ИдентификацияКаталог на услугите и формулярите Печат Е-мейл
Написано от Administrator   


СПИСЪК С УСЛУГИ

file icon doc Приложение № 1 към чл. 22, ал. 3 към вътрешните правила за организация на административното обслужване в община Панагюрище

ОБА1 1. Възстановяване или промяна на име
ОБА1 2. Издаване на удостоверение за наследници Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Обикновенна - до 3 дни.  file icon doc Искане
Обикновенна -3,00 лв. Експресна -9,00 лв.
ОБА1 3. Издаване на удостоверение за семейно положение Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Обикновенна - до 3 дни. file icon doc Заявление
Обикновенна -3,00 лв. Експресна -9,00 лв.
ОБА1 4. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Обикновенна - до 3 дни.  file icon doc Заявление
Обикновенна -3,00 лв. Експресна -9,00 лв.
ОБА1 5. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Обикновенна - до 3 дни. file icon doc Заявление
Обикновенна -2,00 лв. Експресна -6,00 лв.
ОБА1 6. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК) Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Обикновенна - до 3 дни.  file icon doc Заявление
Обикновенна -3,00 лв. Експресна -9,00 лв.
ОБА1 7. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Обикновенна - до 3 дни.  file icon doc Заявление
Обикновенна -3,00 лв. Експресна -9,00 лв.
ОБА1 8. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Обикновенна - до 3 дни.  file icon doc Заявление
Обикновенна -3,00 лв. Експресна -9,00 лв. Легализация- 5.00 лв.
ОБА1 9. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Обикновенна - до 3 дни. file icon doc Заявление
Обикновенна -3,00 лв. Експресна -9,00 лв.
ОБА1 10. Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път

Необходими документи: Документ за самоличност но лицето. Документи доказващи собствеността. Писмено съгласие на собственика чрез декларация (по образец), с изключение на случаите по чл. 92, ал. 5 от ЗГР (родство по права линия и съпруг). Срок за изпълнение на услугата: веднага.

file icon doc Заявление

Не се таксува
ОБА1 11. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Обикновенна - до 3 дни.  file icon doc Заявление
Обикновенна -2,00 лв. Експресна - 6,00 лв.
ОБА1 12. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

Необходими документи: Документ за самоличност но лицето. Документи доказващи собствеността. Писмено съгласие на собственика чрез декларация (по образец), с изключение на случаите по чл. 92, ал. 5 от ЗГР (родство по права линия и съпруг). Срок за изпълнение на услугата: веднага.

В ЦУИГ.

Обикновенна -2,00 лв. Експресна - 6,00 лв.
ОБА1 13. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Обикновенна - до 3 дни.  file icon doc Заявление
Обикновенна -2,00 лв. Експресна - 6,00 лв.
ОБА1 14. Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път

Необходими документи: Документ за самоличност но лицето. Документи доказващи собствеността. Писмено съгласие на собственика чрез декларация (по образец), с изключение на случаите по чл. 92, ал. 5 от ЗГР (родство по права линия и съпруг). Срок за изпълнение на услугата: веднага.

В ЦУИГ.

не се таксува
ОБА1 15. Издаване на удостоверение за настоящ адрес  при вече регистриран настоящ адрес Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Обикновенна - до 3 дни.  file icon doc Заявление
Обикновенна -2,00 лв. Експресна -6,00 лв.
ОБА1 16. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Необходими документи: Документ за самоличност но лицето. Документи доказващи собствеността. Писмено съгласие на собственика чрез декларация (по образец), с изключение на случаите по чл. 92, ал. 5 от ЗГР (родство по права линия и съпруг). Срок за изпълнение на услугата: веднага.

В ЦУИГ.

