ИдентификацияПроведе се заключителна конференция по проект „Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в община Панагюрище“ Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

       

Днес в сградата на Община Панагюрище се проведе заключителна конференция по проект BG05M9OP001-2.002-0250 „Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в Община Панагюрище“ по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година.

Ръководителят на проекта г-жа Петя Терзийска представи заложените цели, предвидените и постигнати резултати по проект „Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в община Панагюрище“.

Основната цел на проекта е утвърждаване на децентрализиран модел за предоставяне на социални и други услуги за подобряване качеството на живот и преодоляване на социалната изолация за възрастни над 65 години в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания.

Специфични цели:

- Осигуряване на независим и достоен живот на хора с увреждания и възрастни над 65 години в невъзможност за самообслужване, чрез предоставяне на социални и други услуги, планирани на база индивидуалните потребности на всеки човек.

- Осигуряване на адекватна грижа за възрастни над 65 години в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, чрез предоставяне на комплексни услуги за дългосрочна грижа.

- Осигуряване на интегриран достъп до здравни, социални и други услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение, предвид индивидуалната му оценка.

- Разширяване на спектъра и обхвата от социални услуги в домашна среда за хора в нужда и техните семейства на територията на Община Панагюрище.

- Създаване на условия за преодоляване на бедността на територията на общината, чрез продължаване и разширяване дейността на създаденото Звено за помощ в домашна среда по процедура „Помощ в дома“.

- Повишаване капацитета на общината като доставчик на социални услуги.

Дейности по проекта и постигнати резултати:

Дейност 1: „Организация и управление на проекта“

- Със Заповед № 276/03.05.2016 година на кмета на община Панагюрище е определен екип за организация и управление на проекта: ръководител, координатор и счетоводител.

- Осигурено е качествено управление, изпълнение и контрол на дейностите по проекта, съобразно изискванията на Договарящия орган и националното законодателство.

- Изготвени са четири междинни технически и финансови отчети. Предстои изготвяне на заключителен технически и финансов отчет.

Дейност 2: „Създаване и функциониране на екип от експерти в звеното за помощ в домашна среда в община Панагюрище“

- Назначени експерти с различен профил на компетентност – медицинска сестра, социален работник, психолог и рехабилитатор.

- Гарантиран интегриран подход при предоставянето на услугите в домашна среда, чрез създаване на екип към Звеното за помощ в домашна среда.

- Осигурен интегриран достъп до здравни, социални и други услуги, според специфичните потребности на човека на база индивидуалната му оценка.

- Функциониращ мултидисциплинарен екип за подкрепа в Звеното, осигуряващ ефективност при предоставянето на домашните услуги.

Дейност 3: „Кандидатстване, подбор, назначаване и обучение на персонала за предоставяне на услугите в звеното за помощ в домашна среда в община Панагюрище“

- Обявена процедура за прием на заявления от кандидати в трудоспособна възраст, мотивирани да предоставят почасово социални услуги в домашна среда.

- Приети 170 заявления.

- Назначена комисия за разглеждане, оценка и подбор.

- Разработена процедура и критерии за подбор. Подборът и назначаването премина през два етапа – административно съответствие и събеседване с кандидатите.

- Организирано въвеждащо обучение на 30 лица.

- Допълнително обучени – 15 лица.

- Организирано двудневно поддържащо обучение на общо 76 лица.

При стартиране на заетостта на 01.08.2016 година назначените по трудов договор са: 77 лични асистенти, 5 домашни помощници и 3 социални асистенти, при заложен индикатор 67 лица, от които 59 лични асистенти, 3 социални асистенти, 5 домашни помощници.

Към 31.01.2018 година назначените на трудов договор са 79 лични асистенти, 5 домашни помощници и 4 социални асистенти.

- Продължителността на предоставяне на социалните услуги – до 18 месеца.

