Печат
Написано от Връзки с обществеността   


Обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежта в община Панагюрище се проведе днес в Сесийна зала на Община Панагюрище.

Нормативният акт е разработен от ресор „Хуманитарни дейности“.

Общественото обсъждане бе открито г-жа Галина Матанова - заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ на Община Панагюрище.

Заместник-кметът Матанова сподели няколко ключови, добри практики, прилагани в община Панагюрище, които надграждат законодателните инициативи, като допълнителните педагогически услуги в детските градини, пропорционалното разпределение на децата от етническите малцинства в паралелките във всички училища в град  Панагюрище, проектът „Образование за всички”,  финансиран от „Асарел–Медет” АД, осигуряващ помагала, учебници и стипендии за отличен успех за всички деца от домакинства, попадащи под линията на бедност, проектът „Звезден клас” за материално и морално стимулиране на деца с изявени дарби и специалното общинско отличие „Златен ключ” за ученици, които завършват средното си образование с отличен успех, дуалното обучение в ПГИТМТ.


В презентацията си г-жа Матанова подчерта, че проектът на Наредбата е пореден подход за насърчаване иновативността, новаторството и активността на младите хора и повишаване на социалната им ангажираност за развитие на родния край.  Заместник–кметът представи разработената Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежта в община Панагюрище.

Проектът на Наредбата определя условията, редът и критериите за отпускане и разпределение на финансови средства от Община Панагюрище за финансово подпомагане на младежки дейности, инициативи, изложени в проектни предложения.

Целите, които се поставят с разработения проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежта са:

- Формиране на общинска политика за трайна интерактивна връзка и диалогичен информационен поток от и към младите хора в общината;

- Създаване на ясни и точни параметри за публично и справедливо финансиране при разпределянето на обществени средства от общинския бюджет – функция „Образование“, дейност  „Други дейности за младежта“ за подпомагане на младежки проекти в община Панагюрище;

- Насърчаване на младежкото доброволчество, като най-силно разпознатата страна от младежката политика в общината,  като активна възможност за личностно развитие, мобилност, учене, социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание;

- Подпомагане на личностното, общественото и кариерното развитие на младите хора;

- Подкрепа на неформалното обучение за разширяване на знанията, опита и уменията на младите хора за приобщаването им към ценностите на обществото;

- Публично подпомагане и предлагане на услуги за организиране на свободното време на младите хора в община Панагюрище чрез форми за култура, изкуство и неформално обучение.

Средствата за прилагането на Наредбата са от бюджета на Община Панагюрище за 2017 година, функция „Образование“, дейност „Други дейности за младежта“.

Очакваните резултати от прилагането на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежта са:

- Партньорство и сътрудничество с младежки структури и организации на територията на община Панагюрище;

- По-голяма активност на младите хора за предложения на проекти за финансиране на техните дейности и реализиране на идеи;

- По-голяма ангажираност на младите хора за развитието на община Панагюрище;

- Реализация на младите хора в родния край.

От включилите се в общественото обсъждане, всички подкрепиха проекта на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежта в община Панагюрище.

В заключение, г-жа Галина Матанова благодари на всички за участието и проявения интерес.