Промяна на ПУП Печат Е-мейл


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ с обхват имот с идентификатор 55302.501.4664, за който е отреден УПИ IV – 4664, кв. 185 по плана на гр. Панагюрище, с който южната регулационна линия минава по имотната граница. Заличава се УПИ V-общ ЗА ОДО.

 Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 

06.06.2024 г.О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ с обхват имот с идентификатор 55302.68.481 в м.“Чукарите“ – землище на гр. Панагюрище, за който е отреден УПИ I-481“Магазин за строителни материали“, с цел промяна на предназначението му „За бензиностанция, газостанция и метанстанция“

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


20.02.2024 г.О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че е изработен проект за частично изменение на  подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация  (ПР) с обхват УПИ XI, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV, УПИ XV-669, УПИ XVI-669  в кв. 54 по плана на с. Оборище, Община Панагюрище“.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

  

05.02.2024 г.


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват УПИ VIII-770  (имоти с идентификатори 55302.501.2514 и 55302.501.4115) в кв. 62 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


24.01.2024 г.


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват УПИ ХII-4425 в кв.3212 и улица-тупик между о.т. 504 и 505 по плана на гр. Панагюрище, участващи в ПИ с идентификатор 55302.501.4425 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


16.01.2024 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват УПИ VII-642, УПИ VIII-642, УПИ IX-642 и поземлен имот с пл. № 799 в кв. 48 по плана  на с. Баня, Община Панагюрище.


Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

09.01.2024 г.


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имот с идентификатор 55302.63.516 в местността „Каменен гичит“ – землище  на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, с предназначение – земеделска земя, начин на трайно ползване – нива, с цел промяна на предназначението му „Производствени и складови дейности“.


Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

  

31.10.2023 г.


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват УПИ VII-487 в кв. 35 по плана на с. Левски, Община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


29.08.2023 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

  

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че в ДВ бр.61/18.07.2023 г. е публикувано обявление за изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за определяне на трасе за обект: „Газопроводно отклонение – директен присъединителен газопровод от АГРС „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“ до площадка „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД“ гр. Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска  Администрация – Панагюрище, пл.“ 20 Април” №13, ет. 2, стая  202  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

 

град Панагюрище

11.08.2023 год.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, , че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват УПИ XVIII-354/55302.501.354/ и УПИ XIX-4826/55302.501.407/ в кв.13 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

  

20.07.2023 г.


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че със заповед № 403/15.06.2023 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ с обхват УПИ IV-353 в кв. 31 по плана на с. Левски, община Панагюрище съдържащ следните самостоятелни съставни части:

• проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват УПИ IV-353 в кв. 31 по плана на с. Левски, с  който УПИ IV-353 се преотрежда в УПИ IV-353 „За ФЕЦ“.

• инвестиционен технически проект за строеж: „Фотоволтаична електрическа централа“.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 

18.07.2023 г.


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че е изработена скица-проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация  (ПР) с обхват УПИ XLVI-648 в кв. 44 по плана на  с.Оборище, Община Панагюрище

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


Дата: 17.07.2023 г.


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че има задание за  изработване на  подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) за УПИ IV-154 в квартал 24 /поземлен имот с идентификатор 59375.501.154/ по плана и кадастралната карта на с.Панагюрски колонии, Община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 

05.07.2023 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имот с идентификатор 53103.48.303 в местността „Шаварковец“ – землище на с.Оборище, Община Панагюрище, с предназначение - земеделска земя, начин на трайно ползване – нива, с цел промяна на предназначението му за „Бензиностанция, газстанция, автомивка, търговия и услуги, производствена дейност“

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


20.06.2023 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват УПИ IV-4428,4438 в кв.3212 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 

20.06.2023 г.

  

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че със заповед № 361/31.05.2023 г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ с обхват имот с идентификатор 55302.501.101, участващ в УПИ V- 408,1,2,3,4,6,101,4786 „За ЖС“ в кв. 1 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, съдържащ следните самостоятелни съставни части:

• проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с обхват УПИ V- 408,1,2,3,4,6,101,4786 „За ЖС“ в кв. 1 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, с който за имот с идентификатор 55302.501.101 се създава нов самостоятелен урегулиран поземлен имот – VI-101 „За ЖС“;

• инвестиционен технически проект за строеж: „Жилищна сграда“

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


05.06.2023 г.


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имот с идентификатор 02717.25.91 в местността „Валозите/Друма“ – землище на с. Баня, Община Панагюрище, с предназначение – земеделска земя, начин на трайно ползване – нива, с цел промяна на предназначението му „За жилищно строителство".

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


20.04.2023 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че е изработен Комплексен проект за инвестиционна инициатива/КПИИ/ с обхват УПИ V- 408,1,2,3,4,6,101,4786 „За ЖС“ в кв. 1 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище със следните самостоятелни части:

• проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с обхват УПИ V- 408,1,2,3,4,6,101,4786 „За ЖС“ в кв. 1 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище

• инвестиционен технически проект за строеж на обект „Жилищна сграда“

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 

20.04.2022 г.


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че е изработен Комплексен проект за инвестиционна инициатива/КПИИ/ с обхват УПИ IV-353 в кватал 31 по плана на с. Левски, община Панагюрище със следните самостоятелни съставни части:

• проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с обхват УПИ IV-353 в кватал 31 по плана на с. Левски, община Панагюрище

• инвестиционен технически проект за строеж на обект : „ФЕЦ“

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


11.04.2023 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че е изработен Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/: • проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП – план за регулация /ПР/ с обхват УПИ VIII-367 в кв. 15 по плана на с. Елшица, Община Панагюрище, с който УПИ VIII-367 се преобразува в УПИ VIII-367 „За ФЕЦ“.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


07.03.2023 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ „СП“Вторични суровини“ и УПИ XII-1358       “За ПСД“ в кв. 237 по плана на гр. Панагюрище, община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 

01.03.2023 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и (ПР) с обхват УПИ X-4431, УПИ ХIІ-4425 и УПИ XIII-4424 в кв. 3212 по плана на гр. Панагюрище, община Панагюрище, с който се променят регулационните граници на имоти УПИ X-4431, УПИ ХIІ-4425, УПИ XIII-4424, УПИ XI-4432,4433, УПИ IX-4434 и УПИ VII-4435.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 

23.11.2022 г.

  

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация  (ПР) с обхват УПИ IIІ-246 в кв. 53 по плана на с. Левски, община Панагюрище, с който се променят регулационните граници на УПИ IV-245, УПИ III-246 и УПИ Х-248 .

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


23.11.2022 г.


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че е изработен проект за частично изменение на работен устройствен план (РУП) с обхват УПИ ІV-1125, УПИ V-1126 и УПИ VI-1127 в кв. 80 по плана на гр. Панагюрище, община Панагюрище. Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за работен устройствен план до общинската администрация.21.07.2022 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че в ДВ бр. 37 от 17.05.2022 г. е публикувано Решение № 400/31.03.2022 г. на Общински съвет-Панагюрище за одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Панагюрище.

град Панагюрище

Дата:19.05.2022 год.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че в ДВ бр.25/29.03.2022 г. е публикувано обявление за изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват част от новопроектирана улица с о.т. 1059 до о.т. 1060, УПИ І-22,23,4374,4376,4378,4379,4380,4381,4382,4867,4892,4893,4894"За ЖС“ в кв. 279 и УПИ ІV-4374“За гаражи“ в кв. 277 по плана на гр. Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска  Администрация – Панагюрище, пл.“ 20 Април” №13, ет. 2, стая  202  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


град Панагюрище

08.04.2022 г.


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват УПИ І-5240 и УПИ Х-4176,5166,5239 в кв. 1206 по плана на гр. Панагюрище, община Панагюрище, с който се променят регулационните граници на имоти с 55302.501.5240, 55302.501.4176, 55302.501.5166 и 55302.501.5239.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


25.03.2022 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 18а, ал.10 от АПК съобщава, че е изработен проект Комплексен проект за инвестиционна инициатива с обхват поземлен имот № 791 в кв. 51 по плана на с. Баня, община Панагюрище, с който за същия имот се отрежда УПИ VІ-791 и регулационните линии минават по имотните граници. Одобрява се инвестиционен технически проект за строеж:„Къщи за гости“.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14–дневен срок от датата на получаване на съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


25.03.2022 г.


ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


На основание чл.127(1) от Закона за устройство на територията Община Панагюрище съобщава на всички заинтересувани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ се организира провеждане на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ.

Срещата ще се състои в сесийна зала на Общинска администрация  - Панагюрище, етаж 2, на 14.12.2021 г. (вторник) от 11:00 часа.

Проектът за изменение на общия устройствен план е на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Панагюрище с адрес:  гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13, стая № 202, всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа, както и на интернет адрес: www.panagyurishte.bg, раздел: Промяна на ПУП.

Писмени становища, препоръки и мнения по проекта могат да се депозират в сградата на Община Панагюрище – Център за административно обслужване, или на електронна поща: panagyurishte@panagyurishte.bg.

Лице за връзка по провеждане на консултациите – Тодорка Демирова – главен експерт „Архитектура и устройство на територията“, тел. 0884310757.

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становища, препоръки и мнения по проекта за изменение на общия устройствен план е 17:30 часа на 13.12.2021 г.

file icon xls ПРИЛОЖЕНИЕ № 1


29.11.2021 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че със Заповед № 433 от 10.06.2021 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват поземлени имоти с идентификатори 57128.33.28 и 57128.33.28   в местността „Кайряка“ - землище на с. Поибрене, община Панагюрище, с цел промяна на предназначението им от земеделска земя в урегулирани поземлени имоти за жилищно строителство.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението чрез общинската администрация до Административен съд гр. Пазарджик.

23.06.2021 г.


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че със Заповед № 434 от 10.06.2021 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имот с идентификатор 55302.338.49   в местността „Фетенци 1“ - землище на гр. Панагюрище, община Панагюрище, с цел промяна на предназначението им от земеделска земя в урегулиран поземлен имот за вилно строителство.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 202 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението чрез общинската администрация до Административен съд гр. Пазарджик.

23.06.2021 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че на свое заседание от 30.07.2020 год., Протокол №10, Общински съвет-Панагюрище прие следното решение:

Решение № 109 на Общински съвет-Панагюрище за разрешаване изработването на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Община Панагюрище; изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване с обхват имот с идентификатор 27406.120.1 с предназначение „земеделска земя“ в землището на с. Елшица, община Панагюрище; изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване с обхват съгласно приложения регистър на засегнатите имоти, неразделна част от проекта, в землището на с. Оборище.


град Панагюрище

12.08.2020 год.


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  УПИ VIII-560 в кв.31 по плана на с. Елшица, Община  Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

ДАТА: 08.04.2020 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  УПИ XVIII-374 в кв.15 по плана на с. Елшица, Община  Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

ДАТА: 08.04.2020 г.


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че със Заповед № 173/23.03.2020г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен  проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП)- план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват  на имоти с идентификатори 55302.108.394 в м. „Дойчева чешма”, землище  на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик.

ДАТА: 08.04.2020 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че със Заповед № 172/23.03.2020г. г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен  проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  УПИ X-3125 в кв. 213 по плана на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик.

ДАТА: 08.04.2020 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че със Заповед № 169/23.03.2020г. г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен  проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  УПИ III-4512 „За кантар и складово стопанство“ в кв. 214 по плана на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик.

ДАТА: 08.04.2020 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ III -4512 „За кантар и складово стопанство“  в кв. 214 по плана на гр. Панагюрище, община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

дата: 18.03.2020 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че в ДВ бр. 1 от 03.01.2020 г. е публикувано Решение № 4/05.12.2019 г. на Общински съвет-Панагюрище за одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект: „Проектиране и изпълнение на обект „Рудник Елшица“ – Управление и пречистване на води и мониторинг“ с цел управление на водите в района на площадка „Елшица“ и довеждането им до определената площадка на Локална пречиствателна станция с оглед опазване, подобряване и възстановяване на състоянието на околната среда и преустановяване замърсяването на р. Елшишка (приток на р. Тополница) в землището на с. Елшица, Община Панагюрище. Трасето преминава през имоти по приложения регистър, неразделна част от решението.


