ИдентификацияОбяви Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   


О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ


на основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,


Мария Николаева Ралчева, ул. „Райна Княгиня“ №11,    гр. Панагюрище


С Ъ О Б Щ А В А

на заинтересованото население на

гр. Панагюрище, че има инвестиционно предложение за:

„Засаждане на биологични трайни насаждения, закупуване на специализирана земеделска техника и на хладилен бус“


Информацията по чл. 4 ал. 3 от Наредбата за ОВОС се намира на разположение в сградата на Общинска администрация - Панагюрище, както и в офиса на фирмата в гр. Панагюрище, ул. ул. „Райна Княгиня“ №11.О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ


на основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,


„ТАРА БИО" ООД, гр. Панагюрище,  ул. „Райна Княгиня“ №11 с БУЛСТАТ 201464500


С Ъ О Б Щ А В А

на заинтересованото население на

гр. Панагюрище, че има инвестиционно предложение за:

„Засаждане на биологични трайни насаждения, закупуване на специализирана земеделска техника и закупуване на оборудване за склад за биологични плодове и зеленчуци в гр. Панагюрище”


Информацията по чл. 4 ал. 3 от Наредбата за ОВОС се намира на разположение в сградата на Общинска администрация - Панагюрище, както и в офиса на фирмата в гр. Панагюрище, ул. „Райна Княгиня“ № 11О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ


на основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,


„ИНА ТРЕЙД" ООД, гр. Панагюрище,  ул. „Райна Княгиня“ №13 с БУЛСТАТ 204670256


С Ъ О Б Щ А В А

на заинтересованото население на

гр. Панагюрище, че има инвестиционно предложение за:

„ЦЕХ ЗА РАЗФАСОВКА И ПАКЕТИРАНЕ НА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ (преустройство), УПИ XXV – 4528 „Цех за металообработване“ в кв.234, по регулационния план на гр. Панагюрище”


Информацията по чл. 4 ал. 3 от Наредбата за ОВОС се намира на разположение в сградата на Общинска администрация - Панагюрище, както и в офиса на фирмата в гр. Панагюрище, ул. Макгахан №2, ет. 1.Уведомление за инвестиционно предложение: „Изгребване и сортиране на депонирани минни отпадъци – инертни скални маси от Източни отвали на рудник „Влайков връх”, с. Елшица, община Панагюрище, област Пазарджик, с възложител „Кариери България“ ЕООД


file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – дере Камен дол и Белковско дере, с цел – „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“ в поземлени имоти № 27406.115.841, № № 27406.120.855 и № № 27406.96.774 по КККР в землището на с. Елшица, община Панагюрище.

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект- река Луда Яна, с цел на водовземането – „промишлено водоснабдяване“- обект на водоснабдяване: ТМСИ в имот с идентификатор 55302.86.650 по плана на гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик“, за строителството на обект „Язовир Луда Яна“.

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ 

Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Реконструкция на склад за съхранение на химични вещества и смеси „Претоварна гара гр. Панагюрище“ в ПИ с идентификатор 55302.105.4, по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител „Асарел-Медет“ АД.

file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уведомление за инвестиционно предложение: „Парков комплекс за отмора и релакс“ в поземлен имот с идентификатор 53103.64.3, местност „Елов дол/Ушовица“ по КККР на с. Оборище, община Панагюрище, с възложител „ДУРАКОВИ И СИЕ“ ООД


file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уведомление за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична електроцентрала“ в имот с идентификатор55302.63.516, местност „Каменен гичит“ по КККР на гр. Панагюрище, с възложител „СОЛАР АСЕТС“ ООД

file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Вилно строителство“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55302.338.36 (проектен 55302.338.81) в м. „Фетенци 1“ по КККР на гр. Панагюрище, с възложител Стоян Палийски.

file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение: ,„Вилно строителство“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55302.338.49 в м. „Фетенци 1“ по КККР на гр. Панагюрище, с възложител Владимир Чолаков.

file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Съобщение за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - "Автомивка".

