Екология Печат
Написано от Administrator   


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Панагюрище

УВЕДОМЯВА:

 

От 27.05.2021 г. до 25.06.2021 г. от залез слънце до 10:00 часа на следващия ден (в зависимост от метеорологичната обстановка) ще се проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели по обектите на железопътната инфраструктура (гари и спирки) на територията на УДВГД Пловдив с продукт за растителна защита/ препарат – ГАЛЪП СУПЕР 360. Активно вещество 360 г/л глифозат.

Вносител на продукта е „НИТРОФЕРТ“ ЕООД, гр. София, ул. „Николай Хайтов“ № 34.

По графика изпратен от УДВГД Пловдив, третирането в Панагюрище ще се проведе на 02.06.2021 г.

Упълномощено лице: Началник РЦ Пловдив, телефон:0886085521.

Собствениците на пчелни семейства  да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства, и по тяхна преценка да обозначат мястото на пчелина с бял флаг.Съобщение за публично обявяване, за издаване на разрешително за водовземане на подземни (минерални) води.

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕИнформация по приложение № 2 за уведомление за инвестиционно предложение: „Усвояване на депонирани скални остатъци и земни маси от площадка в имот № 000889, местност „Червеница“, землище на с. Елшица, община Панагюрище“ , с възложител „ОРМУС ГмбХ“ ( ORMUS GmbH)

file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕ № 2


Уведомление за инвестиционно предложение: „Увеличаване капацитета на извършваната дейност, чрез завишаване на количествата на приеманите отпадъци, започване на нови дейности с тях и присъединяване на съседен  УПИ X- 471 към площадка с местонахождение : УПИ IX- 405, в м. „Дойчева Чешма“, по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител „Немезис“ ЕООД.

file icon pdf Уведомление за инвестиционно предложение

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на Разрешително за ползване на повърхостен воден обект

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ

Уведомление за инвестиционно намерение: "Изграждане на тръбен сондажен кладенец за допълнително водоснабдяване на зелени площи" в ПИ 02717,15,313, м. "Нова могила"по КККР на с. Баня, община Панагюрище, с възложител "Глобъл Рент Трейд Сервис" ЕООД

file icon pdf Уведомление за инвестиционно намерение

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Панагюрище

УВЕДОМЯВА:

На 19.06.2020 г. от 06:00 ч. до 10:00 ч. ще се проведе третиране на насаждения от картофи с продукт за растителна защита/препарат МОСПИЛАН 20 СП.

Третирането се извършва срещу вредител КОЛОРАДСКИ БРЪМБАР ПО КАРТОФИТЕ. Препарата е системен неоникотиноид инсектицид с контактно и стомашно действие, който осигурява дълго последействие.

  • м. „Груево блато“, землище гр. Панагюрище – 20 дка, отстоящи  от населено място 3 км, отстояние от съседно селище на ……… км; дата на третиране: 19.06.2020 г.

с възложител Йото Маринов Илиев – земеделски производител.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Йото Маринов Илиев, тел: 0988366974

Собствениците на пчелни семейства да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства, и по тяхна преценка да обозначат мястото на пчелина с бял флаг.

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ,бр.25/2003г.,с посл. изм. и доп.) от „СГ ПАРТС„ ЕООД с управител Стоян Барев, седалище и адрес на управление:  гр. Панагюрище, ул. „Петър Горанов“ бл. 10, вх. А, ет. 1

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Изграждане на площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, за третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), автосервиз и магазин за авточасти  в УПИ  XIV-108.527, местност „Дойчева чешма“, землище на гр. Панагюрище, Община Панагюрище”


За контакти: СТОЯН БАРЕВ, GSM: 0877 93 15 12

Информацията е достъпна в продължение на 14 (четиринадесет) дни в периода от 13.04.2020 г. до 27.04.2020 г.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик – пк 4400 Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“ №3, ет.4, тел (034 ) 401917,факс (034 )445585, e- mail: riewpz@riewpz.org

file icon pdf Приложение № 2

file icon pdf АВАРИЕН ПЛАН ОРИКА МЕД

file icon pdf МЕРКИ И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ АВАРИЯ В ОРИКА МЕД

file icon pdf МЕРКИ И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ АВАРИЯ В АСАРЕЛ МЕДЕТ

file icon pdf Информация по чл.116д от ЗООС_Асарел Медет АД

file icon pdf Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а от Закона за водите и чл.9, aл. 2 от Инструкция за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане от находища на минерални води изключителна държавна собственост, предоставени безвъзмездно за управление и ползване на Община Панагюрище)

Околна среда

Отпадъци

  • Битови отпадъци

Извозване на битови отпадъци ( заповед 647/30.10.2017г.) 

file icon pdf Заповед 618 от 30.10.2018

file icon pdf Заповед 689 от 30.10.2019

Масово разпространени отпадъци

Отпадъци от опаковки

В Община Панагюрище е изградена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки чрез разполагане на цветни контейнери от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД. Системата е организирана чрез трицветни контейнери по уличната мрежа  – син – хартия и картон, жълт -  пластмаса и метал и зелен – стъкло.

Информация за адресите на разположените контейнери може да намерите на следния адрес: https://www.ecopack.bg/bg/za-grajdani

Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)

Община Панагюрище има сключен договор с площадки, притежаващи разрешително по Закона за управление на отпадъците.

Ако Вие сте лице, което образува такива отпадъци може да ги предадете в едно от местата за събиране или в най-близкият магазин, където има поставени контейнери.

