ИдентификацияДневен ред на заседанието на Общински съвет-Панагюрище на 15.01.2024 г. Печат Е-мейл
Написано от PR   


П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет – Панагюрище на  15.01.2024 г. от 14.00 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване на План-сметка за 2024 година за годишния размер на разходите за дейностите свързани със събиране, транспортиране и третиране на битови отпадъци, както и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Панагюрище.

2. Даване съгласие за партньорство с Агенция за социално подпомагане по проект “Повишаване капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила Компонент 1”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.006., по програма "Развитие на човешките ресурси 2021-2027 година".

3.Отказ за изкупуване на сграда за търговия с идентификатор 55302.501.3086.3 - частна собственост, построена в общински поземлен имот с идентификатор 55302.501.3086 по КККР на гр. Панагюрище.


ИВАН  ЛАЛОВ

Председател на ОбС - Панагюрище

Последно променен на Вторник, 09 Януари 2024 16:04