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ


Уведомление за инвестиционно предложение: „Реконструкция на склад за съхранение на химични вещества и смеси „Претоварна гара гр. Панагюрище, с възложител „Асарел-Медет“ АД

file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕ 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проект на заповед за обявяване на защитена зона, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

file icon pdf ОБЯВЛЕНИЕ

file icon pdf ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД

Съобщение за издаване на разрешително за водовземане на подземни (минерални) води.

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение за издаване на разрешително за водовземане на подземни (минерални) води.

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ


Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности (ЕПОРД).

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ

file icon pdf Уведомление за инвестиционно предложение: „Вилно строителство“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55302.338.36 по КККР на гр. Панагюрище, с възложител Стоян Палийски

file icon pdfУведомление за инвестиционно предложение: „Автомивка“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55302.501.4514 (УПИ V-4512, кв. 214) по КККР на гр. Панагюрище, с възложител Петко Пелтековfile icon pdfИнформация по приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на Ритейл парк Панагюрище - Търговски комплекс с магазини, заведение за хранене, паркинг и автомивка в УПИ VIII-3876 - за комплексно обслужване, кв. 232 по регулационния план на гр. Панагюрище, община Панагюрище, с възложител „ Скайфор“ АД
file icon pdfУведомление за инвестиционно предложение: „Закупуване, доставка и монтаж на 2 бр. машини за пълнене и за етикетиране на козметични продукти“ с възложител „ИНА ТРЕЙД“ ООД


Уведомление за инвестиционно предложение: "Ново строителство на Ритейл парк Панагюрище - Търговски комплекс с магазини, заведение за хранене, паркинг и автомивка в УПИ VIII-3876 - за комплексно обслужване, кв. 232 по регулационния план на гр. Панагюрище, община Панагюрище", с възложител "

file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕУведомление за инвестиционно предложение: „За Вилно строителство“ в поземлен имот с индетификатор 55302.338.49, с площ от 1.935дка м. „Фетенци 1“ по КК на землището на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, с възложител Владимир Чолаковfile icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕ

Информация за съобщение за публично обявяване: За откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения-един шахтов кладенец, с цел на заявеното водовземане- "Водоснабдяване за други цели (Автомивка)"

file icon pdf ОБЯВЛЕНИЕ


Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001039 "Попинци".

file icon pdf ОБЯВЛЕНИЕ


Съобщение за публично обявяване: "За извършване на процедура на чл. 50, ал.9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително №31591335/14.04.2020 г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения."

file icon pdf Съобщение за публично обявяване

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ- "За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за проектиране на обект".

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Информация по приложение № 2 за инвестиционно намерение: Изграждане на тръбен сондажен кладенец“ в ПИ с идентификатор 02717.15.313, м. „Нова могила“ по КККР на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик за допълнително водоснабдяване зелени площи в ПИ с идентификатор 02717.15.312, м. „Нова могила“ по КККР на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик с възложител "Глобъл Рент Трейд Сервис" ЕООД

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Информация за съобщение за публично обявяване :Съгласно чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения- един шахтов кладенец, с цел на заявеното водовземане-  "Водоснабдяване за други цели (измиване на автомобили и площадки)".

file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Панагюрище

УВЕДОМЯВА:

На 30.10.2020 г. от 07:00 ч. до 10:00 ч. ще се проведе третиране на насаждения от малини с продукт за растителна защита/препарат ФУНГУРАН ОН ВП с възложител Николай Василев Ралчев.

Третирането се извършва срещу вредител РЪЖДА и ЧЕРНИ ПЕТНА ПО РОЗИТЕ  и Петносване на пъпките и Антракноза – при малините. Препарата е меден, който е разрешен за биологично земеделие.

м. „Богородич“, землище гр. Панагюрище – 17.4 дка, отстоящи  от населено място 2.7 км, отстояние от съседно селище на ……… км; дата на третиране: 30.10.2020 г.

м. „Гнилча“, землище гр. Панагюрище -70.5 дка., отстоящи от населено място 2,6 км., отстояние от съседно селище на …….. км.; дата на третиране : 30.10.2020 г.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Николай Василев Ралчев, тел: 0887275249

Собствениците на пчелни семейства да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства, и по тяхна преценка да обозначат мястото на пчелина с бял флаг.


Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: Увеличаване капацитета на извършваната дейност, чрез завишаване на количествата на приеманите отпадъци, започване на нови дейности с тях и присъединяване на съседен  УПИ X- 471 към площадка с местонахождение : УПИ IX-405, в м. „Дойчева Чешма“, по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител „Немезис“ ЕООД.

19.10.2020 г.file icon pdf Приложение № 2

Съобщение за публично обявяване, за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект - река Мулейска, землище на гр. Панагюрище

file icon pdf Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване, за издаване на разрешително за ползване на повърхностни водни обекти, в землището на с. Бъта и гр. Панагюрище, община Панагюрище

file icon pdf Съобщение за публично обявяване

Уведомление за инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени  на територията на област Пловдив и област Пазарджик“, с възложител „Персенк Инвест“ ООД.


file icon pdf УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на Разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект - река Банска Луда Яна.
file icon pdf СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

Уважаеми жители на община Панагюрище,

С изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност от 14.02.2020 година е променен реда за регистрация на „животновъден обект – лично стопанство“. На регистрация „животновъден обект – лично стопанство“ подлежат всички селскостопански животни: Едри преживни животни, дребни преживни животни, прасета за угояване, еднокопитни, зайци и птици. Регистрацията е безплатна и безсрочна.

За гр. Панагюрище регистрацията на „животновъден обект – лично стопанство“ се осъществява чрез подаване на Заявление-декларация по образец на Българска агенция по безопасност на храните: „Образец ЗХОЖКФ-17Д/Утвърден със Заповед № РД 11-525/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ“ в Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на Община Панагюрище на пл. 20-ти април № 13, гр. Панагюрище.

За останалите населени места в състава на община Панагюрище Заявлението-декларация по образец се подава в сградата на кметството / кметското наместничество.

Напомняме Ви, че има ограничения в броя на различните видове животни, съгласно чл. 19 от Наредба за отглеждане на животни –компаньони, селскостопански животни, птици и устройване на пчелини  на територията на община Панагюрище, приета с Решение ОбС  № 515 / 11.05.2018 г. на Общински съвет – Панагюрище.

С Наредба № 44/ 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (последно изменение ДВ бр.5 от 17.01.2020 г.) са регламентирани ветеринарномедицинските и зоохигиенните изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни.

Прикачени файлове: file icon doc Образец


СЪОБЩЕНИЕ


В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Панагюрище

УВЕДОМЯВА:

На 14.05.2020 г. и на 21.05.2020 г. от  8:00 ч. до ч. 10:00 ч. ще се проведе третиране на насаждения от картофи с продукт за растителна защита/препарат НАТУРАЛИС 20 ВП Препаратът е разрешен за биологично земеделие и е безвреден за пчелите.

Третирането се извършва срещу вредител ТЕЛЕНИ ЧЕРВЕИ по картофите.

1. м. „Шиндьовица“, масив 51, землище гр. Панагюрище – 16  дка, отстоящи от населеното място 0,3 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 14.05.2020 г. и 21.05.2020 г.

2. м. „Голи поп“, 98006, землище гр. Панагюрище – 22  дка, отстоящи от населеното място 0,5 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 14.05.2020 г. и 21.05.2020 г.

3. м. „Средни дол“, масив 50, землище гр. Панагюрище – 89  дка, отстоящи от населеното място 0,9 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 14.05.2020 г. и 21.05.2020 г.

с възложител Николай Василев Ралчев.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Николай Ралчев, тел.: 088 7 275 249

Собствениците на пчелни семейства  да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства, и по тяхна преценка да обозначат мястото на пчелина с бял флаг.


СЪОБЩЕНИЕ


В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Панагюрище

УВЕДОМЯВА:

На 15.05.2020 г. и на 22.05.2020 г. от  8:00 ч. до ч. 10:00 ч. ще се проведе третиране на насаждения от картофи с продукт за растителна защита/препарат НАТУРАЛИС 20 ВП Препаратът е разрешен за биологично земеделие и е безвреден за пчелите.

