ИдентификацияО Б Я В Л Е Н И Е Печат Е-мейл
Написано от Administrator   


Дневен център за пълнолетни лица с увреждания  „Св. св. Козма и Дамян”, гр. Панагюрище

Обявява подбор за длъжността „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” код по НКПД  26356002  – 1 брой

(по заместване)

Област на дейност: социални услуги в общността – пълнолетни лица с  увреждания.

Цел на длъжността: изготвя плановете за подкрепа на потребителите; води личните дела на потребителите;  организира мероприятията в Центъра по изпълнение на програмата за социални дейности, участва в  превоза на потребителите от домовете им до Дневния център  и др..

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователно - квалификационна степен „професионален бакалавър“ или „бакалавър“ -  специалност: „Социални дейности“, „Психология”   или  друг  хуманитарен профил.
 • Професионален опит по специалността не се изисква.
 • Много добри  организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в екип.
 • Лични качества - креативност, диалогичност, адаптивност, позитивно отношение и емпатия.
 • Да няма дисциплинарни наказания.

 

Необходими документи за участие в подбора за посочените свободни работни места:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦПЛУ „Св. св. Козма и Дамян”;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

Документите се подават лично в ДЦПЛУ „Св. св. Козма и Дамян”,  гр. Панагюрище,  ул. „Кръстьо Чолаков” № 32.

Срок за подаване на документите: 27.09.2022 г. (вторник) включително,  до 16:00 часа.

Начин на провеждане:

 

 • Подборът на кандидатите се осъществява на два етапа - разглеждане на документи и събеседване с кандидатите, допуснати до втори етап.
 • Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 3, във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя).

 

 

Лице за контакти: Нина Калоянова

Директор на ДЦПЛУ „Св. св. Козма и Дамян”, гр. Панагюрище

тел. 0884 48 26 12, 0357 90 219,  e-mail: dcvhu_pan@abv.bgОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служители на трудов договор за длъжността „Младши експерт“

в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“ - 2 щатни бройки

І. Кратко описание на функциите по длъжностна характеристика:

 1. Участва в процеса на събиране и систематизиране на информация, необходима за изготвяне на експертни анализи, доклади, отчети и становища по проекти, програми, планове и отделни проблеми в областта на образованието, културата, младежките дейности, спорта и туризма;
 2. Участва в екипи за разработването на стратегии, правилници, наредби, програми, проекти, планове, системи, инструкции, заповеди, проекти за решения на ОбС, вътрешни актове, засягащи съответната област, като събира и систематизира необходимата информация;
 3. Осигурява и контролира условията и организацията на дейностите в предучилищното и училищното образование, културните институции и читалища, спортните бази и спортни клубове, младежки инициативи и др.;
 4. Участва в събирането и обработването на  информация при създаване и поддържане на  публични регистри  по ЗПУО, ЗТ  и други нормативни актове.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжностите:

1.  Степен на образование – висше;

2.  Образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;

3.  Област на висше образование – хуманитарни науки, педагогически науки, социални, стопански и правни науки;

4.  Професионален опит – не се изисква;

5.  Изисквания и компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност, дигитална компетентност.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване ;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит /ако притежава такива/;
 5. Документи доказващи компютърни умения /ако притежава такива/;
 6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Нормативни документи за подготовка от кандидатите:

 1. Закон за предучилищното и училищното образование;
 2. Наредба №24 от 10.09.2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини,  училищата и центровете за подкрепа и личностно развитие;
 3. Наредба №9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
 4. Закон за народните читалища;
 5. Закон за културното наследство;
 6. Закон за младежта;
 7. Закон за физическото възпитание и спорт;
 8. Закон за туризма;
 9. Закон за администрацията;
 10. Закон за местното самоуправление и местната администрация.

VІ. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 14.09.2022 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ 13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/600-46 и сайта на община Панагюрище.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЩИНА  - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА свободно работно място за назначаване на трудов договор на длъжността „Медицинска сестра“ във функция „Здравеопазване“ – „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“

 • 1 щатна бройка на пълно работно време – 8 /осем/ часа и петдневна работна седмица

І. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Образование – висше;

ОКС - професионален бакалавър, бакалавър или магистър;

специалност – „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“ или „Фелдшер“.

2. Професионален опит – 1 година.

3.  Област на дейност:

Създаване на безопасна и привлекателна образователна среда в подкрепа на образователния процес, ориентирана към индивидуалните потребности на всяко дете. Осигуряване на пълноценна адаптация и социализация на децата. Обследване физическото и нервно-психическо развитие на децата. Планиране на дейностите и ежедневно водене на  документацията на групата. Медицинско обслужване на спешните състояния при децата до пристигането на екип на центъра за спешна медицинска помощ. Наблюдение на здравословното състояние на децата. Участие в занимания за развитие на речта, в музикални занимания, в занимания за развитие на изобразителната дейност и строително-конструктивната дейност, за развитие на движенията и изпълнение на други дейности за емоционално-социалното развитие на децата. Организиране и осъществяване на дейности по изпълнение на дневния хранителен и хигиенен режим на децата. Контрол за недопускане на разпространение на инфекции и застрашаване на здравето на децата.

4.  Допълнителни изисквания: инициативност, отговорност, умения за работа в екип.

ІІ. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

1. Писмено заявление за кандидатстване /свободен текст/;

2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации, заверени от кандидата;

3. Автобиография (европейски формат);

4. Документ за компютърна грамотност /ако притежава такъв/;

5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит, заверени от кандидата;

6. Документ удостоверяващ вписване в регистъра на съсловната организация на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи;

7. Документ за предварителен медицински преглед при първоначално постъпване на работа или прекъсване за повече от 3 месеца.


ІII. Място и срок за подаване на документи :

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 31 август 2022 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ №13 – Община Панагюрище,  Център за административно обслужване, партер.


За информация: тел. 0357/600-58; 600-61 и сайта на община Панагюрище.
file icon doc Списък на класираните кандидати по проект Интегрирани действия за устойчиво градско развитие


file icon doc Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю по проект Интегрирани действия за устойчиво градско развитиеВъв връзка с изпълнение на проект „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година и утвърдена от Кмета на община Панагюрище „Процедура за подбор на персонал“, представяме следнотo:


О Б Я В Л Е Н И Е


за провеждане на подбор за длъжността „Медицинска сестра“ в „Център за работа с деца на улицата”


Медицинска сестра – 1 щатна бройка


Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено медицинско образование;

2. Образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър“/ „бакалавър“ или „магистър“.

3. Професионално направление – медицина - мед. сестра, акушерка, мед. фелдшер;

4. Професионален опит – не се изисква.

5. Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1.  Следи за здравословното състояние и личната хигиена на детето и се съдейства на родителите/законните представители на детето за осигуряване на подходяща здравна помощ и грижа;

2.   Извършва първичен медицински оглед на детето при влизане в услугата;

3.  Разработва план за здравни грижи на потребителите;

4.  Участва в мултидисциплинарния екип за изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането им при необходимост;

5.  Съдейства на родителите за избор на личен лекар на детето и/или осъществяване на консултации и прегледи;

6.  Поддържа тясна връзка с близките на децата като редовно ги информира за здравословното им състояние;

7.  Наблюдава и преценява здравословното състояние на детето и при нужда търси специализирана медицинска помощ;

8.  Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в центъра и поддръжката на медицинския шкаф;

9.  Проследява антропометричните данни на децата и извършването на имунизациите;

10. Участва активно в здравно-възпитателната работа с родителите.

11. Разработва и води необходимата документация и отчетност;

12. Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;

13. Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;

14.   Участва в обсъждането, планирането и изпълнението на дейности и мероприятия в ЦРДУ.

Начин на провеждане на подбора:

 1. Обявление;
 2. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания – административно съответствие;
 3. Интервю с кандидатите, които отговарят на административното съответствие.


Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

- Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.

- Да притежават компютърни умения.

- Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.

- Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.


 • Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

-            file icon doc Заявление - по образец;

-            file icon doc Автобиография - по образец;

-            Копие на документ за завършено образование;

-            Копие на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /ако е приложимо/;

-            Копие на документи, доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.


Документите по образец се получават в Център за административно обслужване, в сградата на Община Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище пл. „20-ти април“ № 13 или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Панагюрище.


 • Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Център за административно обслужване в сградата на Община Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13 от 23.08.2022 г. до 31.08.2022 г. включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.


ВАЖНО: Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и информация за дата, час и място на провеждане на интервюто, ще бъдат обявявени на интернет страницата на Община Панагюрище, както и на информационно табло на Общината на 01.09.2022 година. Интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 02.09.2022 година по обявения график.

В 3-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на община Панагюрище.

Телефон за информация: 0357/6 00 61.


Във връзка с изпълнение на проект „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година и утвърдена от Кмета на община Панагюрище „Процедура за подбор на персонал“, представяме следнотo:

О Б Я В Л Е Н И Е


за провеждане на подбор за длъжността „Медицинска сестра“ в „Център за работа с деца на улицата”


Медицинска сестра – 1 щатна бройка


Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено медицинско образование;

2. Образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър“/ „бакалавър“ или „магистър“.

3. Професионално направление – медицина - мед. сестра, акушерка, мед. фелдшер;

4. Професионален опит – не се изисква.

5. Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1.  Следи за здравословното състояние и личната хигиена на детето и се съдейства на родителите/законните представители на детето за осигуряване на подходяща здравна помощ и грижа;

2.   Извършва първичен медицински оглед на детето при влизане в услугата;

3.  Разработва план за здравни грижи на потребителите;

4.  Участва в мултидисциплинарния екип за изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането им при необходимост;

5.  Съдейства на родителите за избор на личен лекар на детето и/или осъществяване на консултации и прегледи;

6.  Поддържа тясна връзка с близките на децата като редовно ги информира за здравословното им състояние;

7.  Наблюдава и преценява здравословното състояние на детето и при нужда търси специализирана медицинска помощ;

8.  Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в центъра и поддръжката на медицинския шкаф;

9.  Проследява антропометричните данни на децата и извършването на имунизациите;

 1. Участва активно в здравно-възпитателната работа с родителите.
 2. Разработва и води необходимата документация и отчетност;
 3. Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;
 4. Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
 5. Участва в обсъждането, планирането и изпълнението на дейности и мероприятия в ЦРДУ.

Начин на провеждане на подбора:

 1. Обявление;
 2. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания – административно съответствие;
 3. Интервю с кандидатите, които отговарят на административното съответствие.


Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

- Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.

- Да притежават компютърни умения.

- Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.

- Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.


 • Ø Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

-            Заявление - по образец;

-            Автобиография – по образец;

-            Копие на документ за завършено образование;

-            Копие на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /ако е приложимо/;

-            Копие на документи, доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.


Документите по образец се получават в Център за административно обслужване, в сградата на Община Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище пл. „20-ти април“ № 13 или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Панагюрище.


 • Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Център за административно обслужване в сградата на Община Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13 от 04.08.2022 г. до 16.08.2022 г. включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.