06.01.2019 год.
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр. 100 от 20.12.2019 г. е публикувано обявление за изработен подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: „Изместване на трасе на хвостопровод в участък 3 на кота 880,00“, попадащо в територията на землището на с. Оборище, Община Панагюрище. Трасето преминава през следните имоти съгласно приложения регистър: поземлен имот (ПИ) с № 000843-дървопроизводителна горска площ в местността “Меченска лисец” - землище на с. Оборище, Община Панагюрище, поземлен имот (ПИ) с № 000931-дървопроизводителна горска площ в местността “Туркуловица” - землище на с. Оборище, Община Панагюрище, собственост на МЗГ-ДЛ-Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска Администрация – Панагюрище, пл.“20 Април” №13, ет. 2, стая  212  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.


На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

 

06.01.2020 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че на свое заседание от 18.12.2019 год., Протокол 4 Общински съвет-Панагюрище прие следното решение:

Решение № 13 на Общински съвет-Панагюрище за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на част от с. Панагюрски колонии с обхват квартали: 1, 4, 6, 8, 12, 13, 20, 24, 30, 34, 35, 36, 37, 39, 106 и 300 съгласно приложените скици-проект.


06.01.2019 год.О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр. 74 от 20.09.2019 г. е публикувано обявление за изработен проект за подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: „Проектиране и изпълнение на обект „Рудник Елшица“ – Управление и пречистване на води и мониторинг“ с цел управление на водите в района на площадка „Елшица“ и довеждането им до определената площадка на Локална пречиствателна станция с оглед опазване, подобряване и възстановяване на състоянието на околната среда и преустановяване замърсяването на р. Елшишка (приток на р. Тополница) в землището на с. Елшица, Община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска Администрация – Панагюрище, пл.“20 Април” №13, ет. 2, стая  212  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.Дата: 04.10.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ (ИОУП)


С Решение № 692 на Общински съвет-Панагюрище, прието на заседание от 26.06.2019 г., Протокол № 4, е разрешено изработването на изменение на Общ устройствен план на Община Панагюрище с обхват поземлени имоти с №№ 53103.48.11, 53103.48.12, 53103.48.13, 53103.48.16, 53103.48.17, 53103.48.39, 53103.48.40, 53103.48.41, 53103.48.63 и 53103.48.64 с предназначение земеделска земя в землището на с. Оборище, община Панагюрище, с цел промяна на предназначението им в урбанизирана територия за производствено-складови дейности с устройствена зона – предимно производствена (Пп).

Проектът на ИОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127(1) от ЗУТ, което ще се проведе на 15.10.2019 г. от 11,00 часа в Сесийна зала в сградата на Община Панагюрище.

Проектът е на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Панагюрище с адрес:  гр. Панагюрище, пл. „20 април“ №13, ст.№212, всеки работен ден от 9.30 до 17.30 часа.

Становища и мнения по ИОУП могат да се депозират в сградата на Община Панагюрище – в центъра за административно обслужване, на факс 0357/630-68, или на електронна поща: obstina@abv.bg.

Лице за връзка по провеждане на консултациите: Тодорка Демирова – главен експерт „Архитектура и устройство на територията“, тел. 0357/60063.

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ИОУП е 17.30 часа на 14.10.2019 г.

дата: 11.09.2019 г.

file icon pdf ГРАФИКА

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че със Заповед № 75/08.02.2019г. г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  УПИ II-232, УПИ III-321 и УПИ V-323 в кв. 51 по плана на с. Левски, Община  Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик.

Дата: 15.04.2019г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПРЗ) с обхват ПИ с идентификатор 55302.394.320 и ПИ с идентификатор 55302.394.321 в м. Фетенци, землище на гр. Панагюрище, Община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

Дата: 17.01.2018 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват  ПИ  с идентификатор 55302.470.2 в м. „Потока”, землище  на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

Дата: 16.01.2018г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр. 67 от 14.08.2018 г. е публикувано обявление за изработен подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за трасе на нов обходен път с обхват част от имоти  с идентификатори № 55302.96.961 - начин на трайно ползване „Обществен извънселищен парк, горски парк”, собственост – държавна публична (МЗХГ), част от имот 55302.89.471-начин на трайно ползване „Обществен извънселищен парк, горски парк”, собственост – държавна публична (МЗХГ), част от  имот 55302.89.272 - начин на трайно ползване „дере“ - общинска публична собственост и част от имот 55302.96.608 - начин на трайно ползване „полски път“ - общинска публична собственост.


гр.Панагюрище

14.08.2018 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват  ПИ  с идентификатор 55302.2.143 в м. „Манзул”, землище  на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

Дата: 26.07.2018 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че със Заповед № 397/18.07.2018 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват  ПИ  с идентификатор 55302.67.313 в м. „Б. път”, землище  на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик.

Дата: 26.07.2018 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че със заповед №333/21.06.2018г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за улична регулация (ПУР) с обхват  части от ул. „Стоил Финджеков” и ул. „Васил Чолаков” при о.т.724, прилежащи на УПИ XVI-3106 в кв. 169 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок

от датата на получаване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик.

ДАТА:
21.06.2018 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че със заповед № 323/15.06.2018г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  УПИ X-190 и УПИ XI-191 в кв. 1А по плана на с. Оборище, Община  Панагюрище, като действащата улична регулация мине по имотната граница на имотите.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик.

ДАТА:
21.06.2018 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че със заповед № 322/15.06.2018г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват УПИ XXV-44, УПИ XXVI-46, УПИ XXVII-46 в кв. 16 по плана на с. Бъта, община Панагюрище, с който се предвижда промяна на предназначението на горецитираните имоти съгласно надписите и означенията в графичната и текстова част на документацията.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик.

ДАТА:
21.06.2018 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че е със заповед №324/15.06.2018г. на кмета на Община Панагюрище е  одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват поземлен имот №015203, м. „Ненова могила”, землище на с. Баня, община Панагюрище, съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на получаване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик.


ДАТА:
21.06.2018 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че е със заповед № 321/15.06.2018г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  УПИ XXXI-2315 в кв. 228 по плана на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище, в който са обединени съществуващия  УПИ  XXXI-2315и улицата тупик представляваща имот с идентификатор 55302.501.9837, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик.

ДАТА:
21.06.2018 г.


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Съобщаваме Ви, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация  (ПР) с обхват  УПИ III-ОКС, УПИ IV-ОКС, и УПИ V-ОКС  в кв. 235Б по плана на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

ДАТА:
21.06.2018г.

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Панагюрище 4500, пл. "20 април" № 13,
тел.:0357 600-50; факс: 630-68 email: obstina@abv.bg


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр. 38 от 08.05.2018 г. е публикувано обявление за изработен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасета на електропровод и водопровод, захранващи имот с № 015203 в местността “НЕНОВА МОГИЛА” – землище на с. Баня, Община Панагюрище.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че със Заповед № 173/05.04.2018г. г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват  ПИ 55302.442.23 в м. Полето, землище  на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок от датата на публикуване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

ДАТА: 27.04.2018 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Съобщаваме Ви, че със Заповед № 172/05.04.2018г. г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  УПИ IV-5153 „За производствени цели” и  УПИ V-5152 „За производствени цели” в кв. 238б, УПИ II- „Дървопреработване и мебелопроизводство” и УПИ IV-ДИП „Средна гора” в кв. 238 и част от обслужваща улица между кв.238, кв. 238а и кв. 238б по плана на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок от датата на публикуване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

ДАТА: 27.04.2018 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Съобщаваме Ви, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват УПИ XXV-44, УПИ XXVI-46, УПИ XXVII-46 в кв. 16 по плана на с. Бъта, община Панагюрище, с който се предвижда промяна на предназначението на горецитираните имоти съгласно надписите и означенията в графичната и текстова част на документацията.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок от датата на публикуване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


ДАТА:
26.03.2018г.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  УПИ XXXI-2315 в кв. 228 по плана на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище, в който са обединени съществуващия  УПИ  XXXI-2315и улицата тупик представляваща имот с идентификатор 55302.501.9837

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


ДАТА:
13.03.2018 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр. 8 от 23.01.2018 г. е публикувано обявление за изработен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасета на електропровод и водопровод, захранващи имот с № 024211 в местността “ГРОМНИК/ВАЛОЗИТЕ” – землище на с. Баня, Община Панагюрище, преминаващо през имот с №024410 с начин на трайно ползване – полски път - общинска публична собственост.

 8 февруари 2018 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Съобщаваме Ви, че със заповед  №56/29.01.2018 г. е одобрен проект на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват поземлен имот с №024222 в местност „Громник/Валозите”-землище на с. Баня, Община Панагюрище, представляващ част от имот с №024211, за който се отрежда урегулиран поземлен имот – УПИ I-222 „Къща за гости”. За новообразуваният урегулиран поземлен имот се предвижда: устройствена зона- Жилищно малкоетажно свободно застрояване с височина до 10м, плътност (процент) на застрояване (П застр.)- 60%, озеленена площ (П озел.)-30%, интензивност на застрояване (К инт.) – 1,5 съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на получаване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик.


дата: 31.01.2018 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Съобщаваме Ви, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ II – 587 и УПИ III – 587 в кв. 16 по плана на с. Баня, община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок, от датата на получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   ЕОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от ЗУТ, във връзка с чл. 124б, ал. (3) от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-02-15-54/02.06.2017 г. на министъра на Регионалното развитие и благоустройството е разрешено на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД да изработи Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“ на територията на: област Пазарджик – общини Лесичево, Пазарджик, Септември и Панагюрище; Софийска област – общини Пирдоп и Златица.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.


17.01.2018 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.88 от 3.11.2017 г. е публикувано обявление за изработен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасета за водопровод и електропровод, захранващи имот с идентификатор 55302.442.23 в местността “Полето” - землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.


град Панагюрище

7.11.2017 год.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че в ДВ бр.89 от 7.11.2017 год. е публикувано Решение № 419 на Общински съвет-Панагюрище, прието на заседание от 29.09.2017 год. за одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: „Оптично кабелно захранване на базова станция БСPD2571 в местността „Петровден“, землище на с. Попинци, община Панагюрище“.


град Панагюрище

7.11.2017 год.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  УПИ II-4479, УПИ IV-ОКС, УПИ V-ОКС, УПИ VI-4477 и УПИ VII-ОКС в  кв. 235А по плана на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


5 октомври 2017 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Съобщаваме Ви, че със Заповед № 460/26.07.2017 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  поземлен имот с идентификационни номера: 55302.501.624, участващ в УПИ I- „ Парк, ресторант, туристическа база”  и УПИ XIII-4140,3924„  За спорт и атракции”в  кв. 6 по плана на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище. Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

3 август 2017 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.57 от 14.07.2017 г. е публикувано обявление за изработен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Оптично кабелно захранване на базова станция на „БТК“ ЕАД БС PD2571, в местността „Петровден“, землище на с. Попинци, Община Панагюрище“.

Трасето преминава през следните имоти съгласно приложения регистър:

 • имот с № 0.595 – за селскостопански, горски, ведомствен път;
 • имот с № 0.596 – за път от републиканската пътна мрежа;
 • имот с № 170.2 – пасище.

Проектът се намира в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “20 Април” №13, стая 212 и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.гр.Панагюрище

20.07.2017 год.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, съобщава на всички заинтересувани страни за изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  УПИ I-„За КВЗ” в  кв. 7 по плана на с. Панагюрски колонии, Община  Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок от датата на публикуване на съобщението заинтересуваните лица, собственици на сгради в горецитирания имот, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, съобщава на всички заинтересувани страни, че със Заповед № 272/12.05.2017 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  УПИ ІI-„За КВЗ” в  кв. 6 по плана на с. Панагюрски колонии, Община  Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок от датата на публикуване на съобщението заинтересуваните лица, собственици на сгради в горецитирания имот, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план чрез общинска администрация до Административен съд-Пазарджик.

 

гр.Панагюрище

22.06.2017 год.


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  поземлени имоти с идентификационни номера: 55302.501.624, участващ в УПИ I- „ Парк, ресторант, туристическа база”  и УПИ XIII-4140,3924„  За спорт и атракции”в  кв. 6 по плана на гр. Панагюрище, Община  Панагюрище. Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок от датата на получаване на съобщението заинтересуваните лица, собственици на горецитираните имоти, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


гр.Панагюрище

15.05.2017 год.


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че в ДВ бр.36 от 05.05.2017 год. е публикувано Решение № 331/30.03.2017 год. на Общински съвет-Панагюрище за одобрен ПУП –парцеларен план (ПП) за обект: „Трасе на канализация за дъждовни отпадъчни води от имот с идентификатор 55302.448.350 в местността “Мрамор землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище

Проектът се намира в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “20 Април” №13, стая 212 и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

Решението може да бъде обжалвано чрез Общинския съвет – гр. Панагюрище, пред Административен съд-Пазарджик, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.


