ИдентификацияЕкология Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Околна среда

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

„Смесени битови отпадъци“ - отпадъците, образувани от домакинствата, както и от фирми и други организации, които по своя характер и състав са сравними с тях, с изключение на производствените отпадъци и отпадъците от селското и горското стопанство.

Събирането на смесените битовите отпадъци на територията на община Панагюрище е организирано чрез осигуряване и предоставяне на съдове за съхранение на отпадъци – контейнери и кофи. Обхванати са всички населени места в състава на Общината.

Отпадъците се транспортират чрез специализирани автомобили от ОП „Чистота“ по предварително утвърден график, съобразен със заповед на кмета на Община Панагюрище, издадено по реда на чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси.

Събраните отпадъци са предават за обезвреждане чрез депониране към Регионално депо за битови отпадъци „Панагюрище“, местност „Братаница“, землище на гр. Панагюрище. Регионалното депо е в експлоатация от 2015 г. и включва в дейността си приемане на отпадъци към Клетка 1, площадка за СО и Компостираща инсталация.

Информация по чл. 19, ал. 3, т.1, т. 2 от Закона за управление на отпадъците

„Биоразградими отпадъци“ - са всички отпадъци, които имат способността да се разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни, растителни отпадъци, хартия, картон и други.

Забранено е нерегламентираното изхвърляне на биоразградими отпадъци, както и изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци и/или отпадъци от опаковки.

Община Панагюрище има организирана система за събиране на „зелени“ биоразградими отпадъци, образувани от домакинствата на територията на общината – чрез поставени контейнери с вместимост от 7 м3. При наличие на по-големи количества се подава заявление по образец и след обработването му се издава разрешително за предаване на отпадъците към РДБО „Панагюрище“. Третирането на отпадъците се осъществява в Компостираща инсталация.

Транспортирането на отпадъците се извършва от лица, притежаващи регистрационен документ по ЗУО за тази дейност до площадки за последващото им третиране.

Информация по чл. 19, ал. 3, т.10 от Закона за управление на отпадъците


„Едрогабаритните отпадъци“ (ЕГО) представляват обемни битови отпадъци, които поради своите размери и тегло не могат да се поставят в съдовете за твърди битови отпадъци и изискват специфична организация за предаване и третиране. В тази категория попадат излезли от употреба мебели - шкафове, гардероби, легла, дивани, фотьойли, вкл. матраци и други.

Забранено е нерегламентираното изхвърляне на ЕГО, както и изхвърлянето им до или в контейнерите за събиране на битови отпадъци и/или отпадъци от опаковки.

Община Панагюрище има организирана система за събиране на ЕГО, образувани от домакинствата на територията на общината. Подава се заявление по образец и след обработването му се издава разрешително за предаване на отпадъците към РДБО „Панагюрище“. Транспортирането на ЕГО се извършва от лица, притежаващи регистрационен документ по ЗУО за тази дейност до площадки за последващото им третиране.

„Опасните отпадъци от бита“ - основните групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата са: живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни); лакове и бояджийски материали; домакински препарати и химикали; мастила и замърсени опаковки и фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Опасните отпадъци се приемат безвъзмездно в Мобилен събирателен пункт, който ще бъде разположен на пл. „20-ти април“ - паркинга до Община Панагюрище на 17.05.2024 г. и 21.10.2024 г. от 10:00 до 16:00 часа.

Информация по чл. 19, ал. 3, т.9 от Закона за управление на отпадъците


Почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване се извършва от ОП „Чистота“.  Извършва се ръчно и машинно метене и миене, събиране на отпадъците и поддържане на чистотата на паркове и зелени площи.

