ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПЪРВА КОПКА И ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   Днес, 07.04.2021 г., на ул.  „Георги Бенковски“ №96“ се проведе „първа копка“ в изпълнението на проект: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“.


Символичната „първа копка“, поставяща началото на изпълнението на строително-монтажните работи по проекта, направиха  Кметът на Община Панагюрище г-н Никола Белишки, г-н Христо Калоянов – председател на Общински съвет – Панагюрище, г-н Марин Вулев – управител на „ВиК – П“ ЕООД, г-н Дичо Щилянов – управител на „Астрал Инженеринг“ ООД.


По стара българска традиция, за успешното изпълнение на проекта, заместник-кметът на общината г-жа Галина Матанова плисна менче с вода.


Събитието продължи с пресконференция от 11.30 часа в Камерната зала на Театър Дом - паметник, където ръководителят на проекта г-жа Мария Станкова представи основните дейности и очакваните резултати.


Проект: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.039-0004-C01 от 09.01.2020 г.Общата стойност на проекта е  1 224 574.40 лева, от които 1 040 888.24 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 183 686.16 лева Национално финансиране.


Обект на интервенция са многофамилни жилищни сгради – блок №6 на ул.  “Георги Бенковски“ №96, блоковете №7 и №8 на ул.“Делчо Спасов“ и на ул.“Олга Брадестилова“ №18. За всяка сграда е предвиден пакет от енергийноспестяващи мерки, които ще намалят топлинните загуби и разходите за отопление на домакинствата.


Този продукт е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.039-0004 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Панагюрище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г..

 

www.eufunds.bg

Последно променен на Сряда, 07 Април 2021 12:26