Проведе се публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Панагюрище за 2018 година Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


На 16 август в Сесийната зала на Община Панагюрище се състоя публично обсъждане на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Панагюрище за 2018-та година.

На срещата присъстваха председателят на Общински съвет – Панагюрище г-н Христо Калоянов, кметът на община Панагюрище г-н Никола Белишки, заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ г-жа Галина Матанова, кметове на кметства, общински съветници, началник отдел „Финансово-счетоводна дейност и бюджет“ в община Панагюрище г-жа Цветана Якова, служители на общинска администрация, жители на община Панагюрище.

Финансовият директор г-жа Цветана Якова представи основните параметри на миналогодишния бюджет чрез презентация. По първоначален план бюджетът на Община Панагюрище за 2018 година бе в размер на 20 253 132 лв. По-късно бе актуализиран по нормативен път, предвиден в Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 година и Закона за публичните финанси на 22 308 102 лв.

При годишен актуализиран план на приходите в размер на 22 308 102 лв., текущото изпълнение към 31.12.2018 г. е 18 161 960 лв. или 81,41% от разчета за годината. Съпоставени с отчетните постъпления за същия период на 2017 година – 16 152 435 лв. – приходите са се увеличили с 12.44%.

Усвоените приходи за държавни дейности са 9 162 297 лв., което е с 12.27% повече от приходите за същия отчетен период на предходната година / при 8 161 297 лв. към 31.12.2017 г./

Изпълнението на приходите от местни дейности, в размер на 8 999 663 лв.,  от отчетния период спрямо актуализирания план /10 706 596 лв./, а спрямо реализираните местни приходи за същия отчетен период на предходната година се наблюдава ръст с 5.01%.

При годишен актуализиран план на разходите в размер на 22 308 102 лв., текущото изпълнение към 31.12.2017 г. е 18 161 960 лв. или 81.41% от разчета за годината. Съпоставени с отчетните разходи за същия период на 2017 г. – 16 152 435 лв., се наблюдава ръст на разходите с 12.44%.

Разходите по функции за 2018 година са: Общи държавни служби – 1 713 990 лева; Отбрана и сигурност – 244 771 лева; Образование – 7 210 970 лева; Здравеопазване – 179 515 лева; Социални грижи – 1 377 587 лева; Благоустрояване – 5 355 672 лева; Култура – 1 716 931 лева; Икономически дейности – 360 216 лева; Други некласифицирани разходи – 2 308 лева.

Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Панагюрище за 2018 година предстои да бъде приет от Общински съвет-Панагюрище.