Общинският план за младежта за 2018 с акцент върху активния диалог и междусекторното сътрудничество Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Общински съвет – Панагюрище прие Общински план за младежта за 2018 година и Отчет за изпълнение на Общинския план за младежта за 2017 година.

За Общинския план за младежта за 2018 година заместник – кметът Галина Матанова каза пред Общинския съвет:

„Екипът на ресор „Хуманитарни дейности“ в Община Панагюрище искаме този План да бъде и нещо повече от списък на нещата, които трябва да се имат предвид, когато се създават местни и външни партньорства за осъществяване на младежките политики. Стремежът ни е Планът да задава и потенциала да подтикне към сътрудничество и създаване на атмосфера на доверие между участниците от най-различни обществени, културни, икономически и политически среди.

Ние вярваме, че работата в мрежа не се свежда само до списък от дейности, определяне на отговорни институции, разпознаване на инструменти за изпълнението им. Работата в мрежа означава и умение да се интегрират социалните, техническите и икономическите ресурси на средата, умения за споделеност между личностите, компетентностите им и въображението, за да има уникалност на създаваните продукти.

Стремежът ни е да следваме начини на действие за:

- Оживяване на територията – действия, които въздействат емоционално и събират хората заедно по нови начини;

- Структурни дейности – променят материалната и нематериалната среда в района, за да я превърнат в по-добър проводник за устойчиво развитие на нови дейности;

- Консолидиращи дейности – тяхната цел е да осигуряват жизнеспособността и всеобхватната устойчивост на социално – икономическите дейности.

Постигнатото и до настоящия момент е в резултат от действията на много институции и хора – Община, социални заведения, читалища, Исторически музей, библиотека, училища, бизнеса и неправителствени организации.

Отчитайки ролята, която младежката общност формира в обществения живот, както и материалните и нематериални ресурси на община Панагюрище, подкрепата и задържането на младите хора в родния ни край са значим фактор при формиране на политиките в Община Панагюрище.

В изпълнение на тези значими цели, акцентите в Общинския план за младежта за 2018 година са насочени към усъвършенстване на условията за комуникация между младежките организации, органите на местната власт и оптимизиране на резултатите от младежките дейности на местно равнище, с цел да стимулират взаимодействието в атмосфера на толерантност, освободеност и въображение, чрез поемане и изпълнение на отговорности, усещане за проявена пълноценна гражданска позиция.“.

Общинският план за младежта за 2018 година определя краткосрочни и средносрочни цели и приоритети за развитие в областта на младежките политики. Съдържа основните цели, както и действията, насочени към реализиране на целите. Извежда и отговорните институции, нужните ресурси и индикатори за проследяване на изпълнението. Този план отразява и изводите и насоките, формирани от Община Панагюрище и младежките организации при изпълнението на Общинския план за младежта за 2017 година, отразява приемствеността при планиране на дейностите, промените и допълненията, оформили съдържанието на документа, след обсъждане.

Основните цели на Плана са:

- Създаването на възможности за пълноценно развитие и реализация на младите хора;

- Изявяване на активната им гражданска позиция;

- Огласяване на техните потребности и интереси;

- Подкрепа в готовността им за ангажираност в процесите на вземане на решения на общинско и национално ниво.

„Общинският план за младежта е основополагащ за гарантиране на диалог с младите хора, с обща цел да се постигне обединяване на идеите, усилията, решаване на проблемите и доближаване до очакванията на всички граждани на територията на община Панагюрище и развитието й като привлекателен социално – икономически център, сигурно място за живот и отдих, основаващо се на местните ресурси, култура и традиции, както и на будния и предприемчив панагюрски дух.

През 2018 година сме готови да надградим постигнатото, във всички секторни местни политики, с ясна визия за нужните действия и с вярата и желанието да увеличаваме и партньорствата си с бизнеса, гражданите, държавните институции, на база конструктивен диалог, за следване на общата кауза – Панагюрище – модел на успешна община. Община, в която се живее добре, има възможности за развитие на успешен бизнес, децата и учениците се обучават в качествена образователна система, културният живот бележи високи стандарти и развива ценностна система, всички сме обединени в подкрепата към нуждаещите се деца и лица с увреждания, средата е постоянно подобряваща се, привлекателна и чиста.“, каза в заключение заместник-кметът г-жа Галина Матанова.

