ИдентификацияОбщината предоставя целева субсидия за текущ ремонт на читалищните сгради в размер на 45 000 лева Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

На проведеното днес (25 юни 2015 година) редовно заседание на Общински съвет – Панагюрище заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ Галина Матанова предложи за вземане на решение отпускането на целева субсидия в размер на 45 000 лева за текущ ремонт на сградите към читалищата в община Панагюрище. Предложението е изготвено от Община Панагюрище на база събрани предложения от председателите на всички читалища на територията на общината – общинска собственост, в това число и от Народно читалище „Виделина-1865“ – Панагюрище, и е внесено за разглеждане в комисиите на общинските съветници на 2 юни 2015 година. Госпожа Матанова обоснова предложението на Община Панагюрище освен като законосъобразно и като целесъобразно в посока благоустрояването на сградите на читалищата и като пореден стимул в подкрепа на високата оценка за работата на хората, които се занимават със самодейност, съхраняват, развиват и популяризират културната идентичност на региона.

Общинските съветници гласуваха днес с пълно единодушие Решение за изменение на капиталовия и текущ бюджет на Община Панагюрище, без да се променя общата рамка на сборния бюджет за 2015 година, като се прехвърля от капиталовия бюджет на функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ в текущия бюджет на функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ сумата от 45 000 лева.

Средствата се предоставят като целева субсидия за текущ ремонт на читалищните сгради на всичките осем читалища на територията на община Панагюрище. Средствата се разпределят по равно между Народно читалище „Ванчо Пашов – 1884“ село Поибрене, Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1912“ село Оборище, Народно читалище  „Пробуда – 1872“ село Баня, Народно читалище „Н.Й.Вапцаров – 1927“ село Бъта, Народно читалище „Искра – 1872“ село Попинци, Народно читалище „Христо Ботев – 1927“ село Левски,  Народно читалище „Васил Левски – 1925“ село Елшица и Народно читалище „Виделина – 1865“ град Панагюрище, като всяко от тях ще получи сумата от 5 625 лева.

Председателите на читалищата се задължават в срок до 31 октомври 2015 година да представят на вниманието на Общински съвет и Общинска администрация - Панагюрище отчет за извършените ремонтни дейности с целевата субсидия.