Информация по чл. 19, ал. 3, т.4 от Закона за управление на отпадъците


file icon pdf Заповед за определяне границите на районите, които ще се организират честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци в Община Панагюрище за 2020 г.

file icon pdf Заповед за определяне границите на районите, които ще се организират честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци в Община Панагюрище за 2021 г.

file icon pdf Заповед за определяне границите на районите, които ще се организират честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци в Община Панагюрище за 2022 г.

file icon pdf Заповед за определяне границите на районите, които ще се организират честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци в Община Панагюрище за 2023 г.

file icon pdf Заповед във връзка с изискванията на чл. 19,ал. 3 от Закона за управление на отпадъците


„Строителни отпадъци“ се образуват при извършване на строителни и монтажни работи, при премахване на строежи и при реконструкция и основен ремонт на строежи. Те представляват почва и камъни, бетон, тухли, керемиди, плочки, керамични изделия, дървесина, стъкло, пластмаса, асфалтови смеси, гипс, метали – мед, бронз, месинг, алуминий, олово, стомана, чугун и др., както и смеси от всичко изброено.

Община Панагюрище има организирана система за събиране, оползотворяване и обезвреждане на строителни отпадъци от ремонтната дейност, образувани от домакинствата на територията на общината. Подава се заявление по образец и след обработването му се издава разрешително за предаване на отпадъци към Регионално депо за битови отпадъци  „Панагюрище“  (РДБО). Транспортирането на строителни отпадъци се извършва от лица, притежаващи регистрационен документ за тази дейност до площадки за последващото им третиране. Тази услуга се предоставя и от ОП „Чистота“.

Забранено е нерегламентираното изхвърляне на строителни отпадъци, както и изхвърлянето им в контейнерите за битови отпадъци и в тези за разделно събиране на отпадъци.

При генериране на строителни отпадъци от обекти за които се изисква План за управление на строителни отпадъци (ПУСО) предаването на отпадъците се осъществява след подаване на заявление с приложени: работен лист за класификация на отпадъците и договор за транспортиране на отпадъците с лица, притежаващи регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците (ЗУО). След обработването на заявлението се изготвя договор за предаване на отпадъците към РДБО или се насочват към друга площадка, притежаваща разрешително за дейности по ЗУО.

За реално предадените количества на РДБО се издава кантарна бележка от оператора на депото. Тя е основание за заплащане на такса за прием и третиране на отпадъците, която се определя според вида им.

Информация по чл. 19, ал. 3, т.5 от Закона за управление на отпадъците

МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

Масово разпространени отпадъци са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.


„Отпадъци от опаковки“ - „Опаковка“ са всички продукти, направени от материал от всякакво естество, използвани, за да се поставят в тях, съхраняват, пренасят, доставят и представят стоки - от сурови материали до обработени стоки - от производителя до ползвателя или потребителя. Артикули, които "не се връщат" и се използват за същите цели, също се считат за опаковки.

В Община Панагюрище е изградена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки чрез разполагане на цветни контейнери от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД. Системата е организирана чрез трицветни контейнери по уличната мрежа – син – хартия и картон, жълт - пластмаса и метал и зелен – стъкло. Контейнерите се обслужват от „ЕКОИНВЕСТ“ ЕООД, като разделно събраните отпадъци се транспортират до площадката на фирмата в гр. Пазарджик.

Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки има на територията на гр. Панагюрище, с. Попинци, с. Бъта, с. Баня и с. Панагюрски колонии. Обслужването на контейнерите е три пъти месечно за жълт и син контейнер и два пъти годишно за зелените контейнери.

Намалете обема на отпадъците като сгънете кутиите и кашоните и смачкате пластмасовите туби и бутилки. Капачките от буркани и бутилки изхвърляйте в жълтия контейнер.

Всички търговски, производствени и административни обекти имат задължение да събират разделно отпадъците от хартия и картон, пластмаси, метали и стъкло. За изпълнение на задължението е необходимо да сключат договор с дружества, притежаващи разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци, издадени при условията на чл. 35 от ЗУО (Закона за управление на отпадъците ), или с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Има възможност да не се сключва индивидуален договор, в случай че обемът на изхвърляните от тях опаковки е относително малък и не затруднява функционирането на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки и използването ѝ от населението, т.е. изхвърлянето на отпадъците от тези обекти не трябва да води до препълване на съдовете и до невъзможност за използването им от гражданите.