гр.Панагюрище

11.05.2017 год.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ ХІ-2455, УПИ ХІІ-2454, УПИ V-2449, УПИ VІ-2448 и УПИ Х-4662 в кв.129 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, с който вътрешните регулационни линии между УПИ ХІ-2455, УПИ ХІІ-2454, УПИ V-2449, УПИ VІ-2448 и УПИ Х-4662 се поставят в съответствие със съществуващите на място имотни граници.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

3 май 2017 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че с заповед №18/13.01.2017г на кмета на Община Панагюрище в одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват поземлени имоти с идентификатори  55302.64.9, 55302.64.316  и  55302.64.318 в местността „Б път”, поземлени имоти с идентификатори 55302.427.4 и 55302.427.7 в местността „Негота” – землище на гр. Панагюрище, община Панагюрище, във връзка с промяна предназначението на същите.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

15 март 2017 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Община Панагюрище съобщава, че в ДВ бр.19/28.02.2017 г. е публикувано обявление за изработен подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване на гр.Панагюрище, Община Панагюрище, с обхват жилищната зона на изток от р.Луда Яна в съществуващите граници на урбанизираната територия, фаза – окончателен проект и подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване на гр.Панагюрище, Община Панагюрище, с обхват жилищната зона на запад от р.Луда Яна в съществуващите граници на урбанизираната територия, фаза – предварителен проект.

Съгласно чл.128, ал. 2 от ЗУТ проектите са публикувани на интернет страницата на общината. Същите се намират в Общинска Администрация – Панагюрище, пл.“20 Април” №13, ет. 2, стая  212  и може  да се прегледат от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация.

file icon pdf ПУП - ПРЗ на запад от р. Луда Яна - 1

file icon pdf ПУП - ПРЗ на запад от р. Луда Яна - 2

file icon pdf ПР на изток от р. Луда Яна

file icon pdf ПР на запад от р. Луда Яна

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава, че със Заповед № 32/ 18.01.2017 г. на кмета на община Панагюрище е одобрен  проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ XIV–45 и УПИ XIII–44 в кв. 19 по плана на с. Попинци, община Панагюрище, с който вътрешната регулационна линия между УПИ XI–45 и УПИ XIII–44 се поставя в съотвествие с имотната граница съгласно надписите и означенията в графичната част на плана.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20-ти Април” № 13, ет. 2, ст. 212 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд – гр. Пазарджик съгласно чл. 84, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК).


Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.7 от 20.01.2017 г. е публикувано обявление за изработен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Трасе на канализация за дъждовни отпадъчни води от имот с идентификатор 55302.448.350 в местността “Мрамор землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище

Проектът се намира в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “20ти Април” №13, стая 212 и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.


27.01.2017 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват поземлен имот с идентификатор 55302.107.357 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище в местността „Мрамор” – землище на гр. Панагюрище, община Панагюрище, като за  поземлен имот с идентификатор 55302.107.357 се отрежда УПИ II - 357 с предназначение „Търговия и услуги, бетонов център”;  за новосъздадения урегулиран поземлен имот се предвижда малкоетажно, свободностоящо застрояване с височина до 10 м. Устройствена зона – Предимно производствена; плътност (процент) на застрояване (П застр.) – 80%; озеленена площ (П озел.) – 20%; интензивност на застрояване (К инт.) – 2,5. Съседи на поземлен имот с идентификатор 55302.107.357 са както следва: поземлени имоти с идентификатори 55302.107.351, 55302.107.355, 55302.107.356, 55302.107.358, 55302.107.373, 55302.107.387 (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ) и 55302.107.406.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок от датата на обявяване заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват поземлен имот с идентификатор 55302.442.8 по по кадастралната карта и  кадастралните регистри на гр. Панагюрище в местността „Полето” – землището на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, като за поземлен имот с идентификатор 55302.442.8 се отрежда  УПИ IV– 8 с предназначение „Търговия и услуги, автосервиз и автомивка, пункт за технически преглед”; за новосъздадения урегулиран поземлен имот се предвижда малкоетажно, свободностоящо застрояване с височина до 10 м. Устройствена зона – Предимно производствена; плътност ( процент) на застрояване( П застр.) – 80% ; озеленена площ   (П озел.) – 20%; интензивност на застрояване ( К инт.) – 2.5.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април”        № 13, ет. 2, ст. 212 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок от датата на обявяването заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ XIV – 45 и УПИ XIII – 44 в кв. 19 по плана на с. Попинци, община Панагюрище, с който вътрешната регулационна линия между УПИ XIV–45 и УПИ XIII–44 се поставя в съотвествие с имотната граница съгласно надписите и означенията в графичната част на плана за регулация.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април”        № 13, ет. 2, ст. 212 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок от датата на обявяването заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


14.11.2016 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че ДВ бр. 64 от 16.08.2016 год. са публикувани следните Решения на Общински съвет-Панагюрище:

 • Решение № 154/28.06.2016 год. за одобрен ПУП – парцеларен план (ПП) на трасе на електропровод, захранващ имот с идентификатор 55302.107.357 в местността “Мрамор” - землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище;
 • Решение № 155/28.06.2016 год. за одобрен ПУП – парцеларен план (ПП) - първи вариант, на трасета за водопровод и канализация, захранващи имот с идентификатор 55302.87.717 в местността “Тесни дол” - землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.


Проектите се намират в Общинска  Администрация – Панагюрище, пл.“ 20 Април” №13, ет. 2, стая  212  и може  да се прегледат от заинтересуваните лица.

Решенията подлежат на обжалване пред Административен съд – Пазарджик съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Жалбите се подават чрез Общинския съвет – гр. Панагюрище, пред Административен съд-Пазарджик, в 30-дневен срок от обнародването на решението в „Държавен вестник“ съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.


гр.Панагюрище

24.08.2016 год.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 379/22.06.2016 год. на Кмета на община Панагюрище е допуснато изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване и Работен устройствен план (РУП) с обхват УПИ ІV-177, УПИ V-178 и УПИ ХVІІІ-177 в кв.40 по плана на с. Баня, Община Панагюрище.

гр.Панагюрище

24.06.2016 год.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват поземлен имот с идентификатор 55302.107.357 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище в местността „Мрамор” – землище на гр. Панагюрище, община Панагюрище, като за  поземлен имот с идентификатор 55302.107.357 се отрежда УПИ II - 357 с предназначение „Търговия и услуги, бетонов център”;  за новосъздадения урегулиран поземлен имот се предвижда малкоетажно, свободностоящо застрояване с височина до 10 м. Устройствена зона – Предимно производствена; плътност (процент) на застрояване (П застр.) – 80%; озеленена площ (П озел.) – 20%; интензивност на застрояване (К инт.) – 2,5. Съседи на поземлен имот с идентификатор 55302.107.357 са както следва: поземлени имоти с идентификатори 55302.107.351, 55302.107.355, 55302.107.356, 55302.107.358, 55302.107.373, 55302.107.387 (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ) и 55302.107.406.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок от датата на обявяване заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


08.06.2016 г.

гр. ПанагюрищеО   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.35 от 10.05.2016 г. са публикувани: Решение № 80, Решение №81, Решение № 83 и Решение № 85 на Общински съвет-Панагюрище, приети на заседание от 31.03.2016 год. относно одобряване на подробни устройствени планове /ПУП/ – парцеларни планове (ПП) съответно за обекти: „Трасе на канализация за битови и фекални отпадъчни води от имот с идентификатор 55302.448.350 в местността “Мрамор” - землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище“; „Трасе на канализация за дъждовни отпадъчни води от имот с идентификатор 55302.448.350 в местността “Мрамор” - землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище“, „Трасе на водопровод за захранване на имот № 039314 по картата на възстановената собственост (КВС) в местността “ГЛ. БЪРДО/ПАПРАТТА” - землище на с. Баня, Община Панагюрище“ и „Окончателно определяне на проектно трасе и изготвяне на парцеларен план на тръбопроводи от ПСПВ до резервоар ниска зона“ в землището на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, Област Пазарджик; изработен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) ) - първи вариант, на трасета за водопровод и канализация, захранващи имот с идентификатор 55302.87.717 в местността “Тесни дол” - землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.

Проектите се намират в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “20 Април” №13, стая 212 и може  да се прегледат от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинска администрация.


гр.Панагюрище

10.05.2016 год.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ V – 3126,3127, УПИ VI – 3124, УПИ VII – 3123, УПИ VIII – 3122, УПИ IX – 3121 и УПИ X – 3125 в кв. 213 по плана на гр. Панагюрище, община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок от датата на обявяване заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

10.05.2016 г.

гр. Панагюрище
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   ЕОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че на свои заседания от 31.03.2016 год. и 14.04.2016 год. Общински съвет-Панагюрище прие следните решения:

 • Решение № 82 за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за определяне на трасе на ел. кабел за захранване на имот с идентификатор 55302.38.391 в местността “ГЛЕДЯ” – землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище;
 • Решение № 84 за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за обект „Базова станция № 3455“, с обхват поземлен имот с идентификатор 55302.82.345 - горска територия в местността “Ушите” - землище на гр. Панагюище, Община Панагюрище;
 • Решение № 102 за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват поземлен имот с №000934 в местността “Над селото” – землище на с. Левски, Община Панагюрище;


 • Решение № 103 за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват част от поземлен имот с идентификатор 55302.528.76 в местността “Търнов дол” („Дойчов ръд“) – землище на гр. Панагюрище, Община Панагюрище;


 • Решение № 104 за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват поземлен имот с идентификатор 55302.442.8 в местността “Полето” – землище на гр. Панагюрище, Община Панагюрище.гр.Панагюрище

21.04.2016 год.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава, че със Заповед № 129/09.03.2016 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват  УПИ VI – 3617, УПИ IX – 3621 и УПИ XIII – 3618 в кв. 197 по плана на гр. Панагюрище, община Панагюрище, с който вътрешните регулационни линии между УПИ VI – 3617, УПИ IX – 3621 и УПИ  XIII – 3618 се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Планът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на обявяване, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).


19.04.2016 г.

гр. Панагюрище
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.27 от 05.04.2016 г. е публикувано обявление за изработен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Трасе на електропровод, захранващ имот с идентификатор 55302.107.357 в местността “Мрамор землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище“.

Проектът се намира в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “20 Април” №13, стая 212 и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.


гр.Панагюрище

06.04.2016 год.З   А   П   О   В   Е   Д


193

гр. Панагюрище, 30.03.2016 год.


Във връзка с жалба вх.№ 95-Ж-8/10.03.2016г. от МАНЬО ГЕОРГИЕВ РАКОВ  от гр.Панагюрище, ул.”Райна княгиня” № 19 относно рушаща се сграда в съседен имот / бивш Районен съд /

На основание чл. 196 ал. 1 от Закона за устройство на територията

Н  А  З  Н  А  Ч  А  В  А  М

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : инж.Теменужка Шишкова-гл. инспектор “Строителен контрол”

ЧЛЕНОВЕ :           инж.Георги Кирчев – инспектор „Строителен контрол”

Тодорка Демирова- мл.експерт „Архитектура и благоустрояване”

която да извърши проверка на горецитираната масивна двуетажна сграда с административен адрес гр.Панагюрище, ул.”Делчо Наплатанов” № 1 и се установи моментното и състояние.

Комисията да вземе решение съгласно чл.196 ал.2 от ЗУТ, като същото предложи за одобрение на Кмета на Община Панагюрище.

Комисията да  се събере на 15.04.2016г. в 9.30 часа  на адреса .