ВАЖНО: Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и информация за дата, час и място на провеждане на интервюто, ще бъдат обявявени на интернет страницата на Община Панагюрище, както и на информационно табло на Общината на 17.08.2022 година. Интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 18.08.2022 година по обявения график.

В 3-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на община Панагюрище.

Телефон за информация: 0357/6 00 61.


Дневен център за деца и/или младежи с увреждания  „Дъга”, гр. Панагюрище

Обявява подбор за следните длъжности:


за длъжността „ЛОГОПЕД” код по НКПД  22666001  – 1 брой (по заместване).

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: Извършва оценка, диагностика и терапия на различни езиково-говорни и комуникативни нарушения. Планира, организира и провежда индивидуални програми за логопедична терапия, съобразно възрастта на потребителя, равнището на индивидуалното и речевото му развитие, вида и степента на речевото нарушение. Работи с потребителите в посока преодоляване на специфичните логопедични трудности – сензорни и интелектуални. Работи за развиване на комуникативни способности на потребителите, развитие на познавателните процеси, формиране на пълноценни представи за околния свят и др. Оказва помощ с конкретни насоки на семействата на децата/младежите.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление: Логопедия или други приравнени специалности и квалификации;
 • Професионален опит по специалността се счита за предимство;
 • Много добри  организационни и комуникативни умения;
 • Адаптивност и умения за работа в екип;
 • Лични качества - лоялност, креативност, надеждност, позитивно отношение;
 • Работа с компютър и офис техника;
 • Да няма дисциплинарни наказания.


„ПСИХОЛОГ” код по НКПД  26346001  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: Психологическо консултиране и подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства - индивидуална и групова работа. Изготвяне на психологичен статус за ТЕЛК/НЕЛК.


Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление: Психология;
 • Професионален опит по специалността се счита за предимство;
 • Много добри  организационни и комуникативни умения;
 • Адаптивност и умения за работа в екип;
 • Лични качества - лоялност, креативност, надеждност, позитивно отношение;
 • Работа с компютър и офис техника;
 • Да няма дисциплинарни наказания.


Необходими документи за участие в подбора за посочените свободни работни места:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦДМУ „Дъга”;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

Документите се подават лично в ДЦДМУ „Дъга“,  гр. Панагюрище,  ул. „Кръстьо Чолаков” № 32.

Срок за подаване на документите: 22.08.2022 г. (понеделник) включително,  до 16:00 часа.

Начин на провеждане:


 • Подборът на кандидатите се осъществява на два етапа- разглеждане на документи и събеседване с кандидатите, допуснати до втори етап.
 • Длъжността Психолог се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя);
 • Длъжността Логопед се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 3, във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя);Лице за контакти: Нина Калоянова

Директор на ДЦДМУ „Дъга”, гр. Панагюрище

тел. 0884 48 26 12, e-mail: dcdu.daga@mail.bg

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ

В ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА


По  проект „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”,

Договор № BG05M9OP001-2.029-0014, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година

file icon pdf СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ


По  проект „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”,

Договор № BG05M9OP001-2.029-0014, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година

file icon pdf Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю по проект Интегрирани действия за устойчиво градско развитие

Място за провеждане на интервюто с кандидатите за участие в подбора: град Панагюрище, площад "20-ти април" № 13, Административната сграда на Община Панагюрище, етаж втори, стая 209.

О Б Я В Л Е Н И Е


за провеждане на подбор на персонал за „Център за работа с деца на улицата”

за следните длъжности:


Във връзка с изпълнение на проект „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година и утвърдена от Кмета на община Панагюрище „Процедура за подбор на персонал“, представяме следнотo:

 • Ръководител – 1 щатна бройка;
 • Медицинска сестра– 1 щатна бройка;
 • Социални работници – 2 щатни бройки;
 • Възпитател– 1 щатна бройка;
 • Сътрудник социална работа в социална услуга– 1 щатна бройка;
 • Трудотерапевт – 1 щатна бройка;
 • Санитар– 1 щатна бройка.

Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

 • Ø Ръководител – 1 щатна бройка

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Висше образование - завършена образователна степен на висше образование – „бакалавър“/ „магистър“;
 2. Професионален опит: минимум 1 година в управлението на хора, доказан с документи за трудов, служебен и/или осигурителен стаж;
 3. Опитът при работа с деца и/или в социалната сфера ще се счита за предимство.

Специфични изисквания: Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги; Добри компютърни умения – Microsoft Word; Microsoft Excel, Internet; Добри комуникативни и организационни умения; Аналитична компетентност; Умения за работа в екип.

Основни задължения и отговорности на длъжността:

 1. Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на „Център за работа с деца на улицата” (ЦРДУ), при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;
 2. Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги в общността;
 3. Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материалните активи;
 4. Участва в комисии, анкети и мобилната работа на специалистите;
 5. Извършва анализ на дейността на ЦРДУ и прави аргументирани предложения за промяна на дейността при възникване на необходимост от такава;
 6. Прави предложения за промяна в длъжностните характеристики на персонала в зависимост от спецификата на работа и ги предлага на Ръководителя на проекта;
 7. Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в центъра;
 8. Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;
 9. Разработва инструкции по здравословни и безопасни условия на труд;
 10. Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд;
 11. Разработва правилници, процедури и правила за дейността на ЦРДУ;
 12. Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал;
 13. Извършва вътрешен контрол относно качеството на предоставените социални услуги в центъра и на терен;
 14. Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;
 15. Пряко ръководи и контролира дейността на служителите на ЦРДУ;
 16. Осъществява контакт и информира екипа на проекта;
 17. Организира и участва в обсъждането, планирането и изпълнението на дейности и мероприятия в ЦРДУ;
 18. Извършва и други задачи, поставени от Ръководителя на проекта.


 • Медицинска сестра– 1 щатна бройка

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено медицинско образование;

2. Образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър“/ „бакалавър“ или „магистър“.

3. Професионално направление – медицина - мед. сестра, акушерка, мед. фелдшер;

4. Професионален опит – не се изисква.

5. Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1.  Следи за здравословното състояние и личната хигиена на детето и се съдейства на родителите/законните представители на детето за осигуряване на подходяща здравна помощ и грижа;

2.   Извършва първичен медицински оглед на детето при влизане в услугата;

3.  Разработва план за здравни грижи на потребителите;

4.  Участва в мултидисциплинарния екип за изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането им при необходимост;

5.  Съдейства на родителите за избор на личен лекар на детето и/или осъществяване на консултации и прегледи;

6.  Поддържа тясна връзка с близките на децата като редовно ги информира за здравословното им състояние;

7.  Наблюдава и преценява здравословното състояние на детето и при нужда търси специализирана медицинска помощ;

8.  Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в центъра и поддръжката на медицинския шкаф;

9.  Проследява антропометричните данни на децата и извършването на имунизациите;

 1. Участва активно в здравно-възпитателната работа с родителите.
 2. Разработва и води необходимата документация и отчетност;
 3. Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;
 4. Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
 5. Участва в обсъждането, планирането и изпълнението на дейности и мероприятия в ЦРДУ.


 • Социални работници – 2 щатни бройки

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено висше образование;

2. Образователно-квалификационна степен – „бакалавър”/ „магистър”;

3. Професионален опит – не се изисква;

4. Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера;

5. Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.


Основни задължения и отговорности за длъжността:

1. Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им;

2. Отговаря за опазване живота и здравето на потребителите, оказва подкрепа и грижа за тях, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установява и поддържа връзка със семейства и близки, местна общност;

3. Отговаря за изготвянето на специализираната индивидуална оценка с мултидисциплинарния екип от ЦРДУ;

4. Организира изготвянето на индивидуален план за услуги от мултидисциплинарния екип на база на специализираната индивидуална оценка и в съответствие с целите, заложени в плана за действие;

5. Координира дейностите на персонала на ЦРДУ при изпълнение на ежедневните им задължения, осъществява координация между потребителите на центъра и екипа за организация и управление на проекта;

6. Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;

7. Участва в разработването и води необходимата документация и отчетност в услугата;

8. Комплектова документацията и поддържа досиетата на потребителите;

9. Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;

10. Участва в обсъждането, планирането и изпълнението на дейности и мероприятия в ЦРДУ.


 • Възпитател– 1 щатна бройка

Изисквания за заемане на длъжността:

1.Завършено висше образование;

2.Образователно-квалификационна степен – „бакалавър”/ „магистър”;

3. Професионален опит – не се изисква.

4. Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.


Основни задължения и отговорности за длъжността:

 1. Работи индивидуално и групово с потребители;
 2. Осъществява педагогическа подкрепа на потребителите на социални услуги за изграждане на ефективни умения за усвояване и придобиване на знания по учебния материал от различни образователни дисциплини;
 3. Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
 4. Участва в изработването на  специализираната индивидуална оценка и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането, при необходимост;
 5. Работи за изграждане и повишаване на мотивацията за учене на децата;
 6. Подкрепя децата и съдейства при изграждане на навици за системно полагане на учебен труд и правилно разпределение на часовете за учене и отдих;
 7. Информира и обсъжда с роднините на потребителите предстоящите дейности и постигнатите резултати на техните деца;
 8. Участва в разработването и води необходимата документация и отчетност в услугата;
 9. Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;
 10. Участва в обсъждането, планирането и изпълнението на дейности и мероприятия в ЦРДУ;
 11. Посредничи във взаимоотношенията с учители и друг персонал в образователни институции и други услуги в общността.


 • Сътрудник социална работа в социална услуга– 1 щатна бройка

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено средно образование.

2. Професионален опит – не се изисква.


Основни задължения и отговорности за длъжността:

1. Подпомага дейността на специализирания песнол в услугата;

2. Съдейства на потребителите при тяхното самообслужване, извършва дейности, подпомагащи задоволяване на потребностите им от организация на свободното време, спомагателни дейности и социално включване;

3. Организира и оказва подкрепа и грижа, обучава децата на адекватни жизнени и социални умения;

4. Участва в разработването и води необходимата документация и отчетност в услугата;

5. Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;

6. Участва в обсъждането, планирането и изпълнението на дейности и мероприятия в ЦРДУ.


 • Трудотерапевт – 1 щатна бройка

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено средно образование.

2. Професионален опит – не се изисква.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1. Организира индивидуални и групови дейности за трудотерапия;

2. Осигурява индивидуална подкрепа и работи индивидуално и в група по утвърден график за развитие на потенциалните възможности и умения у потребителите на услуги в различни сфери – музика, изобразително изкуство, арттерапия, готварство, хигиена и битов труд и др.;

3. Участва в заседанията на мултидисциплинарния екип за изготвяне на специализираната индивидуална оценка и индивидуалните планове на потребителите;

4. Организира и провежда трудотерапевтична и социализираща дейност с потребителите на услугата в и извън нея, съвместно с останалия персонал; 5. Съвместно със социалния работник, възпитателя и други специалисти организира и провежда отбелязването на национални и лични празници и други културни мероприятия;

6. Съдейства за професионалното ориентиране на децата, участва в мотивацията им за придобиване на професионална подготовка;

7. Участва при организиране на храненето, сервиране на храната и провеждане на битовото обслужване на лицата в ЦРДУ и извън него.

