Търгове и конкурси Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 38 от Правилника за Прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 18, ал.1, т. 2, чл. 18а, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане и чл.37, ал.1 и ал.2 от Правилника за Прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, Кметът на Община Панагюрище със Заповед № 708/23.11.2018 год. ОБЯВЯВА КОНКУРС С ПРЕДМЕТ: ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА: „ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА „ЗОРА” В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ“, като делегирана от държавата дейност с капацитет 50 места и годишен стандарт за 2019 година за едно място 3 412 лв. (три хиляди четиристотин и дванадесет лева ), в т.ч. средства за издръжка, работни заплати и осигуровки, както следва:

  1. 1. Условия за участие и изисквания към кандидатите.

В конкурса могат да участват: български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица; физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство,  вписани в Регистъра на Агенцията за социално подпомагане (АСП), съгласно чл. 37, ал. 3 от ППЗСП.

Изисквания към кандидатите: Да са регистрирани в Агенцията за социално подпомагане и да притежават лиценз от Държавната агенция за закрила на детето за предоставяне на социалната услуга „Център за обществена подкрепа”, опит в предоставянето на социални услуги; наличие на работен капацитет и подходяща квалификация на персонала, съгласно нормативните изисквания; наличие на организационен капацитет.

  1. 2. Характеристики и специфика на предоставяната социална услуга.

Доставчикът на услугата следва да организира и предоставя социалната услуга „Център за обществена подкрепа” с капацитет 50 места, в сградата, находяща се в гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Гешанов” № 5. Сградният фонд е собственост на Общината и отговаря на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги.

Конкурсните предложения да са съобразени с Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. Договорът за възлагане на услугата ще се сключи за срок от 2 (две) години и влиза в сила от датата на подписване на договора.

  1. 3. Конкурсната документация.

Документацията за участие в конкурса може да бъде изтеглена от сайта на община Панагюрище на следния адрес:  www.panagyurishte.org, секция „Търгове и конкурси“.

  1. 4. Краен срок и място за подаване на документите. Дата и час на провеждане на конкурса.

Документите за участие се внасят в „Център за административно обслужване” на Община Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ №13, всеки работен ден от 8.00 до 18.00 часа до 10.01.2019 г., включително в запечатан непрозрачен плик с надпис: КОНКУРС С ПРЕДМЕТ: ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА: „ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА „ЗОРА” В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ“

Конкурсът ще се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на Общината на 11.01.2019г. от 11:00 часа, в приемна зала в сградата на Община Панагюрище.

За допълнителна информация – Община Панагюрище, гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април” №13, с лице за контакти: Анелия Караколева – началник на отдел „Социални дейности и здравеопазване“, тел: 0357/60082.

file icon pdf Документация

file icon zip Образци на документи

26.11.2018г. заповед № 448 от 22.08.2018 г.

file icon pdf заповед № 448 от 22.08.2018 г.

З А П О В Е Д

№  606

гр. Панагюрище, 21.09.2016 год.

На основание чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след като се запознах с протокола от комисията, назначена със заповед № 594 от 17.09.2016 год. за провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) за срок от 10 години


З А П О В Я Д В А М :

І.Обявявам участниците, спечелили  публичния търг с тайно наддаване, проведен на 17.09.2016г. за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) за срок от 10 години съгласно file icon pdf Приложение 1 и file icon pdf Приложение 2 – Тръжен списък.

ІІ. На основание чл.74 от НРПУРОИ, обявявам за непроведени търговете за имоти съгласно file icon pdf Приложение 2 – Тръжен списък.


ІІІ. На основание чл.77,ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество настоящата заповед, ведно с file icon pdf Приложение 1 и file icon pdf Приложение 2 – Тръжен списък да бъде обявена на интернет страницата на община на адрес http://www.panagyurishte.org/ и да се изпрати до участниците в търга.