Настоящата заповед да се връчи на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

Кмет на Община ПанагюрищеО   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват поземлен имот с идентификатор 55302.107.357 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище в местността „Мрамор” – землище на гр. Панагюрище, община Панагюрище, като за  поземлен имот с идентификатор 55302.107.357 се отрежда УПИ II - 357 с предназначение „Търговия и услуги, бетонов център”;  за новосъздадения урегулиран поземлен имот се предвижда малкоетажно, свободностоящо застрояване с височина до 10 м. Устройствена зона – Предимно производствена; плътност (процент) на застрояване (П застр.) – 80%; озеленена площ (П озел.) – 20%; интензивност на застрояване (К инт.) – 2,5. Съседи на поземлен имот с идентификатор 55302.107.357 са както следва: поземлени имоти с идентификатори 55302.107.351, 55302.107.355, 55302.107.356, 55302.107.358, 55302.107.373, 55302.107.387 (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ) и 55302.107.406.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок от датата на обявяване заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


01.04.2016 г.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   ЕОбщина Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ I – „За промишлено и складово строителство” в кв. 263 и съществуващи паркинги към УПИ I – „За промишлено и складово строителство”, УПИ X - „За промишлено и складово строителство” и УПИ III - „За промишлено и складово строителство” по плана на гр. Панагюрище, община Панагюрище, с който се заличават кв. 263 и УПИ I – „За промишлено и складово строителство” и се отрежда УПИ XXX – „За промишлено и складово строителство” в кв. 234; за сметка на улица и съществуващи паркинги се създават три нови урегулирани поземлени имота – УПИ XXXI - „За промишлено и складово строителство”, УПИ XXXII - „За промишлено и складово строителство” в кв. 234 и УПИ VII - „За промишлено и складово строителство” в кв. 264 съгласно надписите и означенията в графичната част на плана за регулация.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок от датата на обявяване заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


14.03.2016 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ IV – Общ., УПИ V – Общ., УПИ VI – „За озеленяване”, УПИ XI – „За озеленяване и спорт” и УПИ XII – Общ. в  кв. 24 по плана на с. Панагюрски колонии, община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок от датата на обявяване заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


14.03.2016 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че със Заповед № 30/07.01.2016 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ IX – Общ. и част от прилежащата нереализирана улица в кв. 22 по плана на с. Елшица, Община Панагюрище, с който се заличава УПИ IX – Общ. в кв. 22, измества се прилежащата му част от улицата с ширина 9 м на запад до източната имотна граница на имот пл. № 209 с нови о.т. 149А и 149Б; създават се нов кв. 22А и УПИ I – Общ.  съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Планът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на обявяване чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).


14.03.2016 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че със Заповед № 29/07.01.2016 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ XIV – Общ. в кв. 45 по плана на с. Попинци, община Панагюрище, с който се заличава от действащия план УПИ XIV – Общ.  и за сметка на него се обособяват два нови урегулирани поземлени имоти – УПИ XIV – „Търговия и услуги” и УПИ XV – „Търговия и услуги” съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Планът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на обявяване чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).


14.03.2016 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   ЕОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че в ДВ бр.18 от 08.03.2016 год. е публикувано Решение № 38/28.01.2016 год.  на Общински съвет-Панагюрище за одобрен ПУП – парцеларен план за следните подобекти на обект „Язовир „Луда Яна“ и ПСПВ“ в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище:

 • Изместване на съществуваща въздушна линия 20 кV извън язовирното езеро, включително кабел(и) за електрозахранване на ПСПВ;
 • Водопровод от ПС1 до ПСПВ;
 • Канал от МПСОВ в имота на ПСПВ до точката на заустване.


Проектът се намира в Общинска  Администрация – Панагюрище, пл.“ 20 Април” №13, ет. 2, стая  212  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.


гр.Панагюрище

11.03.2016 год.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че ДВ бр.10 от 05.02.2016 год. са публикувани следните Решения на Общински съвет-Панагюрище:

 • Решение № 24/22.12.2015 год. за одобрен ПУП – парцеларен план за обект: „Трасета на електропровод и водопровод, захранващи поземлен имот 55302.1.500 в местността „Алабалица“ - землище на гр. Панагюрище, Община Панагюрище“;
 • Решение № 25/22.12.2015 год. за одобрен ПУП – парцеларен план за обект: „Трасета на електропровод и водопровод, захранващи поземлен имот 55302.448.350 в местността „Мрамор“ - землище на гр. Панагюрище, Община Панагюрище“.

Проектите се намират в Общинска  Администрация – Панагюрище, пл.“ 20 Април” №13, ет. 2, стая  212  и може  да се прегледат от заинтересуваните лица.

гр.Панагюрище

15.02.2016 год.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   ЕОбщина Панагюрище, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.63 от 18.08.2015 г. са публикувани обявления за изработени подробни устройствени планове (ПУП) – парцеларни планове (ПП) за следните обекти:

 • „Трасета на електропровод и водопровод до поземлен имот 55302.448.350 в местността „Мрамор“ - землище на гр. Панагюрище, Община Панагюрище“;
 • „Трасета на електропровод и водопровод до поземлен имот 55302.1.500 в местността „Алабалица“ - землище на гр. Панагюрище, Община Панагюрище“.

Проектите се намират в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “20 Април” №13, стая 212 и може  да се прегледат от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация.


гр.Панагюрище

20.08.2015 год.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че на свое заседание от 06.08.2015 год. Общински съвет-Панагюрище прие следните решения:

 • Решение № 840 на Общински съвет-Панагюрище за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имот с идентификатор 55302.38.391 в местността “ГЛЕДЯ” – землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище;
 • Решение № 841 на Общински съвет-Панагюрище за разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за определяне на трасе на водопровод за захранване на имот № 039314 по картата на възстановената собственост (КВС) в местността “ГЛ.БЪРДО/ПАПРАТТА” - землище на с. Баня, Община Панагюрищегр.Панагюрище

20.08.2015 год.ОБЯВЛЕНИЕ


Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ VI – 3617, УПИ IX – 3621 и УПИ XIII – 3618 в кв. 197 по плана на гр. Панагюрище, община Панагюрище, с който вътрешните регулационни линии между имот с идентификатор 55302.501.3617 и имоти с идентификатори 55302.501.3621 и 55302.501.3618 минат по имотни граници съгласно надписите и означенията в графичната част на плана за регулация.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок от датата на обявяване заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


14.01.2016 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.88 от 13.11.2015 г. са публикувани обявления за изработени подробни устройствени планове (ПУП) – парцеларни планове (ПП) за следните обекти:

 • „Трасе на водопровод за захранване на обект „Ферма за отглеждане на риба и предприятие за преработка на риба и рибни отпадъци“ в имот № 039314 по картата на възстановената собственост (КВС) в местността “ГЛ.БЪРДО/ПАПРАТТА” - землище на с. Баня, Община Панагюрище“;
 • „Трасета на канализация за битови и фекални отпадъчни води и канализация за дъждовни отпадъчни води от имот с идентификатор 55302.448.350 в местността “Мрамор” - землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище“.

В ДВ бр.95 от 08.12.2015 г. е публикувано обявление за изработен подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за следните подобекти на обект „Язовир „Луда Яна“ и ПСПВ“ в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище:

 • Изместване на съществуваща въздушна линия 20 кV извън язовирното езеро, включително кабел(и) за електрозахранване на ПСПВ;
 • Водопровод от ПС1 до ПСПВ;
 • Канал от МПСОВ в имота на ПСПВ до точката на заустване.

Проектите се намират в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “20 Април” №13, стая 212 и може  да се прегледат от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация.


гр.Панагюрище

15.12.2015 год.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ II – „За обществено обслужване” и УПИ V – „За КВЗ” в  кв. 15 по плана на с. Панагюрски колонии, Община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 – дневен срок от датата на получаване на съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

26.10.2015 г.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   ЕОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че на свое заседание от 06.08.2015 год. Общински съвет-Панагюрище прие следните решения:

 • Решение № 840 на Общински съвет-Панагюрище за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имот с идентификатор 55302.38.391 в местността “ГЛЕДЯ” – землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище;
 • Решение № 841 на Общински съвет-Панагюрище за разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за определяне на трасе на водопровод за захранване на имот № 039314 по картата на възстановената собственост (КВС) в местността “ГЛ.БЪРДО/ПАПРАТТА” - землище на с. Баня, Община Панагюрище


гр.Панагюрище

20.08.2015 год.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.63 от 18.08.2015 г. са публикувани обявления за изработени подробни устройствени планове (ПУП) – парцеларни планове (ПП) за следните обекти:

 • „Трасета на електропровод и водопровод до поземлен имот 55302.448.350 в местността „Мрамор“ - землище на гр. Панагюрище, Община Панагюрище“;
 • „Трасета на електропровод и водопровод до поземлен имот 55302.1.500 в местността „Алабалица“ - землище на гр. Панагюрище, Община Панагюрище“.

Проектите се намират в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “20 Април” №13, стая 212 и може  да се прегледат от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация.


гр.Панагюрище

20.08.2015 год.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 826 на Общински съвет-Панагюрище, прието на заседание от 25.06.2015 год. е разрешено изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за следните подобекти на обект „Язовир „Луда Яна“ и ПСПВ“ в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище:

 • Изместване на съществуваща въздушна линия 20 кV извън язовирното езеро, включително кабел(и) за електрозахранване на ПСПВ;
 • Водопровод от ПС1 до ПСПВ;
 • Канал от МПСОВ в имота на ПСПВ до точка на заустване.


Отменя Решение № 480 и Решение № 483, приети на заседание от 30.01.2014 год. на Общински съвет-Панагюрище.


гр.Панагюрище

08.07.2015 год.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.46 от 23.06.2015 г. е публикувано обявление за изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на гр.Панагюрище с обхват жилищната зона на изток от р.Луда Яна в съществуващите граници на урбанизираната територия, фаза – предварителен проект.

Проектът се намира в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “20 Април” №13, Център за услуги и информация (приемна за граждани) и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


гр.Панагюрище

29.06.2015 год.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че със Заповед № 280/21.05.2015 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ с обхват  поземлени имоти с идентификатори 55302.501.2582, 55302.501.2585 и 55302.501.2584, участващи в УПИ IV – 2582, 2580, 3977 и УПИ V – 2585, 2584, както и УПИ VI – 2583 в кв. 121 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, с който регулационните линии се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници и се създават следните урегулирани поземлени имоти:  УПИ IV – 2580, 3977 и УПИ V – 2585, 2584, 2582 в кв. 121 по плана на гр. Панагюрище съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията , неразделна част от заповедта.

Планът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на обявяването, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).


25.06.2015 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава, че със Заповед № 192/31.03.2015 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ с обхват  УПИ I – Общ., УПИ II – Общ. и УПИ V в кв. 22 по плана на с. Панагюрски колонии, Община Панагюрище, с втора поправка с виолетов цвят, с който се променя уличната регулация на УПИ I – Общ., УПИ II – Общ., УПИ V и вътрешната регулационна линия между УПИ II – Общ. и УПИ V съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта. Вътрешната регулационна линия между УПИ I – Общ. и УПИ II – Общ. в кв. 22 по плана на с. Панагюрски колонии не се променя.

Планът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на обявяването, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).


29.05.2015 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ VIII – „Магазини”, УПИ XV – „Селкооп”, УПИ XX - „Комплексен приемателен пункт” и УПИ X – 356 в кв. 33 по плана на с. Левски, Община Панагюрище, в който се предвижда изменение на улична и дворищна регулации, като се заличават УПИ VIII – „Магазини”, УПИ XV – „Селкооп” и УПИ XX - „Комплексен приемателен пункт” и за сметка на тях се обособяват нови урегулирани поземлени имоти - УПИ XII – 519, УПИ XIII – 359, УПИ XIV – 358 по имотните граници на съответните имоти и УПИ XV – РПК „Средногорие”, съгласно графичната част в ПУП - план за регулация.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 – дневен срок от датата на обявяване на съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


18.05.2015 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище съобщава, че е изработена скица - проект за допълващо застрояване в имот с идентификатор 55302.501.3281, участващ в УПИ I – ОЖС, кв. 220А (ъгъла между ул. „Захари Стоянов” и ул. „Брацигово”) по плана на гр. Панагюрище, община Панагюрище, като се създават 2 броя петна за гаражи и 1 брой петно за стопанска сграда.

Скицата - проект се намира в Общинска администрация гр. Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

В едномесечен срок, от датата на обявяване, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по скицата - проект за допълващо застрояване до общинската администрация.


12.05.2015 г.

гр. Панагюрище
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че в ДВ бр.30 от 24.04.2015 г. е публикувано Решение №759/26.03.2015 г. на Общински съвет-Панагюрище, с което е одобрен подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: Проект за развитие на общинската инфраструктура MIDP-D-QCBS-1:“Обследване на площадката, технически проект и тръжни документи на язовир „Луда Яна“. Лот 2: „Технически дейности по проучване и проектиране на изместването на съществуващите ВЛ 110 кV и 20 кV; Етап 1: „Проучване и предложение на проектно трасе и изготвяне на парцеларен план на изместване на електропроводите“; Част 2: „Окончателно определяне на проектно трасе и изготвяне на парцеларен план“; Име Доклад: „Окончателно определяне на проектно трасе и изготвяне на парцеларен план за изместването на съществуваща линия 110 кV“ в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.

