ИдентификацияП О К А Н А Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет – Панагюрище на  30.05.2024 г. от16 :00 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предоставяне на възмездна финансова помощ на „Водоснабдяване и канализация – П“ЕООД град Панагюрище.

ОС_02-438

2. Упълномощаване ВрИД Кмет на Община Панагюрище – Петър Каменски да присъства на Общото събрание на  акционерите на  „МБАЛ Пазарджик“ АД и гласува от името на община Панагюрище.

ОС_02-427

3. Даване предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна на предназначението на част от общински имот в път с трайна настилка и даване  разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план.


4. Даване съгласие за продажба на проектни поземлени имоти с идентификатори 55302.501.5330, 55302.501.5327, придаващи се по Подробен устройствен план – план за регулация, както и покупка на проектен поземлен имот с идентификатор 55302.501.5323, отнемащ се по Подробен устройствен план – план за регулация.

ОС_02-428 

ОС_02-428

5. Учредяване на отстъпено право на строеж за изграждане на пристройка към жилищна сграда в общински поземлен имот с идентификатор 59375.501.509 по КККР  на с. Панагюрски колонии,  общ. Панагюрище, обл. Пазарджик.


6. Застраховане на имоти – частна общинска собственост за 2024 год..

ОС_02-402

7. Настаняване под наем в общинско жилище – апартамент, находящ се на ул. „Иван Кузмов“ бл. 2, ет. 2, ап. 8 в гр. Панагюрище.

ОС_02-421

8. Одобряване на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – град Панагюрище за

мандат 2024-2028 година.


9. Одобряване на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - град Пазарджик за мандат 2024-2028 година.Иван Лалов

Председател на Общински съвет


Последно променен на Четвъртък, 23 Май 2024 13:30