ИдентификацияМладежки проекти Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   


И тази година, съобразено със сложната епидемична обстановка, Община Панагюрище стартира процедурата по набиране на предложения за младежки инициативи „МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ 2020“, като форма на организация и възможности за изразяване на активността и новаторството на младите хора чрез разработени, одобрени и реализирани от тях проекти, осъществявани на територията на община Панагюрище.

В община Панагюрище все повече се увеличава капацитетът на структурите на гражданското общество и необходимостта те да участват в местното самоуправление. Посоката е: икономическо развитие на района, с фокус към младите хора, изграждане на широка платформа за сътрудничество, реализирани партньорства на всички нива на управление.

През тази година Община Панагюрище ще финансира проекти, осъществени с активното участие на младежи, на конкурсен принцип, в следните приоритети:

  • Решаване на конкретни социални въпроси;
  • Насърчаване на здравословния начин на живот;
  • Екология.

За финансово подпомагане на проекти за младежки дейности могат да кандидатстват:

  • Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейности на територията на община Панагюрище, в съответствие с принципите, целите, задачите и приоритетите на общинската политика за младежта.
  • Неформални младежки групи, осъществяващи дейности на територията на община Панагюрище, в съответствие с принципите, целите, задачите и приоритетите на общинската политика за младежта. Неформалната младежка група се състои от минимум четирима участници, като един от членовете на групата на възраст над 18 г. представлява и поема отговорност от името на групата, чрез нотариално заверено пълномощно.
  • Ученически екипи с членове над 14-годишна възраст, представляващи едно или повече училища, под методическото ръководство на педагог/педагогически съветник.
  • Други юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи младежки дейности.

Организациите трябва да отговарят и на следните критерии:

  • да работят за личностно и социално развитие на младите хора в свободното им време;
  • да осъществяват дейности, които съответстват на програмните приоритети на Община Панагюрище.


Проектните предложения следва да са насочени към широк кръг младежи и да дават възможност за включване и изява на повече млади хора от общината, като се търси максимална публичност на реализираните проекти.

Насърчава се участието на младежи с ограничени възможности и млади хора в неравностойно социално положение.

Кандидатите могат да представят по един проект на стойност  до 3 000 лева.

Проектните предложения се подават в Център за административно обслужване – град Панагюрище, пл. „20-ти април“ №13, Община Панагюрище, от 10.07.2020 година до 17:30 часа на 10.08.2020 година включително.


1. file icon pdf Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежки дейности в община Панагюрище

2. file icon doc Указание за изготвяне на проекти

3. file icon doc Финансови указания за изготвяне и отчитане на проекти за младежки дейности 2020

4. file icon doc Проект на договор за финансиране

5. Документи за кандидатстване:

- ЗА НПО:

- ЗА НЕФОРМАЛНИ ГРУПИ:

6. Документи за отчитане:

- ЗА НПО:

- ЗА НЕФОРМАЛНИ ГРУПИ: 


За трета поредна година Община Панагюрище предлага форма на организация и възможности за изразяване на инициативността и новаторството на младите хора чрез разработени, одобрени и реализирани от тях проекти, осъществявани на територията на община Панагюрище.

Основната цел е осмисляне на свободното време на младите хора чрез стимулиране на младежката инициатива, предприемчивост и креативност. Включването на младежите в конкретни дейности - проекти и целенасочени тематични кампании за всяка една сфера на обществения живот ще мотивира социалната им ангажираност и ще повиши чувството на принадлежност към родния край.

Община Панагюрище ще финансира проекти, осъществени с активното участие на младежи, на конкурсен принцип, в следните приоритети:

- Решаване на конкретни социални въпроси;

- Повишаване на гражданската активност на младежите, развитие на демокрацията и защита на човешките права;

- Преодоляване на социалната изолация и реинтеграция на уязвими и маргинализирани групи, социална интеграция;

- Насърчаване на доброволческата дейност;

- Междукултурно и междуетническо сътрудничество;

- Утвърждаване на местни, национални традиции и европейски практики;

- Насърчаване на творческите умения и инициативи на младежите;

- Насърчаване на здравословния начин на живот;

- Екология;

- Туризъм;

- Спорт.

Организациите могат да кандидатстват по всеки един приоритет с един проект на стойност 3 000 лева.

Проектните предложения се подават в Център за административно обслужване – град Панагюрище, пл. „20-ти април“ №13, Община Панагюрище, от 18.03.2019 година до 17:30 часа на 16.04.2019 година включително.

Указания за изготвянето на проектите, както и необходимите за кандидатстване документи са публикувани на електронната страницата на Община Панагюрище, раздел „Младежки дейности“ - „Младежки проекти“.

Подкрепата и задържането на младите хора в родния ни край са значим фактор при формиране на местните политиките в средносрочен и дългосрочен план.

