на одитен комитет“.

file icon doc Приложение № 4 „Декларация за обстоятелствата по чл.18, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор“.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ

ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ“

file icon pdf СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ“ОБЯВЛЕНИЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА СТАРТИРАНЕ НА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ“, ДЕЛЕГИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ, СЧИТАНО ОТ 01.12.2022 ГОДИНА

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Трудов договор за всички служители.

2. Сменен режим на работа, осигуряващ 24 часова грижа на лицата, настанени в ЦНСТ за пълнолетни лица с физически увреждания, град Панагюрище.


3. Общ брой места – 10 щатни бройки:


 • Управител – 1 бр.
 • Социален работник – 1 бр.
 • Рехабилитатор/ерготерапевт/кинезитерапевт – 1/2 бр.
 • Трудотерапевт – 1 бр.
 • Асистент – 5 бр.
 • Асистент, той и домакин – 1 бр.
 • Общ работник – 1/2 бр.


II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

Общи изисквания за заемане на длъжностите в ЦНСТ:


 • Готовност за работа с пълнолетни лица с физически увреждания  от специализирани институции и от общността;
 • Кандидатите да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват;
 • Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип;
 • Готовност за работа по график;
 • Готовност за активно участие в дейности, свързани с обмяна на опит.1. Управител – 1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1.  Завършено висше образование;

2. Образователно-квалификационна степен – „магистър” или „бакалавър“;

3. Професионален опит – 1 (една) година в социалната сфера;

4. Добри компютърни умения;

5. Добро познаване на нормативната уредба в сферата на социалните услуги, както и  Етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- способност за планиране и организиране на дейността;

- способност за работа с пълнолетни лица и семейства, лица от уязвими групи и други;

- умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции, умения за адекватно поведение при работа с лица с агресивно/автоагресивно поведение и други;

- добри комуникативни умения и умения за работа в екип - в самата услуга и при междуинституционално сътрудничество и взаимодействие.


Основни задължения и отговорности на длъжността:

1. Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ЦНСТПЛФУ при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности.

2. Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите относно предоставяните от тях социални услуги.

3. Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материалните активи.

4. Извършва анализ на дейността на социалната услуга и прави аргументирани предложения за промени при възникване на необходимост от такава.

5. Прави предложения за промяна в длъжностните характеристики на персонала в зависимост от спецификата на работа.

6. Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в центъра.

7. Контролира правилното водене и съхраняване на документацията.

8. Разработва инструкции по здравословни и безопасни условия на труд.

9. Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд.

10. Разработва правилници, процедури и правила за дейността на центъра.

11. Изготвя и следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал.

12. Извършва вътрешен контрол относно качеството на предоставените социални услуги в центъра.

13. Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база.

14. Пряко ръководи и контролира дейността на служителите на центъра.

15. Организира и урежда всички въпроси, свързани с приемането, настаняването, престоя, изписването и дейностите по социална интеграция на лицата в Центъра за настаняване от семеен тип.

16. Организира и участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в центъра.

17. Изпълнява и други задачи, свързани с дейността на социалната услуга, възложени от Ръководството на Община Панагюрище.


2.   Социален работник – 1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено висше образование;
2. Образователно-квалификационна степен – „бакалавър” или „магистър”;
3. Професионален опит – не се изисква;
4. Добри компютърни умения;
5. Добро познаване на нормативната уредба в сферата на социалните услуги, както и  Етичния кодекс на 6. служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- способност за планиране и организиране на дейността;

- умения за водене на случай;

- способност за работа с пълнолетни лица и семейства, лица от уязвими групи и други;

- умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции, умения за адекватно поведение при работа с лица с агресивно/автоагресивно поведение и други;

- добри комуникативни умения и умения за работа в екип - в самата услуга и при междуинституционално сътрудничество и взаимодействие.


Основни задължения и отговорности за длъжността:

1. Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им.

2. Отговаря за опазване живота и здравето на потребителите, оказва подкрепа и грижа за тях, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установява и поддържа връзка със семейства и близки, местна общност.

3. Отговаря за изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите от подкрепа с мултидисциплинарния екип от социалната услуга.

4. Организира изготвянето на индивидуален план за подкрепа от мултидисциплинарния екип на база на индивидуалната оценка на потребностите.

5. Координира дейностите на персонала на социалните услуги при изпълнение на ежедневните им задължения.

6. Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график.

7. Работи групово и индивидуално с потребители.

8. Комплектова документацията и поддържа досиетата на потребителите.

9. Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в центъра и извън него, работи за социално включване на потребителите и др..

10. Изпълнява и други задачи, свързани с дейността на социалната услуга, възложени от прекия ръководител – управителя на ЦНСТ за пълнолетни лица с физически увреждания.