Третирането се извършва срещу вредител ТЕЛЕНИ ЧЕРВЕИ по картофите.

1. м. „Груево блато“, землище гр. Панагюрище – 27,4 дка, отстоящи от населеното място 3 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 15.05.2020 г. и 22.05.2020 г.

2. м. „Неготта“, землище гр. Панагюрище – 22,2  дка, отстоящи от населеното място 2,3 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 15.05.2020 г. и 22.05.2020 г.

3. м. „Вонещец“, м. „Локвите“, землище гр. Панагюрище – 36,3  дка, отстоящи от населеното място 0,8 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 15.05.2020 г. и 22.05.2020 г.

с възложител Веселина Зумпалова-Ралчева

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Веселина Зумпалова-Ралчева, тел.: 088 5 000 484

Собствениците на пчелни семейства  да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства, и по тяхна преценка да обозначат мястото на пчелина с бял флаг.

СЪОБЩЕНИЕ


В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Панагюрище

УВЕДОМЯВА:

1. На 14.05.2020 г., 15.05.2020 г. на 21.05.2020 г.и на 22.05.2020 г. от  8:00 ч. до ч. 10:00 ч. ще се проведе третиране на насаждения от картофи с продукт за растителна защита/препарат НАТУРАЛИС 20 ВП Препаратът е разрешен за биологично земеделие и е безвреден за пчелите.

Третирането се извършва срещу вредител ТЕЛЕНИ ЧЕРВЕИ по картофите.

1. м. „Голи поп“, землище гр. Панагюрище – 10  дка, отстоящи от населеното място 0,5 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 14.05.2020 г. и 21.05.2020 г.

2. м. „Търницата“, землище гр. Панагюрище – 14,7  дка, отстоящи от населеното място 3,6 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 15.05.2020 г. и 22.05.2020 г.

с възложител Васил Николаев Ралчев.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Васил Ралчев, тел.: 088 4 677 807

Собствениците на пчелни семейства  да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства, и по тяхна преценка да обозначат мястото на пчелина с бял флаг.


СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Панагюрище

УВЕДОМЯВА:

1. На 15.05.2020 г. и на 23.05.2020 г. от  8:00 ч. до ч. 10:00 ч. ще се проведе третиране на насаждения от картофи с продукт за растителна защита/препарат НАТУРАЛИС 20 ВП Препарата, както и прилепителя, са разрешени за биологично земеделие.

Третирането се извършва срещу вредител ТЕЛЕНИ ЧЕРВЕИ по картофите.

1.1. м. „Алабалица“, масив 98026, землище гр. Панагюрище – 13,1  дка, отстоящи от населеното място 0,2 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 15.05.2020 г. и 23.05.2020 г. с възложител Елена Ралчева.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Елена Ралчева, тел.: 088 4 677 807

Собствениците на пчелни семейства  да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства, и по тяхна преценка да обозначат мястото на пчелина с бял флаг.


file icon pdfУведомление за инвестиционно намерение: "Изпълнение на инвестиционен проект "Бояджийно" (преустройство) в ПИ 5530.501.619, УПИ VIII-619, за производствени и складови дейности, кв. 7 по плана на гр. Панагюрище, с възложител "Оптикс" АД

file icon pdfОбявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води - изграждане на ново водовземно съоръжение в ПИ 55302.108.443 по КККР на гр. Панагюрище - водоснабдяване за други цели - Автомивка


СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ОТ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, ЧЕ НА 15.05.2020Г.(ПЕТЪК)  ОТ 10.00 часа ПРЕД БРИГАДЕН СТАН НИКОЛА КАРАКАШЕВ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, КОНТРОЛНО – ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ – ПАЗАРДЖИК ЩЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ТРАКТОРИТЕ, ТРАКТОРНИТЕ РЕМАРКЕТА, САМОХОДНАТА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР.

НА ПРЕГЛЕДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ МАШИНИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА И В ДОБЪР ВЪНШЕН ВИД.