„Негодни за употреба батерии и акумулатори“ (НУБА) са тези, които не могат да бъдат използвани за целите, за които са произведени, предназначени са за оползотворяване или обезвреждане.

Ако Вие сте лице, което образува такива отпадъци може да ги предадете в най-близкият магазин, където има поставени контейнери или на площадки.

Община Панагюрище организира веднъж годишно акции по разделно събиране на НУБА.

Забранено е нерегламентираното изхвърляне на НУБА, както и изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци и/или отпадъци от опаковки.

„Излезли от употреба моторни превозни средства“ (ИУМПС) са автомобилите, които са произведени от автопроизводителите и вече са използвани от своите собственици до края на техния полезен живот.

Изоставените автомобили са вид отпадък по смисъла на Закона за управление на отпадъците. За ИУМПС се счита:

• МПС с прекратена регистрация, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, за повече от три месеца от датата на прекратяване на регистрацията;

• МПС, на което не е заверен знакът за технически преглед за повече от три месеца от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

• Изоставено регистрирано МПС, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.

Съгласно Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Панагюрище, разполагането на ИУМПС в имоти общинска и държавна собственост е забранено.

Собствениците на ИУМПС са длъжни да ги предават на площадки за събиране и временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване. Тези автомобили могат да се съхраняват от собствениците им само в имоти тяхна собственост. ИУМПС, които се намират върху общинска или държавна собственост и които не са предадени доброволно от собствениците си в център за разкомплектоване, се транспортират принудително до такъв.


„Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” (ИУЕЕО) - представлява отпадъчни материали, състоящи се от всякакви негодни за употреба или нежелани електрически и електронни уреди.

Категориите електрическо и електронно оборудване, които могат да се предават са:

1. Големи домакински уреди (хладилници, готварски печки, микровълнови, перални машини, котлони, ел. радиатори, ел. вентилатори и др.);

2. Малки домакински уреди (прахосмукачки, кафе машини, ютии, фритюрници и др.);

3. Информационно и телекомуникационно оборудване (компютри, лаптопи, принтери, телефонни апарати и др./;

4. Потребителски уреди (телевизори, радиоприемници, видеокамери и др.);

5. Газоразрядни лампи (прави луминесцентни лампи);

6. Електрически и електронни инструменти с изключение на големи стационарни единици промишлено оборудване (бормашини, триони, шевни машини, градинарски инструменти и др.);

7. Електрически и електронни играчки, артикули за забавление или за спорт.

В Наредбата за управление на отпадъците на община Панагюрище е предвидена забрана за изоставянето на ИУЕЕО в непосредствена близост до контейнерите за битови отпадъци, поставянето им в съдовете за отпадъци, както и нерегламентираното им изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане.

Община Панагюрище има сключен договор с площадки на територията на гр. Панагюрище, в изпълнение на изискванията на чл. 19, ал. 3, т.11 от ЗУО.


„Излезли от употреба гуми” (ИУГ) са тези, които не могат да бъдат употребени повторно в оригиналния им вид. Тези гуми влизат в системата за управление на отпадъците и подлежат на оползотворяване.

Съгласно разпоредбите на Наредба за изискванията за третиране на излезлите от употреба гуми (НИТИУГ), гражданите имат възможността при закупуване на нови гуми или при сезонната им смяна напълно безплатно да оставят старите при съответния търговец и/или сервиз. Търговските обекти (автосервизи и пунктове за смяна и продажба на гуми) са задължени да имат сключен договор с лицензирана фирма, на която да предават събраните ИУГ.

