ИдентификацияПлан за интегрирано развитие Печат Е-мейл
Написано от Administrator   


file icon pdf Решение 646

file icon pdf ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ 2021-2027 г.ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ (ПИРО)


Планът за интегрирано развитие на община Панагюрище за периода до 2027 г. е средносрочен стратегически документ, определящ целите и приоритетите на регионалната политика за общината. Общественото обсъждане за представяне на разработения проект на Плана за интегрирано развитие на Община Панагюрище се състоя в сградата на Община Панагюрище, в Сесийна зала на 23 август.  ПИРО – Панагюрище е разработен от екип на ДЗЗД „ЕКСПЕРТНА ПОДКРЕПА НСОРБ“ – консултант на Националното сдружение на общините на Република България. В изпълнение на проект №BG05SFOP001-4.003-0001 - „ПРОГРЕС - Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по процедура „Подкрепа за развитие на капацитета на общините при разработването и изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ“, по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“.

Кметът на община Панагюрище г-н Никола Белишки приветства присъстващите и благодари на експертите от ДЗЗД „ЕКСПЕРТНА ПОДКРЕПА НСОРБ“ както и на работната група от Община Панагюрище за ползотворната съвместна работа по разработването на плана.

На публичното събитие присъстваха: г-жа Галина Матанова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ и председател на работната група, г-жа Екатерина Милиславова и г-н Александър Симидчиев – представители на ДЗЗД „ЕКСПЕРТНА ПОДКРЕПА НСОРБ“, участници в работните групи, служители на общинска администрация и граждани.

Г-жа Екатерина Милиславова презентира визията, целите и приоритетите за развитие на община Панагюрище и акцентира, че няма друга община, включително и от големите, предоставила толкова много фишове с проектни предложения, което е ясен знак за ангажираност и отговорност към бъдещето.

Във визията за бъдещето на община Панагюрище са вградени основните послания – просперираща, развита, социална, иновативна, дигитална, уютна, образована, партнираща, зелена, генерирани от всички участници в процеса на изготвяне на ПИРО  и обобщено тя е формулирана:

Община Панагюрище – двигател в изграждането на единна местна еко-система за устойчиво европейско бъдеще – зелено, свързано, справедливо и балансирано.

Основни стратегически цели на ПИРО-Панагюрище са: Осигуряване на привлекателна среда за живеене, труд и развитие на човешкия капитал; Развитие на устойчив туризъм, съчетано с разумно използване на природните ресурси, подобряване на техническата инфраструктура и поддържане на добро качество на околната среда; Подобряване условията на средата за развитие на бизнес, укрепване, насърчаване и интернационализация на местната икономика, инвестиционна привлекателност и разкриване на работни места.

Специфичните зони за въздействие са: История и здраве; Зелени и еко инициативи; Рекреация и приключения.

Целта на програмата за реализация на ПИРО-Панагюрище е да осигури вътрешната и външната съгласуваност на факторите на развитието и ресурсите за реализация на плана, като оптимизира възможностите за финансиране, институционална подкрепа и техническа помощ за изпълнението му.

Планът за интегрирано развитие на община Панагюрище ще бъде внесен за разглеждане и приемане в Общински съвет – Панагюрище.

file icon pdf Презентация обществено обсъждане

ПОКАНА

За участие в обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на община Панагюрище (ПИРО) за периода 2021-2027 г.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


На основание чл.20, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР), отправяме покана към жителите на община Панагюрище, представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани страни за обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на община Панагюрище (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Общественото обсъждане ще се проведе на 23.08.2023 год.(сряда) от 10:00 часа в Община Панагюрище, сесийна зала, ет.2 пл.“20-април“.

Проектът на План за интегрирано развитие на община Панагюрище (ПИРО) за периода 2021-2027 г. е публикуван на сайта на община Панагюрище –

https://www.panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2712&Itemid=117

Разчитаме на Вашето активно участие в събитието, като Ви благодарим за ангажираността към развитието на града и общината!