8. Участва в разработването и води необходимата документация и отчетност в услугата;

9. Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;

10. Участва в обсъждането, планирането и изпълнението на дейности и мероприятия в ЦРДУ.

 • Санитар– 1 щатна бройка

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено основно образование;

2. Професионален опит – не се изисква.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1. Поддържа хигиената в ЦРДУ и прилежащите площи;

2. Следи за повреди и течове в помещенията и общите части и съобщава за това незабавно на Ръководителя на ЦРДУ;

3. Отговаря за хигиената на децата и оказва помощ на потребителите при посещенията им в ЦРДУ;

4. Отговаря за хигиенно-санитарно обезпечаване на възпитателно-образователни дейности с децата;

5. Оказва подкрепа и обслужване на децата;

6. Подпомага и съдейства за дейността на специалистите при предоставянето на услугите;

7. Участва в мобилната работа на екипа на ЦРДУ.

Начин на провеждане на подбора:

 1. Обявление;
 2. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания – административно съответствие;
 3. Интервю с кандидатите, които отговарят на административното съответствие.


Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

-      Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.

- Да притежават компютърни умения.

- Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.

- Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.


 • Ø Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

-            file icon doc ЗАЯВЛЕНИЕ - по образец;

-            file icon doc АВТОБИОГРАФИЯ - по образец;

-            Копие на документ за завършено образование;

-            Копие на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /ако е приложимо/;

-            Копие на документи, доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.


Документите по образец се получават в Център за административно обслужване, в сградата на Община Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище пл. „20-ти април“ № 13 или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Панагюрище.

Едно лице има право едновременно да кандидатства и да участва в подбора за повече от една длъжност, като за всяка от обявените длъжности се оценява отделно и се класира в списъка на оценените кандидати за всяка от обявените длъжности.

Ако един кандидат е одобрен за повече от една позиция, договор с него се сключва за изпълнение на длъжността, за която кандидата заяви желание.


 • Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Център за административно обслужване в сградата на Община Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13 от 15.07.2022 г. до 25.07.2022 г. включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.


ВАЖНО: Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и информация за дата, час и място на провеждане на интервюто, ще бъдат обявявени на интернет страницата на Община Панагюрище, както и на информационно табло на Общината на 26.07.2022 година. Интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 27.07.2022 година по обявения график.

В 3-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на община Панагюрище.

Телефон за информация: 0357/6 00 61.ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служители на трудов договор за длъжността „Младши експерт“

в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“ - 2 щатни бройки

І. Кратко описание на функциите по длъжностна характеристика:

 1. Участва в процеса на събиране и систематизиране на информация, необходима за изготвяне на експертни анализи, доклади, отчети и становища по проекти, програми, планове и отделни проблеми в областта на образованието, културата, младежките дейности, спорта и туризма;
 2. Участва в екипи за разработването на стратегии, правилници, наредби, програми, проекти, планове, системи, инструкции, заповеди, проекти за решения на ОбС, вътрешни актове, засягащи съответната област, като събира и систематизира необходимата информация;
 3. Осигурява и контролира условията и организацията на дейностите в предучилищното и училищното образование, културните институции и читалища, спортните бази и спортни клубове, младежки инициативи и др.;
 4. Участва в събирането и обработването на  информация при създаване и поддържане на  публични регистри  по ЗПУО, ЗТ  и други нормативни актове.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжностите:

1.  Степен на образование – висше;

2.  Образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;

3.  Област на висше образование – хуманитарни науки, педагогически науки, социални, стопански и правни науки;

4.  Професионален опит – не се изисква;

5.  Изисквания и компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност, дигитална компетентност.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване ;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит /ако притежава такива/;
 5. Документи доказващи компютърни умения /ако притежава такива/;
 6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Нормативни документи за подготовка от кандидатите:

 1. Закон за предучилищното и училищното образование;
 2. Наредба №24 от 10.09.2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини,  училищата и центровете за подкрепа и личностно развитие;
 3. Наредба №9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
 4. Закон за народните читалища;
 5. Закон за културното наследство;
 6. Закон за младежта;
 7. Закон за физическото възпитание и спорт;
 8. Закон за туризма;
 9. Закон за администрацията;
 10. Закон за местното самоуправление и местната администрация.

VІ. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 30.06.2022 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.
file icon pdf СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Дата: 11.07.2022г.СПИСЪК

на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността "Главен експерт" в отдел "Обществени поръчки, проекти и общинска собственост"

file icon pdf СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

Дата: 30.06.2022 г.

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №                                                                                   448/06.06.2022 г. на кмета на Община Панагюрище


ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „Главен експерт“ – отдел „Обществени поръчки, проекти и общинска собственост“ – 1 щатна бройка  в общинска администрация Панагюрище по служебно правоотношение.


1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

1.2. Образование – висше, минимална образователнo - квалификационна степен – „бакалавър“; Области на висше образование – правни, стопански или технически науки;

1.3. Професионален опит – 2 години или да имат придобит минимален ранг IV (четвърти) младши;

1.4. Изисквания и компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност, дигитална компетентност.

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

2.1. Познаване на нормативните актове в областта на обществените поръчки, управлението и разпореждането с общинската собственост, европейските проекти;

2.2. Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet. Умения за работа с офис техника.

3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще проведе чрез:

-       тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

-       интервю.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

4.1. file icon doc ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в конкурса по образец (Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл);

4.2. file icon doc ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл - по образец;

4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България;

4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина.

5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в 14-дневен срок (до 23.06.2022 г.) от публикуването на обявата в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на общината, от 08:30 ч. до 17:00 часа на адрес: Общинска администрация на Община Панагюрище, гр. Панагюрище, пл."20-ти април" №13, ет.1, стая 116, гл. експерт „Човешки ресурси”.

6. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

 • Лично от всеки кандидат, на посочения адрес;
 • Чрез пълномощник, на посочения адрес.  В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса;

Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидата или пълномощника за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител условия и в други нормативни актове.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 • Подаване по електронен път, на официалната електронна поща на община Панагюрище:

panagyurishte@panagyurishte.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, се изпращат на кандидата по електронен път.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Забележка:

Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

- ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти -  в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;

- ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване;

Заявленията, подадени след изтичане на срока, посочен в т.5 не се регистрират.

7. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както  и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното  табло, намиращо се в Центъра за административно обслужване на партерния етаж в сградата на Общинска администрация на Община Панагюрище, пл."20-ти април" №13 и на интернет страницата на община Панагюрище на адрес www.panagyurishte.bg, раздел „Свободни работни места“.

8. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Заемащият длъжността провежда общинската политика и стратегия по придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Анализира, идентифицира и планира процесите в сферата по прилагане на законовите уредби, свързани с общинската собственост и стопанска дейност, обществените поръчки и проекти.

9. Граници (от-до) на основната заплата за заемане на длъжността: 720 - 1800 лева за I степен.

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС могат да се изтеглят от: http://www.panagyurishte.bg/.


file icon doc Заявление за участие в конкурса по образец

file icon doc Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСлДневен център за деца и/или младежи с увреждания  „Дъга”, гр. Панагюрище

Обявява подбор за следната длъжност:„ПСИХОЛОГ” код по НКПД  26346001  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: Психологическо консултиране и подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства - индивидуална и групова работа. Изготвяне на психологичен статус за ТЕЛК/НЕЛК.


Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователно - квалификационна степен „бакалавър“ -

специалност: „Психология” ;

 • Професионален опит по специалността се счита за предимство;
 • Много добри  организационни и комуникативни умения;
 • Адаптивност и умения за работа в екип;
 • Лични качества - лоялност, креативност, надеждност, позитивно отношение;
 • Работа с компютър и офис техника;
 • Да няма дисциплинарни наказания.

Необходими документи за участие в подбора за посоченото свободно работно място:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦДМУ „Дъга”;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация (ако притежава);
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

Документите се подават лично в ДЦДМУ „Дъга“,  гр. Панагюрище,  ул. „Кръстьо Чолаков” № 32.

Срок за подаване на документите: 24.06.2022 г. (петък) включително,  до 15:30 часа.

Начин на провеждане:

 • Подборът на кандидатите се осъществява на два етапа – по документи и чрез събеседване с кандидатите, допуснати до втори етап.
 • Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя)


Лице за контакти: Нина Калоянова

Директор на ДЦДМУ „Дъга”, гр. Панагюрище

тел. 0884 48 26 12, e-mail: dcdu.daga@mail.bg

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служител на трудов договор за длъжността

Главен експерт „Обществени поръчки и общинска собственост”

в отдел „Обществени поръчки, проекти и общинска собственост“:


І. Кратко описание на длъжността:

 1. Анализира, разработва и дава предложения за решения по проблеми на търговията, туризма и защитата на потребителите;
 2. Извършва проучвания, анализи, контрол и дава предложения във връзка с уреждане взаимоотношенията между общината и “ЕРЮГ” съгласно нормативните документи, касаещи електроснабдяването на Общината. Извършва обследване на общинските системи за външно осветление – улично, парково и др.
 3. Извършва контрол по поддръжката и текущия ремонт на уличното осветление в общината, контрол на разходите за тази дейност;
 4. Поддържа общински електронен регистър за туристически обекти на територията на общината
 5. Отговаря за планирането и провеждането на обществените поръчки свързани с  горива, доставка на нетна електрическа енергия, вода, охрана на общински обекти, текущ ремонт и поддръжка на мрежите и съоръженията на улично осветление на територията на Община Панагюрище;
 6. Приема и обработва необходимите документи за категоризиране на туристически обекти  и участва в общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти съгласно Закона за туризма;
 7. Изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи съответната дейност за която отговаря.

Нормативни документи за подготовка:

-          Закон за местното самоуправление и местната администрация

-          Закон за общинската собственост

-          Закон за обществените поръчки

-          Закон за туризма

-          Наредба за рекламната дейност на територията на Община Панагюрище .


ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1.  Степен на образование – висше;

2.  Образователно-квалификационна степен – „бакалавър“;

3.  Области на висше образование – правни, стопански или технически науки;

4.  Професионален опит – 2 години да е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите  по длъжностна характеристика.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи, тест и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;
 5. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 30.06.2022 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.


За датата и часа на провеждане на теста и интервюто, допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

Длъжностната характеристика за длъжността е на разположение при главен експерт „Човешки ресурси“.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

ОБЩИНА - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА подбор за назначаване на работник на трудов договор

по чл.68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда (за заместване на отсъстващ работник)  на длъжността „готвач“ в Детска млечна кухня към звено Домашен социален патронаж – 1 брой


І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Област на дейност: Предоставяне на услугата Детска млечна кухня, свързана с производство на кулинарна продукция за деца на възраст от 10 месеца до три години.