СОБСТВЕНИЦИТЕ ДА НОСЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

І. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД:

1. РЕГИСТРАЦИОННО СВИДЕТЕЛСТВО И ТАЛОН ЗА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД;

2. ДОКУМЕНТ ЗА СПИРАНЕ ОТ РАБОТА, АКО ТЕХНИКАТА Е СПРЯНА ОТ РАБОТА ОТ КТИ ИЛИ КАТ;

3. ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”.

4. ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ И ЛИЧНА КАРТА.

ІІ. ЗА ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА ИЛИ ОТЧИСЛЯВАНЕ ОТ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР:

5. ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ С ДАННИ ЗА МАРКАТА, МОДЕЛА И ФАБРИЧНИТЕ НОМЕРА НА РАМАТА (ФАКТУРА, НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, РЕШЕНИЕ НА СЪДА И ДР.);

6. ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТАНИЕ ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ПРОМЯНА В КОНСТРУКЦИЯТА, ПРИ ЗАКУПЕНА ТЕХНИКА СЛЕД ОБЕЗЛИЧИТЕЛЕН ОСНОВЕН РЕМОНТ;

7. ЗА САМОХОДНАТА ТЕХНИКА, РЕМАРКЕТАТА И ТРАКТОРИТЕ – КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕЯ;

8. ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ И КСЕРОКОПИЕ ОТ НЕГО;

9. КОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМА, КОПИЕ ОТ БУЛСТАТ ЗА ЕТ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА;

10. ПОПЪЛНЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ ДОКУМЕНТИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКА ТЕХНИКА НЕ СА ИЗЗЕТИ ОТ КОНТРОЛЕН ОРГАН.

ЗА НЕЯВЯВАНЕ СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕНИЯ ГРАФИК, НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР ЩЕ БЪДАТ НАЛАГАНИ ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ И ЩЕ ИМ БЪДЕ ТЪРСЕНА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО ЗРКЗГТ И ЗААН.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ИНЖ. ГАЗЕПОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0889/ 000 905

ИНЖ. БОЖКОВ НА МОБ. ТЕЛ. 0884/ 362 039О Б Я В А

На основание Решение №73 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 23.04.2020 г. и чл.30, ал.1 и чл.32, ал.6 от Наредбата за реда за учредяване на общински търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


открива процедура за провеждане на публичен подбор за избор на управител на „Пазари и паркинги” ЕООД – Панагюрище:

1. Кандидатите следва да притежават:

- висше образование – завършена образователна-квалификационна степен на висшето образование „професионален бакалавър“, „бакалавър“ или „магистър“;

- да не са осъждани за престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако не са реабилитирани;

- да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност.

2. Необходимите документи са:

2.1.Заявление (в свободен текст);

2.2.Автобиография (европейски формат);

2.3.Копие от диплома за завършено висше образование;

2.4.Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж;

2.5.Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;

2.6.Декларация за запознаване с изискванията на чл.26 от Наредбата за реда за учредяване на общински търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества;

2.7.Бизнес-програма за развитие и управление на дружеството за 3-годишен период (Представя се в 20-дневен срок от датата на уведомлението за допуснатите до втори етап кандидати).

3.Кандидатите трябва да представят заявлението и необходимите документи по т.2 в деловодството на Център за административно обслужване /партер/ при Общинска администрация в 14-дневен срок от обявяване  на публичния подбор в средствата за масова информация. Документите следва да се представят в запечатан плик, върху който се изписва името на кандидата, телефон за връзка и дружеството, за което той кандидатства.

4. Публичният подбор ще се проведе на три етапа:

4.1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

4.2.Представяне от кандидатите на бизнес-програма на търговското дружество за целия срок на договора за управление, изготвена в съответствие  с бизнес-задачата и стратегията за развитие на дружеството;

4.3.Интервю с кандидатите.


За справки: тел. 0357/60058.


