ИдентификацияСтартира втори етап на най-мащабните ремонтни дейности в сферата на образованието в Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Областният управител на област Пазарджик г-н Стефан Мирев, кметът на община Панагюрище г-н Никола Белишки, заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ г-жа Галина Матанова, директорът на ДГ „Звънче“ г-жа Мария Рендакова и представителят на фирмата-изпълнител „ГБС-Пловдив“ АД г-н Тодор Насташков направиха символичната „първа копка“, с която бе поставено началото на втори етап на ремонтните дейности по най-мащабния в сферата на образованието в Панагюрище проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции” по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.Официалната церемония започна с Тържествен водосвет, отслужен от отец Ангел Разградлиев – свещеник от Панагюрска духовна околия.

Сред гостите на събитието бяха и директорите на образователни институции, г-жа Павлина Пенелова – управител на „Полимит консулт“ ООД, представители на „ГБС-Пловдив“ АД.


Кметът на община Панагюрище Никола Белишки пожела здраве, късмет, успешна и ползотворна работа на строителите, проектантите и на всички екипи, които работят по реализирането на проекта.


Областният управител на област Пазарджик Стефан Мирев поздрави ръководството на община Панагюрище за амбицията и усилията, които полагат за развитието на Панагюрище, за изпълнението на поредния проект, който чрез децата, които ползват детските градини, ще достигне до голяма част от семействата в града.

Проектът „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции“ е на стойност 5 929 237,02 лева /Европейски фонд за регионално развитие - 5 039 851, 47 лева, Национално съфинансиране - 889 385,55 лева/.

Общата цел на проекта е да осигури модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в общинските детски градини и благоустроени прилежащи площи на училищата на територията на град Панагюрище. Планираните дейности са насочени към обновяване и внедряване на енергоспестяващи мерки в ДГ „Първи юни“, ДГ „Райна Княгиня“, ДГ „Райна Княгиня“ – филиал, ДГ „Пролет“, ДГ „Звънче” и благоустрояване на прилежащите площи на училищата.

В резултат на изпълнението на дейностите през 2017 година бяха обновени сградите на ДГ „Райна Княгиня“ и ДГ „Първи юни“, както и дворните пространства и прилежащите площи на училищата. Детските градини бяха модернизирани включително и чрез закупуване на ново обзавеждане и оборудване.

Обектите на интервенция през 2018 година са ДГ „Звънче”, ДГ „Райна Княгиня"–филиал и ДГ „Пролет“.

В резултат на изпълнението на дейностите по проекта ще бъдат обновени сградите на детските градини, ще се повишат техните енергийни характеристики, ще се реализира икономия на енергия, ще се осигури по-добро качество на живот и по-чиста околна среда. Детските градини ще бъдат модернизирани чрез закупуване на ново обзавеждане и оборудване.

„Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Панагюрище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.”