3. Рехабилитатор/Ерготерапевт/Кинезитерапевт – 1/2 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено висше образование;

2. Образователно-квалификационна степен – „бакалавър” или „магистър”;

3. Области на образование: Рехабилитация, Кинезитерапия, Ерготерапия;

4. Професионален опит – не се изисква;

5. Добри компютърни умения;

6. Добро познаване на нормативната уредба в сферата на социалните услуги, както и Етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- способност за планиране и организиране на дейността;

- способност за работа с пълнолетни лица и семейства, лица от уязвими групи и други;

- умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции, умения за адекватно поведение при работа с лица с агресивно/автоагресивно поведение и други;

- добри комуникативни умения и умения за работа в екип - в самата услуга и при междуинституционално сътрудничество и взаимодействие.


Основни задължения и отговорности за длъжността:

1. Организира и провежда всички рехабилитационни мероприятия на потребителите на социалната услуга.

2. Изпълнява назначенията на лекаря, като рехабилитационни процедури (масаж, физиотерапия, теренно лечение).

3. Организира и провежда рехабилитационна физкултура, свързана с потребностите на потребителите на социалната услуга.

4.  Води необходимата документация и отчетност.

5.  Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в социалните услуги.

6. Изпълнява и други задачи, свързани с дейността на социалната услуга, възложени от прекия ръководител – управителя на ЦНСТ за пълнолетни лица с физически увреждания.


4. Трудотерапевт – 1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено средно образование;

2. Професионален опит – не се изисква;

3. Добри компютърни умения;

4. Добро познаване на нормативната уредба в сферата на социалните услуги, както и  Етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- способност за планиране и организиране на дейността;

- способност за работа с пълнолетни лица и семейства, лица от уязвими групи и други;

- умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции, умения за адекватно поведение при работа с лица с агресивно/автоагресивно поведение и други;

- добри комуникативни умения и умения за работа в екип - в самата услуга и при междуинституционално сътрудничество и взаимодействие.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1. Работи индивидуално и групово с потребители.

2. Осъществява подкрепа на потребителите на социалната услуга за изграждане на ефективни умения и знания за справяне в ежедневието.

3. Организира и провежда определения вид трудотерапия с потребителите.

4. Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график.

5. Участва в изработването на оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането, при необходимост.

6.  Работи за изграждане и повишаване на мотивацията за участие в трудова дейност и социално включване.

7. Подкрепя потребителите и съдейства при изграждане на навици и умения.

8. Води необходимата документация и отчетност.

9. Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в социалната услуга.

10. Изпълнява и други задачи, свързани с дейността на социалната услуга, възложени от прекия ръководител – управителя на ЦНСТ за пълнолетни лица с физически увреждания.


5. Асистент –  5 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено основно или средно образование;

2. Професионален опит – не се изисква.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- способност за планиране и организиране на дейността;

- способност за работа с пълнолетни лица и семейства, лица от уязвими групи и други;

- умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции, умения за адекватно поведение при работа с лица с агресивно/автоагресивно поведение и други;

- добри комуникативни умения и умения за работа в екип - в самата услуга и при междуинституционално сътрудничество и взаимодействие.


Основни задължения и отговорности за длъжността:

1. Отговаря за санитарно – хигиенните изисквания в общите помещения и стаите на потребителите.

2. Извършва сутрешен, вечерен тоалет на потребителите и при необходимост.

3. Проветрява помещенията, оправя леглата на потребителите на инвалидни колички, отговаря за пране и миене на посуда, кухненски инвентар,  участва в хигиенизирането на складовите помещения, двора, окопаването на цветни алеи и др..

4.  Почиства и дезинфекцира стаите, общите и сервизните помещения.

5. Подпомага и съдейства за дейността на специалистите при предоставянето на услугите.

6. Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в социалната услуга.

7. Работи по график.

8. Изпълнява и други задачи, свързани с дейността на социалната услуга, възложени от прекия ръководител – управителя на ЦНСТ за пълнолетни лица с физически увреждания.


6. Асистент, той и домакин –  1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено средно образование;

2. Професионален опит – не се изисква;

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- способност за планиране и организиране на дейността;

- способност за работа с пълнолетни лица и семейства, лица от уязвими групи и други;

- умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции, умения за адекватно поведение при работа с лица с агресивно/автоагресивно поведение и други;

- добри комуникативни умения и умения за работа в екип - в самата услуга и при междуинституционално сътрудничество и взаимодействие.


Основни задължения и отговорности за длъжността:

1. Отговаря за санитарно – хигиенните изисквания в общите помещения и стаите на потребителите.

2. Извършва сутрешен, вечерен тоалет на потребителите и при необходимост.