Проектът се намира в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “ 20 Април” №13, ет. 2, стая  212  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Панагюрище пред Административен съд гр.Пазарджик.


гр.Панагюрище, 28.04.2015 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват поземлени имоти с идентификатори 55302.501.2582, 55302.501.2580, 55302.501.2585, 55302.501.2584 и 55302.501.2583, участващи в УПИ IV – 2582, 2580, 3977;  УПИ V – 2585, 2584 и УПИ VI – 2583 в кв. 121 по плана на гр. Панагюрище, община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 – дневен срок, от датата на обявяването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


16.04.2015 г.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че със Заповед № 101/20.02.2015 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ с обхват  УПИ I – 4413 в кв. 235 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, с който вътрешната регулационна линия между УПИ I – 4413 и УПИ II – 4479 мине по имотна граница съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията , неразделна част от заповедта.

Планът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на обявяването, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).


15.04.2015 г.
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че на свое заседание от 26.03.2015 год. Общински съвет-Панагюрище прие следните решения:

 • Решение № 742 за разрешаване изработването на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с обхват поземлени имоти с № № 000780, 000792, 000796, 000797, 000798 и 000803 в местността “Гъстите дървета” - землище на с.Елшица, Община Панагюрище;
 • Решение № 758 за разрешаване изработването на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на гр.Панагюрище, Община Панагюрище, с обособени райони: Източна част, Западна част и Промишлена зона в границите на урбанизираната територия;
 • Решение № 760 за разрешаване изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за определяне на трасета на електропровод и водопровод, захранващи имот с идентификатор 55302.1.500 в местността “Алабалица” - землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище;
 • Решение № 761 за разрешаване изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за определяне на трасета на електропровод и водопровод, захранващи имот с идентификатор 55302.448.350 в местността “Мрамор” - землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.Дата: 07.04.2015 год.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че със Заповед № 102/20.02.2015 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ с обхват  поземлен имот с идентификатор 55302.501.3733, участващ в УПИ III – 3733, УПИ IV – 3733, УПИ V – 3733 в кв. 186Б и УПИ X - 3733 в кв. 186Е по действащия план на гр. Панагюрище, като се заличават  УПИ III – 3733, УПИ IV – 3733, УПИ V – 3733 в кв. 186Б и УПИ X – 3733 и УПИ I - 3753 в кв. 186Е, както и част от нереализирана улица от о.т. 602г до о.т. 512б от действащия план на гр. Панагюрище. Обособява се нов УПИ III – 3733, към който се присъединяват 191 кв.м. от имот с идентификатор 55302.501.3753 и се създава задънена улица (тупик) от о.т. 512б до о.т. 512в, като се извършва обединяване на квартали 186Б и 186Е в кв. 186Б по плана на гр. Панагюрище и вътрешните регулационни линии между УПИ III – 3733, УПИ II – 4165 и УПИ VI общ. “За общ. жилищно строителство” минат по имотни граници съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията , неразделна част от заповедта.

Планът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на обявяването, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

26.03.2015 г.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ IX – Общ. и нереализирана улица в кв. 22 по плана на с. Елшица, Община Панагюрище, с който се предвижда изменение на действащите улични и вътрешни регулационни линии на УПИ VIII – 209 и УПИ X – 209 в кв. 22 и кръстовището при о.т. 149, като се заличава УПИ IX – Общ. в кв. 22; измества се и се създава улица с ширина 9 м на запад по заснетата на място източна ограда на имот пл. № 209 с нови о.т. 149А и о.т. 149Б; обособява се нов УПИ I – Общ. в новосъздаден кв. 22А по плана на с. Елшица, Община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 – дневен срок, от датата на обявяването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

26.03.2015 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че в Община Панагюрище са постъпили заявления за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обект „Склад”, находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) X – 3081 в кв. 208 (ъгъла между ул. „Стоил Финджеков” и ул. „Петко Мачев”) по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, със застроена площ – 10,00 м2.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Писмени възражения и предложения по заявленията за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, както и по изработения технически проект, заинтересованите лица могат да направят в 14 – дневен срок, от датата на обявяване на съобщението, до общинската администрация.


17.03.2015 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че със Заповед № 856/19.12.2014 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ с обхват УПИ XI  – 2348, УПИ VIII – 2351, УПИ IX – 2347, УПИ X – 2346 и УПИ XIII – 2349, 2350 в кв. 156 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, с който се променят вътрешните регулационни линии между УПИ XI  – 2348 и УПИ VIII – 2351, УПИ IX – 2347, УПИ X – 2346 и УПИ XIII – 2349, 2350, като същите се приведат в съответствие с имотните им граници съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Планът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на обявяването, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).


26.02.2015 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.12 от 13.02.2015 г. са публикувани следните решения на Общински съвет – Панагюрище:

Решение № 718 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 21.01.2015 г. относно одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: „Окончателно определяне на проектно трасе и изготвяне на парцеларен план на тръбопроводи от ПСПВ до резервоар висока зона“ в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище;

Решение № 719 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 21.01.2015 г. относно одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: „Трасета на водопровод и електропровод, захранващи обект „Склад за зърно и ремонт на селскостопанска техника“ в поземлен имот с идентификатор 55302.470.7 в местността “Полето“, землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.

19.02.2015 г.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че със Заповед № 855/19.12.2014 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ с обхват  УПИ XL  – 1317, УПИ XLI  – 4102, УПИ XLII  –1316, УПИ XLIII  – 4103, УПИ VIII – 1314 и УПИ XXIII – 3944 в кв. 93 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, с който се променят вътрешните регулационни линии между УПИ XL – 1317, УПИ  XLI – 4102,  УПИ XLII – 1316 и УПИ XLIII  – 4103,  като същите се приведат в съответствие с имотните им граници; променя се уличната регулация за УПИ VIII – 1314 и УПИ XXIII – 3944, която също минава по имотните им граници съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Планът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок, от датата на обявяването, чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от АПК.


18.02.2015 г.


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват поземлени имоти с идентификатори 55302.121.47, 55302.121.53 и 55302.121.54 в м. „Стопански двор”, землище на гр. Панагюрище, община Панагюрище, в който се предвижда обособяване на четири нови урегулирани поземлени имота (УПИ): за имот с идентификатор 55302.121.47 се обособява урегулиран поземлен имот (УПИ)  XLVII – „Тракторен стан”, за имот с идентификатор 55302.121.53 се обособява урегулиран поземлен имот (УПИ) LIII – „Тракторен стан” и в границите на имот с идентификатор 55302.121.54 се създават два нови самостоятелни урегулирани поземлени имота  (УПИ) LIV -  „Тракторен стан” и LV - „Тракторен стан”.

Вътрешните регулационни линии съвпадат с имотните граници на имоти с идентификатори 55302.121.47, 55302.121.53 и 55302.121.54, с изключение на вътрешната регулационна линия между имоти с идентификатори 55302.121.47 и 55302.121.53, която се предвижда да е на отстояние 0,60 м на север от кадастралната имотна граница и да премине по съществуващата на място граница (зид) между сгради с идентификатори 55302.121.47.2 и 55302.121.53.1, поради неточното ù отразяване в кадастралната карта, одобрена със заповед  № РД – 18 – 39 от 17.07.2012 г. на ИД на АГКК гр. София.

Достъпът до новообразуваните урегулирани поземлени имота (УПИ) ще се осъществява чрез ведомствени пътища с идентификатори 55302.470.17, 55302.470.315 и 55302.121.506.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 – дневен срок, от датата на обявяването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


16.02.2015 г.
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че с Решение №720 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 21.01.2015 г. е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имоти с идентификатори 55302.448.19, 55302.448.348, 55302.448.6, 55302.448.7 в местността “Асарелска река землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.

гр.Панагюрище

04.01.2015 год.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че със Заповед № 833/11.12.2014 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ VI – 109, УПИ VII – 108, УПИ XII – 103, УПИ XIII – 102, УПИ V - 110 и част от имот пл. № 9021 в кв. 13 по плана на с. Попинци, Община Панагюрище, като вътрешните регулационни линии между УПИ VI – 109 и УПИ VII – 108, УПИ XII – 103, УПИ XIII – 102, УПИ V – 110 и уличната регулация на УПИ VI – 109 минат по имотни граници съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Планът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на обявяване на съобщението чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от АПК.


16.01.2015 г.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че със Заповед № 716/29.10.2014 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват имоти с планоснимачни номера 1136, 1081, 1082 и 1083, участващи в УПИ II – 1081, УПИ III – 1082, УПИ IV – 1082, УПИ V – 1083 и УПИ XIX – 1083 в кв. 8 по плана на с. Попинци, община Панагюрище и част от нереализирана улица от о.т. 24 до о.т. 28, с който се създава нов УПИ V – 1136 в съответствие с имотните граници на имот пл. № 1136, като се заличава частта от нереализирана улица от о.т. 24 до о.т. 28, минаваща през имота, и се създава обръщало на север от  УПИ V – 1136 – нов; Изменя се дворищната регулация на част от кв. 8, като се заличават УПИ II – 1081, УПИ III – 1082, УПИ IV – 1082, УПИ V – 1083 и УПИ XIX – 1083 и се създават нови УПИ II – 1081, УПИ III – 1082 и  УПИ IV – 1083, като вътрешните регулационни линии минат по имотните граници;  Проектира се нова улица от о.т. 28А до о.т. 78Б в продължение на улица с о.т. 27 и о.т. 28, която разделя УПИ VIII – „Озеленяване” в кв. 10 на два урегулирани поземлени имота, като за северната част се обособява УПИ XIX – „Озеленяване” в кв. 8, а южната част остава УПИ VIII – Озеленяване в кв. 10 по плана на с. Попинци, община Панагюрище; Променя се кръстовището при о.т. 78 и о.т. 79, като Г-образното кръстовище става Т-образно с продължаване на улицата на север от о.т. 78 към о.т. 78А и о.т. 78Б, съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Планът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от АПК.


15.01.2015 г.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ I – 4413 в кв. 235 по действащия план на гр. Панагюрище, община Панагюрище, като се предвижда регулационната линия между УПИ I – 4413 и УПИ II – 4479 в кв. 235 да мине по имотна граница.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 – ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 14 – дневен срок от датата на получаване на съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


22.12.2014 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ VI – 109, УПИ VII - 108, УПИ V – 110, XIII - 102 и част от имот пл. № 9021 в кв. 13 по плана на с. Попинци, Община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 – дневен срок от датата на обявяване на съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


19.11.2014 г.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) съобщава, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) с обхват УПИ XI – 2348, УПИ IX – 2347, УПИ X – 2346, УПИ XII – 2349, 2350 и УПИ VIII - 2351 в кв. 156 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, като вътрешните регулационни линии минат по имотни граници съгласно надписите и означенията в графичната част на плана за регулация.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 – дневен срок от датата на получаване на съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


19.11.2014 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище съобщава, че в ДВ бр.91 от 04.11.2014 г. е публикувано Решение №642/16.10.2014 г. на Общински съвет-Панагюрище за одобрен подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: „Изграждане на оптично кабелно захранване от кабелна шахта на ул.“Пятигорск“ до разклона на пътя за пречиствателна станция на „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД гр.Панагюрище“.

Проектът се намира в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “20 Април” №13, ет. 2, стая  211  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Панагюрище пред Административен съд гр.Пазарджик.
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че:

-          с Решение №643 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 16.10.2014 г. е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват поземлен имот с идентификатор 55302.1.388 в местността „Алабалица“ – землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.

-          с Решение №644 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 16.10.2014 г. е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за обект: „Базова станция на Globul GSM/UMTS №3079“ с обхват поземлен имот с № 000647 в местността “Добрашинец” - землище на с.Оборище, Община Панагюрище.

-          с Решение №664 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 16.10.2014 г. е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за развитие на минната дейност на обект „РУДНИК „АСАРЕЛ“ с обхват поземлени имоти съгласно приложения регистър както следва: поземлени имоти с №№ 55302.43.536, 55302.40.606, 55302.41.601 с начин на трайно ползване – залесена територия; поземлени имоти с №№ 55302.40.408, 55302.40.1407 с начин на трайно ползване – пасище, мера; поземлен имот с № 55302.40.410 с начин на трайно ползване – водно течение в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.