Не се таксува
ОБА1 17. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Обикновенна - до 3 дни.   file icon doc Заявление
Обикновенна -2,00 лв. Експресна -6,00 лв.
ОБА1 18. Издаване на удостоверение за правно ограничение

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Обикновенна - до 3 дни. file icon doc Заявление

Обикновенна -3,00 лв. Експресна -9,00 лв.
ОБА1 19. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Обикновенна - до 3 дни. file icon doc Заявление
Обикновенна -2,00 лв. Експресна -6,00 лв.
ОБА1 20. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

Необходими документи: Съобщение за раждане  или Съдебно решение

не се таксува
ОБА1 21. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето. Заверен препис или извлечение от съставения в чужбина акт (преведен и легализиран)

ОБА1 22. Промяна в актовете за гражданско състояние

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Заявление за промяна по чл.76 от ЗГР или съдебно решение.

ОБА1 23. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Обикновенна - до 3 дни. file icon doc Искане

Обикновенна -3,00 лв. Експресна -9,00 лв.
ОБА1 24. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак –  оригинал
ОБА1 25. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Обикновенна - до 3 дни.file icon doc Искане Обикновенна -3,00 лв. Експресна -9,00 лв.
ОБА1 26. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път Необходими документи: Съобщение за смърт или съдебно решение. Срок за изпълнение на услугата- веднага. file icon doc Искане
Не се таксува
ОБА1 27. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Обикновенна - до 3 дни. file icon doc Искане
Обикновенна -3,00 лв. Експресна -9,00 лв.
ОБА1 28. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Обикновенна - до 3 дни. file icon doc Искане
Обикновенна -2,00 лв. Експресна -6,00 лв.
ОБА1 29. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина Необходими документи: Документ за самоличност на лицето. file icon doc Искане
Обикновенна -5,00 лв.
ОБА1 30. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението Необходими документи: Документ за самоличност на лицето.  Срок за изпълнение на услугата: Експресна до 24 часа; Обикновенна - до 3 дни. Обикновенна -2,00 лв. Експресна -6,00 лв.
ОБА1 31. Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
ОБА1 32. Издавене на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
ОБА1 33. Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции
ОБА1 34. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
ОБА1 35. Припознаване на дете
ОБА1 36. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
ОБА1 37. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
ОБА1 38. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
ОБА2 1. Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения (отм.) с жилищни нужди по чл. 2, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
ОБА2 2. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
ОБА2 3. Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение
ОБА2 4. Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
ОБА2 5. Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост,   или за възстановен общински имот
ОБА2 6. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
ОБА2 7. Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
ОБА2 8. Издаване на заповед за изземване на имот
ОБА2 9. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
ОБА3 1. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
ОБА3 2. Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти file icon doc Заявление
ОБА3 3. Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението file icon doc Заявление
ОБА3 4. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове file icon doc Заявление
ОБА3 5. Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
ОБА3 6. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове file icon doc Заявление
ОБА3 7. Издаване скица-виза за проучване и проектиране file icon doc Заявление
ОБА3 8. Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти file icon doc Заявление
ОБА3 9. Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж file icon doc Заявление
ОБА3 10. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени file icon doc Заявление
ОБА3 11. Издаване на разрешение за строеж file icon doc Заявление
ОБА3 12. Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж)
ОБА3 13. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти file icon doc Заявление
ОБА3 14. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива file icon doc Заявление
ОБА3 15. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
ОБА3 16. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект file icon doc Заявление
ОБА3 17. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа file icon doc Заявление
ОБА3 18. Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация file icon doc Заявление
ОБА3 19. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

