ИдентификацияПрофил на купувача

За да виждате коректно информацията в това меню, моля използвайте Mozilla Firefox или Google Chrome!!! За тези, които предпочитат Internet Explorer, моля да използват  нови версии!!!Публична покана по реда на глава 8а от ЗОП с предмет: „Доставка на офис обзавеждане за нуждите на общинска администрация Панагюрище“ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Публична покана по реда на глава 8а от ЗОП с предмет: „Доставка на офис обзавеждане за нуждите на общинска администрация  Панагюрище“ по две обособени позиции:

Обособена позиция 1 :“Доставка на офис обзавеждане“

Обособена позиция 2:“Доставка на метални архивни шкафове“

file icon zip Документация

file icon doc Изисквания за участие

Последно променен на Сряда, 25 Септември 2013 06:08
 
„Благоустрояване на части от ул. ”Георги Павлов”, ул. „Благой Ендаров” и площад „Септемврийци” с.Бъта, Община Панагюрище” Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

„Благоустрояване на части от ул. ”Георги Павлов”, ул. „Благой Ендаров” и площад „Септемврийци” с.Бъта, Община Панагюрище”

file icon doc Образци

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

Извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст на територията на община Панагюрище за учебната 2013/2014 г. по направления: I. ОБОРИЩЕ – ПАНАГЮРИЩЕ и обратно (сутрин 46 ученика: пътуващи в 13:30 ч. – 41 ученика; пътуващи в 16:30 ч. – 5 ученика), II. БЪТА – ПАНАГЮРИЩE и обратно (сутрин 51 ученика: пътуващи в 13:30 ч. – 27 ученика; пътуващи в 16:30 ч. – 24 ученика). Превозът ще се извършва по предварително определени маршрутни разписания, при спазване на всички нормативни изисквания свързани с дейността.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon zip ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 
Решение № 24 от 11/09/2013 Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

 

Решение № 24 от 11/09/2013 за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на обзавеждане и оборудване за изграждане на „Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца с увреждания, гр.Панагюрище“, финансиран от Оперативна програма регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/1.1-12/2011/052 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск.

file icon pdf Решение № 24 от 11/09/2013 г.

 
Открита процедура по ЗОП Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

”Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект: “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”.

Решение

Обявление за поръчка

file icon doc Документация за участие

file icon pdf Решение за прекратяване

Решение № 25 от 19.09.2013 г. за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект: “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”

Последно променен на Четвъртък, 19 Септември 2013 12:59
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

 

 

"Ремонт на работни помещения ползвани от МКБППМН, психолози и социалните работници намиращи се в сградата на ЦДГ “Брезичка”, гр.Панагюрище".

ПУБЛИЧНА ПОКАНА В АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

file icon zip ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Класиране на участниците относно проведената поръчка за избор на изпълнител за услуга по реда на чл. 14, ал. 4, т.1 от ЗОП с предмет:

“Ремонт на работни помещения ползвани от МКБППМН, психолози и социалните работници намиращи се в сградата на ЦДГ “Брезичка”, гр.Панагюрище

на І място – „ПРОЕКТ СТРОЙ" ЕООД, ШУМЕН

на ІІ място - „МИК-1” ЕООД, ЛОВЕЧ

на ІІІ място - „ДАНИКАТ КО” ЕООД, ПЛОВДИВ

на ІV място -  „ХИДРОСТРОЙ – БГ 63” ЕООД, САМОКОВ

на V място - „РЕМСТРОЙ - ИТД” ЕООД, ПЛОВДИВ

file icon pdf Заповед № 634 от 11.10.2013 г.

