Стартираха най-мащабните ремонтни дейности в сферата на образованието в Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Областният управител на област Пазарджик г-н Стефан Мирев, председателят на Общински съвет – Панагюрище г-н Христо Калоянов, заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ г-жа Галина Матанова, заместник-кметът „Стопански дейности“ г-н Георги Павлов и представителят на фирмата-изпълнител „ГБС-Пловдив“ АД г-н Тодор Насташков направиха символичната „първа копка“, с която бе поставено началото на ремонтните дейности по най-мащабния в сферата на образованието в Панагюрище проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции” по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.


Официалната церемония започна с Тържествен водосвет, отслужен от отец Ангел и отец Стоян – свещеници от Панагюрска духовна околия.


Сред гостите на събитието бяха и директорите на образователни институции, екипът на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, г-жа Павлина Пенелова – управител на „Полимит консулт“ ООД, представители на „ГБС-Пловдив“ АД.


„Чрез реализирането на този мащабен проект ще бъдат създадени здравословни, модерни и комфортни условия за децата и учениците, които са бъдещето на Панагюрище“, каза в приветствието си заместник-кметът Павлов и пожела здраве, късмет, успешна и ползотворна работа на строителите, проектантите и на всички експерти и екипи, които работят по реализирането на проекта.

След официалната церемония „първа копка“, в сесийната зала в сградата на Община Панагюрище, се проведе пресконференция за представяне на проекта.


Пресконференцията бе открита от г-н Георги Павлов – заместник-кмет „Стопански дейности“. Той подчерта, че в последните пет години Община Панагюрище е една от успешните общини, реализирала мащабни проекти във всички области на развитие. Павлов изтъкна амбицията на ръководството на Община Панагюрище, на общинска администрация и на екипите по проекта за създаване на нови условия в сферата на образованието.


„На днешния ден Българската православна църква почита Свети пророк Илия, наричан „Пророк и предсказател на великите Божии дела“. Празничен ден, в който намираме и символичен повод за успех на проекта. Благодаря на всички, които с присъствието си днес изразявате подкрепа и разбиране на значимостта на най-мащабните ремонтни дейности в сферата на образованието.“, каза г-жа Галина Матанова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности“.

С подписването на Споразумение между Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ и Община Панагюрище на 22.06.2015 година за делегиране на функции по оценка и избор на проекти за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“, за първи път в Община Панагюрище се създаде Междинно звено за оценка на проекти. Със заповед на кмета на община Панагюрище са делегирани на заместник - кмета „Хуманитарни дейности“ функции по одобряване на доклада на оценителната комисия и издаване на заповед за одобряване на проектното предложение, както и контрол при осъществяване на цялостната дейност на Междинното звено. През периода август – ноември 2016 година се проведе първата оценителна сесия на Междинното звено за оценка на две проекти предложения. В резултат на задълбочената оценка на проектните предложения се стигна и до избор на проекти за финансиране.

Матанова сподели още, че „Първият одобрен проект и най-мащабния за община Панагюрище е  „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции.

Общата цел на проекта е да осигури модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в общинските детски градини и благоустроени прилежащи площи на училищата на територията на град Панагюрище. Осъществяването на проекта ще допринесе за разрешаването на проблеми като остарял сграден фонд, а от там високи енергийни разходи, осигуряване на нужният топлинен комфорт за екипът и децата в детските градини. В резултат на изпълнението на дейностите ще бъдат обновени сградите на детските градини, ще се повишат техните енергийни характеристики, ще се реализира икономия на енергия, ще се осигури по- добро качество на живот и по-чиста околна среда, ще се благоустроят  дворните пространства и  прилежащите площи на училищата. Детските градини ще бъдат модернизирани включително и чрез закупуване на ново обзавеждане и оборудване.

Висококачественото образование ще допринесе благоприятно и за всички  жители на града, защото качествен образователен процес може да стане в рамките на висококачествена образователна среда, която признава и подкрепя добрите преподавателски и практически подходи. Осигуряването на качество дава възможност хората да вярват в още по-висока степен в стойността на образование и качеството на живот в града.

С осъществяването на проекта ще бъдат решени основните проблеми, ограничения и конкретни комплексни нужди на образователната инфраструктура на град Панагюрище. Настоящият проект е в съответствие с Европейската стратегия за устойчив растеж и изпълнението му напълно отговаря на стратегическата рамка за посрещане на нуждите на настоящото население без да се застрашава способността на бъдещите поколения за удовлетворяване на собствените им нужди. Реализирането на този проект е и един от важните приоритети в Програмата за управление на община Панагюрище 2015-2019: Качествено образование и възпитание на всяко дете и ученик; Специфична цел: Модернизация на образователната инфраструктура.

С много амбиция, увереност и вяра желая на изпълнителите да достигнат до най-високо качество на изпълнение при гарантирани срокове.“, допълни г-жа Матанова.


Ръководителят на проекта г-жа Мария Станкова – началник отдел „Обществени поръчки и европейски проекти“ в Община Панагюрище представи заложените цели, целевите групи и очакваните резултати.

Проектът „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции“ е на стойност 5 929 237,02 лева /Европейски фонд за регионално развитие - 5 039 851, 47 лева, Национално съфинансиране - 889 385,55 лева/.

Обектите, които ще подлежат на интервенция са:

-          ДГ „Първи юни“;

-          ДГ „Райна Княгиня“;

-          ДГ „Райна Княгиня“-филиал;

-          ДГ „Пролет“;

-          ДГ „Звънче“;

-          Благоустрояване и паркоустрояване на прилежащите площи към ОУ „20-ти април“, СУ „Нешо Бончев“, ОУ „Проф. Марин Дринов“.

Дейностите по проекта са:

•          Създаване на екип за управление на проекта;

•          Проектиране и строителство за изпълнение на ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции в град Панагюрище;

•          Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор;

•          Доставка на оборудване и обзавеждане за модернизация на детските заведения обект на интервенция по проекта;

•          Мерки за информация и публичност;

•          Одит на проекта.

 

„Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Панагюрище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.”

Последно променен на Четвъртък, 20 Юли 2017 14:13