2. Информация за длъжността: Организира и координира работата в кухнята на Детска млечна кухня. Осигурява рационално хранене на децата като спазва рецептурните изисквания за технологията на приготвяне на храната. Спазва изискванията за количеството и качеството на вложените продукти и подправките. Следи за ефективно използване и поддържане на оборудването и инвентара, както и за работата с техника, съоръженията и състоянието на посудата. Поддържа изискваната производствена хигиена на работното място, съгласно санитарните изисквания и следи за санитарно-хигиенното състояние на помещенията и използваните техники и уреди. Спазва правилата за организация и охрана на труда в кухнята.

3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно образование или средно специално образование.

4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: средно специално образование с квалификация „готвач“ или средно образование с удостоверение (свидетелство) за професионално обучение – готвач.

5. Професионален опит: професионалният опит като готвач ще се счита за предимство.

6. Допълнителни изисквания: умение за работа в екип, способност да планира и организира работата си, отговорност.

ІІ. Начин на провеждане на подбора: по документи.

ІІІ. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

 1. Заявление за участие в подбора  до Кмета на община Панагюрище (в свободен текст);
 2. Автобиография (европейски формат);
 3. Копие от диплома за завършено средно специално образование с квалификация „готвач“ или средно образование с удостоверение (свидетелство) за професионално обучение – готвач;
 4. Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж;
 5. Актуално медицинско свидетелство за здравословно състояние – когато са изминали повече от 3 месеца от последното прекратяване на трудовия договор.

IV.  Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в сградата на Община Панагюрище, пл. „20 – ти април” №13,  Център за административно обслужване, всеки работен ден от 08.30 часа до 17.30 часа, до 20.04.2022 година, включително.

Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

За допълнителна информация: тел. 0886 609 444 – ръководител звено Домашен социален патронаж и сайта на Община Панагюрище.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служители на трудов договор за длъжността „Младши експерт“

в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“ - 2 щатни бройки

І. Кратко описание на функциите по длъжностна характеристика:

 1. Участва в процеса на събиране и систематизиране на информация, необходима за изготвяне на експертни анализи, доклади, отчети и становища по проекти, програми, планове и отделни проблеми в областта на образованието, културата, младежките дейности, спорта и туризма;
 2. Участва в екипи за разработването на стратегии, правилници, наредби, програми, проекти, планове, системи, инструкции, заповеди, проекти за решения на ОбС, вътрешни актове, засягащи съответната област, като събира и систематизира необходимата информация;
 3. Осигурява и контролира условията и организацията на дейностите в предучилищното и училищното образование, културните институции и читалища, спортните бази и спортни клубове, младежки инициативи и др.;
 4. Участва в събирането и обработването на  информация при създаване и поддържане на  публични регистри  по ЗПУО, ЗТ  и други нормативни актове.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжностите:

1.  Степен на образование – висше;

2.  Образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;

3.  Област на висше образование – хуманитарни науки, педагогически науки, социални, стопански и правни науки;

4.  Професионален опит – не се изисква;

5.  Изисквания и компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност, дигитална компетентност.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване ;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит /ако притежава такива/;
 5. Документи доказващи компютърни умения /ако притежава такива/;
 6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Нормативни документи за подготовка от кандидатите:

 1. Закон за предучилищното и училищното образование;
 2. Наредба №24 от 10.09.2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини,  училищата и центровете за подкрепа и личностно развитие;
 3. Наредба №9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
 4. Закон за народните читалища;
 5. Закон за културното наследство;
 6. Закон за младежта;
 7. Закон за физическото възпитание и спорт;
 8. Закон за туризма;
 9. Закон за администрацията;
 10. Закон за местното самоуправление и местната администрация.

VІ. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 20.04.2022 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Св. Козма и Дамян”, гр. Панагюрище

Обявява подбор


 за длъжността „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” код по НКПД  22216007  – 1 брой.

Цел на длъжността: Следи за здравето и  здравословните условия за пребиваване на потребителите в Дневния център. Извършва сутрешен филтър на персонала и потребителите. Измерва артериалното налягане. Води и съхранява медицинската документация в социалната услуга. Контролира качеството и количеството на храната. Осъществява контрол по изпълнението на санитарно-хигиентите изисквания в Центъра.


Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование –  „професионален бакалавър“ -  специалност: „Медицинска сестра”

или завършено образование подходящо за  медицинско лице;

 • Професионален опит по специалността се счита за предимство;
 • Много добри  организационни и комуникативни умения;
 • Адаптивност и умения за работа в екип;
 • Лични качества - лоялност, креативност, надеждност, позитивно отношение;
 • Работа с компютър и офис техника;
 • Да няма дисциплинарни наказания.

Необходими документи за участие в подбора за посоченото свободно работно място:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦПЛУ „Св. Св. Козма и Дамян”, гр. Панагюрище;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация (ако притежава);
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.


Документите се подават лично в ДЦПЛУ,  гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков” № 32.

Срок  за подаване на документите: 06.04.2022 г. включително,  до 16:00 часа.

Начин на провеждане:


 • Подборът на кандидатите се осъществява на два етапа – по документи и чрез събеседване с кандидатите, допуснати до втори етап.
 • Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1  във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя).

Лице за контакти: Нина Калоянова

директор на ДЦПЛУ „Св. Св. Козма и Дамян”, гр. Панагюрище

тел. 0884 48 26 12,  0357 90219, e-mail: dcvhu_pan@abv.bg
СЪОБЩЕНИЕ

до допуснатите кандидати за подбора за длъжността „Младши експерт“ в отдел „Финансово счетоводни дейности и бюджет“


Кандидатите да се явят на 01 април 2022 год. в общинска администрация – Панагюрище за провеждане на интервю както следва:

 • Лушка Йорданова Герова          - в 15:00 часа
 • Алекс Иванов Смиленов            - в 15:30 часа
 • Мария Маркова Радичева          - в 16:00 часа

Нормативни документи за подготовка от кандидатите:

 1. Закон за счетоводството;
 2. Закон за публичните финанси;
 3. Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор;
 4. ДДС №20 от 14.12.2004 г. на Министерство на финансите, относно прилагането на националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия;
 5. Единна бюджетна класификация за 2022 г.;
 6. Сметкоплан на бюджетните организации;
 7. Закон за местното самоуправление и местната администрация.ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ


ОБЯВЯВА ПОДБОР за назначаване на служител на трудов договор по чл. 68 , ал.1, т.3 от Кодекса на труда /за заместване на отсъстващ служител/ на длъжността Младши експерт „Финансови дейности” – 1 бройка.

І. Кратко описание на длъжността :

 • Осчетоводява първични и вторични документи
 • Извършва електронна обработка на счетоводните операции
 • Съставя извлечения и справки на аналитичните сметки.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Степен на образование – висше;

2. Образователно-квалификационна степен –  професионален бакалавър;

3. Професионален опит –  не се изисква, но наличието на такъв се счита за предимство;

ІІІ. Изисквания предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността:

 • Да отразява вярно и точно информацията в счетоводните регистри с оглед законосъобразно и целесъобразно изразходване на бюджетните и извънбюджетните средства на Община Панагюрище;
 • Личностни умения и компетентности:

- аналитична компетентност, умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента, дигитална компетентност;

- лични качества - инициативност, оперативност,  лоялност към организацията;

 • Компютърна грамотност - работа с MS оffice, специализиран счетоводен софтуер,  интернет, ел. поща.

IV. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване ;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит /ако притежава такива/;
 5. Документи доказващи компютърни умения /ако притежава такива/;
 6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

VІ. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 18.03.2022 г. /включително/  - 17.30 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 - Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/600-58 и сайта на община Панагюрище.

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания  „Дъга”, гр. Панагюрище

Обявява подбор за следните длъжности:


за длъжността „ТРУДОТЕРАПЕВТ” код по НКПД  53291008  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: Работа с деца и младежи с увреждания, организира и сформира групи по интереси. Провежда функционална и занимателна трудотерапия  по ателиета. Работи индивидуално и групово с потребителите.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование –  средно;
 • Опит в социалната сфера е предимство;
 • Добри  организационни и комуникативни умения;
 • Адаптивност и умения за работа в екип;
 • Лични качества - лоялност, креативност, надеждност, позитивно отношение;
 • Компютърна грамотност;
 • Да няма дисциплинарни наказания.

Необходими документи за участие в подбора за посоченото свободно работно място:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦДМУ „Дъга”;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация (ако притежава);
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит.


за длъжността „ПСИХОЛОГ” код по НКПД  26346001  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: Психологическо консултиране и подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства - индивидуална и групова работа. Изготвяне на психологичен статус за ТЕЛК/НЕЛК.


Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователно - квалификационна степен – „бакалавър“ -

специалност: „Психология” ;

 • Професионален опит по специалността се счита за предимство;
 • Много добри  организационни и комуникативни умения;
 • Адаптивност и умения за работа в екип;
 • Лични качества - лоялност, креативност, надеждност, позитивно отношение;
 • Работа с компютър и офис техника;
 • Да няма дисциплинарни наказания.

Необходими документи за участие в подбора за посоченото свободно работно място:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦДМУ „Дъга”;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация (ако притежава);
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

Документите се подават лично в ДЦДМУ „Дъга“,  гр. Панагюрище,  ул. „Кръстьо Чолаков” № 32.

Срок за подаване на документите: 18.02.2022 г. (петък) включително,  до 15:30 часа.

Начин на провеждане:

 • Подборът на кандидатите се осъществява на два етапа – по документи и чрез събеседване с кандидатите, допуснати до втори етап.
 • Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя)


Лице за контакти: Нина Калоянова

Директор на ДЦДМУ „Дъга”, гр. Панагюрище

тел. 0884 48 26 12, e-mail: dcdu.daga@mail.bg

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР за назначаване на служител на трудов договор по чл. 68 , ал.1, т.3 от Кодекса на труда /за заместване на отсъстващ служител/ на длъжността „Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни” – 1 бройка.

І. Кратко описание на длъжността :

 • Организира и координира цялостната дейност на МКБППМН; отговаря за организирането на социално-превантивната дейност на територията на община Панагюрище;
 • Участва в тричленни състави за разглеждане на възпитателни дела по ЗБППМН; осъществява необходимите контакти със съда; упражнява контрол по изпълнението на възпитателните мерки;
 • Организира заседанията на МКБППМН; ръководи и контролира дейността на обществените възпитатели;
 • Участва в разработването на програми и дейности за предотвратяване и ограничаване на криминогенните фактори.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Степен на образование – висше;

2. Образователно-квалификационна степен – бакалавър;

3. Професионален опит –  1 година да е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността;

ІІІ. Изисквания предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността:

 • Да познава и правилно  прилага законодателството в областта на осъществяване на политиките и отговорностите свързани с борбата срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
 • Личностни умения и компетентности:

- аналитична компетентност, умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента, дигитална компетентност;

- лични качества - инициативност, оперативност,  лоялност към организацията;

 • Компютърна грамотност - работа с MS оffice, internet, ел. поща.

