ИдентификацияОткрита процедура по ЗОП Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

Избор на изпълнител за извършване на основни строителни дейности по инвестиционен проект "Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот".

file icon doc Документация

file icon pdf Решение №2 от 09.01.2014г.

file icon pdf Решение № 33 от 27.12.2013 г.

file icon pdf Писмо до закупилите документация

Обявление за обществена поръчка

file icon xls КСС основен обект

file icon xls КСС допълнителни обекти

До всички заинтересовани, във връзка с постъпили запитвания с искане за разяснения на основание чл.29, ал.1 от ЗОП Ви предоставяме следните разяснения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на основни строителни дейности по инвестиционен проект „Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот“; по шест обособени позиции към 16.01.2014 г.

file icon pdf Разяснение към 16.01.2014 г.

file icon pdf Разяснение към 24.01.2014 г.

file icon pdf Разяснение към 30.01.2014 г.

file icon pdf Разяснение към 03.02.2014 г.

file icon pdf Разяснение към 05.02.2014 г.

file icon pdf Разяснение към 07.02.2014 г.

В изпълнение на чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка ще бъдат оповестени на 12.03.2014 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Панагюрище.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 

Цветана Крушевска

Председател на комисията

file icon pdf Уведомително писмо за отваряне на ценови предложения

file icon pdf Решение № 12 от 13.03.2014 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Последно променен на Четвъртък, 13 Март 2014 15:14