Община Панагюрище с нов стратегически документ за подкрепа за личностно развитие на панагюрските деца и ученици Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Разработването на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Панагюрище е комплексен и динамичен процес, който екипът на ресор „Хуманитарни дейности“ стартира още през 2017 година, с изготвянето на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Панагюрище, неразделна част от изготвянето на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Пазарджик. Процесът продължи с актуализиране на анализа на ресурсите, в синхрон с настоящата времева отправна точка и доразвитите ресурси за подкрепа за личностно развитие, с цел оптимално планиране и предоставяне на ефективна обща и допълнителна подкрепа, съответстваща на дефинираните потребности на целевите групи и възможностите към настоящия и посочения времеви период.

Приоритет в образованието е всяко панагюрско дете, всеки ученик, всеки млад човек, със своите потребности и възможности. Община Панагюрище подкрепя семейството като важен партньор за утвърждаване на панагюрската образователна система и за това продължава да развива политика гарантираща утвърждаване на общинските училища, детски градини, центъра за подкрепа за личностно развитие като оптимална позитивна система за провеждане на модерно, достъпно, качествено и непрекъснато образование.

Стремежът на Община Панагюрище е като публични образователни институции те да служат на хората и на техните постоянно променящи се нужди и интереси, като: развиват добрите начала у човека и позитивното у него; утвърждават ценностите на съвременната цивилизация; приемат и ценят различието; гарантират равно качество на услугите за всички деца и ученици.

В разработената Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Панагюрище, 2018-2020 година, се обсъжда приобщаващото образование като ключова политика, свързана с осъществяването на нужни промени и преосмисляне на традиционните образователни модели, при зачитане на доказаните достойнства на панагюрската образователна система.

Анализирани са социалните и политическите предпоставки за възникване на идеята за приобщаващо образование на база на основните документи, регламентиращи необходимостта от образование за всички.

В приобщаването е поставен акцент на четири ключови елемента:

- Приобщаването – това е процес. То следва да се разбира като постоянно търсене на все по-добри начини за осъществяване на образованието, за да се отговори адекватно на разнообразието на обучаваните. В този план различията се приемат позитивно като стимул за подобряване на образованието на деца и възрастни.

- Приобщаването – това е разкриване и отстраняване на бариерите. То включва събиране и оценка на информацията от различни източници, за да се планира и усъвършенства политиката и практиката на приобщаването. За стимулиране на творческия потенциал и решаване на проблемите се използват различни свидетелства.

- Приобщаването – това е присъствие, участие и успех за всички учащи се. „Присъствието“ е там, където децата получават образование, като постоянно и редовно посещават училището, „участието“ има отношение към качеството и резултатите от посещението на училището, тъй като то се основава на избора и мнението на учащите се, „успехът“ се отнася до резултатите от изпълнение на учебния план, а не просто резултати от тестове и изпитвания.

- Приобщаването слага особен акцент на тези групи учащи се, за които съществува риск от изолиране, изключени са от образование или са с недостатъчно добри резултати от обучението.

Съвкупността от конвенции, актове и документи в международното законодателство откроява приобщаването като процес на цивилизационни изменения в образованието и в обществото. Съобразно с новите ценностни ориентации на световната общественост приобщаващото образование отдавна не се приема като иновация в социалната и образователната теория и практика, а се утвърждава като нова цивилизационна парадигма.

Целите, които се поставят с разработения проект на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Панагюрище, 2018-2020 година, са:

- Постигане на съответствие с нормите на Закона за предучилищното и училищното образование и Наредбата за приобщаващото образование;

- Ясно определяне на отговорностите на родителите при осъществяването на подкрепа на детето или ученика, като се вземат предвид и други нормативни актове – Семеен кодекс, Закон за закрила на детето, Закон за социалното подпомагане и свързаните с тях подзаконови актове, особено по отношение на подкрепата, която родителят оказва на образователната институция при поведенченски проблеми и/или агресивни прояви на дете или ученик;

- Постигане на синхрон с приоритетите, заложени в действащата национална стратегическа рамка на предучилищното и училищното образование, свързани с повишаване на обхвата на децата и учениците в предучилищното и училищното образование и с намаляване дела на отпадналите от училище и преждевременно напусналите ученици;

- Подобряване на организацията и качеството на работа при осъществяването на дейностите по обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Панагюрище;

- Гъвкавост и динамичност на процеса на приобщаващото образование, съобразно потребностите на децата и учениците;

- Ефективна координация, успешно взаимодействие и активно партньорство между образователните институции, държавните и местните органи и структури и доставчици на социални услуги, бизнеса, неправителствени организации, местната общност;

- Хармонизиране на образователната система с европейските измерения.

Очаквани резултати от прилагането на Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Панагюрище, 2018 – 2020 година:

- Създаване на подходящи условия за надграждане на съществуващите ресурси за предоставяне на подкрепа за личностно развитие  на децата и учeниците в община Панагюрище;

- Гарантиране на пълноправно и пълноценно взаимодействие и сътрудничество на всички участници – деца и ученици,  родители, институции, организации, специалисти и др.;

- Ясно определяне на същността на междуинституционалното взаимодействие;

- Хармонизиране на образователната система с европейските измерения.

Предстои Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Панагюрище, 2018-2020 година и годишния план на дейностите за изпълнение на Стратегията да бъдат приети от Общински съвет – Панагюрище.