Община Панагюрище с два одобрени проекта от Инвестиционната програма Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Първите два одобрени проекта от Инвестиционната програма на Община Панагюрище са вече факт.

С Решение № РД-02-36-1420/24.11.2016 година на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ са одобрени проектите Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции“ и „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище“

Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ за двата одобрени проекта е 10 418 246,50 лева.

Проектът Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции“ е на стойност 5 929 237,02 лева и цели осигуряване на модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в общинските детски градини и благоустроени прилежащи площи на училищата на територията на град Панагюрище.

Обектите, които ще подлежат на интервенция са:

-          ДГ „Първи юни“;

-          ДГ „Райна Княгиня“;

-          ДГ „Райна Княгиня“-филиал;

-          ДГ „Пролет“;

-          ДГ „Звънче“;

-          Благоустрояване и паркоустрояване на прилежащите площи към ОУ „20-ти април“, СУ „Нешо Бончев“, ОУ „Проф. Марин Дринов“.

Проектът „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище“ цели да създаде устойчива, естетична и безопасна градска жизнена среда, допринасяща за по-високо качество на живот, по-голяма сигурност за гражданите и създаваща предпоставки за ускорено икономическо развитие и по-високо ниво на инвестиции. Общата стойност на проекта е 4 489 009, 48 лева.

Обектите на интервенция, включени в проекта са:

-          ул. „Райна Княгиня“;

-          ул. „Стоил Финджеков“;

-          ул. „Искрьо Мачев“;

-          ул. „Орчо Войвода“;

-          ул. „Петър Горанов“;

-          ул. „Делчо Уливеров“;

-          ул. „Георги Бенковски“;

-          бул. „Пятигорск“;

-          ул. „Цар Освободител“;

-          ул. „Макгахан“;

-          ул. „Георги Бозаджиев“;

-          ул. „Петко Мачев“.