Покана за официална церемония „първа копка“ и пресконференция за представяне на най-мащабния проект в сферата на образованието в Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


На 20 юли 2017 година в Панагюрище ще се състои официална церемония „първа копка“ и пресконференция за представяне на проект BG16RFOP001-1.039-0001 „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции”, изпълняван по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

ПРОГРАМА

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“

Начален час: 11:00 часа

Място: СУ „Нешо Бончев“, град Панагюрище


10:45 - 11:00 часа - Посрещане на официалните гости

11:00 - 11:10 часа - Тържествен водосвет

11:10 - 11:15 часа - Приветствия

11:15 - 11:20 часа - Първа копка

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Начален час: 12:00 часа

Място: Сесийна зала в сградата на Община Панагюрище, площад „20-ти април“ №13


12:00 - 12:10 часа - Регистрация на участниците

12:10 - 13:00 часа - Откриване на пресконференцията, представяне на проекта, неговите цели и очаквани резултати, финансиращата програма и екипа за управление на проекта.


„Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Панагюрище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.”

Последно променен на Петък, 14 Юли 2017 16:35