ИдентификацияОткрита процедура по ЗОП - 00564-2014-0007 Печат Е-мейл

Обществена поръчка с предмет: ”Доставка на хранителни продукти, за нуждите на социалните и детските заведения на територията на община Панагюрище” по 5 /пет/ самостоятелно обособени позиции

I-ва  обособена  позиция: Доставка  на  хляб и  хлебни изделия;

II-ра обособена позиция: Доставка  на  мляко;

III-та обособена позиция: Доставка на пресни плодове, зеленчуци и консерви;

IV -та обособена позиция: Доставка  на  месо, месни изделия и риба;

V-та обособена позиция: Доставка  на  бакалия (зърнени произведения, захарни изделия, подправки и др.).

file icon pdf Решение № 19 от 19.06.2014 г.

file icon pdf Обявление

file icon doc Документация за участие

file icon pdf Разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП към 27.06.2014 г.

file icon pdf Разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП към 14.07.2014 г.

До всички лица, закупили документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

Доставка на хранителни продукти, за нуждите на социалните и детските заведения на територията на община Панагюрище по 5 (пет) самостоятелно обособени позиции:

I-ва  обособена  позиция: Доставка  на  хляб и  хлебни изделия;

II-ра обособена позиция: Доставка  на  мляко;

III-та обособена позиция: Доставка на пресни плодове, зеленчуци и консерви;

IV -та обособена позиция: Доставка  на  месо, месни изделия и риба;

V-та обособена позиция: Доставка  на  бакалия (зърнени произведения, захарни изделия, подправки и др.).

 

На основание чл.27а, ал.8, т.2 от Закон за обществените поръчки е публикувано в портала на Регистъра на обществените поръчки в Агенция по обществени поръчки Решение № 21 от 17.07.2014 г. за промяна за удължаване на обявените срокове в процедурата:

  • Срок за получаване на оферти или заявления за участие до 17:00 часа на 23.07.2014 г.;
  • Условия за отваряне на офертите: от 11:00 часа на 24.07.2014 г. в сградата на Общинска администрация  - Панагюрище, град Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13.

file icon pdf Решение № 21 от 17.07.2014 г. (за промяна)

file icon pdf Протокол № 1 от работата на комисията, назначена от кмета на община Панагюрище със Заповед №482/24.07.2014 г., съдържащ констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик №1.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че на 07.08.2014 г., четвъртък, от 13:30 часа в заседателна зала – етаж:3 в Административната сграда на Община Панагюрище ще се проведе открито заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите в процедурата, на което ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на допуснатите до оценка участници.

file icon pdf Покана за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до оценка участници в процедурата

file icon pdf Решение № 23 от 14.08.2014 г. на Кмета на Община Панагюрище, в качеството на Възложител, за класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка на хранителни продукти, за нуждите на социалните и детските заведения на територията на община Панагюрище”

Последно променен на Четвъртък, 14 Август 2014 05:49