ИдентификацияРЪКОВОДСТВО Печат Е-мейл
Написано от Administrator   


НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Избран за кмет на община Панагюрище на местните избори през 2011 година.
Встъпва в длъжност на 11.11.2011 година.

Телефон: 035760041
ГАЛИНА МАТАНОВА

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“

НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Ръководи, организира и контролира следните области на дейност - образование, култура, социални дейности, здравеопазване, туризъм, младежки дейности, спорт, управление на европейски проекти и програми, протокол и международно сътрудничество на Община Панагюрище

Телефон: 0357 60044

e-mail: galiamatanova@abv.bg
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“

НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Ръководи, организира и контролира следните области на дейност – териториално-селищно устройство /кадастър и регулация, архитектура и строителен контрол, инвестиционни дейности и управление на пътищата/, управление на общинска собственост и стопански дейности, европейски проекти, местни данъци и такси на Община Панагюрище.Описание на правомощията на Кмета на  община Панагюрище, данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация.

Кметът е орган на изпълнителната власт в общината и се избира пряко от населението за срок от 4 години.

Кметът на общината осъществява функциите си, предвидени по Закона за местното самоуправление и местната администрация, като:

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

4. отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

5. организира изпълнението на общинския бюджет;

6. организира изпълнението на дългосрочните програми;

7. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;

8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

9. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

10. председателства съвета по сигурност;

11. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;

12. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед и на други длъжностни лица от общинската администрация;

13. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

14. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

15. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

16. изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;

17. оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост.

В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.


Общинска администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.

Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.

На територията на община Панагюрище са обособени 8 кметства /без км. Панагюрище /.


Организацията на дейност, функционалните задължения на служителите от административните звена в общинска администрация Панагюрище, работното време и неговото разпределение, почивките, звената за управление при бедствия и кризи и организацията им, изплащането на възнаграждения, отличия и награди, права и задължения на служителите, дисциплинарна отговорност, специфични изисквания за заемане на длъжности са определени с устройствен правилник.


Последно променен на Сряда, 21 Ноември 2018 06:34