Настоящата заповед може да се обжалва от участниците в търга по реда на АПК в 14-дневен срок от публикуване на заповедта на интернет страницата на общината и уведомяването на участниците.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ


 ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с явно наддаване, за продажба на Поземлен имот с идентификатор №55302.501.3122, с площ 369 кв.м, включително застроената в него едноетажна паянтова сграда, със застроена площ 66 кв.м, находящ се на ул. „Петко Мачев” №18, гр. Панагюрище., при първоначална тръжна цена от 23 000 лева без ДДС.

Търгът ще се проведе  на 06.10.2016  год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация - Панагюрище, последващ  търг на 12.10.2016 год. от 14,00 часа при същите условия.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга, подадени в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена, се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 05.10.2016 год., а за последващата дата до 17.30 ч. на 11.10.2016 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА


Публичен  търг  с явно наддаване за отдаване под наем на  следните общински обекти:

1. Лекарски кабинет №1 с площ 17,48 кв.м., заедно с ½ идеална част от манипулационна с площ 6,24 кв.м. и припадащи се общи части към тях: чакалня с площ 8,12 кв.м. и санитарен възел с площ 1,25 кв.м. в сградата на Здравна служба с. Поибрене за осъществяване на извънболнична първична медицинска помощ  при начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договоряне и отдаване  под наем – 648 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем  5 (пет) години.

За ползване на общинско обзавеждане и апаратура, наемателят заплаща наем в размер на месечните амортизационни отчисления.

Специални условия към кандидатите  :

◄ Да са регистрирани за извършване на ПМП /Първична медицинска помощ/

◄ Да имат сключен договор с РЗОК –гр.Пазарджик

2. Масивен магазин с площ от 30 кв.м., която сграда е построена в УПИ Х, кв.55, с. Елшица, община Панагюрище с начална годишна наемна цена, определена с Методиката за определяне на начални цени за договоряне и отдаване  под наем – 900 лв. Срок за отдаване под наем 4 години и 2 месеца.

Кандидатите да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон.

Оглед на общинските обекти – от 22.09.2016 год. до 06.10.2016 год. включително след предварителна заявка в Отдел  “УОССД” и Кметствата с. Поибрене и с. Елшица.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦАО /партера/ при ОбА- Панагюрище.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта, както и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за всеки обект се внасят в ЦАО /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17,30 часа на 06.10.2016 год., а за последващата дата  до 17,30 ч. на 13.10.2016 год.

Търгът ще се проведе  на 07.10.2016  год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация, а  последващ  търг на 14.10.2016год. от 14,00 часа при същите условия.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация - Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.
ОБЯВА


Общинска администрация – Панагюрище обявява търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти - частна общинска собственост, посочени в Таблица 1:


Имот №

Землище

Местност

НТП

Кате-гория

Площ

кв. м.

Първоначална тръжна цена в  лева

Депозит за участие в търга

1.

55302.394.320

Панагюрище

Фетенци

Друг вид земеделска земя

IX

568

878.70

175.74

2.

55302.394.195

Панагюрище

Фетенци

Друг вид земеделска земя

IX

1524

2020.82

404.16Таблица 1

Начални тръжни цени и размер на депозита за участие в търга

Първоначалните  тръжни цени за продажба, определени от лицензиран оценител на имоти и  депозита за участие  в търга, в размер на 20% от началната цена за продажба, са посочени в Таблица 1.


Дата на провеждане на търга

30.09.2016г. от 10.30 часа, последваща дата – 07.10.2016г. от 10.30 часа.

Място на провеждане на търга

Приемна зала – І етаж на Община Панагюрище.


Оглед на обектите

От 19.09  до 29.09.2016 г. включително, след предварителна заявка в стая 306 на Общинска                администрация – Панагюрище.


Тръжна документация на цена от 20.00 лв. с ДДС се закупува от Центъра за информация и обслужване на гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 19.09.2016г. до 29.09.2016г., за последващата дата от 03.10.2016г. до 06.10.2016г.

Срок за подаване на заявления за участие в търга.

До 17.00 часа на 29.09.2016 год., а за последващата дата, съответно до 17.00 ч. на 06.10.2016год.


Място за получаване на информация за земите – обект на търга


Стая 306 на общината и на тел. 0357/6-00-80, GSM 0885885432 – П. ПетровОБЯВА

Общинска администрация – Панагюрище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд.


