ИдентификацияПокана за официална церемония „първа копка“ на втори етап на най-мащабния проект в сферата на образованието в Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


На 14 май 2018 година в Панагюрище ще се състои официална церемония „първа копка“ на втория етап на проект BG16RFOP001-1.039-0001 „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции”, изпълняван по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

ПРОГРАМА

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“

Начален час: 10:00 часа

Място: ДГ „Звънче“, град Панагюрище

09:45 - 10:00 часа - Посрещане на официалните гости

10:00 - 10:10 часа - Тържествен водосвет

10:10 - 10:15 часа - Приветствия

10:15 часа - Първа копка

10:45 часа – Закриване на официалната церемония

„Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Панагюрище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.”