IV. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване ;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;
 5. Документи доказващи компютърни умения /ако притежава такива/;
 6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.


VІ. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 04.02.2022 г. /включително/  - 17.30 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 - Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.
СЪОБЩЕНИЕ 
До допуснатите кандидати за подбора за длъжностите „Младши експерт“ и „Специалист“ в отдел „Териториално и селищно устройство“


Кандидатите да се явят на 07 март 2022 год. в общинска администрация – Панагюрище за провеждане на интервю както следва:

 • Лазарина Стоянова Машева        - в 14:00 часа
 • Димитър Светославов Симеонов  - в 14:20 часа
 • Петя Радова Бонева                    - в 14:40 часа
 • Петър Петров Дерменджиев        - в 15:00 часа
 • Анелия Събова Маринска            - в 15:20 часа
 • Пламен Христов Чопаринов         - в 15:40 часа


Нормативни документи за подготовка от кандидатите:

 • Административнопроцесуален кодекс (АПК)
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за кадастъра и имотния регистър
 • Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
 • Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
 • Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
 • Наредба № 13 от 23 юли 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол
 • Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България
 • Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи
 • Наредба № 19 от 25 октомври 2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им
 • Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)
 • Закон за пътищата (ЗП)
 • Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри
 • Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
 • Закон за административно-териториалното устройство на Република България
 • Закон за администрацията
 • Наредба за административното обслужване
 • Закон за местното самоуправление и местната администрация
 • Закон за обществените поръчки
 • Закон за електронното управление
 • Закон за административните нарушения и наказания.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служители на трудов договор за следните длъжности

в отдел „Териториално и селищно устройство“:

 1. Младши експерт – 1 бр.
 2. Специалист – 1 бр.

І. Кратко описание на длъжностите:

• Организира и контролира дейностите в областта за която отговаря и прилага законови и подзаконови нормативни актове;

• Участва в процеса на събиране и систематизиране на информация и административно обслужване, изготвяне на анализи и становища по програми, планове и отделни проблеми в съответните области на дейност, която обработва и предоставя на по-високи длъжностни нива; поддържа  публични регистри; познава и прилага всички законови и административни актове в областта на устройството на територията и строителството /ЗУТ, наредбите по неговото приложение и законовата уредба имаща отношение към ЗУТ/;

• Изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи съответната дейност за която отговаря;

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжностите:

За длъжността „Младши експерт“

1. Степен на образование – висше;

2. Образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър ;

3. Професионално направление – „Архитектура, строителство и геодезия;


За длъжността „Специалист“

Степен на образование – средно; притежаващи свидетелство за професионална квалификация в областта на строителството, архитектурата и геодезията.


ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит/ако притежава такива/;
 5. Документи доказващи познаването на специализирания софтуер за проектиране и чертане /ако притежава такива/;
 6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 31.01.2022 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 - Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

ОБЩИНА - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА свободно работно място за назначаване

на трудов договор на длъжността „Помощник-готвач“

в звено Домашен социален патронаж – 1 брой


І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Област на дейност: Предоставяне на услугата Домашен социален патронаж, свързана с производство на кулинарна продукция за деца и пълнолетни лица.

2. Информация за длъжността: Участва в производството на кулинарната продукция под ръководството на готвача.  Размразява, измива, почиства и нарязва плодове, зеленчуци, месо, субпродукти и риба, необходими за влагането им в приготвянето на ястия за потребителите на Домашен социален патронаж, съгласно утвърденото меню. Спазва изискванията за количеството и качеството на вложените продукти и подправките. Поддържа изискваната производствена хигиена на работното място и санитарно-хигиенното състояние на помещенията и използваните техники и уреди.

3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно образование или средно специално образование.

4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: средно специално образование с квалификация готвач или помощник – готвач или средно образование с удостоверение (свидетелство) за професионално обучение – готвач или помощник-готвач.

5. Професионален опит: професионалният опит като готвач или помощник-готвач ще се счита за предимство.

6. Допълнителни изисквания: умение за работа в екип, способност да планира и организира работата си, отговорност.

ІІ. Начин на провеждане на подбора: по документи.

ІІІ. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

 1. Заявление за участие в подбора  до Кмета на община Панагюрище (в свободен текст);
 2. Автобиография (европейски формат);
 3. Копие от документи за придобита образователна степен и документ за професионална квалификация „готвач“ или „помощник-готвач“;
 4. Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж;
 5. Актуално медицинско свидетелство за здравословно състояние – когато са изминали повече от 3 месеца от последното прекратяване на трудовия договор.

Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.


IV.  Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в сградата на Община Панагюрище, пл. „20 – ти април” № 13,  Център за административно обслужване, всеки работен ден от 08.30 часа до 17.30 часа, до 30.12.2021 година, включително.

Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

За допълнителна информация: тел. 0886 609 444 – ръководител звено Домашен социален патронаж и сайта на Община Панагюрище.


Никола Белишки

Кмет на община Панагюрище

ОБЩИНА  - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА свободно работно място за назначаване на трудов договор на длъжността „Библиотекар“ в Градска библиотека „Стоян Дринов“ - Панагюрище

1 щатна бройка на пълно работно време – 8 /осем/ часа и петдневна работна седмица

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Образование – висше;

ОКС - професионален бакалавър, /бакалавър/ или /магистър /;

Специалности – „библиотекознание и библиография“; „библиотечно-информацонни науки“ или сходни от професионално направление  – „Обществени комуникации и обществени науки.“

2.  Кратко описание на длъжността:

 • Отговаря за организиране, подреждане, системно комплектоване и съхранение на библиотечния фонд;
 • Контактува с читатели, ползващи библиотечния фонд, различни институции по книгоразпространение, библиотечно снабдяване;
 • Каталогизира библиотечните фондове - описание, класифициране и предметизиране на библиотечните материали;
 • Обработва новопостъпилата литература - регистрира в инвентарната книга и сигнатура (в зависимост от структурата на библиотечния фонд);
 • Обслужва читателите (в читалня, заемна) и по линията на библиотечното книгозаемане;
 • Изучава читателските интереси и потребности и съобразно тях пропагандира и насочва литературата към потребителите;

3. Допълнителни изисквания: инициативност, отговорност, самоконтрол и професионална етика, умения за работа в екип, лоялност. Наличието на професионален опит се счита за предимство.

4. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

5. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

 • Писмено заявление за кандидатстване /свободен текст/;
 • Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 • Автобиография (европейски формат);
 • Документ за компютърна грамотност /ако притежава такъв/;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;
 • Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

6. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 31.12.2021 г. /включително/  - 12:30 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ №13 – Община Панагюрище,  ЦАО, партер.


Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

За информация: тел. 0357/6-00-58, 0886231112 и ГБ „Стоян Дринов“.Дневен център за деца и/или младежи с увреждания  „Дъга”, гр. Панагюрище

Обявява подбор за следните длъжности:


за длъжността „ТРУДОТЕРАПЕВТ” код по НКПД  53291008  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: Работа с деца и младежи с увреждания, организира и сформира групи по интереси. Провежда функционална и занимателна трудотерапия  по ателиета. Работи индивидуално и групово с потребителите.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование –- висше, ОКС „Проф. бакалавър“.
 • Професионален опит по специалността не се изисква.
 • Много добри  организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в екип.
 • Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.
 • Да няма дисциплинарни наказания.

Необходими документи за участие в подбора за посоченото свободно работно място:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦДМУ „Дъга”;
 • Автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Мотивационно писмо.


за длъжността „ПСИХОЛОГ” код по НКПД  26346001  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: Психологическо консултиране и подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства - индивидуална и групова работа. Изготвяне на психологичен статус за ТЕЛК/НЕЛК


Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователно - квалификационна степен – „бакалавър“ -

специалност: „Психология”

 • Професионален опит по специалността се счита за предимство.
 • Много добри  организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в екип.
 • Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.
 • Да няма дисциплинарни наказания

Необходими документи за участие в подбора за посоченото свободно работно място:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦДМУ „Дъга”;
 • Автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Мотивационно писмо.

Документите се подават лично в ДЦДМУ „Дъга“,  гр. Панагюрище,  ул. „Кръстьо Чолаков” № 32.

Срок за подаване на документите: 17.12.2021 г. (петък) включително,  до 16:00 часа.

Начин на провеждане:

 • Подборът на кандидатите се осъществява на два етапа- разглеждане на документи и събеседване с кандидатите, допуснати до втори етап.
 • Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя)


Лице за контакти: Нина Калоянова

Директор на ДЦДМУ „Дъга”, гр. Панагюрище

тел. 0884 48 26 12, e-mail: dcdu.daga@mail.bg

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ЦОП „ЗОРА”, ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ

Обявява подбор на кандидати за длъжността „Социален работник” – 1 брой.


I. Кратко описание на длъжността „Социален работник“:

 1. Организиране и предоставяне на социални услуги за деца и семейства.
 2. Оказване на помощ и професионална подкрепа, насочена към повишаване капацитета на потребителите да се справят самостоятелно със своите житейски проблеми и стимулиране на тяхното пълноценно социално включване.
 3. Включването на потребителите  в процеса на помагане, основано на взаимната отговорност за подобряване качеството на живот.
 4. Оказване на специфична помощ на децата и семействата им.

II. Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – висше, минимална образователна степен – бакалавър;
 2. Области на висше образование – Педагогически науки, Хуманитарни науки, Социални науки – професионални направления – Социология, антропология и науки за културата, Психология и Социални дейности
 3. Компютърна грамотност;
 4. Трудов стаж по специалността се счита за предимство;
 5. Допълнителни квалификации се считат за предимство.

Кандидатите трябва да притежават умения за работа в екип, комуникативност, адаптивност и психична нагласа за работа с рискови групи деца и техните семейства.

III. Необходими документи :

 1. Писмено заявление за кандидатстване до Кмета на община Панагюрище (свободен текст).
 2. Автобиография.
 3. Мотивационно писмо.
 4. Документи за придобита образователна степен – копие.
 5. Документи за допълнителна квалификация – копие (ако притежава такива).
 6. Копия от документи, доказващи трудов стаж и професионален опит (за кандидати, които имат такъв стаж и професионален опит).

 IV. Начин на провеждане на подбора:

 • по документи и чрез събеседване с кандидатите.

Документите ще се приемат в ЦОП „Зора”, град Панагюрище, адрес: ул. „Кръстьо Гешанов” № 5, от 24.11.2021 год. до 10.12.2021 год. (включително), от 09:00 часа до 16:00 часа.


Лице за контакт:

Дидка  Поибренска

Директор ЦОП „Зора“ - гр.Панагюрище

тел. 0885 228 868  

e-mail: cop.pg@mail.bg

Длъжностната характеристика за обявената позиция е на разположение на кандидатите в ЦОП „Зора”, град Панагюрище.


Никола Белишки

Кмет на община Панагюрище

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ЦОП „ЗОРА”, ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ

Обявява подбор на кандидати за длъжността „Социален работник” – 1 брой.