 

„Отчетът за изпълнение на Общинския план за младежта за 2017 е изготвен в изпълнение на чл. 15 и чл. 16 от Закона за младежта, в съответствие с Националната стратегия за младежта 2010 - 2020 година и с желанието екипът на ресор „Хуманитарни дейности“ да представим информация за конкретно предприетите систематични действия и инициативи за постигане на развитие на младежките политики, както и да послужи за база данни при необходимост във времето. Отчетът осигурява публичност на изпълнението на дейностите в Плана за младежта през 2017 година, както и на дейностите на общински институции и организации, неправителствени организации, привлечени партньори през отчетния период. Целта на Отчета е да се сравни реалният напредък с предварително планираните дейности, както и да се зададе ясен ориентир за планиране на следващия период.“, каза по време на редовното заседание на Общински съвет – Панагюрище заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ г-жа Галина Матанова и представи обобщените резултати, специфични за община Панагюрище, с дългосрочен позитивен ефект:

„Утвърдихме необходимостта от отговорно и качествено планиране и отчитане на политиките насочени към младите хора, като една от предпоставките за реални действия.

За първа година въведохме нова форма на организация и насърчаване на инициативността и новаторството на младите хора чрез финансиране на проекти за младежки дейности на територията на община Панагюрище, като разработихме и Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежта.

Разширихме и задълбочихме партньорството между Община Панагюрище, държавните институции, част от бизнеса, образователните, социалните, културните институции, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, неправителствените организации и структурираните в обществени неполитически организации млади хора в общината.

Стартира дейността си и Общински ученически парламент към Центъра за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище.

Всички образователни институции в община Панагюрище реализират голям брой инициативи и проекти, в това число и с национално и европейско финансиране, в полза на младите хора.

В партньорство с дирекция „Бюро по труда“ реализираме дейности, касаещи включване на младите хора в национални програми за трудова заетост и кариерно развитие.

Реализиран е междукултурен и международен обмен на младите хора, чрез участие в организирани от Община Панагюрище културни проекти, финансова подкрепа на талантливи млади хора в областта на науката и изкуствата, включване на младежите в немалко на брой спечелени от училищата проекти с европейско и национално финансиране.

Най-силната страна на дейността на младежите през 2017 бе доброволчествотото.

Като важен момент в дейността на младежките организации се очертава превенцията на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение. Все по-чести са случаите, в които младежите проявяват съпричастност към проблемите на хората в неравностойно положение, участват в съвместни акции и проекти в социалните институции за деца и хора с увреждания, създават своя политика за превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение.

Продължаваме да работим за развитието на модерна, ефективна система от социални и здравни услуги, която поставя в своя център ползвателя, отговаря на нуждите на общността, осигурява равен достъп и непрекъснато подобрява своето качество.

Все по-активно и значимо става участието на неправителствените организации – Лайънс клуб – Панагюрище, Ротари клуб – Панагюрище, Български червен кръст – Панагюрище в процеса на подобряване развитието на социалните услуги, с активното участие на Лео клуб - Панагюрище, Ротаракт клуб – Панагюрище, Интеракт клуб – Панагюрище и Български младежки червен кръст – Панагюрище.

Повишава се и обществената отговорност на местния бизнес, който увеличава своя принос с участие в публично – частни партньорства, финансиране и съфинансиране на инициативи в подкрепа на социалните услуги и на уязвимите групи от общността.

Функционирането на Многопрофилна болница за активно лечение „Уни Хоспитал“ в Панагюрище е най-мащабният проект в сферата на българското здравеопазване в последните 25 години. През 2017 година в базата на медицинския комплекс се разви дейността на учебно-изследователски и научен център, който работи в партньорство с медицински университети в страната и чужбина. Това отваря нови възможности за младежка реализация от района и страната и определя нови стандарти в здравеопазването.

През 2017 година завишихме средствата за подобряване на условията за масов и професионален спорт и здравословен живот в община Панагюрище.

Наличната общинска база предоставяме безвъзмездно за ползване от спортните клубове. Средствата за издръжка на общинската спортна база са изцяло от общинския бюджет.

Откритата през 2015 година в община Панагюрище Многофункционална спортна зала „Арена-Асарел“, се превръща в атрактивно място за наблюдаване на спорт от най-високо ниво, за спортуване, за отмора и развлечение. През 2017 година са проведени 68 спортни мероприятия – Държавни първенства, Международни турнири, традиционни състезания и турнири.

Продължи развитието на дуалното обучение в общината, чрез което създадохме възможност в Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм учениците да се подготвят да упражняват практически професията, която са избрали.“, обобщи част от напредъка г-жа Матанова.