3. Проветрява помещенията, оправя леглата на потребителите на инвалидни колички, отговаря за пране и миене на посуда, кухненски инвентар,  участва в хигиенизирането на складовите помещения, двора, окопаването на цветни алеи и др..

4.  Почиства и дезинфекцира стаите, общите и сервизните помещения.

5. Отговаря за доставките и следи за цените и качеството на получените консумативи, материали и продукти, необходими за нуждите на социалната услуга.

6. Представя на финансовия контрольор и/или служител в отдел ФСДБ необходимите документи при доставки и друга информация, като следи за спазването на определените срокове.

7. Води необходимата документация.

8. Подпомага и съдейства за дейността на специалистите при предоставянето на услугите.

9. Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в социалната услуга.

10. Работи по график.

11. Изпълнява и други задачи, свързани с дейността на социалната услуга, възложени от прекия ръководител – управителя на ЦНСТ за пълнолетни лица с физически увреждания.


7. Общ работник – ½  щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено основно или средно образование;

2. Професионален опит – не се изисква;

3. Умения за работа с уреди за почистване, ремонт, монтаж, демонтаж.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- способност за планиране и организиране на дейността;

- умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции, умения за адекватно поведение при работа с лица с агресивно/автоагресивно поведение и други;

- добри комуникативни умения и умения за работа в екип - в самата услуга и при междуинституционално сътрудничество и взаимодействие.


Основни задължения и отговорности за длъжността:

1.  Извършва товаро-разтоварни и преносни работи.

2.  Следи за изправността на сградата и отчитащите уреди.

3.  Подпомага работата на асистентите за събирането и изнасянето на отпадъци на определените за целта места.

4. Извършва поддръжка и ремонт на врати, прозорци, мебели и други неквалифицирани дейности по поддръжка.

5. Почиства складове и дворни площи.

6. Отговаря за правилната експлоатация и поддръжка на отоплителната система в социалната услуга. Уведомява незабавно управителя на услугата при неизправност.

7. Изпълнява и други задачи, свързани с дейността на социалната услуга, възложени от прекия ръководител – управителя на ЦНСТ за пълнолетни лица с физически увреждания.


ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1.    Обявление;

2.    Подбор по документи;

3.    Интервю.

ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ПОДБОР:

1. Заявление за кандидатстване – по образец – Приложение № 1;

2. Автобиография (CV) – европейски формат;

3. Декларация за обработка на личните данни на кандидата по образец – Приложение № 2;

4. Копие от диплома за завършено образование;

5. Копия от документи за допълнителна квалификация (удостоверения, сертификати за преминати обучения и др.) – при наличие на такива.

6. Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/ или опит в съответната сфера – при наличие на такива;

7. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства – по образец - Приложение № 3;

Документите по образец се получават в Център за административно обслужване, в сградата на Община Панагюрище, на адрес: гр. Панагюрище пл. „20-ти април“ № 13 или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Панагюрище.

V. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Център за административно обслужване в сградата на Община Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13 от 04.11.2022 г. до 17.11.2022 г. включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок

До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Всички съобщения във връзка с подбора ще се обявяват на сайта на Община Панагюрище.

Телефони за информация: 0357/6 00 61; 0357/6 00 82.


file icon doc Приложение № 1

file icon doc Приложение № 2

file icon doc Приложение № 3

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания  „Св. св. Козма и Дамян”, гр. Панагюрище

Обявява подбор за длъжността „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” код по НКПД  26356002  – 1 брой

(по заместване)

Област на дейност: социални услуги в общността – пълнолетни лица с  увреждания.

Цел на длъжността: изготвя плановете за подкрепа на потребителите; води личните дела на потребителите;  организира мероприятията в Центъра по изпълнение на програмата за социални дейности, участва в  превоза на потребителите от домовете им до Дневния център  и др..

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователно - квалификационна степен „професионален бакалавър“ или „бакалавър“ -  специалност: „Социални дейности“, „Психология”   или  друг  хуманитарен профил.
 • Професионален опит по специалността не се изисква.
 • Много добри  организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в екип.
 • Лични качества - креативност, диалогичност, адаптивност, позитивно отношение и емпатия.
 • Да няма дисциплинарни наказания.


Необходими документи за участие в подбора за посочените свободни работни места:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦПЛУ „Св. св. Козма и Дамян”;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

Документите се подават лично в ДЦПЛУ „Св. св. Козма и Дамян”,  гр. Панагюрище,  ул. „Кръстьо Чолаков” № 32.

Срок за подаване на документите: 27.09.2022 г. (вторник) включително,  до 16:00 часа.

Начин на провеждане:


 • Подборът на кандидатите се осъществява на два етапа - разглеждане на документи и събеседване с кандидатите, допуснати до втори етап.
 • Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 3, във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя).Лице за контакти: Нина Калоянова

Директор на ДЦПЛУ „Св. св. Козма и Дамян”, гр. Панагюрище

тел. 0884 48 26 12, 0357 90 219,  e-mail: dcvhu_pan@abv.bg

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служители на трудов договор за длъжността „Младши експерт“

в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“ - 2 щатни бройки

І. Кратко описание на функциите по длъжностна характеристика:

 1. Участва в процеса на събиране и систематизиране на информация, необходима за изготвяне на експертни анализи, доклади, отчети и становища по проекти, програми, планове и отделни проблеми в областта на образованието, културата, младежките дейности, спорта и туризма;
 2. Участва в екипи за разработването на стратегии, правилници, наредби, програми, проекти, планове, системи, инструкции, заповеди, проекти за решения на ОбС, вътрешни актове, засягащи съответната област, като събира и систематизира необходимата информация;
 3. Осигурява и контролира условията и организацията на дейностите в предучилищното и училищното образование, културните институции и читалища, спортните бази и спортни клубове, младежки инициативи и др.;
 4. Участва в събирането и обработването на  информация при създаване и поддържане на  публични регистри  по ЗПУО, ЗТ  и други нормативни актове.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжностите:

1.  Степен на образование – висше;

2.  Образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;

3.  Област на висше образование – хуманитарни науки, педагогически науки, социални, стопански и правни науки;

4.  Професионален опит – не се изисква;

5.  Изисквания и компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност, дигитална компетентност.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване ;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит /ако притежава такива/;
 5. Документи доказващи компютърни умения /ако притежава такива/;
 6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Нормативни документи за подготовка от кандидатите:

 1. Закон за предучилищното и училищното образование;
 2. Наредба №24 от 10.09.2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини,  училищата и центровете за подкрепа и личностно развитие;
 3. Наредба №9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
 4. Закон за народните читалища;
 5. Закон за културното наследство;
 6. Закон за младежта;
 7. Закон за физическото възпитание и спорт;
 8. Закон за туризма;
 9. Закон за администрацията;
 10. Закон за местното самоуправление и местната администрация.

VІ. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 14.09.2022 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ 13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/600-46 и сайта на община Панагюрище.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЩИНА  - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА свободно работно място за назначаване на трудов договор на длъжността „Медицинска сестра“ във функция „Здравеопазване“ – „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“

 • 1 щатна бройка на пълно работно време – 8 /осем/ часа и петдневна работна седмица

І. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Образование – висше;

ОКС - професионален бакалавър, бакалавър или магистър;

специалност – „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“ или „Фелдшер“.

2. Професионален опит – 1 година.

3.  Област на дейност:

Създаване на безопасна и привлекателна образователна среда в подкрепа на образователния процес, ориентирана към индивидуалните потребности на всяко дете. Осигуряване на пълноценна адаптация и социализация на децата. Обследване физическото и нервно-психическо развитие на децата. Планиране на дейностите и ежедневно водене на  документацията на групата. Медицинско обслужване на спешните състояния при децата до пристигането на екип на центъра за спешна медицинска помощ. Наблюдение на здравословното състояние на децата. Участие в занимания за развитие на речта, в музикални занимания, в занимания за развитие на изобразителната дейност и строително-конструктивната дейност, за развитие на движенията и изпълнение на други дейности за емоционално-социалното развитие на децата. Организиране и осъществяване на дейности по изпълнение на дневния хранителен и хигиенен режим на децата. Контрол за недопускане на разпространение на инфекции и застрашаване на здравето на децата.

4.  Допълнителни изисквания: инициативност, отговорност, умения за работа в екип.

ІІ. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

1. Писмено заявление за кандидатстване /свободен текст/;

2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации, заверени от кандидата;

3. Автобиография (европейски формат);

4. Документ за компютърна грамотност /ако притежава такъв/;

5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит, заверени от кандидата;

6. Документ удостоверяващ вписване в регистъра на съсловната организация на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи;

7. Документ за предварителен медицински преглед при първоначално постъпване на работа или прекъсване за повече от 3 месеца.


ІII. Място и срок за подаване на документи :

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 31 август 2022 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ №13 – Община Панагюрище,  Център за административно обслужване, партер.


