официална церемония „Откриване на обекта“ по проект: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“ Печат
Написано от Радиана Караджова   

 


На 31 август 2021 година от 10:00 часа на ул.“Олга Брадестилова“ № 18 в Панагюрище ще се състои официална церемония  „Откриване на обекта“ по проект: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, изпълняван по Оперативна програма „Региони в растеж“, процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Панагюрище”.

Заключителната пресконференция за оповестяване на резултатите от изпълнението на проекта, ще се проведе в Камерна зала на Театър Дом-паметник на ул. „Петър Карапетров” №1 от 10.30 ч.

Във връзка с COVID-19 всички  дейности ще се изпълняват при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.


Този продукт е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.039-0004 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Панагюрище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

www.eufunds.bg


Последно променен на Сряда, 25 Август 2021 07:38