Община Панагюрище с нов план за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ на Община Панагюрище Галина Матанова представи по време на редовното заседание на Общински съвет–Панагюрище План за действие на Община Панагюрище в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, за периода 2018-2020 година.

 „Планът е разработен с визия за желаното ускоряване на процеса на интеграция за жителите на община Панагюрище, на база балансирано планиране на наличните ресурси и изводите от постигнатите до този момент резултати от реализираните дейности на интеграционните политики за периода 2015 – 2017 година.

С настоящия План екипът на ресор „Хуманитарни дейности“ имаме за цел да определим местните приоритети за решаване на потребностите на уязвимите групи в общината и чрез реални дейности да спомогнем за по-ефективното им включване във всички сфери на обществения живот.

Ние нямаме амбицията да дадем готови решения на всички възможни проблеми, с които се сблъскват уязвимите групи. С Плана се опитваме да дефинираме и изведем на преден план онези проблеми, към които обществото е особено чувствително и чието разрешаване е от съществено значение за превръщане на общината ни в място, което реализира на практика активна интеграция и подкрепа на нуждаещите се. На основата на идентифицираните проблеми, в Плана сме разработили конкретни мерки и съответното ресурсно и нормативно осигуряване.

Вярваме, че желанието за промяна и самоосъзнаването за предприемане на активни действия и участието на българските граждани от ромски произход е от ключово значение. Необходимо е да насърчаваме представите и очакванията от – трябва да получавам, към – искам и мога сам да успявам“, каза заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ Галина Матанова.

В Плана е представен и анализ на ситуацията в община Панагюрище, в приоритетните области на интеграционната политика: образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, недискриминация и равни възможности, култура и медии, за периода 2015 – 2017 година, в резултат на предоставени данни от участвалите в процеса заинтересовани страни – дирекция „Социално подпомагане“, дирекция „Бюро по труда“, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви, социалните услуги, образователните услуги, културните институции и други структури на местната власт, като са отчетени постигнатите успехи, работещите добри практики и механизми, както и дефицитите, но и възможностите за напредък на интеграционните политики на територията на община Панагюрище.

Заместник-кметът г-жа Галина Матанова подчерта: „Целим ефект на максимална мобилизация на ресурсите в местните общности, които да се управляват законосъобразно, целесъобразно, икономично, ефикасно и ефективно. Предвиждаме да се използва и надгражда постигнатото – чрез развитие и мултиплициране на добрите практики, а така също и нови дейности на база на направените изводи при предоставяне на подкрепа за пълноценна интеграция.

С мерките заложени в Плана осигуряваме системен интегриран подход за местно развитие и намаляване на бедността чрез осигуряване на уязвимите групи на равен достъп до образование, култура, трудова заетост и здравеопазване от една страна, и от друга – укрепване на възможностите и задълбочаване на отговорностите на съответните институции. С тях поощряваме всеобщото и действителното зачитане на правата и свободите на човека, основавайки се на принципите за равноправие и уважение на човешкото достойнство и ценността на човешката личност. Целим да подпомогнат социалния напредък чрез пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи и постигането на по–висок жизнен стандарт.

Реализирането на общинската политика за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, е непрекъснат процес, инструмент за хармонизиране на местните инициативи с държавните изисквания, възможностите на местната власт и потребностите на жителите на общината, с цел подобряване благосъстоянието на тези групи.

Въз основа на отчетените резултати и извършените констатации са направени редица изводи, които отразяват актуалните проблеми на маргинализираните групи, пред които е изправена Община Панагюрище.

Необходимо е дългосрочно планиране на действията на местната власт, която да съчетава държавната политика,  международните и национални програми, ресурсите на общината и ангажирането на гражданското общество за интегрирането на българските граждани от ромски произход и на гражданите в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

Интеграцията е двустранен процес. Желанието за промяна и самоосъзнаването за предприемане на активни действия и участие на българските граждани от ромски произход е от ключово значение“.

Заложените мерки в Плана за действие на Община Панагюрище в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, за периода 2018 – 2020 година, предварително съгласувани с всички заинтересовани страни и включени като отговорни институции, гарантират изпълнението на Плана и изискват активно сътрудничество и поддържане на постоянен диалог за постигане на напредък и благополучие за всички жители на община Панагюрище.

Планът бе приет от общинските съветници с пълно единодушие и изразена положителна оценка за новия стратегически документ от председателя на постоянната комисия по здравеопазване, социална и етническа политика.