-          с Решение №665 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 16.10.2014 г. е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за развитие на минната дейност на обект „ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „ЛЮЛЯКОВИЦА“ с обхват поземлени имоти съгласно приложения регистър както следва: поземлен имот № 0.239 с начин на трайно ползване – полски пътища; поземлени имоти с №№ 0.622 и 4.12 с начин на трайно ползване – гори в земеделски земи; поземлени имоти с №№ 4.10, 4.11, 4.20, 4.23, 7.2, 7.4, 7.12, 7.13, 7.14, 28.43 с начин на трайно ползване – пасища, мери; поземлени имоти с №№ 4.22, 7.1, 7.3, 7.23 с начин на трайно ползване – изоставени орни земи; поземлени имоти с №№ 0.399, 0.408, 0.415, 0.416, 0.428, 0.447, 0.451, 0.452, 0.673, 0.691, 0.816, 0.849, 0.846 с начин на трайно ползване – дървопроизводителни горски площи; поземлен имот № 0.238 с начин на трайно ползване – горски пътища; поземлени имоти с №№ 0.661, 6.21, 6.24, 6.35, 39.33, 41.34 с начин на трайно ползване – горски пасища; поземлени имоти с №№ 0.840, 41.41, 41.42 с начин на трайно ползване – други територии за добив на полезни изкопаеми; поземлени имоти с №№ 4.24, 7.24, 41.39 с начин на трайно ползване – други територии, заети от селско стопанство; поземлени имоти с №№ 7.15, 7.17, 28.36, 28.42, 39.21, 39.24  с начин на трайно ползване – ниви (орна земя); поземлени имоти с №№ 7.16, 41.25, 41.28 с начин на трайно ползване – храсти; поземлени имоти с №№ 7.21, 7.25, 41.26, 41.27 с начин на трайно ползване – унищожени орни земи от промишлени предприятия; поземлен имот № 7.41 с начин на трайно ползване – пасища с храсти; поземлени имоти с №№ 41.29, 41.36, 615,35, 615.36, 615.37, 615.38, 615.40 с начин на трайно ползване – други територии на горското стопанство; поземлени имоти с №№ 615.2, 615.3, 615.6, 615.12, 615.39 с начин на трайно ползване – хвостохранилища в землището на с.Оборище, Община Панагюрище.

-
Дата: 27.10.2014 год.

гр.Панагюрище


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ XLIII  – 4103, УПИ XLII – 1316 и УПИ XLI – 4102 в кв. 93 по действащия план на гр. Панагюрище, Община Панагюрище.

С проекта се предвижда промяна на уличните и вътрешните регулационни линии за УПИ XLIII  – 4103, УПИ XLII – 1316, УПИ  XLI – 4102 и УПИ XL – 1317, като същите се приведат в съответствие с имотните им граници и изменение на уличната регулационна линия за УПИ VIII – 1314 и УПИ XXIII – 3944, която също минава по имотните им граници съгласно надписите и означенията в графичната част на плана за регулация.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от датата на съобщаване заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.27.10.2014 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват имоти с планоснимачни номера 1136, 1081, 1082 и 1083, участващи в УПИ II – 1081, УПИ III – 1082, УПИ IV – 1082, УПИ V – 1083 и УПИ XIX – 1083 в кв. 8 по плана на с. Попинци, община Панагюрище и част от нереализирана улица от о.т. 24 до о.т. 28.

С проекта се предвижда създаване на нов УПИ V – 1136 по имотните граници на имот пл. № 1136, като се заличава частта от нереализирана улица от о.т. 24 до о.т. 28 минаваща през имота и се създава обръщало на север от  УПИ V – 1136 – нов.

Изменение на дворищната регулация на част от кв. 8, като се заличават  УПИ II – 1081, УПИ III – 1082, УПИ IV – 1082, УПИ V – 1083 и УПИ XIX – 1083 и се създават нови УПИ II – 1081, УПИ III – 1082 и  УПИ IV – 1083, като вътрешните регулационни линии минат по имотните граници на имот с пл. № 1081, имот с пл. № 1082 и имот с пл. № 1083. Проектиране на нова улица от о.т. 28А до о.т. 78Б в продължение на улица с о.т. 27 и о.т. 28, която разделя УПИ VIII – Озеленяване в кв. 10 на два УПИ, като за северната част се обособява УПИ XIX – Озеленяване и се присъединява към кв. 8, а южната част остава УПИ VIII – Озеленяване в кв. 10 по плана на с. Попинци, община Панагюрище. Изменение на кръстовището при о.т. 78 и о.т. 79, като Г-образното кръстовище става Т-образно с продължаване на улицата на север от о.т. 78 към о.т. 78А и о.т. 78Б.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от датата на получаване на съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


13.10.2014 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.82 от 03.10.2014 г. е публикувано обявление за изработен подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: „Трасета на водопровод и електропровод, захранващи обект „Склад за зърно и ремонт на селскостопанска техника“ в поземлен имот с идентификатор 55302.470.7 в местността “Полето“, землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.

Трасетата преминават през имот с идентификатор 55302.470.315 с предназначение транспортна територия – общинска публична собственост съгласно приложения регистър.

Подробният устройствен план - парцеларен план се намира в Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “ 20 Април” №13, ет. 2, стая  211  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по парцеларния план до общинската администрация.

08.10.2014 г.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.75 от 09.09.2014 г. са публикувани следните обявления: обявление за изработен подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: „Окончателно определяне на проектно трасе и изготвяне на парцеларен план за изместването на съществуваща линия 110 кV“ в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище; обявление за изработен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Окончателно определяне на проектно трасе и изготвяне на парцеларен план на тръбопроводи от ПСПВ до резервоар ниска зона“ в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище; обявление за изработен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Окончателно определяне на проектно трасе и изготвяне на парцеларен план на тръбопроводи от ПСПВ до резервоар висока зона“ в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.

Проектите се намират в Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “20 Април” №13, ет. 2, стая  211  и може  да се прегледат от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация.11.09.2014 год.

гр.Панагюрище


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, съгласно чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс съобщава, че със Заповед № 576/01.09.2014 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ III – 4125 в кв. 246 и нереализирана улица, представляваща част от ул. “Поп Марко” и завършваща до западната регулационна граница на гр. Панагюрище, с който се заличава нереализираната част от ул. “Поп Марко”, определяща кв. 245 и кв. 246 и се създава нов кв. 246, обединяващ горните два; заличава се УПИ III – 4125 и се образуват два нови самостоятелни урегулирани поземлени    имота - УПИ III – 4125 и УПИ IV – 4125 за имот с идентификатор 55302.501.4125 в кв. 246, като западните и източните им регулационни линии минат по имотната граница;  заличават се УПИ I – Общ., УПИ II – Общ. и УПИ III – Общ. в заличения кв. 245 и се образуват съответно УПИ V – 167, УПИ VI – 167, 168, 169 и УПИ VII – Общ. в кв. 246 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Планът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на съобщаване на обявлението чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от АПК.

03.09.2014 г.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.71 от 26.08.2014 г. е публикувано обявление за изработен подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: „Изграждане на оптично кабелно захранване от кабелна шахта на ул.“Пятигорск“ до разклона на пътя за пречиствателна станция на „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД гр.Панагюрище“.

Проектът се намира в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “ 20 Април” №13, ет. 2, стая  211  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.28.08.2014 год.

гр.Панагюрище
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че:

 • с Решение № 598 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 24.07.2014 год. се разрешава изработването на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: Изграждане на оптично кабелно захранване от кабелна шахта на ул.“Пятигорск“ до разклона на пътя за пречиствателна станция  на „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД гр.Панагюрище“;
 • с Решение № 599 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 24.07.2014 год. се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имот с идентификатор 55302.18.403 в местността “Гъбовци землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище;
 • с Решение № 600 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 24.07.2014 год. се разрешава изработването на частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват УПИ І-„Болница“, УПИ ІІ“Търговия“, УПИ ІІІ“Търговия“,  УПИ ІV“Търговия“ и УПИ V“Търговия“ в кв. 230 по плана на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.


05.08.2014 год.

гр.Панагюрище

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс съобщава, че със Заповед № 431/26.06.2014 г. на Кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ “Разширение на съществуващ гробищен парк” (имот с идентификатор 55302.432.2 и имот с идентификатор 55302.432.9) в землището на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, с който се променя югозападната регулационна граница на същия съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Планът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на съобщаването на обявлението чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от АПК.


04.08.2014 г.
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


Община Панагюрище, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр. 58/15.07.2014 г. са публикувани следните решения на Общински съвет Панагюрище – Решение №572 относно одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за трасе на подземен електропровод 20 кV за захранване на обект: „Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ)“ в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище и Решение №573 за одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасета на електропровод и водопровод за изграждане на улично осветление и водоснабдяване до поземлен имот № 569084 в Стопански двор - землище на с.Попинци, Община Панагюрище.

Проектите се намират в Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “ 20 Април” №13, ет. 2, стая  211  и могат  да се прегледат от заинтересуваните лица.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в държавен вестник решенията могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица чрез Общински съвет - Панагюрище до Административен съд гр. Пазарджик.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 404/13.06.2014 год. на кмета на Община Панагюрище е допуснато изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват поземлен имот с идентификатор 55302.108.410 в местността „Дойчева чешма“ – стопански двор на ДЗС – землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.

Дата: 09.07.2014 год.О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


1. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че с Решение № 588 на Общински съвет-Панагюрище, прието на заседание от 26.06.2014 год., е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за определяне на трасе на електропровод, захранващ имот с идентификатор 55302.107.357 в местността “Мрамор в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище със следния обхват:

 • Имот с идентификатор 55302.107.357;
 • Имот с идентификатор 55302.107.387;
 • Имот с идентификатор 55302.107.373;
 • Имот с идентификатор 55302.78.365;
 • Имот с идентификатор 55302. 78.364;


Дата: 09.07.2014 год.
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.50 от 17.06.2014 г. е публикувано обявление за изработен подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: „Трасе на подземен електропровод 20 кV за присъединяване на обект: „Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), гр.Панагюрище“.

Проектът се намира в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “ 20 Април” №13, ет. 2, стая  211  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.50 от 17.06.2014 г. е публикувано обявление за изработен подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: „Трасета на електропровод (за улично осветление) и водопровод до поземлен имот №569084 – Стопански двор в землището на с.Попинци, Община Панагюрище“.

Проектът се намира в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “ 20 Април” №13, ет. 2, стая  211  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


27.06.2014 г.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват УПИ III – 4125 в кв. 246 и нереализирана улица, представляваща част от ул. “Поп Марко”, която завършва до западната регулационна граница на гр. Панагюрище и определя кв. 245 и кв. 246 по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище.

Вследствие на изменението в обхвата на проекта се налага изменение и за поземлен имот с идентификатор 55302.501.168, собственост на  н-ци Димитър Мирчев Савлеков по регистър на кадастрална карта на гр. Панагюрище, одобрена със заповед № РД-18-39 от 17.07.2012 г. на ИД на АГКК гр. София и за поземлен имот с идентификатор 55302.501.169, за който липсват данни за собствеността.

Проектът предвижда заличаване на нереализираната част от ул. “Поп Марко”, определяща кв. 245 и кв. 246, и обединяване на двата квартала под номер 246, като се заличава номер 245.

Заличава се УПИ III – 4125 и се отреждат два нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти УПИ III – 4125 и УПИ   IV – 4125 за поземлен имот с идентификатор 55302.501.4125, като западните и източните им регулационни линии минат по имотната граница на имота, южната за УПИ III – 4125 и северната за УПИ IV – 4125 е новопроектирана, а южната за УПИ IV – 4125 минава по южната имотна граница на имот с идентификатор 55302.501.4125.

Заличават се УПИ I – общ., УПИ II – общ. и УПИ III – общ. в заличения кв. 245 и се отреждат съответно нови УПИ V – 167, УПИ VI – 167, 168, 169 и УПИ VII – общ. в обединения кв. 246.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 14 – дневен срок от датата на получаване на съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


09.06.2014 г.


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) с обхват имоти с планоснимачни номера 1136, 1081, 1082 и 1083, участващи в УПИ II – 1081, УПИ III – 1082, УПИ IV – 1082, УПИ V – 1083 и УПИ XIX – 1083 в кв. 8 по плана на с. Попинци, община Панагюрище и част от нереализирана улица от о.т. 24 до о.т. 28.

