ИдентификацияОткрита процедура по ЗОП Печат Е-мейл

 

Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на дейностите по инвестиционен проект "Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живо

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon pdf РЕШЕНИЕ № 29 от 29.10.2013 г.

file icon pdf ОБЯВЛЕНИЕ

Подробно описание и проектни части са приложени на диск заедно с  настоящата документация при закупуване на документацията.

 

ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам че публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на дейностите по инвестиционен проект " Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот " , финансиран от Оперативна програма регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” ще бъдат оповестени на 18.12.2013 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Община Панагюрище.

При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 

Цветана Крушевска

Председател на комисията

 

file icon pdf Решение № 31 от 19.12.2013 г.

Последно променен на Четвъртък, 19 Декември 2013 13:41