Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


През 2018 година Община Панагюрище ще продължи предоставянето на услугите в домашна среда – „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ за хора с увреждания и лица над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, с подписано Споразумение между Агенция за социално подпомагане и Община Панагюрище.

Подписаното Споразумение е в съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020.

Финансовото обезпечаване на предоставянето на социалните услуги на потребителите, за които е извършена оценка по правилата на процедура „Независим живот“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година е съгласно Постановление № 332 на Министерския съвет от 22.12.2017 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 година (обн. ДВ, бр. 103, 28.12.2017 година). Бюджетът за 2018 година е до 294 454 лева.

Финансирането на услугите в домашна среда със средства от държавния бюджет ще се осъществява след приключване на Проект № BG05M9OP001-2.002-0250 „Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в Община Панагюрище“ по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година.

Срокът за реализация на дейностите по проекта е до 31.01.2018 година.

От 01.05.2016 година Община Панагюрище изпълнява дейностите по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 –2020г, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05М9ОР001 – 2.002 „Независим живот” за изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в община Панагюрище”, BG05М9ОР001-2.002-0250.

Основната цел на проекта е утвърждаване на децентрализиран модел за предоставяне на социални и други услуги за подобряване качеството на живот и преодоляване на социалната изолация за възрастни над 65 години в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания.

В  изпълнение на дейностите по проекта и с цел да се гарантира интегрирания подход при предоставяне на услуги в домашна среда, е създаден и екип от експерти в Звеното за помощ в домашна среда – социален работник, психолог, медицинска сестра и рехабилитатор.

Водещи принципи при изпълнението на дейностите на екипа към Звеното е поставяне в центъра нуждите и потребностите на отделния човек и осигуряване на интегриран достъп до здравни, социални и други услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение, предвид индивидуалната му оценка.

Към месец декември 2017 година в проекта са включени 105 потребители, от които 12 деца, като за тях полагат грижи 80 лични асистенти, 5 домашни помощници и 4 социални асистенти, назначени на трудов договор.

Общата продължителност на проекта е 21 месеца, а продължителността на предоставяне на социалните услуги – 18 месеца.

Общата стойност на проекта е в размер на 499 999, 18 лева.