С проекта се предвижда създаване на нов УПИ V – 1136 по имотните граници на имот пл. № 1136, като се заличава частта от нереализирана улица от о.т. 24 до о.т. 28 минаваща през имота и се създава обръщало на север от  УПИ V – 1136 – нов. Изменение на дворищната регулация на част от кв. 8, като се заличават  УПИ II – 1081, УПИ III – 1082, УПИ IV – 1082, УПИ V – 1083 и УПИ XIX – 1083 и се създават нови УПИ II – 1081, УПИ III – 1082 и  УПИ IV – 1083, като вътрешните регулационни линии минат по имотните граници на имот с пл. № 1081, имот с пл. № 1082 и имот с пл. № 1083. Проектиране на нова улица от о.т. 28А до о.т. 78Б в продължение на улица с о.т. 27 и о.т. 28, която разделя УПИ VIII – Озеленяване в кв. 10 на два УПИ, като за северната част се обособява УПИ XIX – Озеленяване и се присъединява към кв. 8, а южната част остава УПИ VIII – Озеленяване в кв. 10 по плана на с. Попинци, община Панагюрище. Изменение на кръстовището при о.т. 78 и о.т. 79, като Г-образното кръстовище става Т-образно с продължаване на улицата на север от о.т. 78 към о.т. 78А и о.т. 78Б.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от датата на получаване на съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

29.05.2014 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че на свое заседание от 20.05.2014 год. Общински съвет-Панагюрище прие следните решения:

 • Решение № 550 за разрешаване изработването на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Трасета на електропровод (за улично осветление) и водопровод до поземлен имот №569084 в Стопански двор в землището на с.Попинци, Община Панагюрище“;
 • Решение № 552 за разрешаване изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) с обхват част от нереализирана новопроектирана улица от о.т. 94 до о.т. 93 между кв.7 и кв.8 по плана на с.Панагюрски колонии, Община Панагюрище;
 • Решение № 553 за разрешаване изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) с обхват част от ул.“Олга Брадистилова“ - от о.т.140 – о.т.362 до о.т.363 по плана на гр.Панагюрище, Община Панагюрище;
 • Решение № 544 за разрешаване изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват УПИ ІІ-„Спортен комплекс“ и УПИ ІV-164“За ЦНСТ“ (Дом за деца и юноши „Павел Бобеков“) в кв.6 по плана на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.


Дата: 28.05.2014 год.
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 63, ал. (1) от АПК съобщава, че със Заповед № 302/28.04.2014 г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ с обхват УПИ ХІІІ-4293“Търговия и услуги“ в кв.31 по плана на гр.Панагюрище, Община Панагюрище, с който се предвижда източната и южната регулационни линии на УПИ ХІІІ-4293“Търговия и услуги“ да минат по имотна граница съгласно графичната и текстова част на документацията.

Проектът се намира в Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “20 Април” №13, ет. 2, стая  211  и може  да се прегледа от заинтересуваните.

В 14-дневен срок от обявяване на съобщението заинтересуваните лица могат да оспорват заповедта чрез общинска администрация до административен съд-Пазарджик.


Дата: 16.05.2014 год.
О Б Я В Л Е Н И Е


Община Панагюрище, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр. 34/15.04.2014 г. е публикувано Решение № 517 на Общински съвет Панагюрище, прието на заседание от 20.03.2014 г. относно одобряване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация с обхват кв. 98 и кв. 98а по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище.

Проектът се намира в Общинска Администрация – Панагюрище, пл. „20 Април” №13, ет. 2, стая 211 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в държавен вестник решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез Общински съвет - Панагюрище до Административен съд гр. Пазарджик.


16.04.2014 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс съобщава, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) с обхват УПИ “Разширение на съществуващ гробищен парк –  гр. Панагюрище” – югозападната регулационна граница.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 14 – дневен срок от датата на обявлението на съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


14.04.2014 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че с Решение № 518 на Общински съвет-Панагюрище, прието на заседание от 20.03.2014 год., е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имот с идентификатор 55302.19.326 в местността “Три кладенци в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище за обособяване на урегулиран поземлен имот за производствена дейност.


Дата: 02.04.2014 год.

Гр.ПанагюрищеО  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


На основание чл.61, ал.((3) от АПК Общинска администрация съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ с обхват УПИ ХІІІ-4293“Търговия и услуги“ в кв.31 по плана на гр.Панагюрище, Община Панагюрище, с който се предвижда източната и южната регулационни линии на УПИ ХІІІ-4293“Търговия и услуги“ да минат по имотна граница съгласно графичната и текстова част на документацията.

Проектът се намира в Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “20 Април” №13, ет. 2, стая  211  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните страни могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.


13.03.2014 год.


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище съобщава, че със Заповед № 141/28.02.2014 г. на кмета на Община Панагюрище е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) и план за улична регулация (ПУР) с обхват улица с осови точки от о.т. 7 до о.т. 116 по плана на с. Левски, Община Панагюрище, като уличните регулационни граници минат по съществуващи имотни граници на прилежащите имоти; източната регулационна граница на УПИ VII мине по имотна граница съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта.

Планът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20-ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез Общинска администрация – Панагюрище до Административен съд - гр. Пазарджик, съгласно чл. 84, ал. 1 от АПК.


05.03.2014 г.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище съобщава, че в “Държавен вестник” бр. 15/21.02.2014 г. е публикувано решение № 472 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 30.01.2014 г., Протокол № 33 относно одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/  в част: Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за обект: “Хидротехнически съоръжения в поречието на р. Мареш”, подобект: “Ревизия на съществуващи ХТС в поречието на р. Мареш и изграждане на нови отводнителни канали” със следния обхват съгласно приложения регистър на засегнатите имоти:

 • имоти с №№ 052301 и 052302 – унищожени ниви – пром.;
 • имоти с №№ 052410 и 045354 – дерета;
 • имоти с №№ 045376, 045375, 045321, 045320, 045319, 045357 и 045353 – ливади;
 • имоти с №№ 045511 и 045515 – полски пътища;
 • имот с № 045302 – пасище, мера,

съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, неразделна част от решението.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в            30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Панагюрище пред Административен съд гр. Пазарджик.


26.02.2014 г.
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че с Решение № 492 на Общински съвет-Панагюрище, прието на заседание от 13.02.2014 год., е разрешено изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за трасе на подземен електропровод 20 кV за присъединяване на обект: „Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ)“ в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище с обхват имоти - общинска собственост с идентификатори 55302.107.375 и 55302.107.301 в местността “Мрамор“, землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.Дата: 18.02.2014 год.О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  ЕОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, на основание чл. 124б, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че във връзка с изпълнението на Проект за развитие на общинската инфраструктура MIDP-D-QCBS-1:“Обследване на площадката, технически проект и тръжни документи на язовир „Луда Яна“, Общински съвет-Панагюрище прие на свое заседание от 30.01.2014 год. следните решения:

 • Решение № 479 за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: „Окончателно определяне на проектно трасе и изготвяне на парцеларен план за изместването на съществуваща линия 110 кV“ в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище;
 • Решение № 480 за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: „Окончателно определяне на проектно трасе и изготвяне на парцеларен план за изместването на съществуваща линия 20 кV“ в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище;
 • Решение № 481 за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: „Окончателно определяне на проектно трасе и изготвяне на парцеларен план на тръбопроводи от ПСПВ до резервоар ниска зона“ в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище;
 • Решение № 482 за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: „Окончателно определяне на проектно трасе и изготвяне на парцеларен план на тръбопроводи от ПСПВ до резервоар висока зона“ в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище;
 • Решение № 483 за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план (ПП) за обект: „Окончателно определяне на проектно трасе и изготвяне на парцеларен план на подобект: „Водопровод от ПС1 до ПСПВ“ в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище;Дата: 07.02.2014 год.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ и чл. 61, ал. 3 от Административно – процесуален кодекс съобщава, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ с обхват поземлени имоти с идентификатори 55302.338.353, 55302.338.9502 и 55302.338.20 по плана на новообразуваните имоти на м. “Фетенци”, землище гр. Панагюрище, Община Панагюрище. С изменението на плана за регулация се предвижда границата на поземлен имот с идентификатор 55302.338.353 да се измести на запад по съществуващ слог , като поземлен имот с идентификатор 55302.338.9502, който е предвиден за улица, в засегнатата част ширината му се намалява до размерите на пешеходна алея. За осигуряване на достъп до поземлени имоти с идентификатори 55302.338.15, 55302.338.428, 55302.338.429, 55302.338.19 и 55302.338.357 се проектира нова улица с идентификатор 55302.338.9515 за сметка на поземлен имот с идентификатор 55302.338.20.

Проектът се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 14 – дневен срок от датата на обявлението на съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


Община Панагюрище съобщава, че във връзка с  кандидатстване с проект “Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на община Панагюрище” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010: “Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” в ДВ бр.95 е публикувано обявление на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПР/ с обхват кв. 98 и кв. 98а по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище със следните изменения:

 • кв. 98 - УПИ І-Общ. се преотрежда в УПИ ХХХІІІ-2635,5100“За Община“; УПИ ІІ-4141 се преобразува в УПИ ХХХІV-4141; УПИ ІІІ-5210 се преобразува в УПИ ХХХV-5210; създава се УПИ ХХХVІ“За Читалище“; УПИ“Паметник на културата“ се преобразува в УПИ ХХХVІІ-2709“За Паметник на културата“; създава се нов урегулиран поземлен имот – УПИ ХХХVІІІ—4630,9604 „За парк“; създава се УПИ ХХХІХ-2633“За ГУМ“; УПИ „Поща“ се преобразува в УПИ ХL-4233“За поща“; УПИ „Жилищен комплекс“ се преобразува в УПИ ХLІ-4233“За жилищен комплекс“; променя се част от уличната регулация на ул. „Иван Комитата“; създава се нова улица с о.т. 553а, 553б и 553в; променят се вътрешните регулационни линии на следните урегулирани поземлени имоти – УПИ ІІІ-3963, УПИ ІV-3991, УПИ V-2859, УПИ VІ-2858, УПИ VІІ-2858, УПИ VІІІ-2857, УПИ ІХ-2856, УПИ Х-2855, УПИ ХІ-2854, УПИ ХІІ-2853, УПИ ХІІІ-2851,2852, УПИ ХІV-2796, УПИ ХVІ-2795,4228 и УПИ ХVІІ-4229 в кв. 98 по плана на гр. Панагюрище, като същите минат по съществуващи имотни граници съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията.
 • кв. 98а - променят се вътрешните регулационни линии на следните урегулирани поземлени имоти – УПИ І-4366 и УПИ ІІ-4367, като същите минат по съществуващи имотни граници съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията.

Проекта се намира в общинска администрация, стая 211 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в “Държавен вестник” бр. 91/18.10.2013 г. е публикувано обявление, че е изработен комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за реализация на проект: “Хидротехнически съоръжения по поречието на р. Мареш”, обект: “Хидротехнически съоръжения в поречието на р. Мареш. Ремонт на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура” в части:

- Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за обект: “Хидротехнически съоръжения в поречието на р. Мареш”, подобект: Ревизия на съществуващи ХТС в поречието на р. Мареш и изграждане на нови отводнителни канали”, с обхват, съгласно приложения регистър на имотите, през които преминават нови отводнителни канали в землището на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище: имот с идентификатор 55302.52.301 /унищ. нива – пром./, собственост на Община Панагюрище; имот с идентификатор 55302.52.302 /унищ. нива – пром./, собственост на Община Панагюрище; имот с идентификатор 55302.52.410 /дере/, собственост на Община Панагюрище; имот с идентификатор 55302.45.354 /дере/, собственост на Община Панагюрище; имот с идентификатор 55302.45.376 /ливада/, собственост на н-ци Георги Ангелов Савлеков; имот с идентификатор 55302.45.375 /ливада/, собственост на н-ци Цвятко Георгиев Паланкалиев; имот с идентификатор 55302.45.321 /ливада/, собственост на Община Панагюрище; имот с идентификатор 55302.45.320 /ливада/, собственост на  н-ци Димитър Николов Панайотов; имот с идентификатор 55302.45.319 /ливада/, собственост на н-ци Георги Тодоров Цуцеков; имот с идентификатор 55302.45.357 /ливада/, собственост на н-ци Христо Тодоров Хинделов; имот с идентификатор 55302.45.353 /ливада/, собственост на н-ци Иван Георгиев Дудеков; имот с идентификатор 55302.45.511 /полски път/, собственост на Община Панагюрище; имот с идентификатор 55302.45.515 /полски път/, собственост на Община Панагюрище и имот с идентификатор 55302.45.302 /пасище, мера/, собственост на Община Панагюрище;

- Работен инвестиционен проект за обект: “Хидротехнически съоръжения в поречието на р. Мареш. Ремонт на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура”.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ се намира в Общинска администрация – Панагюрище, пл. “20 - ти Април” № 13, ет. 2, ст. 211 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в “Държавен вестник” на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по комплексния проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ до общинската администрация.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


Община Панагюрище съобщава, че със заповед № 243/25.04.2013 г. на Кмета на Община Панагюрище и разрешение за строеж на основание чл. 150 от ЗУТ е одобрен КПИИ за обект: “Паркинг, детска площадка и игрище за тенис на корт“ в с.Панагюрски колонии, Община Панагюрище” в кв. 20 и кв. 24 по плана на с.Панагюрски колонии по части:

1. Проект за подробен устройствен план – план за регулация с обхват: УПИ І-“За спирка и озеленяване” и УПИ ІІ в кв. 20 по плана на с.Панагюрски колонии; УПИ ІІ-“За магазин и трафопост” и УПИ ХІІ-Общ. в кв. 24 по плана на с.Панагюрски колонии, Община Панагюрище и част от съществуваща улица с о.т. 195, о.т. 196 и о.т. 197, като се заличават: част от съществуваща улица с о.т. 195, о.т. 196 и о.т. 197; УПИ ІІ-“За магазин и трафопост” в кв. 24 и УПИ І-“За спирка и озеленяване” в кв. 20 и се образува един нов урегулиран поземлен имот - УПИ І-“За спирка и озеленяване” в кв. 24 по плана на с.Панагюрски колонии съгласно приетата графична и текстова част на документацията;

2. Инвестиционен технически проект за строеж на обект: “Паркинг, детска площадка и игрище за тенис на корт в с.Панагюрски колонии, Община Панагюрище”.