С уважение,

НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,


Представяме Ви проект на План за интегрирано развитие на община Панагюрище (ПИРО), който е основният стратегически документ за устойчиво развитие на общината до 2030 година. Той е резултат от активното и отговорното участие на близо 220 представители на заинтересованите страни – организации, икономически и социални партньори, физически и юридически лица, които се включиха в анкетните проучвания и в проведения „Експертен форум“ чрез фокус – групи. Вашите мнения, предложения, коментари имаха изключително висока стойност при подготовката на стратегическата част на документа – визия, цели, приоритети, проекти. Защото хората на Панагюрище могат да намират ефективни решения за преодоляване на предизвикателствата и знаят ролята на Общината в регионалното и европейско развитие.

С публикуването на проекта на ПИРО отправяме покана към заинтересуваните страни да се запознаят с проекта на документа, в съответствие с чл. 20 (1) от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) и т. 5.1. от Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Ако имате предложения и допълнения по Проекта на ПИРО можете да ги изпращате на следния електронен адрес: panagyurishte@panagyurishte.bg. Срокът за получаване на Вашите предложения е до 04.09.2023 година, включително.

Разчитаме на Вашето активно участие в събитието, като Ви благодарим за ангажираността към бъдещето на града!

 Благодарим за участието на всички!

 ПИРО – Панагюрище е разработен от екип на ДЗЗД „ЕКСПЕРТНА ПОДКРЕПА НСОРБ“ – консултант на Националното сдружение на общините на Република България в изпълнение на проект №BG05SFOP001-4.003-0001 - „ПРОГРЕС - Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по процедура „Подкрепа за развитие на капацитета на общините при разработването и изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ“, по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“.

 file icon pdf ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ (ПИРО)
План за интегрирано развитие на община Панагюрище

2021-2027г. (ПИРО)


Какво е ПИРО?“ –ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на община Панагюрище за периода 2021-2027 година. Документът обвързва предимствата и потенциала за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети.


Защо ПИРО е важен за община Панагюрище?“ – Планът обхваща цялата територия на общината, като се определят зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицирани нужди, за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за съвместни действия със съседни общини. Чрез ПИРО се осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията на община Панагюрище.


Защо ПИРО е важен за общността?“ – ПИРО, като част от системата от стратегически документи, интегрира регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на района, общината и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. В процеса на разработване е от съществено значение активното участие на всеки един заинтересован гражданин или организация.


„Как да участвам?“ –Прилагайки подхода „отдолу-нагоре“ Община Панагюрище осигурява възможност на всеки жител на общината да участва при избора на цели и приоритети, дa пpeдлaгa peшeния на съществуващи проблеми, да инициира конкретни проектни идеи, които да бъдат включени в програмата за реализация и дa paбoти зa peaлнa пpoмянa. Своите предложения можете да отправяте и директно чрез e-mail: piro@panagyurishte.bg
Анкета граждани“ (целева група 3):

Уважаеми госпожи и господа,

Настоящото анкетно проучване се провежда във връзка с подготовката на План за интегрирано развитие на Община Панагюрище за периода до 2027 г. (ПИРО-Панагюрище). Анкетата е насочена към жителите от община Панагюрище, за да чуем Вашето мнение и да формираме обективна оценка при изготвянето на документа.

Вашето участие в процеса по разработване на ПИРО-Панагюрище е изключително важно и ще допринесе за неговото качество, реалистичност и постигане на обществен консенсус. Изразявайки Вашата гражданска позиция в настоящото анкетно проучване Вие участвате в изготвянето на най-важния стратегически документ, свързан с развитието на общината през следващите години.

Попълването на анкетата ще ви отнеме не повече от 8 мин. и е достъпна – тук.
Анкета заинтересовани страни“ (целева група 2):

Уважаеми госпожи и господа,

Настоящото анкетно проучване се провежда във връзка с подготовката на План за интегрирано развитие на община Панагюрище за периода до 2027 г. (ПИРО-Панагюрище). Анкетата е насочена към представителите на местния бизнес, образователните институции, НПО и др. заинтересовани страни, за да чуем Вашето мнение и да формираме обективна оценка при изготвянето на документа.

Вашето участие в процеса по разработване на ПИРО-Панагюрище е изключително важно и ще допринесе за неговото качество, реалистичност и постигане на обществен консенсус. Изразявайки Вашата позиция в настоящото анкетно проучване Вие участвате в изготвянето на най-важния стратегически документ, свързан с развитието на общината през следващите години.

Попълването на анкетата ще ви отнеме не повече от 8 мин. и е достъпна – тук.