ИдентификацияЕкология Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Уведомление за инвестиционно предложение: „Увеличаване капацитета на извършваната дейност, чрез завишаване на количествата на приеманите отпадъци, започване на нови дейности с тях и присъединяване на съседен  УПИ X- 471 към площадка с местонахождение : УПИ IX- 405, в м. „Дойчева Чешма“, по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител „Немезис“ ЕООД.

file icon pdf Уведомление за инвестиционно предложениеСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на Разрешително за ползване на повърхостен воден обект

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕУведомление за инвестиционно намерение: "Изграждане на тръбен сондажен кладенец за допълнително водоснабдяване на зелени площи" в ПИ 02717,15,313, м. "Нова могила"по КККР на с. Баня, община Панагюрище, с възложител "Глобъл Рент Трейд Сервис" ЕООД

file icon pdf Уведомление за инвестиционно намерение

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Панагюрище

УВЕДОМЯВА:

На 19.06.2020 г. от 06:00 ч. до 10:00 ч. ще се проведе третиране на насаждения от картофи с продукт за растителна защита/препарат МОСПИЛАН 20 СП.

Третирането се извършва срещу вредител КОЛОРАДСКИ БРЪМБАР ПО КАРТОФИТЕ. Препарата е системен неоникотиноид инсектицид с контактно и стомашно действие, който осигурява дълго последействие.

  • м. „Груево блато“, землище гр. Панагюрище – 20 дка, отстоящи  от населено място 3 км, отстояние от съседно селище на ……… км; дата на третиране: 19.06.2020 г.

с възложител Йото Маринов Илиев – земеделски производител.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Йото Маринов Илиев, тел: 0988366974

Собствениците на пчелни семейства да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства, и по тяхна преценка да обозначат мястото на пчелина с бял флаг.

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ,бр.25/2003г.,с посл. изм. и доп.) от „СГ ПАРТС„ ЕООД с управител Стоян Барев, седалище и адрес на управление:  гр. Панагюрище, ул. „Петър Горанов“ бл. 10, вх. А, ет. 1

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Изграждане на площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, за третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), автосервиз и магазин за авточасти  в УПИ  XIV-108.527, местност „Дойчева чешма“, землище на гр. Панагюрище, Община Панагюрище”


За контакти: СТОЯН БАРЕВ, GSM: 0877 93 15 12

Информацията е достъпна в продължение на 14 (четиринадесет) дни в периода от 13.04.2020 г. до 27.04.2020 г.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик – пк 4400 Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“ №3, ет.4, тел (034 ) 401917,факс (034 )445585, e- mail: riewpz@riewpz.org

file icon pdf Приложение № 2

file icon pdf АВАРИЕН ПЛАН ОРИКА МЕД

file icon pdf МЕРКИ И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ АВАРИЯ В ОРИКА МЕД

file icon pdf МЕРКИ И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ АВАРИЯ В АСАРЕЛ МЕДЕТ

file icon pdf Информация по чл.116д от ЗООС_Асарел Медет АД

file icon pdf Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а от Закона за водите и чл.9, aл. 2 от Инструкция за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане от находища на минерални води изключителна държавна собственост, предоставени безвъзмездно за управление и ползване на Община Панагюрище)

Околна среда

Отпадъци

  • Битови отпадъци

Извозване на битови отпадъци ( заповед 647/30.10.2017г.) 

file icon pdf Заповед 618 от 30.10.2018

file icon pdf Заповед 689 от 30.10.2019

Масово разпространени отпадъци

Отпадъци от опаковки

В Община Панагюрище е изградена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки чрез разполагане на цветни контейнери от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД. Системата е организирана чрез трицветни контейнери по уличната мрежа  – син – хартия и картон, жълт -  пластмаса и метал и зелен – стъкло.

Информация за адресите на разположените контейнери може да намерите на следния адрес: https://www.ecopack.bg/bg/za-grajdani

Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)

Община Панагюрище има сключен договор с площадки, притежаващи разрешително по Закона за управление на отпадъците.

Ако Вие сте лице, което образува такива отпадъци може да ги предадете в едно от местата за събиране или в най-близкият магазин, където има поставени контейнери.

„ЕКОБАТЕРИ“ АД - http://www.ecobatterybg.com/?cid=53&spid=279

Място за безвъзмездно предаване:

 

„МЕТАЛВЕСТ СОФИЯ“ ЕООД, гр. Панагюрище, ул. "Калина" УПИ VII4872, кв. 238Б с разрешително № 07-ДО-368-00/30.07.2019 г.

 

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)

Община Панагюрище има сключен договор с площадки, притежаващи разрешително по Закона за управление на отпадъците.

Място за безвъзмездно предаване:

„МЕТАЛВЕСТ СОФИЯ“ ЕООД, гр. Панагюрище, ул. "Калина" УПИ VII4872, кв. 238Б с разрешително № 07-ДО-368-00/30.07.2019 г

"НЕМЕЗИС" ООД, гр. Панагюрище, местност "Дойчева чешма" с разрешително № 07-ДО-00000301-03 от 19.01.2016 г.

