ИдентификацияПРЕССЪОБЩЕНИЕ Печат Е-мейл

 

На 10.09.2015 година от 10:30 часа на пл. "20-ти април" в град Панагюрище ще се проведе официална церемония за откриване на обект „Благоустрояване и реконструкция на площад „20–ти април” и ремонтни работи на Мемориален комплекс „Априлци“ със следните подобекти:

- Рехабилитация на градското обзавеждане в градски парк, между ул. "Кръстьо Гешанов", източно от р. Луда Яна и северно от кв. 244А;

- Озеленяване и благоустрояване на пространството западно от река „Луда Яна”, северно от съществуващия пазар, източно от ул. ”Димчо Дебелянов” и южно от УПИ І4402  и УПИ Хобщ.;

- Рехабилитация на ул.”д-р Лонг” от ул." ул."Макгахан" до площад „20 – ти Април” – от о.т. 472 до 474;

- Реконструкция на част от ул. "П. Карапетров" от о.т.448 до о.т.461 гр. Панагюрище.

Обектът е изграден в рамките на проект  „Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/035, по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска“.

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.4-09/2012/035 “ Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот “, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 -2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Панагюрище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Последно променен на Сряда, 04 Ноември 2015 10:03