СЪОБЩЕНИЕ


В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Панагюрище


УВЕДОМЯВА:


1. От 01.04.2020 г. до 02.04.2020 г. от  8:00 ч. до ч. 10:00 ч. ще се проведе третиране на насаждения на маслодайна роза с продукт за растителна защита/препарат БОРДО МИКС 20 ВП – 500 г/дка с прилепител Трифолио S форте /от растителен произход/. Препарата, както и прилепителя, са разрешени за биологично земеделие.


Третирането се извършва срещу вредител: Ръжда и черни листни петна по розите.

1.1. м. Чукарите, землище гр. Панагюрище – 21,6 дка, отстоящи от населеното място 0,2 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 01.04.2020;

1.2. м. Света Петка и м. Голи Поп, землище гр. Панагюрище - 18,5 дка, отстоящи от населеното място 0,7 км, отстояние от съседно селище на ...........км; дата на третиране: 02.04.2020;

1.3. м. Мулей, землище гр. Панагюрище - 13 дка, отстоящи от населеното място 2,5 км, отстояние от съседно селище на ............км; дата на третиране: 02.04.2020

1.4. м. Търнов дол, землище гр. Панагюрище – 75,2 дка, отстоящи от населеното място 1,2 км, отстояние от съседно селище на ...........км; дата на третиране: 02.04.2020;

1.5. м. Нова кория, землище гр. Панагюрище – 28,8 дка, отстоящи от населеното място 2 км, отстояние от съседно селище на ...........км; дата на третиране: 02.04.2020;

1.6. м. Китката, землище гр. Панагюрище – 4,1 дка, отстоящи от населеното място 1 км, отстояние от съседно селище на ...........км; дата на третиране: 01.04.2020;

с възложител „ИНА“ ЕООД – За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Веселина Зумпалова-Ралчева, тел.: 0885 000 484


Собствениците на пчелни семейства  да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства, и по тяхна преценка да обозначат мястото на пчелина с бял флаг.
СЪОБЩЕНИЕ


В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Панагюрище


УВЕДОМЯВА:


1. От 01.04.2020 г. до 02.04.2020 г. от  8:00 ч. до ч. 10:00 ч. ще се проведе третиране на насаждения на маслодайна роза с продукт за растителна защита/препарат БОРДО МИКС 20 ВП – 500 г/дка и ФУНГУРАН ОН ВП – 300 г/дка, медни препарати, с прилепител Трифолио S форте /от растителен произход/. И двата препарата, както и прилепителя, са разрешени за биологично земеделие.


Третирането се извършва срещу вредител:


1. Ръжда и черни листни петна по розите.

1.1. м. Вонещец, Средни дол, землище гр. Панагюрище – 105 дка, отстоящи от населеното място 1,2 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 01.04.2020;

1.2. м. Каменен гичит, землище гр. Панагюрище – 8 дка, отстоящи от населеното място 2,7 км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: 01.04.2020;

1.3. м. Полето, землище гр. Панагюрище – 8 дка, отстоящи от населеното място 1,2 км, отстояние от съседно селище на ...........км; дата на третиране: 01.04.2020;

1.4. м. Мулей, землище гр. Панагюрище – 12,4 дка, отстоящи от населеното място 2,5 км, отстояние от съседно селище на ............км; дата на третиране: 02.04.2020;

1.5. м. Неготта, землище гр. Панагюрище – 12,3 дка, отстоящи от населеното място 2,7 км, отстояние от съседно селище на ...........км; дата на третиране: 01.04.2020.


2. Петносване на пъпките, Антракнова – при малините

2.1. м. Богородич, землище гр. Панагюрище – 17,4 дка, отстоящи от населеното място 2,7 км, отстояние от съседно селище на ...........км; дата на третиране: 02.04.2020;

2.2. м. Гнилча, землище гр. Панагюрище – 70,5 дка, отстоящи от населеното място 2,6 км, отстояние от съседно селище на ...........км; дата на третиране: 02.04.2020;

с възложител „ТАРА БИО“ ЕООД – За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Николай Василев Ралчев, тел.: 0887 275 249


Собствениците на пчелни семейства  да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства, и по тяхна преценка да обозначат мястото на пчелина с бял флаг.Последно променен на Четвъртък, 30 Септември 2021 09:16