1. Срок за отдаване под наем

Земеделските земи се отдават за срок от 10 години.


2. Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга

Началните тръжни цени се определят съгласно Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими  имоти, а депозита за участие е в размер на 20% от началната тръжна цена (Съгласно Приложение 1).


3. Дата на провеждане на търга

17.09.2016г. от 10.30 часа, последваща дата – 27.09.2016г.  от 10.30 часа.


4. Място на провеждане на търга

Сесийна зала – ІІ етаж на Община Панагюрище.


5. Оглед на обектите

От 07.09 до 16.09.2016 г. включително, след предварителна заявка в стая 306 на Общинска администрация – Панагюрище.

Тръжна документация на цена от размер на  20 лв. с ДДС се закупува от Центъра за информация и обслужване на гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 07.09.2016г. до 16.09.2016г.


6. Срок за подаване на заявления за участие в търга.

До 17.00 часа на 16.09.2016 год., а за последващата дата, съответно до 17.00 ч. на 26.09.2016год.

Място за получаване на информация за земите – обект на търга.

Списъкът  с предложените имоти,  подробно описани по населени места може да се види на гише „Информация”  на 1 етаж на Общинска администрация – Панагюрище и в стая 306, както и на интернет страницата на Община Панагюрище на адрес: www.panagyurishte.org.

За информация: тел. 0357/6-00-80, GSM 0885885432 – П. Петров

file icon pdf Приложение № 1ОБЩИНСКА АДИМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ


ОБЯВЯВА

Публичен  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем  на  следните  имоти, общинска собственост:

1. Помещение за услуги с площ 12,7 кв.м. находящо се на ІІ-ри етаж в сградата на Градска минерална баня гр. Панагюрище, ул. „Стоил Финджеков” №23 при начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 828 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

2. Помещение за масажен салон с площ 20 кв.м., находящо се на ІІ-ри етаж в сградата на Градска минерална баня гр. Панагюрище, ул. „Стоил Финджеков” №23  при начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 1224 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 7(седем) години.

3. Терен с площ 12,96 кв.м, находящ се на ул. „Хаджи Димитър” гр. Панагюрище за разполагане на преместваемо съоръжение (павилион за тото-пункт), съгласно схема одобрена от гл. архитект на община Панагюрище, при начална годишна наемна цена 576лв., определена съгласно чл.19,ал.4,т.3.8 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Панагюрище. Върху цената не се начислява ДДС. Срок за отдаване под наем 5(пет) години.

4. Част от съществуваща ретланслаторна кула /кота 17,50 до кота+20/ на ТВРС и терен с площ от 8 кв.м. до сградата на помпената станция – V-ти подем, в местността „Ушите” в землището на гр. Панагюрище, посочени в АОС №108/29.10.1999год. за инсталиране и експлоатация на съоръжения и оборудване, с цел предоставяне на далекосъобщителни услуги, при начална годишна наемна цена 4680лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 10 години.

Търгът ще се проведе  на 30.06.2016год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация,  последващ  търг на 07.07.2016год. от 14,00 часа при същите условия.

Публичен  търг  с явно наддаване за отдаване под наем на търговски площи, намиращи с на ІІ-рия етаж, източно крило на Градски универсален магазин гр. Панагюрище:

1. Търговска площ от 7 кв.м. при начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 462 лв. с ДДС.Срок за отдаване под наем 5 години.

2. Търговска площ от 25 кв.м. при начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 1224 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 години

3. Търговска площ от 25 кв.м. при начална годишна наемна цена, определена по Методиката за определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти – 1224 лв. с ДДС. Срок за отдаване под наем 5 години

Кандидатите за обявените обекти, предмет на търга, да са физически или юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон.

Търгът ще се проведе  на 30.06.2016 год. от 15,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І - ви етаж на Общинска администрация,  последващ  търг на 07.07.2016год. от 15,00 часа при същите условия.

Оглед на обектите, предмет на двата търга - от 09.06.2016 год. до 29.06.2016 год. включително след предварителна заявка Отдел “УОССД”.