I. Кратко описание на длъжността „Социален работник“:

 1. Организиране и предоставяне на социални услуги за деца и семейства.
 2. Оказване на помощ и професионална подкрепа, насочена към повишаване капацитета на потребителите да се справят самостоятелно със своите житейски проблеми и стимулиране на тяхното пълноценно социално включване.
 3. Включването на потребителите  в процеса на помагане, основано на взаимната отговорност за подобряване качеството на живот.
 4. Оказване на специфична помощ на децата и семействата им.

II. Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – висше, минимална образователна степен – бакалавър;
 2. Области на висше образование – Педагогически науки, Хуманитарни науки, Социални науки – професионални направления – Социология, антропология и науки за културата, Психология и Социални дейности
 3. Компютърна грамотност;
 4. Трудов стаж по специалността се счита за предимство;
 5. Допълнителни квалификации се считат за предимство.

Кандидатите трябва да притежават умения за работа в екип, комуникативност, адаптивност и психична нагласа за работа с рискови групи деца и техните семейства.

III. Необходими документи :

 1. Писмено заявление за кандидатстване до Кмета на община Панагюрище (свободен текст).
 2. Автобиография.
 3. Мотивационно писмо.
 4. Документи за придобита образователна степен – копие.
 5. Документи за допълнителна квалификация – копие (ако притежава такива).
 6. Копия от документи, доказващи трудов стаж и професионален опит (за кандидати, които имат такъв стаж и професионален опит).

 IV. Начин на провеждане на подбора:

 • по документи и чрез събеседване с кандидатите.


Документите ще се приемат в ЦОП „Зора”, град Панагюрище, адрес: ул. „Кръстьо Гешанов” № 5, от 20.10.2021 год. до 05.11.2021 год. (включително), от 09:00 часа до 16:00 часа.


Лице за контакт:

Дидка  Поибренска

Директор ЦОП „Зора“ - гр.Панагюрище

тел. 0885 228 868  

e-mail: cop.pg@mail.bg

Длъжностната характеристика за обявената позиция е на разположение на кандидатите в ЦОП „Зора”, град Панагюрище.


На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 793 /14.10.2021 г. на кмета на Община Панагюрище


ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „Главен експерт“ – отдел „Обществени поръчки, проекти и общинска собственост“ – 1 щатна бройка  в общинска администрация Панагюрище по служебно правоотношение.


1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

1.2. Образование – висше, минимална образователнo - квалификационна степен – „бакалавър“; Области на висше образование – правни, стопански или технически науки;

1.3. Професионален опит – 2 години или да имат придобит минимален ранг IV (четвърти) младши;

1.4. Изисквания и компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност, дигитална компетентност.

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

2.1. Познаване на нормативните актове в областта на обществените поръчки, управлението и разпореждането с общинската собственост, европейските проекти;

2.2. Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet. Умения за работа с офис техника.


3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще проведе чрез:

-       тест;

-       интервю.


4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

4.1. file icon doc Заявление за участие в конкурса по образец (Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл);

4.2. file icon doc Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл - по образец;

4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България;

4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина.


5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в 14-дневен срок (до 02.11.2021 г.) от публикуването на обявата в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на общината, от 08:30 ч. до 17:00 часа на адрес: Общинска администрация на Община Панагюрище, гр.Панагюрище, пл."20-ти април" №13, ет.1, стая 116, гл. експерт „Човешки ресурси”.


6. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

 • Лично от всеки кандидат, на посочения адрес;
 • Чрез пълномощник, на посочения адрес.  В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса;

Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидата или пълномощника за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител условия и в други нормативни актове.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 • Подаване по електронен път, на официалната електронна поща на община Панагюрище:

- panagyurishte@panagyurishte.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, се изпращат на кандидата по електронен път.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Забележка:

Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

- ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти -  в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;

- ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване;

Заявленията, подадени след изтичане на срока, посочен в т.5 не се регистрират.


7. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както  и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното  табло, намиращо се в Центъра за административно обслужване на партерния етаж в сградата на Общинска администрация на Община Панагюрище, пл."20-ти април" №13 и на интернет страницата на община Панагюрище на адрес www.panagyurishte.bg, раздел „Свободни работни места“.

8. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Заемащият длъжността провежда общинската политика и стратегия по придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Анализира, идентифицира и планира процесите в сферата по прилагане на законовите уредби, свързани с общинската собственост и стопанска дейност, обществените поръчки и проекти.

9. Граници (от-до) на основната заплата за заемане на длъжността: 720 - 1800 лева за I степен.


Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС могат да се изтеглят от: http://www.panagyurishte.bg/.


file icon pdf СПИСЪК

на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността: "Главен експерт" в Общинска администрация - Панагюрище, отдел "Обществени поръчки, проекти и общинска собственост"


Дата: 09.11.2021 г.


file icon pdf СПИСЪК

на недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността: "Главен експерт" в Общинска администрация - Панагюрище, отдел "Обществени поръчки, проекти и общинска собственост"


Дата: 09.11.2021 г.


file icon pdf СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ


Дата: 03.12.2021 г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служител на трудов договор за длъжността

Главен експерт „Обществени поръчки и общинска собственост”

в отдел „Обществени поръчки, проекти и общинска собственост“:

І. Кратко описание на длъжността:

 1. Анализира, разработва и дава предложения за решения по проблеми на търговията, туризма и защитата на потребителите;
 2. Извършва проучвания, анализи, контрол и дава предложения във връзка с уреждане взаимоотношенията между общината и “ЕРЮГ” съгласно нормативните документи, касаещи електроснабдяването на Общината. Извършва обследване на общинските системи за външно осветление – улично, парково и др.
 3. Извършва контрол по поддръжката и текущия ремонт на уличното осветление в общината, контрол на разходите за тази дейност;
 4. Поддържа общински електронен регистър за туристически обекти на територията на общината
 5. Отговаря за планирането и провеждането на обществените поръчки свързани с  горива, доставка на нетна електрическа енергия, вода, охрана на общински обекти, текущ ремонт и поддръжка на мрежите и съоръженията на улично осветление на територията на Община Панагюрище;
 6. Приема и обработва необходимите документи за категоризиране на туристически обекти  и участва в общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти съгласно Закона за туризма;
 7. Изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи съответната дейност за която отговаря.

Нормативни документи за подготовка:

          file icon pdf Закон за местното самоуправление и местната администрация

          file icon pdf Закон за общинската собственост

          file icon pdf Закон за обществените поръчки

          file icon pdf Закон за туризма

          file icon pdf Наредба за рекламната дейност на територията на Община Панагюрище  .


ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 1. Степен на образование – висше;
 2. Образователно-квалификационна степен – „бакалавър“;
 3. Области на висше образование – правни, стопански или технически науки;
 4. Професионален опит – 2 години да е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите  по длъжностна характеристика.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи, тест и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Заверени от кандидата копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;
 5. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 05.11.2021 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

За датата и часа на провеждане на теста и интервюто, допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително.


За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснати кандидати за подбор за длъжността

главен експерт „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“ в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“

file icon pdf СПИСЪК

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснати кандидати за подбор за длъжността

главен експерт „Култура и туризъм“ в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“

file icon pdf СПИСЪК


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служители на трудов договор за следните длъжности

в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“:

1. Главен експерт „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“ – 1 бройка;
2. Главен експерт „Култура и туризъм” – 1 бройка.

І. Кратко описание на функциите по длъжностна характеристика:

 1. Анализира, разработва и дава предложения за решения по проблеми във връзка с дейностите в областта на образованието, културата и туризма;
 2. Изготвя експертни анализи, становища и оценки, участва в разработването на проекти на нормативни актове, разработва методологии, методики и механизми във връзка с осъществяване на правомощията на ръководителя на администрацията;
 3. Участва в разработването на стратегии и програми в областта на дейност за която отговаря;
 4. Осигурява и контролира условията и организацията на дейностите в предучилищното и училищното образование, културните институции и читалища, спортните бази и спортни клубове, младежки инициативи и др.;
 5. Оказва методическа помощ за финансирането на делегираните от държавата  дейности и на местни дейности в сферата на образованието, културата, туризма, спорта;
 6. Изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи съответната дейност за която отговаря;
 7. Участва в събирането и обработването на  информация при създаване и поддържане на  публични регистри  по ЗПУО, ЗТ  и други нормативни актове.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжностите:

 1. Степен на образование – висше;
 2. Образователно-квалификационна степен – бакалавър;
 3. Професионален опит – 2 години да е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите  по длъжностна характеристика;
 4. Изисквания и компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност, дигитална компетентност.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Заверени от кандидата копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;
 5. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 30.09.2021 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ 13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.


За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

НИКОЛА БЕЛИШКИ

Кмет на община Панагюрище


Дневен център за деца и/или младежи с увреждания  „Дъга”, гр. Панагюрище

Обявява подбор:за длъжността „ПСИХОЛОГ” код по НКПД  26346001  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: психологическо консултиране и подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства - индивидуална и групова работа.


Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователно - квалификационна степен – „бакалавър“ -

специалност: „Психология”

 • Професионален опит по специалността се счита за предимство.
 • Много добри  организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в екип.
 • Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.
 • Да няма дисциплинарни наказания.


Необходими документи за участие в подбора:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦДМУ „Дъга”;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

Документите се подават лично в ДЦДМУ „Дъга“,  гр. Панагюрище,  ул. „Кръстьо Чолаков” № 32.

Срок за подаване на документите: 30.09.2021 г. (четвъртък) включително,  до 16:30 часа.

Начин на провеждане:


 • Подборът на кандидатите се осъществява на два етапа- разглеждане на документи и събеседване с кандидатите, допуснати до втори етап.
 • Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя);Лице за контакти: Нина Калоянова

Директор на ДЦДМУ „Дъга”, гр. Панагюрище

тел. 0884 48 26 12, e-mail: dcdu.daga@mail.bg


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ЦОП „ЗОРА”, ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ

Обявява подбор на кандидати за длъжността „Социален работник” – 1 брой.


I. Кратко описание на длъжността „Социален работник“:

 1. Организиране и предоставяне на социални услуги за деца и семейства.
 2. Оказване на помощ и професионална подкрепа, насочена към повишаване капацитета на потребителите да се справят самостоятелно със своите житейски проблеми и стимулиране на тяхното пълноценно социално включване.
 3. Включването на потребителите  в процеса на помагане, основано на взаимната отговорност за подобряване качеството на живот.
 4. Оказване на специфична помощ на децата и семействата им.

II. Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – висше, минимална образователна степен – бакалавър;
 2. Области на висше образование – Педагогически науки, Хуманитарни науки, Социални науки – професионални направления – Социология, антропология и науки за културата, Психология и Социални дейности
 3. Компютърна грамотност;
 4. Трудов стаж по специалността се счита за предимство;
 5. Допълнителни квалификации се считат за предимство.

Кандидатите трябва да притежават умения за работа в екип, комуникативност, адаптивност и психична нагласа за работа с рискови групи деца и техните семейства.

