ИдентификацияВ Панагюрище се проведе информационна среща по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в зона на публични функции с висока обществена значимост и зона с преобладаващ социален характер” Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

На 5 септември 2017 година /вторник/ в сесийната зала в Община Панагюрище се проведе информационна среща по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в зона на публични функции с висока обществена значимост и зона с преобладаващ социален характер”.

Проектът е част от Инвестиционната програма на община Панагюрище, която се изпълнява по проект №BG16RFOP001-1.040-0016 „Изпълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Панагюрище”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 година, Приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.


Информационната среща бе открита от г-н Георги Павлов – заместник-кмет „Стопански дейности“ на Община Панагюрище, който представи целите на проекта и финансовата рамка.


Условията, процеса на кандидатстване и допустимите дейности за финансиране представи г-н Радослав Пешалов – представител на Областен информационен център – Пазарджик.


Допустими за енергийно обновяване са:

- Многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 година, в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;

- Многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Сградите, които отговарят на условията за допустимост, следва да бъдат избрани за енергийно обновяване, ако изпълняват следните условия:

- Заявление за кандидатстване е подадено за цялата сграда;

- Регистрирано e СС за всяка блок-секция в сградата/на цялата сграда при условията и реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС;

- Сградата е допустима съгласно критериите за допустимост;

- Сградата ще достигне най-малко клас на енергопотребление „С“;

- Има съгласие на всички ССО, които използват самостоятелните обекти или части от тях за извършване на стопанска дейност, както и за отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии за стопанска дейност;

- Има съгласие на собствениците за осигуряване на достъп до всички самостоятелни обекти.

Допустими дейности за финансиране са:

- Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;

- Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

  • По външните сградни ограждащи елементи - подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.); топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);
  • По системите за поддържане на микроклимата - основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО; изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата; ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата; ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части; инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници, собственост на ССО; инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда; газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата; мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите;
  • Извършване на обследвания за енергийна ефективност, вкл. оценка на разходната ефективност за инвестицията и технически обследвания на многофамилни жилищни сгради;
  • Подобряване достъпа за лица с увреждания.

Допустими кандидати са:

- Сдружения на собствениците създадени по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост.

Периодът за подаване на заявления за кандидатстване е от 18.09.2017 година до 18.10.2017 година.

Указания и Образци на документи за кандидатстване по проекта са публикувани на интернет страница на Община Панагюрище:

http://www.panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=62&Itemid=59


За допълнителна информация:

Община Панагюрище

Отдел Обществени поръчки и европейски проекти

Телефон: +359 357 60048/49

Последно променен на Четвъртък, 07 Септември 2017 14:32