„ЕКОБАТЕРИ“ АД - http://www.ecobatterybg.com/?cid=53&spid=279

Място за безвъзмездно предаване:

 

„МЕТАЛВЕСТ СОФИЯ“ ЕООД, гр. Панагюрище, ул. "Калина" УПИ VII4872, кв. 238Б с разрешително № 07-ДО-368-00/30.07.2019 г.

 

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)

Община Панагюрище има сключен договор с площадки, притежаващи разрешително по Закона за управление на отпадъците.

Място за безвъзмездно предаване:

„МЕТАЛВЕСТ СОФИЯ“ ЕООД, гр. Панагюрище, ул. "Калина" УПИ VII4872, кв. 238Б с разрешително № 07-ДО-368-00/30.07.2019 г

"НЕМЕЗИС" ООД, гр. Панагюрище, местност "Дойчева чешма" с разрешително № 07-ДО-00000301-03 от 19.01.2016 г.

"ПРОМАГРО ТРЕЙД 68" ЕООД, гр. Панагюрище, ул. "Павел Хаджисимеонов" №54 с разрешително № 07-ДО-00000242-01 от 10.03.2016 г. и № 07-ДО-00000310-01/17.10.2014 г.

Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)

„Излезли от употреба моторни превозни средства“ са автомобилите, които са произведени от автопроизводителите и вече са използвани от своите собственици до края на техния полезен живот.

Собствениците на ИУМПС са длъжни да ги предават на площадки за събиране и временно съхраняване или центрове за разкомплектоване. ИУМПС могат да се съхраняват от собствениците им на имоти тяхна собственост до предаването им.

Община Панагюрище има сключен договор с площадки, притежаващи разрешително по Закона за управление на отпадъците.

Място за безвъзмездно предаване:

„МЕТАЛВЕСТ СОФИЯ“ ЕООД, гр. Панагюрище, ул. "Калина" УПИ VII4872, кв. 238Б с разрешително № 07-ДО-368-00/30.07.2019 г

"НЕМЕЗИС" ООД, гр. Панагюрище, местност "Дойчева чешма" с разрешително № 07-ДО-00000301-03 от 19.01.2016 г.

"ПРОМАГРО ТРЕЙД 68" ЕООД, гр. Панагюрище, ул. "Павел Хаджисимеонов" №54 с разрешително № 07-ДО-00000242-01 от 10.03.2016 г. и № 07-ДО-00000310-01/17.10.2014 г.

 

Излезли от употреба гуми (ИУГ)

„Излезли от употреба гуми” са онези гуми, които не могат да бъдат употребени повторно в оригиналния им вид. Тези гуми влизат в системата за управление на отпадъците и подлежат на оползотворяване.

Община Панагюрище има сключен договор с площадки, притежаващи разрешително по Закона за управление на отпадъците.

 

Място за безвъзмездно предаване:

„МЕТАЛВЕСТ СОФИЯ“ ЕООД, гр. Панагюрище, ул. "Калина" УПИ VII4872, кв. 238Б с разрешително № 07-ДО-368-00/30.07.2019 г

"ПРОМАГРО ТРЕЙД 68" ЕООД, гр. Панагюрище, ул. "Павел Хаджисимеонов" №54 с разрешително № 07-ДО-00000242-01 от 10.03.2016 г. и № 07-ДО-00000310-01/17.10.2014 г.

Отработени масла (ОМ)

„Отработени масла“ са всички смазочни или индустриални масла на минерална или синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им предназначение.

Община Панагюрище има сключен договор с площадки, притежаващи разрешително по Закона за управление на отпадъците.

Място за предаване:

„ГАРАНТ АВТО 1“ ЕООД, гр. Панагюрище, ул. „Оборище“  № 120

 

Всички граждани на Община Панагюрище може да се възползват от организираните кампании за събиране на масово разпространени отпадъци, които се осъществяват два пъти годишно в предварително определен събирателен пункт.

 file icon pdf Заповед 615 от 29.10.2018

  • Регионално депо за неопасни отпадъци „Панагюрище

file icon pdf Правила за приемане

file icon pdf Списък с код и наименование на отпадъците разрешени за приемане

  • Регионално сдружение

file icon pdf Вътрешни правила

Протоколи от общо събрание

file icon pdf Протокол 1

file icon pdf Протокол 2

file icon pdf Протокол 3

file icon pdf Протокол 4

file icon pdf Протокол 5

file icon pdf Протокол 6

file icon pdf Протокол 7

file icon pdf Протокол 8

file icon pdf Протокол 9

file icon pdf Протокол 10

http://obs.panagyurishte.org/images/pdf/naredbi/ba/2/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%20%D0%A3%D0%9E%202017.pdf

  • Национална информационна система за отпадъци

http://nwms.government.bg/wms/public/Controler?control=ReadNomenclatureForm&doc_def_id=8Минерални води

  • Находища

Находищата на термални води в община Панагюрище са:

Поибрене /сондаж 12хг/ - 41 ˚С;

Панагюрище /сондаж 9хг/ - 56 ˚С;

Баня /каптирани извори №1 „Банчето“, № 2,3,4,5 и 6 и наклонен сондаж №2/ -  39-43,4˚С,

Топилото, с. Баня /каптиран извор/ - 24,6˚С

Газян, с. Бъта /сондаж С-3/ 21˚С.

Тарифа за минерални води

  • Процедура за издаване на разрешително за минерални води и тарифа

file icon doc Заявление 

file icon doc Декларация ЮЛ 

file icon doc Декларация ФЛ 

Тарифа 

 

Последно променен на Понеделник, 17 Май 2021 12:27