"ПРОМАГРО ТРЕЙД 68" ЕООД, гр. Панагюрище, ул. "Павел Хаджисимеонов" №54 с разрешително № 07-ДО-00000242-01 от 10.03.2016 г. и № 07-ДО-00000310-01/17.10.2014 г.

Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)

„Излезли от употреба моторни превозни средства“ са автомобилите, които са произведени от автопроизводителите и вече са използвани от своите собственици до края на техния полезен живот.

Собствениците на ИУМПС са длъжни да ги предават на площадки за събиране и временно съхраняване или центрове за разкомплектоване. ИУМПС могат да се съхраняват от собствениците им на имоти тяхна собственост до предаването им.

Община Панагюрище има сключен договор с площадки, притежаващи разрешително по Закона за управление на отпадъците.

Място за безвъзмездно предаване:

„МЕТАЛВЕСТ СОФИЯ“ ЕООД, гр. Панагюрище, ул. "Калина" УПИ VII4872, кв. 238Б с разрешително № 07-ДО-368-00/30.07.2019 г

"НЕМЕЗИС" ООД, гр. Панагюрище, местност "Дойчева чешма" с разрешително № 07-ДО-00000301-03 от 19.01.2016 г.

"ПРОМАГРО ТРЕЙД 68" ЕООД, гр. Панагюрище, ул. "Павел Хаджисимеонов" №54 с разрешително № 07-ДО-00000242-01 от 10.03.2016 г. и № 07-ДО-00000310-01/17.10.2014 г.

 

Излезли от употреба гуми (ИУГ)

„Излезли от употреба гуми” са онези гуми, които не могат да бъдат употребени повторно в оригиналния им вид. Тези гуми влизат в системата за управление на отпадъците и подлежат на оползотворяване.

Община Панагюрище има сключен договор с площадки, притежаващи разрешително по Закона за управление на отпадъците.

 

Място за безвъзмездно предаване:

„МЕТАЛВЕСТ СОФИЯ“ ЕООД, гр. Панагюрище, ул. "Калина" УПИ VII4872, кв. 238Б с разрешително № 07-ДО-368-00/30.07.2019 г

"ПРОМАГРО ТРЕЙД 68" ЕООД, гр. Панагюрище, ул. "Павел Хаджисимеонов" №54 с разрешително № 07-ДО-00000242-01 от 10.03.2016 г. и № 07-ДО-00000310-01/17.10.2014 г.

Отработени масла (ОМ)

„Отработени масла“ са всички смазочни или индустриални масла на минерална или синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им предназначение.

Община Панагюрище има сключен договор с площадки, притежаващи разрешително по Закона за управление на отпадъците.

Място за предаване:

„ГАРАНТ АВТО 1“ ЕООД, гр. Панагюрище, ул. „Оборище“  № 120

 

Всички граждани на Община Панагюрище може да се възползват от организираните кампании за събиране на масово разпространени отпадъци, които се осъществяват два пъти годишно в предварително определен събирателен пункт.

 file icon pdf Заповед 615 от 29.10.2018

  • Регионално депо за неопасни отпадъци „Панагюрище

file icon pdf Правила за приемане

file icon pdf Списък с код и наименование на отпадъците разрешени за приемане

  • Регионално сдружение

file icon pdf Вътрешни правила

Протоколи от общо събрание

file icon pdf Протокол 1

file icon pdf Протокол 2

file icon pdf Протокол 3

file icon pdf Протокол 4

file icon pdf Протокол 5

file icon pdf Протокол 6

file icon pdf Протокол 7

file icon pdf Протокол 8

file icon pdf Протокол 9

file icon pdf Протокол 10

http://obs.panagyurishte.org/images/pdf/naredbi/ba/2/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%20%D0%A3%D0%9E%202017.pdf

  • Национална информационна система за отпадъци

http://nwms.government.bg/wms/public/Controler?control=ReadNomenclatureForm&doc_def_id=8Минерални води

  • Находища

Находищата на термални води в община Панагюрище са:

Поибрене /сондаж 12хг/ - 41 ˚С;

Панагюрище /сондаж 9хг/ - 56 ˚С;

Баня /каптирани извори №1 „Банчето“, № 2,3,4,5 и 6 и наклонен сондаж №2/ -  39-43,4˚С,

Топилото, с. Баня /каптиран извор/ - 24,6˚С

Газян, с. Бъта /сондаж С-3/ 21˚С.

Тарифа за минерални води

  • Процедура за издаване на разрешително за минерални води и тарифа

file icon doc Заявление 

file icon doc Декларация ЮЛ 

file icon doc Декларация ФЛ 

Тарифа 

 

Последно променен на Сряда, 08 Юли 2020 08:09