Проектът се намира в Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “20 Април” №13, ет. 2, стая  211  и може  да се прегледа от заинтересуваните.

Възражения, предложения и искания по проекта и оспорване на заповедта могат да се направят от заинтересуваните лица в 14-дневен срок от получаване на съобщението (или публикуването му) чрез Общинска администрация Панагюрище до Административен съд - Пазарджик.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.98/11.12.2012 г. е публикувано обявление относно изработен проект за подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за обект: “Трасе на електропровод, захранващ имот № 108402 в м.”Дойчева чешма”, землище на гр.Панагюрище,Община Панагюрище” и проект за подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за обект: “Трасе на електропровод, захранващ имот № 349033(36) в м.”Бальова джугла”, землище на с.Попинци, Община Панагюрище”.

Документацията се намира в Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “ 20 Април” №13, ет. 2, стая  211  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по парцеларните планове до общинската администрация.


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че :

Със заповед № 695/07.11.2012 г. на кмета на Община Панагюрище е допуснато изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за строеж: “Паркинг, детска площадка и игрище за тенис на корт в с.Панагюрски колонии, Община Панагюрище” с възложител Община Панагюрище.

Проектът да бъде изготвен в обхват: УПИ І-“За спирка и озеленяване” и УПИ ІІ в кв. 20 по плана на с.Панагюрски колонии; УПИ ІІ-“За магазин и трафопост” и УПИ ХІІ-Общ. в кв. 24 по плана на с.Панагюрски колонии, Община Панагюрище и част от съществуваща улица с о.т. 195, о.т. 196 и о.т. 197.

Проектът да съдържа следните самостоятелни съставни части:

Ø      Проект за подробен устройствен план – план за регулация;

Ø      Инвестиционен технически проект за строеж на обект “Паркинг, детска площадка и игрище за тенис на корт в с.Панагюрски колонии, Община Панагюрище”.

На основание чл. 215 от ЗУТ заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Панагюрище пред Административен съд гр.Пазарджик.

Ø      Със заповед № 737/22.11.2012 г. на кмета на Община Панагюрище е допуснато изработването на проект за частично изменение на ПУП - ПР с обхват УПИ ХІІІ-3328 в кв. 226 по плана на гр.Панагюрище, Община Панагюрище .

Ø       Със заповед № 738/22.11.2012 г. на кмета на Община Панагюрище е допуснато изработването на проект за частично изменение на ПУП - ПР с обхват УПИ VІІІ-2645, УПИ ІХ-2647, УПИ ХІІІ-2646, УПИ ХІV-2649, (УПИ ХV-2648,4004, УПИ ХVІ-2650 и улица-тупик в кв. 98 по плана на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.

Ø       Със заповед № 739/22.11.2012 г. на кмета на Община Панагюрище е допуснато изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – ПР с обхват УПИ ХІІІ-505 в кв. 33 по плана на с.Оборище, Община Панагюрище.

Ø      Със заповед № 757/27.11.2012 г. на кмета на Община Панагюрище е допуснато изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – ПР с обхват УПИ ХІV-“За общиствино обслужване и КВЗ” в кв. 5 по плана на с.Панагюрски колонии, Община Панагюрище.

На основание чл. 215 от ЗУТ заповедите подлежат на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването им чрез Община Панагюрище пред Административен съд гр.Пазарджик.

Заинтересуваните лица могат да се запознаят с документите по преписките в сградата на Общинска администрация-Панагюрище, етаж ІІ /втори/, стая 211.


О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е


Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.89 са публикувани следните решения на Общински съвет – Панагюрище:

·        Решение № 201 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 04.10.2012 г. относно одобряване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/  за обект:  “Довеждащ път до площадката за ”Изграждане на съоръжения за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча и рекултивация на съществуващо депо- Панагюрище”, в части:

- подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за обект: “Трасе на довеждащ път до площадката за ”Изграждане на съоръжения за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча и рекултивация на съществуващо депо- Панагюрище”, преминаващ през землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище” с обхват: имоти с №№ 83348, 83399, 83389 – Земеделска територия-пасища-мера; имоти с №№ 83504, 83506, 83400 - Земеделска територия-полски път; имоти с №№ 83350, 83395, 83397, 83401, 83402, 83403, 83404, 83409, 83413, 83414 – Земеделска територия-ниви; имот с №83366 – Земеделска територия-пасища с храсти; имот с № 107373 – Транспортна територия-път ІІ клас в землището на гр. Панагюрище, Община Панагюрище;

-  инвестиционен проект за обект: “Довеждащ път до площадката за ”Изграждане на съоръжения за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча и рекултивация на съществуващо депо- Панагюрище”, Община Панагюрище”.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива се намира в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “ 20 Април” №13, ет. 2, стая  211  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Панагюрище пред Административен съд гр.Пазарджик.

·        Решение № 202 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 04.10.2012 г. относно одобряване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/  за обект:  “Довеждащ водопровод до площадката за ”Изграждане на съоръжения за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча и рекултивация на съществуващо депо- Панагюрище”, в части:

- подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за обект: “Трасе на довеждащ водопровод до площадката за ”Изграждане на съоръжения за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча и рекултивация на съществуващо депо- Панагюрище”, преминаващ през землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище” с обхват: имоти с №№ 82323, 83364, 83400, 447017 - Земеделска територия-полски пътища; имоти с №№ 82333, 82335, 83361 – Земеделска територия-дерета; имоти с №№82342, 83366, 83368 – Земеделска територия-пасища с храсти; имот с № 82358 – Горска територия-залесени горски територии; имот с №83365 – Земеделска територия-други земеделски територии; имот с № 83418 – Земеделска територия-естествени ливади; имот № 85302 – Земеделска територия-депа на битови отпадъци /сметища/; имоти с №№ 444052, 447007 – Земеделска територия-ниви /орна земя/ в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище;

-  инвестиционен проект за обект: “Довеждащ водопровод до площадката за ”Изграждане на съоръжения за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча и рекултивация на съществуващо депо- Панагюрище”, Община Панагюрище”.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива се намира в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “ 20 Април” №13, ет. 2, стая  211  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Панагюрище пред Административен съд гр.Пазарджик.

·        Решение № 203 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 04.10.2012 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за трасе на водопровод и трасе на кабелна линия 20 кW, захранващи имот №441107 и  план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за имот №441107  в местността “Полето” - землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище, като за същия се обособява УПИ ІІ-107”Търговия и услуги” с устройствена зона Пп (предимно производствена) съгласно приетата графична и текстова част на документацията. Трасетата на водопровода и електропровода преминават през имот № 075503 – полски път  – общинска собственост.

Проектът за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за трасе на водопровод и трасе на кабелна линия 20 кW се намира в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “ 20 Април” №13, ет. 2, стая  211  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Панагюрище пред Административен съд гр.Пазарджик.

21.11.2012 г.
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.75 е публикувано Решение №199 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 31.08.2012 г. относно одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ като част от:“Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор гр.Панагюрище – подобект: “Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ гр.Панагюрище” в местността “Мрамор” - землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище, в части:

-          ПУП – Парцеларен план (ПП) за обект: “Трасе на довеждащ колектор до площадката за изграждане на ПСОВ” с обща дължина 993 м. в участъка, преминаващ през земеделска територия, с обхват имоти №№ 107404, 107300, 107385, 108375, 108382, 108418, 108472, 108473, 108391, 108393, 108474, 234015, 308008, 308009, 308004 в землището на гр.Панагюрище, частна и общинска собственост;

-          Технически инвестиционен проект за обект: “Довеждащ колектор до площадката за изграждане на ПСОВ”.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива се намира в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “ 20 Април” №13, ет. 2, стая  211  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Панагюрище пред Административен съд гр.Пазарджик.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ бр.65 е публикувано Решение №182 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 02.08.2012 г. относно одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/  за обект: “Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор гр.Панагюрище – подобект: “Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ гр.Панагюрище” в местността “Мрамор” - землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище, в части:

-          ПУП – Парцеларен план /ПП/ за обект: Трасе на довеждащ път до площадката на ПСОВ”;

-          Технически инвестиционен проект за обект: “Довеждащ път до площадката на ПСОВ”.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива се намира в  Общинска  Администрация – Панагюрище, пл. “ 20 Април” №13, ет. 2, стая  211  и може  да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Панагюрище пред Административен съд гр.Пазарджик.


14.09.2012 г.О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

Община Панагюрище, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че :

 • Със заповед № 526/22.08.2012 г. на кмета на Община Панагюрище е допуснато изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация /ПР/ с обхват УПИ ХІ-1076 и УПИ ХІІ-1076  в кв.45 по плана на с.Попинци, Община Панагюрище.

На основание чл. 215 от ЗУТ заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Панагюрище пред Административен съд гр.Пазарджик.

 • Със заповед № 531/22.08.2012 г. на кмета на Община Панагюрище е разрешено изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за реализация на проект: “Хидротехнически съоръжения в поречието на р.Мареш”, обект: “Хидротехнически съоръжения в поречието на р.Мареш. Ремонт на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура – Отводнителни канали” с възложител “АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД гр.Панагюрище със следния обхват съгласно приложения регистър на засегнатите имоти: имоти с №№ 052301 и 052302-унищожени ниви-пром.; имоти с №№ 052410 и 045354-дерета; имоти с №№ 045376, 045375, 045321, 045320, 045319, 045357 и 045353 – ливади; имоти с №№ 045511 и 045515-полски пътища и имот с № 045302 – пасище, мера в землището на гр.Панагюрище.
 • Със заповед № 532/22.08.2012 г. на кмета на Община Панагюрище е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с обхват имот №108446 в местността “Дойчева Чешма” - землище на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.
 • Със заповед № 533/22.08.2012 г. на кмета на Община Панагюрище е допуснато изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – ПЗ на постройки на допълващото застрояване -  дванадесет броя петна за гаражи в УПИ “Жилищен комплекс” в кв. 243 по плана на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.


На основание чл. 215 от ЗУТ заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Панагюрище пред Административен съд гр.Пазарджик.

 • Със заповед № 534/22.08.2012 г. на кмета на Община Панагюрище е разрешено изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация с обхват УПИ ХVІ-Общ. в кв. 30 по плана на с.Панагюрски колонии, Община Панагюрище.
 • Със заповед № 535/22.08.2012 г. на кмета на Община Панагюрище е допуснато изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – ПР с обхват поземлени имоти с пл.№№3103, 3102, 3099, 3098, 3087, 3085, 3083 – промяна на уличната регулационна линия от о.т.499 до о.т.724 в кв. 169 по плана на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.


На основание чл. 215 от ЗУТ заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Панагюрище пред Административен съд гр.Пазарджик.

Заинтересуваните лица могат да се запознаят с документите по преписките в сградата на Общинска администрация-Панагюрище, етаж ІІ /втори/, стая 211.

24.08.2012 г.
Последно променен на Четвъртък, 06 Юни 2024 12:47