Дейност 4: „Кандидатстване, оценка, подбор и класиране на кандидат-потребители на услугите в звеното в община Панагюрище“

Целеви групи:

- Лица с трайни увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване, които поради причини от здравословен характер са поставени в социална изолация, живущи на територията на община Панагюрище, включително деца с увреждания и техните семейства;

- Заложени индикатори: 75 потребители на социални услуги, които почасово да получат услуги в домашна среда за период от 18 месеца.

Постигнати резултати:

- Осигурен равен достъп за кандидатстване на желаещите да ползват социалната услуга „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“.

- Приети заявления от 185 лица, кандидат-потребители на социални услуги, като от тях 31 деца.

- Изготвена индивидуална оценка на всеки кандидат - потребител.

- Към 01.08.2016 година включените потребители, ползващи социални услуги са 98, от които 17 деца.

- Потребители към 31.01.2018 година -  105, като от тях 14 деца.

- През периода на изпълнение на проекта, включените потребители са общо 141, като от тях 24 деца.

Дейност 5: „Разработване на методология за дейността на предоставяните почасово услуги в домашна среда в община Панагюрище“

- Избран външен изпълнител за разработването на Методология за дейността на предоставяните почасово услуги в домашна среда.

- Сключен договор за разработването на Методологията – 1 брой.

Дейност 6: „Предоставяне на интегрирани услуги за независим живот и социално включване“

Заложен индикатор:

- Социалните услуги да се предоставят за срок от 18 месеца и да обхванат минимум 75 потребителя: лица с увреждания /включително деца с увреждания/ и техните семейства, както и лица над 65 години с ограничения и/или невъзможност да се самообслужват сами, живеещи на територията на община Панагюрище.

Постигнат резултат:

- През периода на реализация на дейността са създадени условия за социална интеграция и условия за индивидуална подкрепа на общо 141  лица - хора с трайни увреждания, възрастни над 65 години самотно живеещи, от които 24 деца.

- Осигурени социални услуги и достъп до здравни услуги за гарантиране качеството на живот, независимост и достойнство на потребителите, както и взаимно допълване на грижи и услуги в домашна среда.

- Осигурена качествена и ориентирана към индивидуалните потребности грижа в домашна среда.

Дейност 7: „Мотивационна, психологическа, медицинска и социална подкрепа на потребителите на звеното за помощ в домашна среда“

Целта на тази дейност е потребителите на социалните услуги в домашна среда да получат професионална мотивационна подкрепа, социално-психологическа подкрепа за социално включване, съобразно идентифицираните им индивидуални потребности.

Дейността се осъществи от назначените специалисти в екипа към Звеното за предоставяне на помощ в домашна среда – социален работник, медицинска сестра, психолог и рехабилитатор /не за целият период на проекта/.

Дейност 8: „Консултиране, предоставяне на психологическа подкрепа и супервизия на персонала, предоставящ услугите“

Целта на тази дейност е да се осигури професионална подкрепа на персонала, който предоставя социалните услуги в домашна среда.

- Проведени са индивидуални и групови консултации, в зависимост от потребностите на наетия персонал.

- Проведена е групова супервизия на личните асистенти, социалните асистенти и домашните помощници. В 10 групи по 2 часа, персоналът разгледа теми, като: „Синдром на професионално прегаряне“; „Обмяна на добри практики и опит“; „Проблемни ситуации, породени от отношенията между двете страни на проекта“; „Адаптирани разговори“; „Мотивиране на целевата група“;  Обсъждане на казуси - обмяна на добри практики.

Дейност 9: „Информиране и публичност на проекта“

Тази дейност стартира с началото на реализация на Проекта и продължи през цялото му изпълнение.

- Повишена информираност на представителите от целевата група, относно финансовия принос, предоставен от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 година“.

- Осигурена е публичност, прозрачност и гласност на проекта.

- Изработени са 2 табели,  200 броя брошури и материали за заключителна конференция за около 40 участници /папки, тефтери и химикали/.

Общата продължителност на проекта - 21 месеца, а продължителността на предоставяне на социалните услуги – 18 месеца.

Общата стойност на проекта - 499 999, 18 лева.

***

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз