Два са одобрените проекти за финансиране на младежки дейности Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


За първа година, по предложение на заместник-кмета „Хуманитарни дейности“ г-жа Галина Матанова, Община Панагюрище предложи нова форма на организация и възможности за изразяване на инициативността и новаторството на младите хора чрез разработени, одобрени и реализирани от тях  проекти на територията на община Панагюрище.

Експертна комисия, назначена със заповед на кмета на община Панагюрище разгледа, оцени и класира проектните предложения от Конкурсна сесия 2017 за набиране на проекти за младежки дейности в община Панагюрище.

Експертната комисия за разглеждане, оценяване и класиране на проектните предложения одобри за финансиране две от подадените четири проектни предложения:

- Проект „Вече знам и мога повече“ на Сдружение за развитие на малки европейски селища „Идея“, село Бъта в размер на 2 830 лева;

- Проект „Да се кичат, да се радват, да си дойдат, да се женат“ /изследване, съхраняване и популяризиране на традиционните попински обичаи/ на Сдружение с нестопанска цел „На орището“, село Попинци в размер на 3 000 лева.

Проектът „Вече знам и мога повече“ на Сдружение за развитие на малки европейски селища „Идея“, село Бъта насърчава творческите изяви на младите хора чрез създаване условия за неформално обучение в нови за тях теми, както и за повишаване на привързаността към родното място.

Основната цел на проекта е насърчаване на креативността на младите хора чрез осигуряване на условия за нестандартни творчески занимания:

- Арт клуб за запознаване с основите на два традиционни български занаята – дърворезба и грънчарство /възкресяване, популяризиране и опазване/

В проекта е предвидено обучението на децата и младежите да бъде извършено от подходящи майстори. От създадените сувенири ще бъде направена изложба.

- Арт клуб за запознаване с основите на едно от най-популярните нови изкуства – фотографията; внушаване на отговорност и естетика във фотографията

Специалист по художествена фотография ще запознае младите хора с основните принципи на фотографията – технически и творчески. Програмата на заниманията ще съдържа елементи на внушение за етика във фотографията, отговорност спрямо субектите на фотографирането, опазването на децата от неконтролирано публикуване на снимки в интернет. Най-добрите фотографии ще бъдат включени в изложба.

- Арт клуб за краеведски изследвания - проучване на словесния фолклор и родословията; засилване на чувството за принадлежност към родния край

В рамките на 10 работни срещи, учениците и младежите от арт клуба ще се запознаят с формите на проучване на местната история, местния говор и умотворения, както и начините на проучване на родовата история. Резултатите от дейността на клуба (текстове, родословно дърво на минимум 5 рода, събрани пословици и поговорки, характерни диалектни и идиоматични изрази) ще бъдат включени в изложба и брошура.

Продължителността на проекта е два месеца.

Проектът „Да се кичат, да се радват, да си дойдат, да се женат“ /изследване, съхраняване и популяризиране на традиционните попински обичаи/ на Сдружение с нестопанска цел „На орището“, село Попинци насърчава съхраняването на попинските обичаи, традиции и нрави.

Целта на проекта е във възстановяването и реализирането на типични за село Попинци обичаи да бъдат включени млади хора, които да се запознаят с детайлите на местната обредност.

Под художественото име на проекта „Да се кичат, да се радват, да си дойдат, да се женат“ ще бъде пресъздаден пътят на девойката от дете до невяста, като обекти на изследване ще бъдат предсватбените и сватбените обреди.

Основните дейности по проекта са:

- Изследователска дейност – събиране и записване на изворен фолклор

В рамките на 10 дни младежи ще изследват традиционните попински традиции и обичаи. Материалите от изследователската дейност ще послужат за пресъздаване на обичаи.

- Художествено-творческа дейност – ателиета по танци, песни и обреди

Младежите ще участват в тематични ателиета за пресъздаване на обичаи – хор, песни, танци.

- Изграждане на либрето – сценарии и реализиране на сценично разработен обичай

Резултатът ще бъде театрално-танцовата постановка „Да се кичат, да се радват, да си дойдат, да се женат“.

- Практическа дейност – изработване на детайли от костюми и подготовка за тематична изложба

Младежите ще се научат да реставрират стари костюми, да изработват типични бродерии и дантели, които ще бъдат подредени в тематична изложба.

- Обществена и публична дейност – представяне на концерт – спектакъл.

Продължителността на проекта е три месеца.