За информация: тел. 0357/600-58; 600-61 и сайта на община Панагюрище.
file icon doc Списък на класираните кандидати по проект Интегрирани действия за устойчиво градско развитие


file icon doc Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю по проект Интегрирани действия за устойчиво градско развитиеВъв връзка с изпълнение на проект „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година и утвърдена от Кмета на община Панагюрище „Процедура за подбор на персонал“, представяме следнотo:


О Б Я В Л Е Н И Е


за провеждане на подбор за длъжността „Медицинска сестра“ в „Център за работа с деца на улицата”


Медицинска сестра – 1 щатна бройка


Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено медицинско образование;

2. Образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър“/ „бакалавър“ или „магистър“.

3. Професионално направление – медицина - мед. сестра, акушерка, мед. фелдшер;

4. Професионален опит – не се изисква.

5. Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1.  Следи за здравословното състояние и личната хигиена на детето и се съдейства на родителите/законните представители на детето за осигуряване на подходяща здравна помощ и грижа;

2.   Извършва първичен медицински оглед на детето при влизане в услугата;

3.  Разработва план за здравни грижи на потребителите;

4.  Участва в мултидисциплинарния екип за изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането им при необходимост;

5.  Съдейства на родителите за избор на личен лекар на детето и/или осъществяване на консултации и прегледи;

6.  Поддържа тясна връзка с близките на децата като редовно ги информира за здравословното им състояние;

7.  Наблюдава и преценява здравословното състояние на детето и при нужда търси специализирана медицинска помощ;

8.  Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в центъра и поддръжката на медицинския шкаф;

9.  Проследява антропометричните данни на децата и извършването на имунизациите;

10. Участва активно в здравно-възпитателната работа с родителите.

11. Разработва и води необходимата документация и отчетност;

12. Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;

13. Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;

14.   Участва в обсъждането, планирането и изпълнението на дейности и мероприятия в ЦРДУ.

Начин на провеждане на подбора:

 1. Обявление;
 2. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания – административно съответствие;
 3. Интервю с кандидатите, които отговарят на административното съответствие.


Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

- Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.

- Да притежават компютърни умения.

- Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.

- Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.


 • Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

-            file icon doc Заявление - по образец;

-            file icon doc Автобиография - по образец;

-            Копие на документ за завършено образование;

-            Копие на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /ако е приложимо/;

-            Копие на документи, доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.


Документите по образец се получават в Център за административно обслужване, в сградата на Община Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище пл. „20-ти април“ № 13 или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Панагюрище.


 • Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Център за административно обслужване в сградата на Община Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13 от 23.08.2022 г. до 31.08.2022 г. включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.


ВАЖНО: Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и информация за дата, час и място на провеждане на интервюто, ще бъдат обявявени на интернет страницата на Община Панагюрище, както и на информационно табло на Общината на 01.09.2022 година. Интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 02.09.2022 година по обявения график.

В 3-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на община Панагюрище.

Телефон за информация: 0357/6 00 61.


Във връзка с изпълнение на проект „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година и утвърдена от Кмета на община Панагюрище „Процедура за подбор на персонал“, представяме следнотo:

О Б Я В Л Е Н И Е


за провеждане на подбор за длъжността „Медицинска сестра“ в „Център за работа с деца на улицата”


Медицинска сестра – 1 щатна бройка


Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено медицинско образование;

2. Образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър“/ „бакалавър“ или „магистър“.

3. Професионално направление – медицина - мед. сестра, акушерка, мед. фелдшер;

4. Професионален опит – не се изисква.

5. Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1.  Следи за здравословното състояние и личната хигиена на детето и се съдейства на родителите/законните представители на детето за осигуряване на подходяща здравна помощ и грижа;

2.   Извършва първичен медицински оглед на детето при влизане в услугата;

3.  Разработва план за здравни грижи на потребителите;

4.  Участва в мултидисциплинарния екип за изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането им при необходимост;

5.  Съдейства на родителите за избор на личен лекар на детето и/или осъществяване на консултации и прегледи;

6.  Поддържа тясна връзка с близките на децата като редовно ги информира за здравословното им състояние;

7.  Наблюдава и преценява здравословното състояние на детето и при нужда търси специализирана медицинска помощ;

8.  Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в центъра и поддръжката на медицинския шкаф;

9.  Проследява антропометричните данни на децата и извършването на имунизациите;

 1. Участва активно в здравно-възпитателната работа с родителите.
 2. Разработва и води необходимата документация и отчетност;
 3. Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;
 4. Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
 5. Участва в обсъждането, планирането и изпълнението на дейности и мероприятия в ЦРДУ.

Начин на провеждане на подбора:

 1. Обявление;
 2. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания – административно съответствие;
 3. Интервю с кандидатите, които отговарят на административното съответствие.


Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

- Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.

- Да притежават компютърни умения.

- Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.

- Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.


 • Ø Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

-            Заявление - по образец;

-            Автобиография – по образец;

-            Копие на документ за завършено образование;

-            Копие на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /ако е приложимо/;

-            Копие на документи, доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.


Документите по образец се получават в Център за административно обслужване, в сградата на Община Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище пл. „20-ти април“ № 13 или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Панагюрище.


 • Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Център за административно обслужване в сградата на Община Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13 от 04.08.2022 г. до 16.08.2022 г. включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.


ВАЖНО: Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и информация за дата, час и място на провеждане на интервюто, ще бъдат обявявени на интернет страницата на Община Панагюрище, както и на информационно табло на Общината на 17.08.2022 година. Интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 18.08.2022 година по обявения график.

В 3-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на община Панагюрище.

Телефон за информация: 0357/6 00 61.


Дневен център за деца и/или младежи с увреждания  „Дъга”, гр. Панагюрище

Обявява подбор за следните длъжности:


за длъжността „ЛОГОПЕД” код по НКПД  22666001  – 1 брой (по заместване).

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: Извършва оценка, диагностика и терапия на различни езиково-говорни и комуникативни нарушения. Планира, организира и провежда индивидуални програми за логопедична терапия, съобразно възрастта на потребителя, равнището на индивидуалното и речевото му развитие, вида и степента на речевото нарушение. Работи с потребителите в посока преодоляване на специфичните логопедични трудности – сензорни и интелектуални. Работи за развиване на комуникативни способности на потребителите, развитие на познавателните процеси, формиране на пълноценни представи за околния свят и др. Оказва помощ с конкретни насоки на семействата на децата/младежите.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление: Логопедия или други приравнени специалности и квалификации;
 • Професионален опит по специалността се счита за предимство;
 • Много добри  организационни и комуникативни умения;
 • Адаптивност и умения за работа в екип;
 • Лични качества - лоялност, креативност, надеждност, позитивно отношение;
 • Работа с компютър и офис техника;
 • Да няма дисциплинарни наказания.


„ПСИХОЛОГ” код по НКПД  26346001  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: Психологическо консултиране и подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства - индивидуална и групова работа. Изготвяне на психологичен статус за ТЕЛК/НЕЛК.


Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление: Психология;
 • Професионален опит по специалността се счита за предимство;
 • Много добри  организационни и комуникативни умения;
 • Адаптивност и умения за работа в екип;
 • Лични качества - лоялност, креативност, надеждност, позитивно отношение;
 • Работа с компютър и офис техника;
 • Да няма дисциплинарни наказания.


Необходими документи за участие в подбора за посочените свободни работни места:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦДМУ „Дъга”;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

Документите се подават лично в ДЦДМУ „Дъга“,  гр. Панагюрище,  ул. „Кръстьо Чолаков” № 32.

Срок за подаване на документите: 22.08.2022 г. (понеделник) включително,  до 16:00 часа.

Начин на провеждане:


 • Подборът на кандидатите се осъществява на два етапа- разглеждане на документи и събеседване с кандидатите, допуснати до втори етап.
 • Длъжността Психолог се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя);
 • Длъжността Логопед се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 3, във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя);Лице за контакти: Нина Калоянова

Директор на ДЦДМУ „Дъга”, гр. Панагюрище

тел. 0884 48 26 12, e-mail: dcdu.daga@mail.bg

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ

В ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА


По  проект „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”,

Договор № BG05M9OP001-2.029-0014, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година

file icon pdf СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ


По  проект „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”,

Договор № BG05M9OP001-2.029-0014, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година

file icon pdf Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю по проект Интегрирани действия за устойчиво градско развитие

Място за провеждане на интервюто с кандидатите за участие в подбора: град Панагюрище, площад "20-ти април" № 13, Административната сграда на Община Панагюрище, етаж втори, стая 209.

О Б Я В Л Е Н И Е


за провеждане на подбор на персонал за „Център за работа с деца на улицата”

за следните длъжности:


Във връзка с изпълнение на проект „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година и утвърдена от Кмета на община Панагюрище „Процедура за подбор на персонал“, представяме следнотo:

 • Ръководител – 1 щатна бройка;
 • Медицинска сестра– 1 щатна бройка;
 • Социални работници – 2 щатни бройки;
 • Възпитател– 1 щатна бройка;
 • Сътрудник социална работа в социална услуга– 1 щатна бройка;
 • Трудотерапевт – 1 щатна бройка;
 • Санитар– 1 щатна бройка.

Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

 • Ø Ръководител – 1 щатна бройка

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Висше образование - завършена образователна степен на висше образование – „бакалавър“/ „магистър“;
 2. Професионален опит: минимум 1 година в управлението на хора, доказан с документи за трудов, служебен и/или осигурителен стаж;
 3. Опитът при работа с деца и/или в социалната сфера ще се счита за предимство.

Специфични изисквания: Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги; Добри компютърни умения – Microsoft Word; Microsoft Excel, Internet; Добри комуникативни и организационни умения; Аналитична компетентност; Умения за работа в екип.

Основни задължения и отговорности на длъжността:

 1. Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на „Център за работа с деца на улицата” (ЦРДУ), при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;
 2. Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги в общността;
 3. Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материалните активи;
 4. Участва в комисии, анкети и мобилната работа на специалистите;
 5. Извършва анализ на дейността на ЦРДУ и прави аргументирани предложения за промяна на дейността при възникване на необходимост от такава;
 6. Прави предложения за промяна в длъжностните характеристики на персонала в зависимост от спецификата на работа и ги предлага на Ръководителя на проекта;
 7. Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в центъра;
 8. Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;
 9. Разработва инструкции по здравословни и безопасни условия на труд;
 10. Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд;
 11. Разработва правилници, процедури и правила за дейността на ЦРДУ;
 12. Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал;
 13. Извършва вътрешен контрол относно качеството на предоставените социални услуги в центъра и на терен;
 14. Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;
 15. Пряко ръководи и контролира дейността на служителите на ЦРДУ;
 16. Осъществява контакт и информира екипа на проекта;
 17. Организира и участва в обсъждането, планирането и изпълнението на дейности и мероприятия в ЦРДУ;
 18. Извършва и други задачи, поставени от Ръководителя на проекта.


 • Медицинска сестра– 1 щатна бройка

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено медицинско образование;

2. Образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър“/ „бакалавър“ или „магистър“.

3. Професионално направление – медицина - мед. сестра, акушерка, мед. фелдшер;

4. Професионален опит – не се изисква.

5. Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1.  Следи за здравословното състояние и личната хигиена на детето и се съдейства на родителите/законните представители на детето за осигуряване на подходяща здравна помощ и грижа;

2.   Извършва първичен медицински оглед на детето при влизане в услугата;

3.  Разработва план за здравни грижи на потребителите;

4.  Участва в мултидисциплинарния екип за изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането им при необходимост;

5.  Съдейства на родителите за избор на личен лекар на детето и/или осъществяване на консултации и прегледи;

6.  Поддържа тясна връзка с близките на децата като редовно ги информира за здравословното им състояние;

7.  Наблюдава и преценява здравословното състояние на детето и при нужда търси специализирана медицинска помощ;

8.  Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в центъра и поддръжката на медицинския шкаф;

9.  Проследява антропометричните данни на децата и извършването на имунизациите;

 1. Участва активно в здравно-възпитателната работа с родителите.
 2. Разработва и води необходимата документация и отчетност;
 3. Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;
 4. Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
 5. Участва в обсъждането, планирането и изпълнението на дейности и мероприятия в ЦРДУ.


 • Социални работници – 2 щатни бройки

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено висше образование;

2. Образователно-квалификационна степен – „бакалавър”/ „магистър”;

3. Професионален опит – не се изисква;

4. Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера;

5. Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.


Основни задължения и отговорности за длъжността:

1. Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им;

2. Отговаря за опазване живота и здравето на потребителите, оказва подкрепа и грижа за тях, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установява и поддържа връзка със семейства и близки, местна общност;

3. Отговаря за изготвянето на специализираната индивидуална оценка с мултидисциплинарния екип от ЦРДУ;

4. Организира изготвянето на индивидуален план за услуги от мултидисциплинарния екип на база на специализираната индивидуална оценка и в съответствие с целите, заложени в плана за действие;

5. Координира дейностите на персонала на ЦРДУ при изпълнение на ежедневните им задължения, осъществява координация между потребителите на центъра и екипа за организация и управление на проекта;

6. Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;

7. Участва в разработването и води необходимата документация и отчетност в услугата;

8. Комплектова документацията и поддържа досиетата на потребителите;

9. Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;

10. Участва в обсъждането, планирането и изпълнението на дейности и мероприятия в ЦРДУ.


 • Възпитател– 1 щатна бройка

Изисквания за заемане на длъжността:

1.Завършено висше образование;

2.Образователно-квалификационна степен – „бакалавър”/ „магистър”;

3. Професионален опит – не се изисква.

4. Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.


Основни задължения и отговорности за длъжността:

 1. Работи индивидуално и групово с потребители;
 2. Осъществява педагогическа подкрепа на потребителите на социални услуги за изграждане на ефективни умения за усвояване и придобиване на знания по учебния материал от различни образователни дисциплини;
 3. Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
 4. Участва в изработването на  специализираната индивидуална оценка и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането, при необходимост;
 5. Работи за изграждане и повишаване на мотивацията за учене на децата;
 6. Подкрепя децата и съдейства при изграждане на навици за системно полагане на учебен труд и правилно разпределение на часовете за учене и отдих;
 7. Информира и обсъжда с роднините на потребителите предстоящите дейности и постигнатите резултати на техните деца;
 8. Участва в разработването и води необходимата документация и отчетност в услугата;
 9. Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;
 10. Участва в обсъждането, планирането и изпълнението на дейности и мероприятия в ЦРДУ;
 11. Посредничи във взаимоотношенията с учители и друг персонал в образователни институции и други услуги в общността.


