ИдентификацияРешение № 24 от 11/09/2013 Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

 

Решение № 24 от 11/09/2013 за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на обзавеждане и оборудване за изграждане на „Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца с увреждания, гр.Панагюрище“, финансиран от Оперативна програма регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/1.1-12/2011/052 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск.

file icon pdf Решение № 24 от 11/09/2013 г.