Призоваваме за активност всички, които желаят задно да чертаем живота на нашата община днес.


1. file icon pdf Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежки дейности в община Панагюрище;

2.  file icon doc Указание за изготвяне на проекти;

3.  file icon doc Финансови указания за изготвяне и отчитане на проекти за младежки дейности ;

4. file icon doc Проект на договор за финансиране;

5. Документи за кандидатстване:

- ЗА НПО:

 file icon doc ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

 file icon doc  ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТ ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

 file icon doc ПРОТОКОЛ

 file icon doc  ДЕКЛАРАЦИЯ

- ЗА НЕФОРМАЛНИ ГРУПИ:

file icon doc  ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

file icon doc  ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТ ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

file icon doc ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

6. Документи за отчитане

- ЗА НПО:

 file icon doc ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО ОТЧЕТ

 file icon doc ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

 file icon xls ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

- ЗА НЕФОРМАЛНИ ГРУПИ:

 file icon doc ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО ОТЧЕТ

 file icon doc ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

file icon xls  ФИНАНСОВ ОТЧЕТalt

Отчитайки ролята, която младежката общност формира в обществения живот, както и материалните и нематериални ресурси на община Панагюрище, подкрепата и задържането на младите хора в родния ни край са значим фактор при формиране на местните политиките в средносрочен и дългосрочен план.

В община Панагюрище все повече се увеличава капацитетът на структурите на гражданското общество и необходимостта те да участват в местното самоуправление. Посоката е: икономическо развитие на района, с фокус към младите хора, изграждане на широка платформа за сътрудничество, реализирани партньорства на всички нива на управление.

За втора поредна година Община Панагюрище предлага форма на организация и възможности за изразяване на инициативността и новаторството на младите хора чрез разработени, одобрени и реализирани от тях проекти, осъществявани на територията на община Панагюрище.

Основната цел е осмисляне на свободното време на младите хора чрез стимулиране на младежката инициатива, предприемчивост и креативност. Включването на младежите в конкретни дейности - проекти и целенасочени тематични кампании за всяка една сфера на обществения живот ще мотивира социалната им ангажираност и ще повиши чувството на принадлежност към родния край.

1. Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежки дейности в община Панагюрище

2. Указание за изготвяне на проекти

3. Финансови указания за изготвяне и отчитане на проекти за младежки дейности 2018

4. Проект на договор за финансиране

5. Документи за кандидатстване:

- ЗА НПО:

ЗАЯВЛЕНИЕ

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТ ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

ПРОТОКОЛ

ДЕКЛАРАЦИЯ

- ЗА НЕФОРМАЛНИ ГРУПИ:

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТ ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

6. Документи за отчитане

- ЗА НПО:

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО /ОТЧЕТ/

ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

- ЗА НЕФОРМАЛНИ ГРУПИ:

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО /ОТЧЕТ/

ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ


alt


Отчитайки ролята, която младежката общност формира в обществения живот, както и материалните и нематериални ресурси на община Панагюрище, подкрепата и задържането на младите хора в родния ни край са значим фактор при формиране на местните политиките в средносрочен и дългосрочен план.

В община Панагюрище все повече се увеличава капацитетът на структурите на гражданското общество и необходимостта те да участват в местното самоуправление. Посоката е: икономическо развитие на района, с фокус към младите хора, изграждане на широка платформа за сътрудничество, реализирани партньорства на всички нива на управление.

Предлагаме нова форма на организация и поле за изява на инициативността и новаторството на младите хора чрез финансиране на проекти, осъществявани на територията на община Панагюрище.

Основната ни цел е осмисляне на свободното време на младите хора чрез стимулиране на младежката инициатива, предприемчивост и креативност. Включването на младежите в конкретни дейности - проекти и целенасочени тематични кампании за всяка една сфера на обществения живот ще мотивира социалната им ангажираност и ще повиши чувството на принадлежност към родния край.


1. file icon pdf Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежки дейности в община Панагюрище;

2. file icon pdf Указание за изготвяне на проекти;

3. file icon pdf  Финансови указания за изготвяне и отчитане на проекти за младежки дейности 2017;

4. file icon pdf Проект на договор за финансиране;

5. Документи за кандидатстване:

- ЗА НПО:

file icon doc ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

file icon doc ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТ ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

file icon doc ПРОТОКОЛ

file icon doc ДЕКЛАРАЦИЯ

- ЗА НЕФОРМАЛНИ ГРУПИ:

file icon doc ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

file icon doc ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТ ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

file icon doc ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

6. Документи за отчитане

- ЗА НПО:

file icon doc ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО ОТЧЕТ

file icon doc ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

file icon xls ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

- ЗА НЕФОРМАЛНИ ГРУПИ:

file icon doc ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО ОТЧЕТ

file icon doc ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

file icon xls ФИНАНСОВ ОТЧЕТ


Последно променен на Сряда, 08 Юли 2020 11:44