Тръжна документация за всеки търг се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦУИГ /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за всеки обект се внасят в ЦУИГ /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 29.06.2016 год.,  за последващата дата  до 17.30 ч. на 06.07.2016 год.

За справки и информация: Отдел”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.

ОБЯВА

Общинска администрация - Панагюрище обявява търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок от 20(двадесет) години на имот №000252 – изоставена нива, девета категория - частна общинска собственост с площ 3.649 дка. в местността „Дъбравата”, землище с. Поибрене, Община Панагюрище.

1. Начална тръжна цена и размер на депозита за участие в търга

Началната тръжна цена, определена от лицензиран оценител на имоти е в размер на 54.74 лева годишно, а депозита за участие е в размер на 20% от началната тръжна цена.

2. Дата на провеждане на търга

08.04.2016г. от 10.30 часа, последваща дата – 15.04.2016г. от 10.30 часа.


3. Място на провеждане на търга

Приемна зала – І етаж на Община Панагюрище.

4. Оглед на обекта

От 28.03.2016г. до 07.04.2016 г. включително, след предварителна заявка в стая 306 на Общинска администрация – Панагюрище.

5. Тръжна документация на цена от 20(двадесет) лв. с ДДС се закупува от Центъра за информация и обслужване на гражданите – I етаж на Общинска администрация – Панагюрище от 28.03.2016г. до 07.04.2016г.

6. Срок за подаване на заявления за участие в търга.

До 17.00 часа на 07.04.2016 год., а за последващата дата, съответно до 17.00 ч. на 14.04.2016 год.

7. Място за получаване на информация за обекта на търга.

Стая 306 на Община Панагюрище и на тел. 0357/6-00-80, GSM 0885885432 – П. Петровfile icon pdf Протокол по чл.37м от ЗСПЗЗ
ЗАПОВЕД


№ 37

гр.Панагюрище, 13.01.2016 год.

На основание чл.25, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.205, т.3 от Закона за устройство на територията, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин, представляваща: разширяване на улица по одобрен със Заповед №52/27.01.1995 год. проект на ПУП – план за регулация и застрояване на кв.186 по плана на гр. Панагюрище

О Т Ч У Ж Д А В А М:

В полза на Община Панагюрище част от следния недвижим имот – частна собственост, подробно описан по вид, местонахождение, размер, собственици и размер на обезщетението, както следва:

- Реална част /незастроена/ от имот с пл.№ 3729 /три хиляди седемстотин двадесет и  девет/, участващ в улица от о.т.512Б, 512В до о.т. 617 Е в кв.186 по плана на гр. Панагюрище, с площ на частта за отчуждаване 420 /четиристотин и двадесет/ кв.м, при граници на частта за отчуждаване: север – имот с идентификатор 55302.501.2638; запад - имот с идентификатор 55302.501.3732, собственост на Община Панагюрище и част от имот с идентификатор 55302.501.3729, за която част са отредени УПИ V-3729 и УПИ VІ-3729 в кв. 186А по регулационния план на гр.Панагюрище, собственост на Радка Стайова Пеева; юг – имот с идентификатор 55302.501.9515, собственост на Община Панагюрище; изток –част от имот с идентификатор 55302.501.3729, за който е отреден УПИV-3729 в кв.186Б по регулационния план на гр. Панагюрище, собственост на Радка Стайова Пеева.

Имотът е собственост на Радка Стайова Пеева, живуща в гр.Пазарджик, ул.”Гладстон”№11.

Определям сума за парично обезщетение в размер на 15 120 /петнадесет хиляди и сто и двадесет /лева.

На основание чл.29, ал.1 от Закона за общинската собственост паричното обезщетение ще се изплати по банков път чрез ТБ „Райфайзенбанк” АД, офис Панагюрище  след 15.02.2016 год. по сметката на правоимащия: АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ,           BG84BUIN 9561 1000 3836 65.

На основание чл.27, ал.1 от Закона за общинската собственост настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Пазарджик, в 14 – дневен срок от обнародването й.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
Последно променен на Понеделник, 26 Ноември 2018 07:52