ИУГ могат да бъдат предадени безвъзмездно на временен пункт в непосредствена близост до базата ОП „Чистота“ - Индустриална зона на гр. Панагюрище.

В Наредбата за управление на отпадъците на община Панагюрище е предвидена забрана за изоставянето на ИУГ в непосредствена близост до контейнерите за битови отпадъци, поставянето им в съдовете за отпадъци, както и нерегламентираното им изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане.

„Отработени масла“ (ОМ) са всички смазочни или индустриални масла на минерална или синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им предназначение.

Влияние върху околната среда: ОМ се разлагат биологично само частично. Изхвърлянето им в околната среда може да се отрази пагубно на природните екосистеми, защото препятстват достъпа на кислород до водата и почвата. При изгарянето им се отделят силно токсични вещества, които замърсяват въздуха.

ОМ могат да се предадат в местата за смяна и продажба.


„Текстилни отпадъци“ - Община Панагюрище има организирана система за разделно събиране на годни за употреба дрехи и други текстилни продукти. Събраните текстилни изделия ще бъдат транспортирани до база за сортиране, за преработка и/или повторно оползотворяване или рециклиране.

Изискването към предаваните текстилни изделия – дрехи, домашен текстил, чанти и други аксесоари, е да бъдат в годно за употреба състояние и да са прилежно опаковани в торбичка.

На територията на град Панагюрище са поставени събирателни контейнери на следните места:


1. ул. „Г.С. Раковски“ и ул. „Георги Бенковски“

2. ул. „Петко Мачев“ - срещу № 53

3. ул. „Нистор Ружеков“ и ул. „Георги Коджебашев“

4. ул. „Стоян Трендафилов“ – срещу бл. 19

5. ул. „Петър Карапетров“ – срещу хранителен магазин


При необходимост от предаване на текстилни отпадъци в по-големи количества или от останалите населени места в състава на община Панагюрище е необходимо да бъде направена предварителна заявка в Центъра за административно обслужване.


Забранено е нерегламентираното изхвърляне на МРО, както и изхвърлянето им в контейнерите за битови отпадъци.

Информация по чл. 19, ал. 3, т. 6, 7, 9 и 11 от Закона за управление на отпадъците


На територията на община Панагюрище е забранено нерегламентираното изхвърляне, изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъци. Извършват се периодични провери и при наличие на замърсяване всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда и за разкриване на действителния причинител се възстановяват от него. Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите по възстановяването на качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието държане се намират отпадъците.  • Регионално депо за неопасни отпадъци „Панагюрище

file icon pdf Правила за приемане

file icon pdf Списък с код и наименование на отпадъците разрешени за приемане

  • Регионално сдружение

file icon pdf Вътрешни правила

Протоколи от общо събрание

file icon pdf Протокол 1

file icon pdf Протокол 2

file icon pdf Протокол 3

file icon pdf Протокол 4

file icon pdf Протокол 5

file icon pdf Протокол 6

file icon pdf Протокол 7

file icon pdf Протокол 8

file icon pdf Протокол 9

file icon pdf Протокол 10

  • Национална информационна система за отпадъци

http://nwms.government.bg/wms/public/Controler?control=ReadNomenclatureForm&doc_def_id=8Минерални води

  • Находища

Находищата на термални води в община Панагюрище са:

Поибрене /сондаж 12хг/ - 41 ˚С;

Панагюрище /сондаж 9хг/ - 56 ˚С;

Баня /каптирани извори №1 „Банчето“, № 2,3,4,5 и 6 и наклонен сондаж №2/ -  39-43,4˚С,

Топилото, с. Баня /каптиран извор/ - 24,6˚С

Газян, с. Бъта /сондаж С-3/ 21˚С.

Тарифа за минерални води

  • Процедура за издаване на разрешително за минерални води и тарифа

file icon doc Заявление 


Тарифа 

 

Последно променен на Понеделник, 26 Февруари 2024 12:09