III. Необходими документи :

 1. Писмено заявление за кандидатстване до Кмета на община Панагюрище (свободен текст).
 2. Автобиография.
 3. Мотивационно писмо.
 4. Документи за придобита образователна степен – копие.
 5. Документи за допълнителна квалификация – копие (ако притежава такива).
 6. Копия от документи, доказващи трудов стаж и професионален опит (за кандидати, които имат такъв стаж и професионален опит).

IV. Начин на провеждане на подбора:

 • по документи и чрез събеседване с кандидатите.


Документите ще се приемат в ЦОП „Зора”, град Панагюрище, адрес: ул. „Кръстьо Гешанов” № 5, от 10.09.2021 год. до 24.09.2021 год. (включително), от 09:00 часа до 16:00 часа.


Лице за контакт:

Дидка  Поибренска

Директор ЦОП „Зора“ - гр.Панагюрище

тел. 0885 228 868  

e-mail: cop.pg@mail.bg

Длъжностната характеристика за обявената позиция е на разположение на кандидатите в ЦОП „Зора”, град Панагюрище.

Никола Белишки

Кмет на община ПанагюрищеНа основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 620 /11.08.2021 г. на кмета на Община Панагюрище


ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „Главен експерт“ – отдел „Обществени поръчки, проекти и общинска собственост“ – 1 щатна бройка  в общинска администрация Панагюрище по служебно правоотношение.


1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

1.2. Образование – висше, минимална образователнo - квалификационна степен – „бакалавър“; Области на висше образование – правни, стопански или технически науки;

1.3. Професионален опит – 2 години или да имат придобит минимален ранг IV (четвърти) младши;

1.4. Изисквания и компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност, дигитална компетентност.

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

2.1. Познаване на нормативните актове в областта на обществените поръчки, управлението и разпореждането с общинската собственост, европейските проекти;

2.2. Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet. Умения за работа с офис техника.


3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще проведе чрез:

-       тест;

-       интервю.


4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

4.1. file icon doc Заявление за участие в конкурса по образец (Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл);

4.2. file icon doc Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл - по образец;

4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България;

4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина.


5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в 14-дневен срок (до 31.08.2021 г.) от публикуването на обявата в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на общината, от 08:30 ч. до 17:00 часа на адрес: Общинска администрация на Община Панагюрище, гр.Панагюрище, пл."20-ти април" №13, ет.1, стая 116, гл. експерт „Човешки ресурси”.


6. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

 • Лично от всеки кандидат, на посочения адрес;
 • Чрез пълномощник, на посочения адрес.  В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса;

Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидата или пълномощника за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител условия и в други нормативни актове.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 • Подаване по електронен път, на официалната електронна поща на община Панагюрище:

panagyurishte@panagyurishte.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, се изпращат на кандидата по електронен път.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Забележка:

Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

- ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти -  в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;

- ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване;

Заявленията, подадени след изтичане на срока, посочен в т.5 не се регистрират.


7. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както  и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното  табло, намиращо се в Центъра за административно обслужване на партерния етаж в сградата на Общинска администрация на Община Панагюрище, пл."20-ти април" №13 и на интернет страницата на община Панагюрище на адрес www.panagyurishte.bg, раздел „Свободни работни места“.

8. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Заемащият длъжността провежда общинската политика и стратегия по придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Анализира, идентифицира и планира процесите в сферата по прилагане на законовите уредби, свързани с общинската собственост и стопанска дейност, обществените поръчки и проекти.

9. Граници (от-до) на основната заплата за заемане на длъжността: 720 - 1800 лева за I степен.0


Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС могат да се изтеглят от: http://www.panagyurishte.bg/.file icon pdf Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността: „Главен експерт” в ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ отдел „Обществени поръчки проекти и общинска собственост“

07.09.2021 г.


СЪОБЩЕНИЕ


Община Панагюрище съобщава, че УДЪЛЖАВА срокът за подаване на документи за подбор на длъжността "главен експерт "Обществени поръчки и общинска собственост" - по трудово правоотношение в отдел "ОППОС" до 31 август 2021 година.ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служител на трудов договор за длъжността

Главен експерт „Обществени поръчки и общинска собственост”

в отдел „Обществени поръчки, проекти и общинска собственост“:

І. Кратко описание на длъжността:

 1. Анализира, разработва и дава предложения за решения по проблеми на търговията, туризма и защитата на потребителите;
 2. Извършва проучвания, анализи, контрол и дава предложения във връзка с уреждане взаимоотношенията между общината и “ЕРЮГ” съгласно нормативните документи, касаещи електроснабдяването на Общината. Извършва обследване на общинските системи за външно осветление – улично, парково и др.
 3. Извършва контрол по поддръжката и текущия ремонт на уличното осветление в общината, контрол на разходите за тази дейност;
 4. Поддържа общински електронен регистър за туристически обекти на територията на общината
 5. Отговаря за планирането и провеждането на обществените поръчки свързани с  горива, доставка на нетна електрическа енергия, вода, охрана на общински обекти, текущ ремонт и поддръжка на мрежите и съоръженията на улично осветление на територията на Община Панагюрище;
 6. Приема и обработва необходимите документи за категоризиране на туристически обекти  и участва в общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти съгласно Закона за туризма;
 7. Изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи съответната дейност за която отговаря.

Нормативни документи за подготовка:

-           Закон за местното самоуправление и местната администрация

-           Закон за общинската собственост

-           Закон за обществените поръчки

-           Закон за туризма

-           Наредба за рекламната дейност на територията на Община Панагюрище

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 1. Степен на образование – висше;
 2. Образователно-квалификационна степен – „бакалавър“;
 3. Области на висше образование – правни, стопански или технически науки;
 4. Професионален опит – 2 години да е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите  по длъжностна характеристика.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи, тест и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Заверени от кандидата копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;
 5. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 17.08.2021 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

За датата и часа на провеждане на теста и интервюто, допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително.За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

НИКОЛА БЕЛИШКИ

Кмет на община Панагюрище

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ


ОБЯВЯВА ПОДБОР за назначаване на служител на трудов договор на длъжността младши експерт „Социални дейности и здравеопазване” в отдел „Социални дейности и здравеопазване“ – 1 брой.

І. Кратко описание на длъжността:

• Организира и контролира дейностите в областта за която отговаря и прилага законови и подзаконови нормативни актове;

• Участва в процеса на събиране на информация, изготвяне на експертни анализи и становища по проекти, програми, планове и отделни проблеми в съответните области на дейност, която обработва и предоставя на по-високи длъжностни нива;

• Изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи съответната дейност за която отговаря;

• Участва в процеса на междуинституционално взаимодействие.

ІІ. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- образование висше, ОКС „Проф. бакалавър“ и професионален опит - не се изисква.

ІІІ. Изисквания предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността:

Младши експерт „Социални дейности и здравеопазване” да познава  Закон за личната помощ (ЗЛП), Наредба  № РД-07-7 от 28 юни 2019 година за включване в механизма лична помощ, Закон за социалните услуги (ЗСУ), Правилник за прилагане на закона за социалните услуги (ППЗСУ), Закон за закрила на детето (ЗЗД), Правилник за прилагане на закона за закрила на детето (ППЗЗДет.) и др. нормативни и поднормативни актове в сферата на социалните дейности и здравеопазване.

Личностни умения и компетентности:

- аналитична компетентност, умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента, дигитална компетентност;

- лични качества - инициативност, оперативност, колегиалност, коректност, лоялност към организацията.

- компютърна грамотност - работа с MS оffice, internet, ел. поща.

IV. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

1. Писмено заявление за кандидатстване;

2. Заверени от кандидата копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;

3. Автобиография (европейски формат);

4. Документ за компютърна грамотност /ако притежава такъв/;

5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;

6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

VІ. Място и срок за подаване на документи :

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 30.07.2021 година (включително)  – 17.30 часа на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ 13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: сайта на община Панагюрище.

НИКОЛА БЕЛИШКИ

Кмет на община Панагюрище

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания  „Дъга”, гр. Панагюрище

Обявява подбор за следните длъжности:


за длъжността „РЕХАБИЛИТАТОР” код по НКПД  22645001  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: работа с деца и младежи с увреждания, организира и провежда всички рехабилитационни мероприятия в ДЦДМУ „Дъга“- индивидуална и групова рехабилитация.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователно - квалификационна степен – „бакалавър“ -

специалност: „Рехабилитатор” или „Кинезитерапевт”

 • Професионален опит по специалността се счита за предимство.
 • Много добри  организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в екип.
 • Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.
 • Да няма дисциплинарни наказания.


за длъжността „ПСИХОЛОГ” код по НКПД  26346001  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: психологическо консултиране и подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства - индивидуална и групова работа.


Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователно - квалификационна степен – „бакалавър“ -

специалност: „Психология”

 • Професионален опит по специалността се счита за предимство.
 • Много добри  организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в екип.
 • Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.
 • Да няма дисциплинарни наказания.

за длъжността „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” код по НКПД  26356002  – 1 брой

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: изготвя Плановете за подкрепа/грижа на потребителите; води личните дела на потребителите;  организира мероприятията в Центъра по изпълнение на програмата за социални дейности  и др..

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователно - квалификационна степен – „бакалавър“ -

специалност: „Социални дейности“, „Специална педагогика“, „Социална педагогика“, „Педагогика“ и   „Психология” .

 • Професионален опит по специалността се счита за предимство.
 • Много добри  организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в екип.
 • Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.
 • Да няма дисциплинарни наказания.

Необходими документи за участие в подбора за посочените свободни работни места:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦДМУ „Дъга”;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

Документите се подават лично в ДЦДМУ „Дъга“,  гр. Панагюрище,  ул. „Кръстьо Чолаков” № 32.

Срок за подаване на документите: 26.07.2021 г. (понеделник) включително,  до 16:00 часа.

Начин на провеждане:


 • Подборът на кандидатите се осъществява на два етапа- разглеждане на документи и събеседване с кандидатите, допуснати до втори етап.
 • Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя);Лице за контакти: Нина Калоянова

Директор на ДЦДМУ „Дъга”, гр. Панагюрище

тел. 0884 48 26 12, e-mail: dcdu.daga@mail.bgОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служители на трудов договор за следните длъжности

в отдел „Обществени поръчки, проекти и общинска собственост“:

1. Главен експерт „Обществени поръчки и общинска собственост” – 1 бройка;
2. Младши експерт „Обществени поръчки, проекти и общинска собственост” – 1 бройка.