file icon doc Заявление за IV категория

file icon doc Заявление за V категория

ОБА3 20. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи file icon doc Заявление
ОБА3 21. Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти file icon doc Заявление
ОБА3 22. Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти file icon doc Заявление
ОБА3 23. Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти file icon doc Заявление
ОБА3 24. Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване
ОБА3 25. Издаване на удостоверения, че  обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба file icon doc Заявление
ОБА3 26. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж file icon doc Заявление
ОБА3 27. Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии
ОБА3 28. Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж file icon doc Заявление
ОБА3 29. Издаване на скици за недвижими имоти
ОБА3 30. Попълване/поправка на кадастрален план
ОБА3 31. Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии от общинския горски фонд
ОБА3 32. Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
ОБА3 33. Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища
ОБА3 34. Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините
ОБА3 35. Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите
ОБА3 36. Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация
ОБА3 37. Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ
ОБА3 38. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
ОБА3 39. Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици
ОБА3 40. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
ОБА3 41. Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост
ОБА3 42. Предварително съгласие за прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура
ОБА3 43. Издаване на акт за узаконяване на строеж
ОБА3 44. Одобряване на подробен устройствен план file icon doc Заявление
ОБА4 1. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган
ОБА5 1. Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
ОБА5 2. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа  и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването file icon doc Заявление
ОБА6 1. Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца
ОБА6 2. Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър
ОБА6 3. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство
ОБА6 4. Справки (устни и писмени) от кадастралната карта и кадастралните регистри
ОБА6 5. Отразяване на промени в разписания списък към кадастрален план
ОБА7 1.  Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
ОБА7 2. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение
ОБА7 3. Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони
ОБА8 1. Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и производствeни отпадъци, строителни и земни маси
ОБА8 2.Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър
ОБА8 3. Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)
ОБА8 4. Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
ОБА8 5. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
ОБА8 6. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лице, представили разрешително за упражняване на частна ветеринарномедицинска практика
ОБА8 7. Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на  земеделски производители в областната дирекция "Земеделие"
ОБА8 8. Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
ОБА8 9. Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения
ОБА8 10. Издаване на разрешително за достъп до горски територии
ОБА9 1. Издаване на разрешение за преместване на растителност
ОБА9 2. Експертна оценка на дървесина и храстова растителност
ОБА9 3. Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
ОБА9 4. Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване  с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация
ОБА9 5. Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
ОБА9 6. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
ОБА10 1. Промяна на предназначението на земеделските земи и включване в строителните граници на населените места
ОБА11 1. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
ОБА11 2. Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
ОБА11 3. Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
ОБА11 4. Категоризация на заведения за хранене и развлечение file icon doc Заявление
ОБА11 5. Категоризация на средства за подслон и места за настаняване file icon doc Заявление
ОБА11 6. Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект
ОБА11 7. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване и издаване на удостоверение file icon rtf Заявление
ОБА11 8. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение file icon rtf Заявление
ОБА11 9. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
ОБА11 10. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и  пътни връзки към него
ОБА11 11. Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат
ОБА11 12. Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон
ОБА11 13. Издаване на разрешително за ползването на морски плаж през летния сезон
ОБА11 14. Прекратяване на категория на туристически обект
ОБА12 1. Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии
ОБА12 2. Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица
ОБА12 3. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя
ОБА12 4. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя
ОБА12 5. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране
ОБА12 6. Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари
ОБА13 1. Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения
по Закона за местните данъци и такси
ОБА13 2. Издаване на копие от подадена данъчна декларация file icon pdf Искане за издаване на документи
ОБА13 3. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство file icon pdf Молба
ОБА13 4. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства file icon pdf Искане за издаване на документи
ОБА13 5. Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци file icon pdf Искане за издаване на документи
ОБА13 6. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство file icon pdf Искане за издаване на документи
ОБА13 7. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
ОБА13 8. Предоставяне на данъчна и осигурителна информация
ОБА13 9. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения file icon doc Искане_
ОБА13 10Декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване.
file icon doc Декларации
ОБА13 11. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж file icon pdf Молба
ОБА13 12. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване file icon pdf Молба
ОБА13 13. Издаване на удостоверение за декларирани данни file icon pdf Искане за издаване на документи
ОБА14 1. Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии
ОБА15 1. Нотариално удостоверяване  на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване
ОБА15 2. Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите
ОБА15 3. Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа
Последно променен на Сряда, 14 Февруари 2024 14:56