 • Сътрудник социална работа в социална услуга– 1 щатна бройка

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено средно образование.

2. Професионален опит – не се изисква.


Основни задължения и отговорности за длъжността:

1. Подпомага дейността на специализирания песнол в услугата;

2. Съдейства на потребителите при тяхното самообслужване, извършва дейности, подпомагащи задоволяване на потребностите им от организация на свободното време, спомагателни дейности и социално включване;

3. Организира и оказва подкрепа и грижа, обучава децата на адекватни жизнени и социални умения;

4. Участва в разработването и води необходимата документация и отчетност в услугата;

5. Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;

6. Участва в обсъждането, планирането и изпълнението на дейности и мероприятия в ЦРДУ.


 • Трудотерапевт – 1 щатна бройка

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено средно образование.

2. Професионален опит – не се изисква.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1. Организира индивидуални и групови дейности за трудотерапия;

2. Осигурява индивидуална подкрепа и работи индивидуално и в група по утвърден график за развитие на потенциалните възможности и умения у потребителите на услуги в различни сфери – музика, изобразително изкуство, арттерапия, готварство, хигиена и битов труд и др.;

3. Участва в заседанията на мултидисциплинарния екип за изготвяне на специализираната индивидуална оценка и индивидуалните планове на потребителите;

4. Организира и провежда трудотерапевтична и социализираща дейност с потребителите на услугата в и извън нея, съвместно с останалия персонал; 5. Съвместно със социалния работник, възпитателя и други специалисти организира и провежда отбелязването на национални и лични празници и други културни мероприятия;

6. Съдейства за професионалното ориентиране на децата, участва в мотивацията им за придобиване на професионална подготовка;

7. Участва при организиране на храненето, сервиране на храната и провеждане на битовото обслужване на лицата в ЦРДУ и извън него.

8. Участва в разработването и води необходимата документация и отчетност в услугата;

9. Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;

10. Участва в обсъждането, планирането и изпълнението на дейности и мероприятия в ЦРДУ.

 • Санитар– 1 щатна бройка

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено основно образование;

2. Професионален опит – не се изисква.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1. Поддържа хигиената в ЦРДУ и прилежащите площи;

2. Следи за повреди и течове в помещенията и общите части и съобщава за това незабавно на Ръководителя на ЦРДУ;

3. Отговаря за хигиената на децата и оказва помощ на потребителите при посещенията им в ЦРДУ;

4. Отговаря за хигиенно-санитарно обезпечаване на възпитателно-образователни дейности с децата;

5. Оказва подкрепа и обслужване на децата;

6. Подпомага и съдейства за дейността на специалистите при предоставянето на услугите;

7. Участва в мобилната работа на екипа на ЦРДУ.

Начин на провеждане на подбора:

 1. Обявление;
 2. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания – административно съответствие;
 3. Интервю с кандидатите, които отговарят на административното съответствие.


Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

-      Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.

- Да притежават компютърни умения.

- Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.

- Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.


 • Ø Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

-            file icon doc ЗАЯВЛЕНИЕ - по образец;

-            file icon doc АВТОБИОГРАФИЯ - по образец;

-            Копие на документ за завършено образование;

-            Копие на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /ако е приложимо/;

-            Копие на документи, доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.


Документите по образец се получават в Център за административно обслужване, в сградата на Община Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище пл. „20-ти април“ № 13 или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Панагюрище.

Едно лице има право едновременно да кандидатства и да участва в подбора за повече от една длъжност, като за всяка от обявените длъжности се оценява отделно и се класира в списъка на оценените кандидати за всяка от обявените длъжности.

Ако един кандидат е одобрен за повече от една позиция, договор с него се сключва за изпълнение на длъжността, за която кандидата заяви желание.


 • Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Център за административно обслужване в сградата на Община Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13 от 15.07.2022 г. до 25.07.2022 г. включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.


ВАЖНО: Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и информация за дата, час и място на провеждане на интервюто, ще бъдат обявявени на интернет страницата на Община Панагюрище, както и на информационно табло на Общината на 26.07.2022 година. Интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 27.07.2022 година по обявения график.

В 3-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на община Панагюрище.

Телефон за информация: 0357/6 00 61.Последно променен на Вторник, 03 Октомври 2023 10:59