І. Кратко описание на длъжностите:

Главен експерт  „Обществени поръчки и общинска собственост”

 1. Анализира, разработва и дава предложения за решения по проблеми на търговията, туризма и защитата на потребителите;
 2. Извършва проучвания, анализи, контрол и дава предложения във връзка с уреждане взаимоотношенията между общината и “ЕРЮГ” съгласно нормативните документи, касаещи електроснабдяването на Общината. Извършва обследване на общинските системи за външно осветление – улично, парково и др.
 3. Извършва контрол по поддръжката и текущия ремонт на уличното осветление в общината, контрол на разходите за тази дейност;
 4. Поддържа общински електронен регистър за туристически обекти на територията на общината
 5. Отговаря за планирането и провеждането на обществените поръчки свързани с  горива, доставка на нетна електрическа енергия, вода, охрана на общински обекти, текущ ремонт и поддръжка на мрежите и съоръженията на улично осветление на територията на Община Панагюрище;
 6. Приема и обработва необходимите документи за категоризиране на туристически обекти  и участва в общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти съгласно Закона за туризма;
 7. Изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи съответната дейност за която отговаря.

Нормативни документи за подготовка:

-          file icon pdf Закон за местното самоуправление и местната администрация

-          file icon pdf Закон за общинската собственост

-          file icon pdf Закон за обществените поръчки

-          file icon pdf Закон за туризма

-          file icon pdf Наредба за рекламната дейност на територията на Община Панагюрище

Младши експерт  „Обществени поръчки, проекти и общинска собственост”

 1. Събира и систематизира информация  в областта на проектите, общинската собственост и обществените поръчки;
 2. Участва в подготовка и провеждане на процедури по ЗОП;
 3. Участва в разработването на проекти по европейски програми и фондове за подпомагане и развитие;
 4. Участва в подготовка на плана за икономическо развитие на общината, на програми, становища, предложения и информационни материали, касаещи дейността на отдела;
 5. Участва в събирането и обработването на  информация при създаване и поддържане на  публични регистри  по ЗОС, ЗТ  и други нормативни актове;
 6. Въвежда данни в ПП „Акстър–наеми“; участва в търгове за отдаване под наем и продажба на общински имоти;
 7. Участва в комисии за инвентаризация на общински обекти.

Нормативни документи за подготовка:

-          file icon pdf Закон за местното самоуправление и местната администрация

-          file icon pdf Закон за общинската собственост

-          file icon pdf Закон за обществените поръчки

-          file icon pdf Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.


ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжностите:

1.  Степен на образование – висше;

2.  Образователно-квалификационна степен – бакалавър за длъжността „Главен експерт“ и „Професионален бакалавър“ за длъжността „Младши експерт“;

3.  Области на висше образование – правни, стопански или технически науки;

4.  Професионален опит – за „Главен експерт“ – 2 години да е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите  по длъжностна характеристика;  за „Младши експерт“ – не се изисква.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи, тест и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Заверени от кандидата копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;
 5. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 14.07.2021 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Тестът и интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 16.07.2021 год. – за „главен експерт“ – от 09:00 часа , а за „младши експерт“ – от 10:00 часа.За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

НИКОЛА БЕЛИШКИ

Кмет на община Панагюрище


ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

Обявява подбор за назначаване на служител на трудов договор на длъжността „Психолог“  в Център за обществена подкрепа „Зора“ – 1 брой.

І. Кратко описание на длъжността „Психолог“:

 • Организиране и предоставяне на социални услуги за деца и семейства;
 • Оказване на помощ, насочена към повишаване капацитета на клиентите да се справят самостоятелно със своите житейски проблеми, за включването им в процеса на помагане на основата на взаимната отговорност за постигане на по-добър живот;
 • Оказване на специфична помощ на деца и семейства, както и развитие на услуги в подкрепа на тяхното развитие и закрила.

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователна степен – бакалавър;
 • Специалност –  психология;
 • Компютърна грамотност;
 • Трудов стаж по специалността се счита за предимство.

Допълнителни квалификации по специалността се считат за предимство. Кандидатите трябва да притежават нагласа за работа с рискови групи деца и техните семейства.

ІІІ. Необходими документи :

1.  Заявление до Кмета на община Панагюрище /свободен текст/.

2.  Автобиография.

3.  Мотивационно писмо.

4.  Диплом за завършено образование – копие.

5.  Документи за допълнителна квалификация – копие /ако притежава такива/.

6.   Копия от документи, доказващи трудов стаж и професионален опит /за кандидати, които имат такъв стаж и професионален опит/.

ІV. Място, адрес и срок за подаване на документи:

Документите ще се приемат в ЦОП „Зора” – Панагюрище, на адрес: ул. „Кръстьо Гешанов” № 5, от 07.06.2021 год. до 25.06.2021 год. (включително).

V. Начин на провеждане на подбора:

По документи и чрез събеседване с кандидатите.

Лице за контакт – Дидка Поибренска, тел. 0878 879 644.  

Длъжностната характеристика за обявената позиция е на разположение на кандидатите в ЦОП „Зора”, гр. Панагюрище.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда събеседване с допуснатите кандидати.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

За информация: сайта на Община Панагюрище.

 

НИКОЛА БЕЛИШКИ

Кмет на община Панагюрище


ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

Обявява подбор за назначаване на служител на трудов договор на длъжността „Директор”  в Център за обществена подкрепа „Зора“ – 1 брой.


I. Кратко описание на длъжността „Директор“:

 • Осигурява функционирането на социалната услуга, в съответствие с нормативните изисквания.
 • Организира предоставянето на социални услуги за деца и семейства от Център за обществена подкрепа „Зора“.
 • Разработва и съхранява документацията, отнасяща се до функционирането на услугата.
 • Прави предложения за повишаване ефективността на работата в Център за обществена подкрепа „Зора“.
 • Установява контакти с други институции и организации, с цел пълноценното функциониране на социалната услуга.

II. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, образователна степен – магистър.
 • Трудов стаж и професионален опит – 1 година.
 • Компютърна грамотност и умения.

Кандидатите трябва да притежават нагласа за работа с рискови групи деца и техните семейства.


ІІІ. Изисквания предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността:

Директорът на Център за обществена подкрепа „Зора“ да познава Закона за закрила на детето и всички поднормативни актове по прилагането му, Закона за социалното подпомагане, Закона за социалните услуги и всички поднормативни документи по прилагането им, Семеен кодекс; Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Личностни умения и компетентности:

 • Аналитична компетентност, управленска компетентност, умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към резултати, фокус към потребителя, дигитална компетентност.
 • Лични качества - инициативност, оперативност, колегиалност, коректност, лоялност към организацията.
 • Компютърна грамотност - работа с MS оffice, internet, ел. поща.


IV. Необходими документи :

 1. Заявление до Кмета на община Панагюрище (свободен текст).
 2. Автобиография.
 3. Мотивационно писмо.
 4. Диплом за завършено образование – копие.
 5. Копия от документи, доказващи трудов стаж и професионален опит.
 6. Документи за допълнителна квалификация – копие (ако притежава такива).


V. Място, адрес и срок за подаване на документи:

Документите ще се приемат в Център за административно обслужване в Община Панагюрище (партер), на адрес: пл. „20-ти април“ № 13, от 25.05.2021 год. до 18.06.2021 год. (включително).

VІ. Начин на провеждане на подбора:

 • По документи и чрез събеседване с кандидатите.


След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда събеседване с допуснатите кандидати.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.


За информация: сайта на Община Панагюрище.НИКОЛА БЕЛИШКИ

Кмет на община Панагюрище

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания  „Дъга”, гр. Панагюрище

Обявява подбор за следните длъжности:


за длъжността „ТРУДОТЕРАПЕВТ” код по НКПД  53291008  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: Работа с деца и младежи с увреждания, организира и сформира групи по интереси. Провежда функционална и занимателна трудотерапия  по ателиета. Работи индивидуално и групово с потребителите.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование –- висше, ОКС „Проф. бакалавър“.
 • Професионален опит по специалността не се изисква.
 • Много добри  организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в екип.
 • Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.
 • Да няма дисциплинарни наказания.


Необходими документи за участие в подбора за посоченото свободно работно място:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦДМУ „Дъга”;
 • Автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Мотивационно писмо;


за длъжността „ПСИХОЛОГ” код по НКПД  26346001  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: Психологическо консултиране и подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства - индивидуална и групова работа. Изготвяне на психологичен статус за ТЕЛК/НЕЛК


Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователно - квалификационна степен – „бакалавър“ -

специалност: „Психология”

 • Професионален опит по специалността се счита за предимство.
 • Много добри  организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в екип.
 • Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.
 • Да няма дисциплинарни наказания.

Необходими документи за участие в подбора за посоченото свободно работно място:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦДМУ „Дъга”;
 • Автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Мотивационно писмо;


Документите се подават лично в ДЦДМУ „Дъга“,  гр. Панагюрище,  ул. „Кръстьо Чолаков” № 32.

Срок за подаване на документите: 10.05.2021 г. (понеделник) включително,  до 16:00 часа.

Начин на провеждане:


 • Подборът на кандидатите се осъществява на два етапа- разглеждане на документи и събеседване с кандидатите, допуснати до втори етап.
 • Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя);Лице за контакти: Нина Калоянова

Директор на ДЦДМУ „Дъга”, гр. Панагюрище

тел. 0884 48 26 12, e-mail: dcdu.daga@mail.bg

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания  „Дъга”, гр. Панагюрище

Обявява подбор за следните длъжности:


за длъжността „ТРУДОТЕРАПЕВТ” код по НКПД  53291008  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: Работа с деца и младежи с увреждания, организира и сформира групи по интереси. Провежда функционална и занимателна трудотерапия  по ателиета. Работи индивидуално и групово с потребителите.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователно - квалификационна степен – „бакалавър“ -

специалност: „Ерготерапия“, „Социална педагогика” , „Педагогика”, „Социални дейности“ или др. Хуманитарна специалност

 • Професионален опит по специалността не се изисква.
 • Много добри  организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в екип.
 • Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.
 • Да няма дисциплинарни наказания.


Необходими документи за участие в подбора за посоченото свободно работно място:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦДМУ „Дъга”;
 • Автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Мотивационно писмо;


за длъжността „ПСИХОЛОГ” код по НКПД  26346001  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: Психологическо консултиране и подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства - индивидуална и групова работа. Изготвяне на психологичен статус за ТЕЛК/НЕЛК


Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователно - квалификационна степен – „бакалавър“ -

специалност: „Психология”

 • Професионален опит по специалността се счита за предимство.
 • Много добри  организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в екип.
 • Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.
 • Да няма дисциплинарни наказания.

Необходими документи за участие в подбора за посоченото свободно работно място:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦДМУ „Дъга”;
 • Автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Мотивационно писмо;


Документите се подават лично в ДЦДМУ „Дъга“,  гр. Панагюрище,  ул. „Кръстьо Чолаков” № 32.

Срок за подаване на документите: 17.03.2021 г. (сряда) включително,  до 16:30 часа.

Начин на провеждане:


 • Подборът на кандидатите се осъществява на два етапа- разглеждане на документи и събеседване с кандидатите, допуснати до втори етап.
 • Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя);Лице за контакти: Нина Калоянова

Директор на ДЦДМУ „Дъга”, гр. Панагюрище

тел. 0884 48 26 12, e-mail: dcdu.daga@mail.bg

Последно променен на Сряда, 14 Септември 2022 10:53