Последно променен на Сряда, 20 Ноември 2013 12:33
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

 

Благоустрояване на ул. ”Черно море” с.Елшица, Община Панагюрище”; Подобект: „ Подпорна стена от км 0+040 до км 0+120”- етапно изпълнение; Първи етап: Подпорна стена от км 0+040 до км.0+081,5.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА В АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

file icon zip ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Последно променен на Понеделник, 02 Септември 2013 13:36
 
Разяснение по документацията по чл.29, ал.1 от ЗОП Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

Разяснение по документацията по чл.29, ал.1 от ЗОП към 29.08.2013 г. за открита процедура с предмет на поръчката: Избор на изпълнител за „Реконструкция на ВиК мрежата на пл.20 -ти Април и ул.Д-р Лонг и дъждовна канализация на ул.Петър Карапетров, град Панагюрище, област Пазарджикпо обособени позиции:

Позиция № 1 „Реконструкция  на Водопровод и Канализация, площад “20-ти АПРИЛ“ град Панагюрище, област Пазарджик”;

Позиция № 2 „Реконструкция на Водопровод и Канализация ул. “Д-р Лонг“ град Панагюрище, област Пазарджик”;

Позиция № 3 „Реконструкция на част от ул. "П. Карапетров" от о.т.448 до о.т.461 град Панагюрище - част дъждовна канализация”.

Разяснението е достъпно на интернет страницата на Община Панагюрище www.panagyurishte.org в меню „Профил на купувача“.

 

file icon pdf Разяснение по поръчка с референтен № 00564-2013-0009

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

Извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст на територията на община Панагюрище за учебната 2013/2014 г. по направления: I. ОБОРИЩЕ – ПАНАГЮРИЩЕ и обратно (сутрин 46 ученика: пътуващи в 13:30 ч. – 41 ученика; пътуващи в 16:30 ч. – 5 ученика), II. БЪТА – ПАНАГЮРИЩE и обратно (сутрин 51 ученика: пътуващи в 13:30 ч. – 27 ученика; пътуващи в 16:30 ч. – 24 ученика), III. БАНЯ – ПАНАГЮРИЩЕ и обратно (сутрин 32 ученика: пътуващи в 13:30 ч. – 17 ученика; пътуващи в 16:30 ч. – 15 ученика)”. Превозът ще се извършва по предварително определени маршрутни разписания, при спазване на всички нормативни изисквания свързани с дейността.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon zip ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ


Последно променен на Сряда, 28 Август 2013 14:23
 
Отваряне и оповестяване на ценови оферти Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам че публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на обзавеждане и оборудване за изграждане на „Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца с увреждания, гр.Панагюрище“, финансиран от Оперативна програма регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/1.1-12/2011/052 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск ще бъдат оповестени на 26.08.2013г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Панагюрище.

При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Председател на комисията: Инж.Георги Павлов

съгласно Заповед № 497/06.08.2013 г.

file icon pdf Отваряне на ценови оферти

 
Открита процедура с предмет на поръчката: Избор на изпълнител за „Реконструкция на ВиК мрежата на пл. „20 -ти Април” и ул. „Д-р Лонг” и дъждовна канализация на ул. „Петър Карапетров”, град Панагюрище, област Пазарджик”по обособени позиции. Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

Открита процедура с предмет на поръчката: Избор на изпълнител за „Реконструкция на ВиК мрежата на пл.20 -ти Април и ул.Д-р Лонг и дъждовна канализация на ул.Петър Карапетров, град Панагюрище, област Пазарджикпо обособени позиции:

Позиция № 1 „Реконструкция  на Водопровод и Канализация, площад “20-ти АПРИЛ“ град Панагюрище, област Пазарджик”;

Позиция № 2 „Реконструкция на Водопровод и Канализация ул. “Д-р Лонг“ град Панагюрище, област Пазарджик”;

Позиция № 3 „Реконструкция на част от ул. "П. Карапетров" от о.т.448 до о.т.461 град Панагюрище - част дъждовна канализация”.


РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

file icon zip Документация

 

 


Последно променен на Вторник, 13 Август 2013 14:55
 
Още статии...
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 Следваща > Край >>

Страница 6 от 7